SEB Asset Selection SEK - Lux Ack

Transcription

SEB Asset Selection SEK - Lux Ack
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
30 november 2015=
SEB Asset Selection SEK ‐ Lux Ack ‐ November 2015
Bäste Kund,
den senaste månaden steg SEB Asset Selection SEK ‐ Lux Ackʹs värde med 0,8%. Avkastningsbidragen (i procentenheter) såg ut enligt följande: Vi tjänade pengar på aktier (+0,3%), räntor (+0,4%) och valutor (+1,5%). Ett breakeven‐resultat noterades för råvaror (+0,0%). Övriga effekter var negativa (‐1,4%). Vad gäller risktagandet så låg volatiliteten under de 30 senaste handelsdagarna på 5,4%. Sedan fondstart (3 oktober 2006) har den genomsnittliga årliga avkastningen uppgått till 6,2%. Den årliga avkastningen för det riskfria indexet (se Definitioner) har varit 1,8%. Det betyder att vi i genomsnitt skapat 4,5 procentenheter i överavkastning (i förhållande till det riskfria indexet) per år. Fondens dagliga korrelation till den globala aktiemarknaden (MSCI World) respektive den globala räntemarknaden (JPM Global Government Bonds) har uppgått till ‐0,05 respektive +0,16. Vi förväntar oss att dessa korrelationer långsiktigt skall ligga inom spannet +/‐ 0,20. Fondens volatilitet har sedan start uppgått till 9,5%, vilket kan jämföras med mål‐volatiliteten om 10,0%. Baserat på dagliga data uppgår Sharpe‐kvoten till 0,47 (mätt på månadsdata är Sharpe‐kvoten 0,52). I slutet av månaden uppgick fondens förmögenhet till ca 10,7 miljarder SEK.
Marknaden: De flesta aktiemarknader i världen avslutade månaden i princip oförändrat (inom +/‐1,0%). Den genomsnittliga aktiemarknaden noterade en förändring om 0,5%. Bland de bättre aktiemarknaderna återfanns tyska DAX (+4,9%) och amerikanska Russell (+3,1%), bland de sämre australiska S&P200 (‐1,4%) och Hong Kongs Hang Seng Index (‐2,8%). Många räntemarknader slutade i stort sett oförändrade. Bland de bättre marknaderna återfanns engelska 10‐åringen (+0,7%) och tyska 10‐åringen (+0,6%) medan kursutvecklingen var svag hos amerikanska 30‐åringen (‐0,7%) och amerikanska 10‐åringen (‐0,6%). På valutamarknaden deprecierade i stort sett alla valutor mot den amerikanska dollarn. De kraftigaste valutaförsvagningarna (gentemot US‐dollarn) stod euron (‐4,2%), schweizer‐francen (‐4,2%) och Nya Zeeland‐dollarn (‐2,9%) för. Goldman Sachs Commodity Index (GSCI) rasade med så mycket som 9,0%. Nuvarande riskallokering: Vid månadens slut hade portföljen en volatilitetsprognos om 5,7%. Riskbidragen från respektive tillgångsklass (i procentenheter) såg ut enligt följande. Vi hade mellanstort riskbidrag från valutor (4,6%), mindre riskbidrag från aktier (1,4%), räntor (2,5%) och råvaror (0,0%). Diversifieringseffekter reducerade den prognostiserade volatiliteten med 2,8 procentenheter.
Med vänliga hälsningar,
Hans‐Olov Bornemann
Portföljförvaltare & Teamchef för Global Quant Team
Alla avgifter och skatter i fonden är bortdragna (om inte annat är angivet). Ingen hänsyn har tagits till inflation. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla i värde och det är inte säkert att Ni får tillbaka det investerat kapitalet. Faktablad och informationsbroschyr eller prospekt finns på www.seb.se/fonder. Er investeringshorisont bör vara minst 3‐5 år. Postadress
SE-10640 STOCKHOLM
Besöksadress
Sveavägen 8
Telefon
Fax
Internet
Email
+46 8 788 6000
+46 8 676 9066
www.seb.se
[email protected]
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). ID-nummer: 502032-9081. Säte: Stockholm.
