starcap investerar i svenska icke börsnoterade mellanstora bolag

Transcription

starcap investerar i svenska icke börsnoterade mellanstora bolag
STARCAP
INVESTERAR I SVENSKA ICKE
BÖRSNOTERADE MELLANSTORA BOLAG
AVKASTNINGSMÅL CIRKA 20 % PER ÅR
5–6 ÅRS PLACERINGSHORISONT
FOKUS PÅ KASSAFLÖDESSTARKA BOLAG
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som investeras kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela
det insatta kapitalet. Detta är inte en investeringsfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. Fullständigt prospekt återfinns på www.alternativainvesteringar.se
DÄRFÖR SKA DU INVESTERA I ONOTERADE BOLAG
Onoterade bolag levererar historiskt sätt bättre avkastning än börsen
Onoterade bolag har låg samvariation med börsen
Det finns gott om svenska fina bolag till försäljning
STARCAP I KORTHET
Starcap har en unik inriktning på den svenska marknaden baserad på en enkel strategi: För det första handlar
det om att vi investerar i nischade, lönsamma icke-börsnoterade bolag i segmentet 50-100 MSEK i omsättning. Det här är ett bra segment som vi är ganska ensamma som fond att agera i. Det innebär bra villkor då vi
investerar. När vi efter några år säljer bolagen vi köpt så vill vi göra det till större investerare som agerar i segmenten över vårt. Eftersom bolagen då klarat en ägarövergång och vuxit en del på vägen så får vi bättre betalt.
Bolagen vi köper är ofta så kallade generationsskiftesbolag. Företag vars ägare är redo att pensionera sig och
därför vill sälja. Många av dessa generationsskiftesbolag är välskötta och framgångsrika. Riktiga stjärnbolag.
Ändå kan de köpas till relativt bra villkor, eftersom ägarna ofta har svårt att hitta köpare. När vi räknar på dessa
bolag så vill vi se en avkastning på fyra gånger eget kapital. Genom att investera i Starcap har du möjligheten
att ta del av värdeutvecklingen av dessa bolag. Med historiskt sett bättre avkastning än börsen, utdelning
under löptiden samt en definierad exit.
STYRELSE, LEDNING OCH RÅDGIVARE
Johan Amnéus, VD och Förvaltare. Johan har tidigare varit investment manager då han byggde upp en portfölj av onoterade bolag som förädlades under
åtta år med del-exit under tiden. Han var även medgrundare till LinkMed AB
som idag är noterat på NasdaqOMX.
Stefan Erhag, styrelseordförande. Managing Partner på Delphi Advokatbyrå
med inriktning mot Private Equity och företagsöverlåtelser. Stefan är styrelseordförande i ett flertal investmentbolag och onoterade bolag.
VILLKOR
Emittent Tidshorisont Värdepapper Ägarregister Revisor Emissionsinstitut Courtage
Förvaltningsarvode Prestationsbaserat arvode Starcap Private Equity Fund 1 AB (publ)
Cirka 6 år
B-aktier
Euroclear BDO Stockholm AB
Mangold Fondkommission AB
3%
1,5 %
20 % överstigande 3 %
JIBREUS & ÖLVESTAD ALTERNATIVA INVESTERINGAR
SKEPPSBRON 16, 111 30 STOCKHOLM
ALTERNATIVAINVESTERINGAR.SE

Similar documents