Investeringsstrategier nr 2 - Erik Penser Bankaktiebolag

Transcription

Investeringsstrategier nr 2 - Erik Penser Bankaktiebolag
Erik Penser Bankaktiebolag
Investeringsstrategier
Juni 2015
Investeringsteman: Europeiska småbolag, M&A-våg på väg,
utvalda tillväxtmarknader och nya konsumtionsmönster
AKTIER
ALLOKERING
EP ALFA
Centralbankerna styr,
och skapar möjligheter
Diversifiering
med riskfokus
Spelbolagen
har mer att ge
Investeringsstrategier, juni 2015
Innehåll
Förord ...................................................................................................................................................... 4
Sammanfattning ...................................................................................................................................... 5
Centralbankerna har marknadens öra – i ett fast grepp ....................................................................... 5
Tillgångsallokering viktigare än någonsin .......................................................................................... 5
Framgångsrik EPB-strategi ................................................................................................................. 6
Vad har vi hittills rekommenderat? ......................................................................................................... 7
Makro, räntor, valutor och alternativa investeringar ............................................................................... 9
Konjunktur: Hyggligt i väst, bättre i öst .............................................................................................. 9
Tillväxtmarknaderna levererar .......................................................................................................... 12
Minusränta – varför? ......................................................................................................................... 13
Negativ avkastning allt mer problematiskt ........................................................................................ 15
Valutor: Centralbankerna styr ........................................................................................................... 17
Råvaror: Slagig prisutveckling .......................................................................................................... 18
Hedgefonder: Viktig diversifiering ................................................................................................... 19
Aktier ..................................................................................................................................................... 20
Gynnsamt läge för europeiska småbolag, telekom och IT ................................................................ 20
Sektorer: M&A driver verkstads- och teknikbolag ........................................................................... 22
Länder: Uppgångspotential i USA .................................................................................................... 25
Välpositionerade småbolag ............................................................................................................... 27
M&A-våg på väg ............................................................................................................................... 28
Tillväxt på nya marknader ................................................................................................................. 29
Digitaliserade konsumtionsmönster skapar möjligheter.................................................................... 31
EP Alfa – de bästa casen ................................................................................................................... 33
Gedigen urvalsprocess ................................................................................................................... 33
Flera favoriter inom verkstad och spel .......................................................................................... 34
Allokering och portföljstrategi .............................................................................................................. 36
Diversifiering med riskfokus ............................................................................................................. 36
Rekommenderad absolutinriktad portfölj .......................................................................................... 38
Allokering: EPB:s rådgivande modellportfölj ....................................................................................... 41
Erik Penser Bankaktiebolag .................................................................................................................. 43
Fokus på att skapa värden ................................................................................................................. 43
Skribenter/rådgivare .......................................................................................................................... 44
Kontakt .............................................................................................................................................. 44
Publikationer ..................................................................................................................................... 45
Disclaimer ......................................................................................................................................... 45
Investeringsstrategier, juni 2015
3
Förord
Hittills i år har börsen haft en stark utveckling
samtidigt som rörelserna på valuta- och
räntemarknaderna varit stora, som en följd av olika
centralbankers åtgärder. Denna utveckling har stämt
mycket väl överens med våra prognoser och
bedömningar.
De stora marknadsrörelserna har dock medfört
relativt många rekommendationsförändringar för att
såväl rådgivning som förvaltningsresultat skall hålla
den höga klass vi eftersträvar.
Erik Penser Bankaktiebolag är en relativt liten
organisation, vilket gör att beslutsvägarna i vår
analysprocess är korta. Det ger oss i sin tur en fördel
relativt många av våra konkurrenter eftersom vi vid
behov snabbt kan anpassa våra rekommendationer.
Mot denna bakgrund redogör vi på sid. 7 i denna
rapport för de större rekommendationsförändringar
som gjorts hittills i år.
Även inom kapitalförvaltningen har vi en fördel av
att vara en fristående, mindre bank. Vårt fokus är att
skapa stabil avkastning till lägsta möjliga risk och
kostnad. Förvaltningstjänsten uppskattas av många
av våra mer förmögna privatpersoner som inte har
intresse av att på egen hand följa börs och
marknader på daglig basis. Vi har haft förmånen att
ta emot många nya kapitalförvaltningskunder under
våren.