Månadsrapport
November 2015
SEB Asset Selection SEK - Lux Ack
Bloomberg: SEBASEK LX Equity
Fondkurs:
173,82
SEK
(30 november 2015)
Global
Quant Team
Adam
Ahlström
Kvantanalytiker
[email protected]
+46-8-788 6225
Mikael
Däckfors
Kvantanalytiker
[email protected]
+46-8-788
6122
Matthias Eriksson
Kvantanalytiker
[email protected]
+46-8-788 6226
Jan Hillerström
Portföljförvaltare
[email protected]
+46-8-788 6222
Hans-Olov Bornemann
Teamchef
Portföljförvaltare
[email protected]
+46-8-788 6213
Avkastning & Risk
(dagsdata)
Sammanfattning
Avkastning per år
Volatilitet D
Största drawdown D
Riskfritt index
Sharpe-kvot D
Sortino-kvot D
Avkastning
Snittavkastn per dag
Snittavkastn vinstdagar
Snittavkastn förlustdagar
Största dagsvinst
Största dagsförlust
Andel vinstdagar
Andel förlustdagar
Korrelationer
MSCI World (AKT)
MSCI Europe (AKT)
JPMGlobGovBonds
JPMEuroGovBonds
ISIN: LU0256625632
Kursutveckling
Kursutveckling sedan
sedan fondstart
fondstart
Hittills
i år
Senaste
12 mån
Sedan
start
1,0%
9,0%
-11,7%
-0,2%
n/a
n/a
3,2%
8,9%
-11,7%
-0,2%
0,38
0,52
6,2%
9,5%
-11,7%
1,8%
0,47
0,66
0,00%
0,44%
-0,44%
1,71%
-1,79%
50,6%
49,4%
0,01%
0,43%
-0,44%
1,71%
-1,79%
52,0%
48,0%
0,02%
0,43%
-0,45%
2,59%
-3,02%
54,2%
45,8%
0,26
0,20
0,41
0,33
0,28
0,20
0,38
0,30
-0,05
-0,12
0,16
0,14
N.B. Efter avgifter och baserat på dagsdata.
Sedan fondstart och Sista 12 mån är annualiserade siffror.
Kursutveckling sedan fondstart
210,00
210,00
200,00
200,00
210,00
190,00
190,00
200,00
180,00
180,00
170,00
170,00
190,00
160,00
160,00
180,00
150,00
150,00
170,00
140,00
140,00
130,00
130,00
160,00
120,00
120,00
150,00
110,00
110,00
140,00
100,00
100,00
90,00
90,00
130,00
2006
2006 2008
2008 2010
2010 2012
2012 2014
2014
120,00
Fondkurs
Fondkurs
Fondkurs
Målavkastning
Målavkastning
Målavkastning
Riskfritt
Riskfritt index
index
Riskfritt index
110,00
100,00
90,00
2006 2008 2010 2012 2014
Avkastning per tillgångsslag
2,0%
0,0%
-2,0%
AKT
RÄN
VAL
RÅV
Övrigt
Total
November 2015
Drawdown i fondandelsvärdet
Volatilitet sedan fondstart
30%
0%
-5%
High Water
Mark = 0
-10%
Drawdown (jmf
med HWM-D)
-15%
-20%
25%
Volatilitet 30 dagar
20%
Volatilitetsmål
15%
10%
Volatilitets-prognos
D
5%
-25%
2006 2008 2010 2012 2014
0%
2006 2008 2010 2012 2014
Fondförmögenhet (miljoner SEK)
20 000
16 000
12 000
8 000
4 000
0
2006 2008 2010 2012 2014
Fondförmögenhet
(miljoner SEK)
Riskens nedbrytning (ex ante)
7,0%
6,0%
5,0%
4,0%
3,0%
2,0%
1,0%
0,0%
-1,0%
-2,0%
-3,0%
-4,0%
AKT
RÄN
VAL
RÅV
Div-f
Total
November 2015
Denna månadsrapport kommer från SEB. Råd och information baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. När det gäller fonder och andra finansiella instrument som beskrivits ovan så är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. För fonder som placerar på utländska marknader eller instrument uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna eller andra sådana instrument att stiga eller falla. Förklaringar och definitioner till olika begrepp och förkortningar återfinns på sista sidan i detta dokument. För andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att uppnås. Mer information, t.ex. fondprospekt, faktablad och informationsbroschyr för fonder, kan erhållas av din SEB‐kontaktperson och/eller på www.seb.se. SEB Asset Selection SEK - Lux Ack
Sedan
Avkastning & Risk
start
(månadsdata)
start
(dags- & månadsdata)
210,00
200,00
190,00
180,00
170,00
160,00
150,00
140,00
130,00
120,00
110,00
100,00
90,00
2006 2008 2010 2012 2014
Risk
Sammanfattning
6,2%
8,5%
-8,8%
1,8%
0,52
0,86
Avkastning per år
Volatilitet M
Största drawdown M
Riskfritt index
Sharpe-kvot M
Sortino-kvot M
Fondens avkastning
0,50%
2,18%
-1,78%
8,64%
-4,79%
58,2%
41,8%
Snittavkastn per månad
Snittavkastn vinstmån
Snittavkastn förlustmån
Största månadsvinst
Största månadsförlust
Andel vinstmånader
Andel förlustmånader
Korrelationer
-0,11
-0,10
0,34
0,31
MSCI World (AKT)
MSCI Europe (AKT)
JPMGlobGovBonds
JPMEuroGovBonds
N.B. Efter avgifter och per år.
