Aktie-Ansvar FoF THREE OMRX

Transcription

Aktie-Ansvar FoF THREE OMRX
VÄRDEUTVECKLING ÅRSVIS SEDAN FONDSTART 3 MARS 2014
TOTALT
112
5%
111
4%
110
109
3%
108
2%
107
106
1%
105
104
0%
2014
2015
103
-1%
102
101
-2%
30 JUNI 2015
Andelskurs
Fondförmögenhet
AVKASTNING (%)
Juni 2015
År 2015
Sedan fondstart 1 oktober 2014
jun-15
maj-15
apr-15
mar-15
feb-15
jan-15
dec-14
nov-14
OMRX-TBOND
okt-14
Aktie-Ansvar FoF THREE
sep-14
100
106,73 kr
107 Mkr
FoF THREE
-3,2
2,7
6,7
Obligationsindex (OMRX-TBOND)
-1,7
-0,1
3,4
n.a.
n.a.
n.a.
n.a.
RISKMÅTT
Standardavvikelse (%)
Sharpekvot
MÅNADSAVKASTNINGAR (i % efter samtliga avgifter)
År
Helår
Jan
Feb
Mar
Apr
2014
4,0
2015
6,1
4,6
1,1
0,7
-1,0
Maj
Jun
0,6
-3,2
Jul
Aug
Sep
Okt
1,9
Nov
0,7
Dec
1,3
Aktie- Ansvar • Post adr ess: Box 5 56 59, 102 15 St ock hol m • Be söksa dr e ss: Bi bl iot ek sgat an 1, 4t r, S t o ck holm
Te le f on: 08 - 5 88 811 00 • F ax : 0 8- 58 8 811 5 0 • w ww .a kt iea n sva r. se • i nf o @ak t ie ansvar. se
JUNI 2015: Reporäntan ännu lägre.
Juni påverkades starkt av de rapporterade
Svenska inflationstalen då dessa var högre än
väntat vilket fick marknaden att reversera
tidigare inprisade förväntningar om
ytterligare räntesänkning och med det en
klart starkare krona som följd – vilket
raderade stora delar av tidigare uppgångar
från börsen och även uppgångarna från
investeringar med USD exponering.
Vårens stora uppgångar på den Kinesiska
börsen bromsades upp och vände ner -20%
från toppen. Inför månadens sista dagar
agerade dock centralbanken och sänkte
räntan vilket fick börsen att ta igen en del av
fallet.
FoF THREE förvaltas i
samråd med:
Störst uppmärksamhet i media fick dock det
Grekiska dramat. Återigen vände
förhandlingarna åt ”fel” håll. Grekland har ny
utlyst val om frågan och man har blivit
tvungen att stänga bankerna under en hel
vecka för att inte dessa skall tömmas helt.
Ska förhandlingarna vända åt ”rätt” håll igen?
Vem vet? Nya uppgifter sprids i media nästa
varje timme. Säkert är att ECB inte vill se en
formell Grekisk konkurs då det skulle ge en
total förlust på de Grekiska statsobligationer
man har som säkerhet idag - värderade till
inköpspris.
Ansvariga förvaltare: Stefan Carlenius
och Stefan Nilsson, Aktie-Ansvar AB.
Placeringsråd: Kjell Rudsby och Eric
Strand, Fond & Finans Asset Management
AB, ingår.
Fondstart: 1 oktober 2014
Risk/avkastningsprofil
Insättning
Historisk avkastning ger ingen garanti för
framtiden. Som i allt fondsparande kan du
förlora pengar. Spara långsiktigt och gärna
regelbundet.
SEB-konto: 5851-11 026 12
Bankgiro: 327-2283
Strategi: En global fond-i-fond, dvs den
placerar i olika fondbolags fonder samt i
andra finansiella instrument. Huvudsakligen
investerar fonden i räntefonder,
hedgefonder och andra alternativa
investeringar. Riskstyrd förvaltning och en
väl avvägd allokering avseende
tillgångsslag och marknader är centrala
begrepp i fondens investeringsfilosofi.
Lägre risk
Lägre möjlig
avkastning
1
2
Högre risk
Högre möjlig
avkastning
3
4
5
6
7
Samarbetspartners
Mer information
Fondspara direkt hos Aktie-Ansvar. För
övriga sätt att spara på, vänligen kontakta
Fond & Finans på 031-733 34 90.
ISIN-kod: SE0005392727
Informationsbroschyr, Basfakta för
investerare, Halvårsredogörelse samt
Årsrapport finns på www.aktieansvar.se och
kan även kostnadsfritt beställas via telefon
08-588 811 00.
Avgifter
Köpavgift: 0%
Säljavgift: 0%
Fast förvaltningsavgift: 1,7% per år
Förklaringar
Standardavvikelse är ett mått som anger
hur mycket värdeutvecklingen fluktuerat och
används vanligen för att avspegla investeringens risknivå. En låg standardavvikelse
innebär små variationer och därmed låg
risk. Standardavvikelsen är beräknad på
månadsnoteringar uppräknade till årsbasis.
Sharpekvot är ett mått på investeringens
riskjusterade avkastning och beräknas som
avkastningen utöver den riskfria räntan i
relation till investeringens risk definierad
som standardavvikelse. En hög Sharpekvot
är ett tecken på ett gott utbyte mellan avkastning och risk.
Aktie- Ansvar • Post adr ess: Box 5 56 59, 102 15 St ock hol m • Be söksa dr e ss: Bi bl iot ek sgat an 1, 4t r, S t o ck holm
Te le f on: 08 - 5 88 811 00 • F ax : 0 8- 58 8 811 5 0 • w ww .a kt iea n sva r. se • i nf o @ak t ie ansvar. se