Den strategi som ligger till grund för våra
förvaltningsbeslut inom kapitalförvaltningen är den
som presenteras i denna rapport. Under sommaren
kommer vi även att lansera en fond som gör det
möjligt att på ett enklare sätt investera i linje med
vår strategi. Tala gärna med din rådgivare om du vill
veta mer om fonden och vilka möjligheter den ger.
Med vänlig hälsning,
I vår aktieanalys har vi ett fokus på små- och
medelstora svenska bolag. Det är i denna kategori
vår analysenhet över tid har bäst förutsättningar att
skapa aktierelaterade mervärden. Våra bästa
rekommendationer samlar vi under namnet EP Alfa.
För de som investerat enligt denna lista har året så
här långt varit bra. Risken i denna typ av placeringar
är relativt hög, vilket innebär att utfallet periodvis
kommer att avvika betydligt från börsen som helhet,
såväl positivt som negativt.
Investeringsstrategier, juni 2015
Daniel Ljungström,
Chief Investment Officer
4
Sammanfattning
Centralbankerna har marknadens
öra – i ett fast grepp
Utvecklingen på de globala finansmarknaderna
under andra halvåret 2015 kommer
otvivelaktigt att präglas av den amerikanska
centralbankens förväntade räntehöjningar, men
också av de europeiska politikernas hantering
av EU:s framtida utformning.
Marknadens blickar riktas ängsligt mot Fed
För drygt ett år sedan var Feds uppfattning att räntan
inte skulle höjas så länge arbetslösheten var över 6,5
procent. Nu har den sjunkit till 5,4 procent, vilket
borde tala för en höjning. Men eftersom man vill få
upp de oväntat låga löneökningarna, drygt 2 procent
i årstakt under april, för att få upp inflationen till ca
2 procent så har man inte höjt räntan ännu. För
tillfället verkar det som en majoritet av
ränteexperterna räknar med att första räntehöjningen
kommer i september. Om inte tillväxten tar betydligt
bättre fart, efter det svaga första kvartalet, så ökar
sannolikheten för att räntehöjningen flyttas fram till
slutet av 2015 eller början av 2016. Sammantaget är
dock frågan alltså inte om, utan när en amerikansk
räntehöjning kommer till stånd.
Lägst ränta i Sverige, trots högst inflation i EU
I Sverige har Riksbanken fortsatt sänka reporäntan
under början av året. Senast sänkte man räntan från 0,10 till -0,25 procent. Sverige har därmed den
lägsta räntan bland samtliga OECD-länder (Schweiz
undantaget) trots att tillväxten är klart högre än i de
flesta andra OECD-länder och inflationen (mätt med
Eurostats inflationsmått HIKP) var bland de högsta
inom EU under april.
Stefan Ingves, varför denna minusränta?
Vi ställer oss mycket tveksamma till att Riksbankens
syfte att få upp inflationen genom högre importpriser
och på så vis skapa inflationsförväntningar och
löneökningar. En ökad konsumtion av dyrare
importerade konsumtionsvaror är knappast positivt
för det svenska näringslivet.
Svensk tillväxt- & arbetslöshet bättre än EMU
Att den svenska reporäntan skall vara klart lägre än i
EMU kan synas extra underligt om man beaktar den
makroekonomiska utvecklingen. För närvarande är
tillväxten betydligt högre i Sverige än i EMU
Investeringsstrategier, juni 2015
samtidigt som arbetslösheten är klart lägre.
Inflationen, mätt med HIKP, var nästan 1
procentenhet högre i Sverige samtidigt som
prisnivån redan ligger på en klart högre nivå.
Kronan - världens mest undervärderade valuta?
Som andel av BNP har Sverige en av världens
största överskott i bytesbalansen och en av de minsta
statsskulderna. Allt detta är data som i normala fall
talar för en påtaglig förstärkning av valutan. Men så
länge Riksbanken aviserar ytterligare åtgärder om
den svenska kronan stärks alltför snabbt kommer det
troligen inte ske. Den svenska valutan kommer
troligen fortsätta vara en av världens mest
undervärderade under 2015 och 2016.