Baserat på månadsdata (M).
10,0%
9,5%
8,5%
13,8%
7,2%
0,2
0,4
Volatilitetsmål D
Volatilitet D
Volatilitet M
Högsta volatilitet R12M D
Lägsta volatilitet R12M D
Skewness M
Kurtosis (excess) M
Drawdown & återhämtning
-3,7%
8,1%
-8,8%
22,5%
25
3
75,5%
24,5%
11,3%
8,8%
Snitt drawdown M
Snitt återhämtning M
Största drawdown M
Största återhämtning M
Längsta tid under vatten M
Längsta tid över vatten M
Tid under vatten M
Tid över vatten M
Avstånd till HWM D
Avstånd till HWM M
Målavkastning
Riskfritt index
Volatilitet sedan fondstart
16%
14%
12%
Volatilitet R12M D
10%
8%
Volatilitetsmål
6%
2%
0%
2006 2008 2010 2012 2014
N.B. Efter avgifter och per år.
Dags- (D) eller månadsdata (M).
Ackumulerad avkastning per tillgångsklass (före avgifter)
Drawdown i fondandelsvärdet
70%
60%
0%
Ack avkastn AKT M
50%
-5%
Ack avkastn RÄN M
Drawdown (jmf
med HWM-M)
-10%
30%
Ack avkastn VAL M
-15%
20%
Ack avkastn RÅV M
10%
-20%
0%
-10%
2006
Fondkurs
4%
40%
Kursutveckling sedan fondstart
Sedan
Avkastning & Risk
2008
2010
2012
-25%
2006 2008 2010 2012 2014
2014
Avkastning per tillgångsklass
Aktier (AKT)
Räntor (RÄN)
Valutor (VAL)
Råvaror (RÅV)
Övrigt
Totalt
dec
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
2014
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2015
12mån
-0,70%
1,69%
2,28%
0,00%
-1,05%
2,21%
0,16%
5,92%
5,36%
0,00%
-4,20%
7,24%
2,16%
-1,09%
-0,55%
0,00%
-0,64%
-0,12%
0,41%
1,88%
2,44%
0,00%
-2,20%
2,53%
0,67%
-2,21%
-2,64%
0,00%
0,74%
-3,43%
0,27%
-1,08%
1,16%
0,00%
-0,59%
-0,25%
-1,98%
-1,02%
-0,33%
0,00%
0,14%
-3,18%
0,60%
0,23%
1,53%
0,00%
-0,90%
1,46%
-1,59%
-0,61%
-0,43%
0,00%
1,59%
-1,04%
0,54%
1,22%
0,41%
0,00%
-0,77%
1,41%
-2,15%
0,17%
-1,42%
0,00%
-0,55%
-3,94%
0,26%
0,40%
1,51%
0,00%
-1,39%
0,78%
-1,27%
5,50%
9,15%
0,00%
-10,19%
3,18%
jan
feb
mar
apr
maj
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
0,39%
3,96%
-0,86%
-3,83%
-1,08%
-1,97%
2,81%
-3,04%
7,24%
-0,85%
2,89%
1,12%
1,23%
1,61%
-0,22%
-0,07%
2,88%
-0,12%
-0,25%
0,60%
-3,65%
2,75%
-2,50%
-1,33%
2,44%
-0,03%
2,53%
3,65%
-4,37%
-2,02%
1,75%
2,78%
0,16%
2,60%
0,99%
-3,43%
2,52%
0,64%
1,94%
-2,04%
-1,98%
1,43%
-2,97%
3,42%
-0,25%
1,78%
1,56%
-1,21%
-0,56%
-1,26%
-3,87%
-1,86%
2,28%
-3,18%
-1,85%
-2,14%
-0,16%
-0,40%
4,18%
2,54%
-1,05%
-1,05%
1,46%
-1,34%
1,42%
0,51%
1,38%
1,03%
-1,38%
-0,08%
3,95%
-1,04%
3,35%
2,77%
3,12%
0,56%
1,70%
0,61%
-2,46%
0,37%
1,41%
0,88%
3,61%
8,64%
-0,63%
1,36%
-4,79%
-1,83%
2,38%
-0,26%
-3,94%
2,50%
0,44%
6,48%
1,97%
-3,26%
1,00%
1,02%
2,63%
4,41%
0,78%
0,44%
-2,67%
1,61%
-2,34%
3,36%
2,39%
1,33%
0,44%
2,21%
Fondens avkastning
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
År
3,86%
8,84%
26,11%
-2,41%
2,03%
2,74%
-3,63%
4,65%
17,07%
0,95%
