GRAAL KVANTHEDGE - Aktie

Comments

Transcription

GRAAL KVANTHEDGE - Aktie
Månad s b r ev
GRA AL K VANTHEDGE
VÄRDEUTVECKLING DE SENASTE 10 ÅREN
TOTALT
260
40%
240
30%
220
200
20%
180
10%
160
140
0%
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
120
100
-10%
30 JUNI 2015
Andelskurs
Fondförmögenhet
jan-15
jan-14
jan-13
jan-12
jan-11
jan-10
jan-09
jan-08
126,61 kr
466 Mkr
Graal
Kvanthedge
AVKASTNING (%)
Juni 2015
År 2015
De senaste 5 åren
De senaste 10 åren
Sedan 28 juni 2002
jan-07
jan-06
80
Aktie-Ansvar Graal Kvanthedge
HFRX Macro Index
HFRX
Macro
Index
Världsindex
i SEK
Svenska
börsen
Obligationsindex
Ränteindex
(MSCI World
Net)
(SIX PRX-index)
(OMRX-TBOND)
-0,2
3,4
27,8
142,5
178,7
-2,7
-1,4
-3,4
8,3
25,9
-4,9
9,3
97,8
97,1
122,7
-6,4
10,1
94,4
190,6
346,4
-1,7
-0,1
21,9
49,4
92,6
0,0
0,0
4,5
16,6
28,5
11,2
0,69
58
1,40
1,03
1,00
7,3
-0,10
53
10,9
0,50
63
17,8
0,55
63
4,5
0,57
59
0,4
0,00
95
-0,15
-0,09
-0,05
0,13
0,05
(OMRX-TBILL)
RISKMÅTT (de senaste 10 åren)
Standardavvikelse (%)
Sharpekvot
Andel positiva månader (%)
VaR i genomsnitt under månaden
VaR i genomsnitt sedan fondstart
Korrelation med Graal Kvanthedge
MÅNADSAVKASTNINGAR (i % efter samtliga avgifter)
År
Helår
Jan
Feb
Mar
Apr
2006
-0,9
-2,1
0,4
6,9
-0,8
2007
8,6
-0,9
3,1
2,9
2,3
2008
33,0
6,9
1,4
9,2
-5,6
2009
10,6
1,7
-2,5
3,8
1,5
2010
13,3
3,9
-1,0
-0,8
-1,5
2011
-6,2
1,2
-1,5
-1,0
2,3
2012
11,5
1,2
1,4
-1,1
-0,7
2013
2,7
-0,3
-0,9
1,0
0,8
2014
14,6
4,1
0,7
3,9
0,5
2015
3,7
5,3
-4,4
3,8
-0,8
Maj
-1,3
-4,2
-1,6
1,2
10,7
0,3
3,4
1,5
2,2
-0,1
Jun
-2,8
5,4
5,5
-1,2
1,3
0,2
-3,9
-3,2
-1,5
Jul
-3,1
0,9
0,9
0,3
0,5
-0,4
7,2
2,1
-3,4
Aug
-0,7
4,3
9,9
1,1
1,0
-10,1
0,3
-3,0
4,4
Sep
-0,3
-2,6
4,1
3,2
-0,7
-0,2
-2,0
3,2
-0,5
Okt
-3,4
-6,9
2,5
0,5
4,4
3,0
0,7
4,9
1,3
Nov
1,2
5,3
-0,7
-0,1
-3,0
-1,3
0,9
0,5
4,3
Dec
5,8
-0,3
-2,2
0,8
-1,5
1,7
4,0
-3,6
-1,9
Aktie- Ansvar • Post adr ess: Box 5 56 59, 102 15 St ock hol m • Be söksa dr e ss: Bi bl iot ek sgat an 1, 4t r, S t o ck holm
Te le f on: 08 - 5 88 811 00 • F ax : 0 8- 58 8 811 5 0 • w ww .a kt iea n sva r. se • i nf o @ak t ie ansvar. se
FÖ RVALTARKOMMEN TAR
GRA AL K VANTHEDGE
JUNI 2015: Graal Kvanthedge sjönk -0,2% under månaden.
Fonden levererade svagt negativ avkastning i juni som följd
av att vinsterna från de tre marknadsneutrala portföljerna
inte till fullo lyckades kompensera för förlusten i den ickemarknadsneutrala tillgångsallokeringsportföljen. Under
månaden kom de flesta aktiemarknader världen över att
kännetecknas av ökande riskaversion med stigande
volatilitet som följd. I Asien föll de flesta aktiemarknader och
inte minst drabbades den kinesiska. I Europa lyckades
Grekland och dess långivare inte enas om något
åtgärdspaket vilket slutade med att Grekland ställde in sin
planerade betalning till IMF. Detta fick många investerare att
avyttra riskfyllda tillgångar, däribland aktier. Vid månadens
slut hade globala aktier fallit -2,3 % medan obligationer
slutade på -0,3 %.
Obligationsportföljen blev återigen den starkast
bidragande komponenten till fonden tack vare den fortsatt
lönsamma korta positionen på den tyska marknaden. Den
korta positionen på den kanadensiska marknaden fortsatte
dock att vara olönsam även denna månad även om den
reducerades nämnvärt. Aktieportföljen drog nytta bland
annat av de korta positionerna på de brittiska och svenska
marknaderna, om än med viss negativ inverkan från de
Viktiga fakta om
Graal Kvanthedge
Strategi: En kvantitativ modellbaserad
hedgefond som utgår från ekonomisk teori
där förvaltarna tar långa samt korta
positioner över hela världen i fyra
delmodeller; i) börser, ii) räntor, iii) valutor
samt iv) tillgångsklasser. Förvaltarna
likabehandlar Graal Kvanthedge och
originalfonden IPM Systematic Macro.
Ansvarig förvaltare: Björn Österberg och
Anders Lindell, IPM Informed Portfolio
Management AB, på uppdrag av AktieAnsvar AB.
Fondstart: 1 oktober 2010.
Minsta sparbelopp
Engångsinsättning: 1.000 kr
Autogiro: 1.000 kr
