Fastighetsfond Norden A - BNP Paribas Investment Partners

Transcription

Fastighetsfond Norden A - BNP Paribas Investment Partners
Alfred Berg
Fastighetsfond Norden A
Produktblad 27.02.2015
PLACERINGSINRIKTNING
Alfred Berg Fastighetsfond Norden är en branschfond med inriktning att placera på den nordiska fastighetsmarknaden. Fondens
placeringsinriktning mot aktier på den nordiska fastighetsmarknaden innebär en högre risk, eftersom både det koncentrerade urvalet och
koncentrationen av aktier till en eller ett fåtal marknader ökar risken och kan innebära stora kurssvängningar. Fonden investerar i
renodlade fastighetsbolag som huvudsakligen äger färdigställda fastigheter. Fonden kan även investera i entreprenad- och byggbolag, det
vill säga bolag som uppför byggnader, infrastruktur med mera. Högst 10 procent av fondens medel kan placeras i bolag inom fastighetsoch byggbranschen utanför Norden. Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument,
derivatinstrument, fondandelar samt på konto hos kreditinstitut.
Utveckling från startdatum
GEOGRAFISK FÖRDELNING
300
1.0%
250
10.5%
200
150
FINLAND
100
NORGE
50
SVERIGE
0
11.11
03.12
07.12
11.12
03.13
07.13
Fond
88.5%
11.13
03.14
07.14
10.14
02.15
Index
Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter)
Avkastning
Fond
Årlig genomsnittlig avkastning sedan start
Index Relativ
31.54%
34.68%
-3.14%
Årlig genomsnittlig avkastning 5 år
-
-
-
Årlig genomsnittlig avkastning 3 år
28.14%
31.77%
-3.63%
Avkastning 12 månader
49.40%
48.22%
+1.19%
Avkastning YTD
24.31%
23.15%
+1.16%
Avkastning 3 månader
32.44%
31.31%
+1.13%
Avkastning 1 månad
13.05%
12.90%
+0.15%
Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter)
Årlig avkastning
2014
2013
2012
2011
2010
Fond
36.71%
17.79%
17.81%
-
-
Index
38.62%
21.35%
19.41%
-
-
Relativ
-1.91%
-3.56%
-1.60%
-
-
Källa: Alfred Berg (efter avdrag för avgifter)
Riskindikatorer
Årlig standardavvikelse 36 månader
Tracking Error 36 månader
Topp 5 Övervikt vs Index
Informationskvot 36 månader
Fond
Index
13.44%
14.02%
3.70%
-0.98
VEIDEKKE
+2.89%
10 största innehav
SELVAAG BOLIG ASA
+2.41%
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS
9.25%
DIOS FASTIGHETER AB
+2.15%
WIHLBORGS SYD AB
7.79%
ENTRA ASA
+2.14%
HEMFOSA FASTIGHETER AB
7.48%
NCC B-SHS
+2.08%
KUNGSLEDEN AB
7.37%
AB SAGAX B
5.68%
-10.91%
DIOS FASTIGHETER AB
4.55%
HUFVUDSTADEN A-SHS
-6.63%
HUFVUDSTADEN A-SHS
4.55%
CASTELLUM AB
-6.21%
FABEGE
4.53%
FABEGE
-4.53%
KLOVERN AB B SHS
4.51%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS
-3.41%
ATRIUM LJUNGBERG AB-B SHS
4.49%
Topp 5 Undervikt vs Index
WALLENSTAM BYGGNADS
1 (2)
FÖRVALTARKOMMENTARER
Fastighetsaktier (mätt som Carnegie Real Estate Gross Return Index) steg med 12,9 procent under månaden och utvecklades därmed
bättre än Stockholmsbörsen som helhet, som steg med knappt 8 procent.
Under månaden presenterade många av börsbolagen sina resultatrapporter för det fjärde kvartalet 2014. Flertalet av bolagen fortsatte att
utvecklas väl med tillväxt i den löpande intjäningen. Starkast tillväxttal uppvisade Balder och Klövern vars löpande intjäning steg med drygt
20 respektive drygt 60 procent. AtriumLjungberg uppvisade en fallande intjäning. Hemfosa uppvisade en blygsam vinsttillväxt under
kvartalet, men redovisade imponerade framtidsutsikter för 2015. Bolagen redovisade generellt stigande fastighetsvärden på runt 2
procent jämfört med kvartalet innan. Balders redovisade värdeuppgång på cirka 4,5 procent var högst bland bolagen.