Denna månadsrapport kommer från SEB. Råd och information baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. När det gäller fonder och andra finansiella instrument som beskrivits ovan så är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. För fonder som placerar på utländska marknader eller instrument uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna eller andra sådana instrument att stiga eller falla. Förklaringar och definitioner till olika begrepp och förkortningar återfinns på sista sidan i detta dokument. För andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att uppnås. Mer information, t.ex. fondprospekt, faktablad och informationsbroschyr för fonder, kan erhållas av din SEB‐kontaktperson och/eller på www.seb.se. SEB Asset Selection SEK - Lux Ack
SEB Asset Selection siktar på en absolut avkastning motsvarande riskfri ränta plus 5 procent per år till en risk (volatilitet) om 10% per år. Både avkastningsmålet och riskmålet skall ses såsom ett genomsnitt över en 3‐5 års period. Förvaltningsteamet tror sig kunna skapa överavkastning genom att aktivt fatta allokeringsbeslut i fyra olika tillgångsklasser: aktier, räntor, valutor och råvaror. Vid prognos om uppgång för en viss marknad tas en lång position, vid förväntad marknadsnedgång tas en kort position. Detta innebär att teamet försöker tjäna pengar oavsett hur marknaderna går. På toppen av en portfölj av penningmarknadsinstrument använder teamet terminer och andra derivatinstrument för att få den önskvärda exponeringen mot de olika tillgångsslagen.
Fondfakta
Förvaltningsavgift:
Prestationsrelaterad
Överavkastning:
High water mark:
Minimiinsättning:
Värdering:
Handel (köp/sälj):
Fondtyp:
Andelsklasser:
Avkastningsmål:
Riskmål:
Fondförvaltare:
Förvaltningsteam:
Bloomberg:
ISIN:
1.10% per år
20% av överavkastningen
Avkastning utöver riskfri ränta
HWM tillämpas
Ingen minimiinsättning
Dagligen
Dagligen
UCITS, Luxembourg
EUR/USD/GBP/CHF/JPY/SEK/NOK
Riskfri ränta + 5%
10% volatilitet
Hans-Olov Bornemann
SEB Global Quant Team
SEBASEK LX Equity
LU0256625632
Trots att teamet ser goda möjligheter att skapa en hög riskjusterad avkastning, så finns det inga utfästelser eller garantier om att så kommer att ske. Värdet på fonden kan både stiga och falla. Även i den situation då teamet uppfyller målsättningen ovan, så finns en betydande sannolikhet att fonden uppvisar förlust under enskilda år. Kunder som funderar på att investera i denna fond bör ha en investeringshorisont om 3‐5 år. Global Quant Team
SEB Global Quant Team leds av teamchefen Hans‐Olov Bornemann, före detta Nordenchef för Deutsche Banks institutionella aktieverksamhet. Teamet har utvecklat en sifferbaserad (kvantitativ) investeringsmodell som hjälper till att välja vilka värdepapper och derivatinstrument som skall ingå i portföljen vid var tid. Teamet bildades i oktober 2003. Teamkulturen och filosofin kan beskrivas med tre begrepp: fokus (bättre att vara bäst på något än genomsnittlig på allt), analys (det finns inga genvägar till ny kunskap), risk kontroll (helt integrerad i investeringsprocessen).