Svenska bopriser stiger oroväckande snabbt
Sedan Riksbanken började sänka reporäntan i
december 2011 så har inflationstakten mätt med KPI
sjunkit från 2,3 till -0,2 procent samtidigt som
bopriserna stigit i en allt snabbare takt, ju mer man
sänkt reporäntan. I april 2015 ökade villapriserna
med 13,2 procent och bostadsrätterna med 19,7
procent jämfört med mars 2014. Den kraftiga
prisökningen medför dessutom att det blir allt
svårare för ungdomar att komma in på
bostadsmarknaden.
Tillgångsallokering viktigare än
någonsin
Börsen fortsätter uppåt, men den största
turbulensen kommer sannolikt på
obligationsmarknaden. I nuvarande
investeringsklimat är alternativa tillgångar –
och allokering - viktigare än någonsin.
Börsen på högre höjder, med risk för luftgropar
Vi befinner oss i ett läge där de finansiella
marknadsaktörerna tycks ha tagit evigt låga räntor
för givet. Mot den bakgrunden bedömer vi att
kommande månader kan komma att innehålla ett par
obehagliga luftgropar – även om vi bedömer att den
svenska börsen kommer ha lyft över dagens nivåer
när vi summerar börsåret 2015.
Säkerhetsbältesskylten må vara tänd när det gäller
aktiemarknaden men vi väljer ändå att sitta kvar på
nuvarande plats, givet att vår rekommendation för
aktier som tillgångsslag är neutral inför återstoden
av 2015. Amerikanska räntehöjningar må orsaka
kortsiktig turbulens och stimulans-abstinens – men
5
räntehöjningarna bör samtidigt ses i ett lite längre
perspektiv och för vad de faktiskt är: nämligen ett
klart sundhetstecken.
Svindlande risker på obligationsmarknaden
Om vår syn på aktiemarknaden kan anses vara
relativt positiv inför andra halvan av 2015 så är vår
syn på obligationsmarknaden i allmänhet och High
Yield-obligationer i synnerhet desto dystrare. Vi
höjer ett varningens finger för i princip alla
räntebärande tillgångar med löptider längre än 1-2
år. Något som även återspeglas i vår
portföljallokering där vi är tydligt underviktade mot
alla typer av obligationer med långa- eller
medellånga löptider.
Att förvalta annorlunda, viktigare än någonsin
Vår tydliga undervikt mot obligationsmarknaden
sker till förmån för alternativa tillgångar och
framförallt hedgefonder samt råvaror, som vi lyfter
fram som bra okorellerade tillgångar i ett tidevarv
där räntebärande placeringar tycks ha spelat ut sin
forna roll som kapitalbevarare i tider av
börsnedgång.
Framgångsrik EPB-strategi
Sammantaget har den strategi vi lade inför
2015 i allt väsentlig fallit mycket väl ut, även
om vi har varit mycket aktiva för att utnyttja
kortare investeringstrender.
I förra numret av Investeringsstrategier, som
publicerades i december 2014, mynnade vår samlade
bedömning ut i att vi skulle få en positiv miljö för
aktier. Vi utgick från att 2015 till stora delar skulle
påminna om 2014, men med skillnaden att
volatiliteten skulle öka.
kom ifrån ECB den 22 januari till att tillfälligt öka
vår exponering mot Europa i allmänhet och
Tyskland i synnerhet med starkt avkastningsresultat
som följd. Vi har under våren minskat övervikten
mot europeiska aktier för att åter öka exponeringen
mot amerikanska aktier, mot bakgrund av att den
amerikanska ekonomin haft en överraskande negativ
tillväxt under våren, vilket inneburit att
förväntansbilden för räntehöjningen flyttats fram.
Aktuell strategi präglad av riskfokus
I den fas vi nu befinner oss är vår bedömning att
riskhantering är klart viktigast då riskerna får
bedömas ha ökat under senaste månaderna i spåren
av kraftigt stigande börskurser och fallande
avkastningskrav på krediter.
I ett läge där centralbankerna har tagit med sig de
finansiella marknaderna på en upptäcktsfärd i det
okända, bör man även vara beredd att ompröva
traditionella tumregler, inte minst när det gäller
aktievärdering. Till och med för P/E-talet är
traditionella samband och tidsserier nu satta ur spel,
vilket gör att vi måste beakta andra, mer spekulativa
faktorer, såsom förväntansbilden kring amerikanska
räntehöjningar.