Alfred Berg Fastighetsfond Norden steg i februari och utvecklades bättre än jämförelseindex. Bäst bland de svenska renodlade
fastighetsbolagen utvecklades Klövern, Balder och Hemfosa som steg med cirka 19-26 procent. Som nämns ovan presenterade dessa tre
bolag imponerande kvartalsrapporter. Den norska bostadsutvecklaren Selvaag Bolig steg med 33 procent efter att bolaget levererade en
stark kvartalsrapport. Generellt har även investerarnas tro på den norska ekonomin och de norska bolagen återvänt då oljepriset steg
under månaden. Aktierna i Heba och Kungsleden steg med 1 respektive 8 procent och tillhörde därmed förlorarna tillsammans med
norska Entra som steg med drygt 2 procent. Aktierna i bygg- och projektutvecklingsbolagen JM och NCC steg med cirka 9 procent medan
Peab, Skanska och Veidekke tillhörde vinnarna med uppgångar på 13-19 procent.
Fondens avkastning påverkades positivt av innehavet i Selvaag Bolig samt av övervikten i Hemfosa. Undervikten i Castellum, och det
faktum att vi inte äger några aktier i Wallenstam, bidrog också positivt då de utvecklades svagare än jämförelseindex. Innehaven i JM och i
norska Entra bidrog negativt i jämförelse med index.
Vi ökade innehaven i Balder och i Kungsleden då vi förväntar oss att deras expansiva strategier kommer att gynna aktiekursutvecklingen
framöver. Vi ökade även positionen i Wihlborgs som vi bedömer trendmässigt skapar värde åt aktieägarna genom sin höga lönsamhet och
starka ställning i Öresundsregionen. Vi har viktat ner Platzer i portföljen efter aktiens starka utveckling under de senaste månaderna.
Aktien utgör dock fortfarande en betydande position i portföljen, eftersom vi ser goda möjligheter för bolaget att fortsätta skapa värde åt
aktieägarna.
FONDFAKTA
NAMN
Alfred Berg Fastighetsfond Norden A
FONDBOLAG
Alfred Berg Fonder AB
ISIN
LEGAL FORM
STARTDATUM
STRATEGI
INDEX
SE0004296515
UCITS
21.11.2011
Nordisk sektorfond
Carnegie Real Estate (SEK) RI
VALUTA
FONDFÖRMÖGENHET
KURSNOTERING
ANDELSKURS
FONDENS KONTONR
BIC KOD
MINSTA INVESTERING
FÖRVALTARE
SEK
1 394.4m SEK
Dagligen
245.38 SEK
N/A
N/A
1 SEK
Peter Norhammar
RISKKLASS
Ju högre risk desto längre rekommenderad investeringshorisont.
FÖRVALTNINGSAVGIFT
INSÄTTNINGSAVGIFT
UTTAGSAVGIFT
PRESTATIONSBASERAD AVGIFT
1.75%
0.00%
0.00%
0.00%
För mer information, vänligen kontakta [email protected] eller besök vår hemsida www.alfredberg.com.
Detta dokument har sammanställts av Alfred Berg Kapitalförvaltning AB (adress: P.O. Box 70447, Nybrokajen 5, SE-107 25 Stockholm, Sverige), ett helägt
dotterbolag till BNP Paribas Investment Partners. Alfred Berg Kapitalförvaltning AB står under Finansinspektionens tillsyn.
VIKTIG INFORMATION
Detta är ett marknadsföringsmaterial.
Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan öka eller minska i värde och det är inte säkert att en investerare
får tillbaka hela det insatta kapitalet.
Alfred Berg reserverar sig för eventuella fel i informationen.
Fondens faktablad, risknivå, fondbestämmelser och informationsbroschyr hittar du på www.alfredberg.com.
27.02.2015
2 (2)