SEB grundades 1856 och är i dag en av de ledande bankerna i Nordeuropa. SEB Asset Management har ca 1000 miljarder kronor under förvaltning och 400 anställda (dec 2014). SEB är den största leverantören av alternativa investeringar på den nordiska marknaden. Inklusive Private Equity och Fastigheter, har SEB mer än 110 miljarder kronor inom absolut avkastnings‐orienterade produkter. För ytterligare information, kontakta gärna en av SEBʹs representanter.
Från vänster: Hans‐Olov Bornemann (teamchef), Matthias Eriksson, Mikael Däckfors, Adam Ahlström and Jan Hillerström.
Denna månadsrapport kommer från SEB. Råd och information baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifter om skatter är baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på dina individuella förutsättningar. När det gäller fonder och andra finansiella instrument som beskrivits ovan så är historisk avkastning ingen garanti för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka det insatta kapitalet. För fonder som placerar på utländska marknader eller instrument uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna få värdet på fondandelarna eller andra sådana instrument att stiga eller falla. Förklaringar och definitioner till olika begrepp och förkortningar återfinns på sista sidan i detta dokument. För andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att uppnås. Mer information, t.ex. fondprospekt, faktablad och informationsbroschyr för fonder, kan erhållas av din SEB‐kontaktperson och/eller på www.seb.se. Förklaringar och definitioner
AKT:
Andel förlustdagar D/M:
Andel vinstdagar D/M:
Avkastning:
Avkastningsmål:
Avstånd till HWM-D/M:
Div-f:
Fondförmögenhet:
Fondkurs:
Förvaltningsavgift:
High Water Mark:
Hittills i år:
Högsta volatilitet R12M:
HWM-D/M:
Korrelation:
Kurtosis (excess) D:
Lägsta volatilitet R12M:
Längsta tid över vatten:
Längsta tid under vatten:
NAV/fondandel:
Prestationsavgift:
Prestationsavgift: (forts)
RÄN:
RÅV:
Riskens nedbrytning:
Riskfri ränta:
Riskfritt Index:
Senaste 12 mån:
Sharpe-kvot D/M:
Skevhet D:
Snitt Återhämtning M:
Snitt Drawdown M:
Snittavkastn förlust-D/M:
Snittavkastn vinst-D/M:
Snittavkastning per D/M:
Sortino-kvot D/M:
Start:
Största Återhämtn. M:
Största D/M förlust:
Största D/M vinst:
Största Drawdown D/M:
Tid över vatten:
Tid under vatten:
VAL:
Volatilitet 30D:
Volatilitet D/M:
Volatilitet R12M D:
Volatilitetsmål:
Återhämtning M:
Överavkastning:
Övrigt:
Övrigt: (forts)
Aktier
Antal dagar (månader) med negativ Avkastning delat med totala antalet dagar (månader) sedan Fondstart.
Antal dagar (månader) med positiv Avkastning delat med totala antalet dagar (månader) sedan Fondstart.
Avkastning efter avgifter. "Sedan fondstart" och "Senaste 12 mån" annualiseras, men inte "Hittills i år".
Den genomsnittliga Avkastningen per år över en 3-5 års period som förvaltaren försöker uppnå (inga garantier).
Ökningen i Fondkursen som behövs för att nå ett nytt HWM-D / HWM-M.
Diversifieringsfaktorn, dvs riskreduceringen som kommer ifrån att investera i flera tillgångsklasser.
Fondens totala nettotillgångar (net asset value).
Fondandelskursen sätts utifrån fondens nettotillgångar, dvs NAV/andel.
Belastar fonden med 1/365-del per kalenderdag.
Den högsta Fondkursen som uppnåtts sedan Fondstart (baserat på respektive andelsklass).
Perioden från 31 december det föregående året fram till månadsrapportens sista rapporteringsdag.
Den högsta 12 månaders-volatiliet som noterats i fondens historia (baserat på dagliga data).
Den högsta Fondkursen som uppnåtts på dagsbasis (månadsbasis) sedan Fondstart (per andelsklass).
Ett värde mellan -1 och +1. Ett värde kring noll innebär att fonden är okorrelerad till den andra tillgången.
Negativ (positiv) excess Kurtosis indikerar en platt (spetsig) fördelning med korta och tunna (långa och feta) svansar.
Den lägsta 12 månaders-volatiliet som noterats i fondens historia (baserat på dagliga data).
Det största antalet månader med på varandra följande nya (högre) HWM-M.
Det största antalet månader det tagit tills Fondkursen noterat en ny HWM-M.
Fondens nettotillgångar (Fondförmögenhet) delat med antalet fondandelar. NAV/fondandel = Fondkursen.