Hög diversifiering i vår strategi för H2 2015
Det bästa sättet att hantera de risker vi belyst ovan är
att hålla högsta möjliga grad av diversifiering för att
på så vis sprida riskerna, både inom och mellan
tillgångsslagen. Trots att vi således vill belysa den
höga risknivån som för närvarande råder på de
globala finansiella marknaderna så vill vi samtidigt
poängtera att vi alltjämt ser eventuella
börsnedgångar kommande månader som just
luftgropar på vägen mot högre höjder.
Initialt bedömde vi också att ekonomin i USA skulle
fortsätta att återhämta sig samtidigt som Europa
kunde behöva lite mer stöd. Vi underströk även att
företag i Europa med hög exportandel utanför
Eurozonen skulle gynnas av en lägre värderad Euro.
Sammantaget har den strategi vi lade inför 2015 i
allt väsentlig fallit mycket väl ut, även om vi har
varit mycket aktiva för att utnyttja kortare
investeringstrender.
Av de större portföljförändringarna kan nämnas att
vi bl.a. utnyttjade de penningpolitiska lättnader som
Investeringsstrategier, juni 2015
6
Vad har vi hittills
rekommenderat?
minska andelen räntor inför bolagsrapporterna som
avsåg fjärde kvartalet 2014. Det var en positionering
som var lyckosam.
Sedan i december 2014, då vi senast
publicerade Investeringsstrategier, har vara
allokeringsrekommendationer och
investeringsteman fallit mycket väl ut. Den
breda modellportföljen har stigit med ca 10
procent. Här följer en kort tillbakablick.
Veckan efter att vi ökade exponeringen mot den
svenska börsen fortsatte vi att addera mer risk till
portföljen. Detta gjorde vi genom att addera
exponering mot energisektorn då vår bedömning var
att oljepriset hade bottnat för denna gång.
Energisektorn viktades upp i januari
Inför 2015 var vår prognos att årets börsutveckling
skulle bli stark och vi prognosticerade en att
Stockholmsbörsen skulle stiga med 15 procent
helåret 2015. Vi förväntade oss vidare att dollarn
skulle fortsätta stärkas samt att vi skulle få se fortsatt
expansiv penningpolitik i både Sverige och Europa.
Utifrån ovanstående bild positionerade vi vår
kapitalförvaltning och våra rekommendationer som
den som önskar kan följa på veckobas via vårt
veckobrev. Vi rekommenderade en övervikt aktier,
svenska såväl som utländska samt ur valutasynpunkt
även en övervikt mot den amerikanska dollarn.
Utöver det hade vi mer specifika positioner mot
exempelvis globala läkemedelbolag, Global
dagligvarukonsumtion och Taiwanesiska börsen.
Våra aktuella investeringsteman beskriver vi längre
fram i denna rapport.
Uppviktning av svenska aktier i början av januari
Källa: Factset
Lyckosam riskökning mot energi
Även vår riskökning via större exponering mot
energisektorn var lyckosam. Vi hade vid detta
tillfälle betydande övervikt mot riskfyllda tillgångar
i form av svenska och globala aktier.
I början av februari minskade vi ner vår övervikt i
svenska aktier till en neutral position relativt den
exponering vi ser att vi bör ha över en börscykel.
Detta för att balansera risken i vår
allokeringsportfölj. Vi gjorde bedömningen att
riskerna för en rekyl hade ökat efter den snabba
uppgången vi sett sedan oktober. Vi behöll dock hela
övervikten i globala aktier då vi gjorde bedömningen
att avkastningspotentialen framåt var större i denna
tillgångsklass.
I grafen ovan illustreras svenska börsens utveckling
sedan årsskiftet. Som synes har det varit en relativt
dramatisk börsutveckling med dels en större
uppgång under perioden januari till mars då det
flackade ut för att därefter falla tillbaka med cirka 8
procent under senare delen av april och framåt.
Minskning i USA, ökning i Europa
Europeiska centralbanken ECB lanserade i slutet av
januari sitt senaste lättnadsprogram som började
effektueras i mars. Mot bakgrund av detta minskade
vi vår exponering mot den amerikanska börsen för
att istället öka vår exponering mot Europa i februari.
De länder/kategorier vi bedömde skulle gynnas i
första hand av ECBs agerande var tyska börsen
DAX samt mindre europeiska bolag.