korta positionerna på de amerikanska och japanska
marknaderna.
Valutaportföljen lyckades fånga både apprecieringen av
EUR och JPY samt den fortsatta deprecieringen av NZD.
Dessvärre utvägdes större delen av dessa vinster av förluster
från de korta positionerna i GBP och SEK. Majoriteten av juni
månads motvind kom dock från den långa aktiepositionen i
tillgångsallokeringsportföljen som påverkades negativt av
nedgången på världens aktiemarknader.
Beträffande positioneringen kan nämnas att
valutaportföljens svagt korta position i NZD ökade. I
aktieportföljen ökade de mestadels långa positionerna på
de australiensiska och kanadensiska marknaderna.
Positioneringen i obligationsportföljen genomgick också
vissa förändringar – däribland en minskning av den långa
positionen på den brittiska marknaden samt minskningar av
de korta positionerna på de tyska och kanadensiska
marknaderna. Den kanske mest betydande
positionsförändringen som skedde under månaden var den
tidigare svagt korta obligationspositionen i
tillgångsallokeringsportföljen som övergick till att bli lång.
Fondens risk steg aningen jämfört med förra månadens nivå.
Samarbetspartners
Risk/avkastningsprofil
Fondspara direkt hos Aktie-Ansvar
eller via följande samarbetspartners:
Banker och försäkringsbolag: Avanza,
Nordnet.
Övriga: ANEA, Carnegie,
Fondmarknaden.se, Garantum,
Maxfonder.se, MFEX, Minafonder.se, OMX
Nasdaq, SAXO.
ISIN-kod: SE0003428135
Lägre risk
Lägre möjlig
avkastning
Avgifter
Övrigt
Köpavgift: 0%
Säljavgift: 0%
Fast förvaltningsavgift: 2% per år
Prestationsbaserad förvaltningsavgift:
20% som utgår enligt en ”high watermark”
princip där avgift tas ut endast om fonden
noterar en ny högsta nivå i förhållande till
senaste högsta nivå sedan fondstart.
Tillsynsmyndighet: Finansinspektionen
Förvaringsinstitut: SEB
Revisor: Ernst & Young
Förklaring av förvaltningshistorik: Från
28 juni 2002 och fram till 1 oktober 2010
redovisas förvaltningshistoriken, pro forma,
som originalfonden IPM Systematic Macro
(USD) omräknat till SEK samt utifrån Graal
Kvanthedges avgiftsstruktur.
Mer info: Informationsbroschyr, Basfakta
för investerare, Halvårsredogörelse samt
Årsrapport finns på www.aktieansvar.se och
kan även kostnadsfritt beställas via telefon
08-588 811 00.
relation till investeringens risk definierad
som standardavvikelse. En hög Sharpekvot
är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk. Korrelation är ett statistiskt mått som mäter hur två tidsserier
samvarierar.
sannolikhet. För Graalfonderna beräknar vi
VaR för en dag med 95% sannolikhet. Det
måttet uttrycker den dagliga förlust som en
fond förväntas överskrida en dag av tjugo.
Insättning
SEB-konto: 5851-10 726 16
Bankgiro: 645-0977
fonden handlas varje bankdag
1
2
Högre risk
Högre möjlig
avkastning
3
4
5
6
7
Historisk avkastning ger ingen garanti för
framtiden. Som i allt fondsparande kan du
förlora pengar. Spara långsiktigt och gärna
regelbundet.
Förklaringar
Standardavvikelse är ett mått som anger
hur mycket värdeutvecklingen fluktuerat och
används vanligen för att avspegla investeringens risknivå. En låg standardavvikelse
innebär små variationer och därmed låg
risk. Standardavvikelsen är beräknad på
månadsnoteringar uppräknade till årsbasis.
Sharpekvot är ett mått på investeringens
riskjusterade avkastning och beräknas som
avkastningen utöver den riskfria räntan i
Value at Risk (VaR) är ett sannolikhetsbaserat statistiskt mått på risken i en fond
som uppskattar den maximala värdeminskningen för en given tidsperiod med en vald
Korrelation antar alltid ett värde mellan +1
(perfekt positivt samband) och -1 (perfekt
negativt samband). Värdet 0 visar att det
inte finns något samband mellan tidsserierna (exempelvis mellan två fonder eller
mellan en fond och ett index)
Aktie- Ansvar • Post adr ess: Box 5 56 59, 102 15 St ock hol m • Be söksa dr e ss: Bi bl iot ek sgat an 1, 4t r, S t o ck holm
Te le f on: 08 - 5 88 811 00 • F ax : 0 8- 58 8 811 5 0 • w ww .a kt iea n sva r. se • i nf o @ak t ie ansvar. se