20% av Överavkastningen, dvs av skillnaden mellan fondens utveckling och den Riskfria räntan.
Kristalliseras dagligen. Tas när Fondkursen överskrider HWM-D uppräknat med det Riskfria Indexet.
Ränteinstrument
Råvaror
Tillgångsklassernas bidrag till Volatilitetsprognosen. Div-f = diversifieringsfaktor, dvs riskreduktionen.
En-månads interbankränta fram till 2 mars 2014. Därefter tre-månaders statsskuldväxelränta (i resp andelsklass/valuta).
Ett index som konstruerats genom att länka ihop de dagliga Riskfria Räntorna (i resp andelsklass/valuta).
De 12 månader som föregår månadsrapportens slutdatum. S12M (senaste) och R12M (rullande) är synonymer.
Överavkastningen (efter avgifter) delat med Volatiliteten; baserat på dagliga data (D) eller månadsdata (M).
Negativ (positiv) Skevhet innebär att sannolikhets- eller frekvensfördelningen har en längre vänster (höger) svans.
Den genomsnittliga storleken på återhämtningarna, dvs uppgångarna efter en drawdown (månadsdata).
Den genomsnittliga storleken på alla drawdowns som noterats sedan Fondstart (månadsdata).
Den geometriskt genomsnittliga Avkastningen per Dag (per Månad) för förlustdagar (-månader).
Den geometriskt genomsnittliga Avkastningen per Dag (per Månad) för vinstdagar (-månader).
Den geometriskt genomsnittliga Avkastningen per Dag (per Månad).
Överavkastningen (efter avgifter) delat med semi-standardavvikelsen; dagliga data (D) eller månadsdata (M).
Fondstarten för fondens första andelsklass var 3 oktober 2006.
Den historiskt största återhämtningen i fondkursen innan ny nedgång påbörjades (baserat på månadsdata).
Den största negativa Avkastningen sedan Fondstart för en enskild Dag (Månad).
Den största positiva Avkastningen sedan Fondstart för en enskild Dag (Månad).
Den största historiska nedgången i Fondkursen baserat på dagliga (månadsvia) data.
Andel av tiden som fonden uppnår nya högstavärden på månadsbasis, dvs nya HWM-M.
Andel av tiden som fonden inte uppnår nya högstavärden på månadsbasis, dvs inte når nya HWM-M.
Valutor
Standardavvikelsen i fondens dagliga Avkastningar under de senaste 30 handelsdagarna (D).
Standardavvikelsen i fondens dagliga (D) eller månadsvisa (M) Avkastningar.
12 månaders rullande Volatilitet baserat på dagliga (D) data.
Den genomsnittliga Volatiliteten under en 3-5 års period som förvaltaren siktar på.
Uppgång i Fondkursen från den senaste bottennoteringen upp till en Fondkurs överstigande HWM-M.
Skillnaden mellan fondens Avkastning och Riskfria räntan, dvs fondens utveckling utöver det Riskfria Indexet.
Övriga effekter inkluderar ränta på penningmarknadsportföljen, fondavgifter, skatter, valutahedgar
samt skillnader i rapporterings-scenarier (stängningskurs respektive kl 16.00 kurser).
Viktig information
Denna månadsrapport kommer från SEB. Råd och information baseras på källor som SEB bedömt som tillförlitliga. Uppgifter om skatter är
baserade på de regler som gäller idag. Skattereglerna kan dock ändras över tiden. Vad skattereglerna får för konsekvenser för just dig beror på
dina individuella förutsättningar. När det gäller fonder och andra finansiella instrument som beskrivits ovan så är historisk avkastning ingen garanti
för framtida avkastning. Värdet på dina fondandelar och andra finansiella instrument kan både stiga och falla och det är inte säkert att du får tillbaka
det insatta kapitalet. För fonder som placerar på utländska marknader eller instrument uttryckta i utländsk valuta, kan förändringar i valutakurserna
få värdet på fondandelarna eller andra sådana instrument att stiga eller falla. För andelsklasser där det finns en målsättning att valutasäkra
avkastningen mot svängningar i värdet på fondens basvaluta, finns det inte någon utfästelse eller garanti för att valutasäkringen kommer att kunna
uppnås. Mer information, t.ex. fondprospekt, faktablad och informationsbroschyr för fonder, finns på www.seb.se. Ytterligare information kan även
erhållas av din SEB-kontaktperson.