Ökad börsexponering i januari
Under senare delen av januari (vecka 5), ökade vi
vår exponering mot den svenska börsen genom att
Vi gick därför från en undervikt i Europa till en
större övervikt. I början av april reverserade vi
denna position och minskade vår exponering mot
Källa: Factset
Investeringsstrategier, juni 2015
7
Europa och gick på nytt mot en övervikt i
amerikanska aktier då den rabatt vi tidigare
identifierat i europeiska aktier nu inte längre fanns
där. Europeiska aktier framstod som relativt dyra, en
bedömning även övriga marknaden därefter gjorde.
Utvecklingen för S&P500 och Eurostocks 50
utdelningar, stabila kassaflöden vilket lockat mycket
pengar. Detta skulle kunna föranleda att en del av
dessa pengar är lättröliga vilket kan skapa utrymme
för större rekyler, något vi såg senare i maj också.
Ett par dagar i maj tog vi också bort det sista av vår
exponering mot tyska börsen för att istället
diversifiera oss mer globalt mot teleoperatörer. Med
det minskar vi exponeringen ytterligare mot Europa
och därmed minskar vi risken också något i
tillgångsslaget globala aktier.
Vad ser vi då framför oss? I det kommande avsnittet
i denna rapport redogör vi först för de
makroekonomiska förutsättningarna och därefter för
analysen bakom vår aktuella portföljstrategi.
Källa: Factset
Ökad andel hedgefonder i februari och mars
Den 12 februari sänkte den svenska Riksbanken
styrräntan till -0,1 procent och Sverige fick för första
gången någonsin negativ ränta. Mot bakgrund av det
minskade vi våra rekommendationer mot
räntebärande instrument och rekommenderade
istället en ökad exponering mot råvaror och
hedgefonder. Vikten mot alternativa investeringar
och hedgefonder ökade vi därefter vid två tillfällen
under mars.
Hittills i år har hedgefonder gett en avkastning på
cirka 2,5 procent och vi bedömer att det är en god
avkastning i relation till den risk vi bär i detta
tillgångsslag.
Under april genomfördes inga större
rekommendationsförändringar då våra
kapitalförvaltningsportföljer och våra
rekommendationer utvecklades väl. Det är endast
när vi ser ett behov av att korrigera portföljen vi
genomför förändringar. Under första kvartalet såg vi
på många håll en dramatisk utveckling och det
föranledde många rekommendationsförändringar för
att hålla både risk och avkastningspotential i
portföljen. Det är viktigt att vi har den aktiviteten då
den kan skapa ett mervärde över tid.
Minskad exponering mot läkemedel i maj
I början av maj minskade vi vår exponering mot den
globala läkemedelsindustrin då avkastningen har
varit mycket stark under en längre tid. Vi gör
bedömningen att riskerna ökat här mot bakgrund av
denna typ av bolags karaktäristika som höga
Investeringsstrategier, juni 2015
8
Makro, räntor, valutor och
alternativa investeringar
Konjunktur: Hyggligt i väst, bättre i
öst
En trevande konjunkturutveckling i Europa och
USA i kombination med låga räntor och en
växande oro för tillgångsprisbubblor kastar
nytt ljus över vissa tillväxtmarknaders potential.
Vår samlade bedömning är att global BNP kommer
öka med 3,4 procent 2015 och med 3,5 procent
2016. Därmed kommer tillväxten i världsekonomin
att uppgå till 3,4–3,5 procent för femte året i rad,
vilket är en rekordlång period utan några större
svängningar i den globala konjunkturen.
Om IMFs senaste trendframskrivning för 2017-2020
stämmer, kommer den globala tillväxten endast öka
något ytterligare under dessa fyra år. Det medför i så
fall nio år i rad med mellankonjunktur, d.v.s. varken
låg- eller högkonjunktur.
Global BNP-utveckling 1980-2016P
Källa: IMF
Tillväxtländerna drar ifrån
Trots att tillväxten dämpats påtagligt i flera
tillväxtmarknader väntas ändå BNP öka med nästan
dubbelt så mycket som i OECD-länderna under de
kommande två åren. Det medför att
tillväxtmarknaderna kommer att utgöra 57 procent
av världsekonomin 2015 medan OECD-ländernas
andel stannar vid 43 procent. Tillväxtländernas
ekonomier kommer därmed att bli drygt 30 procent
större än OECD-ländernas. Tillväxtländernas andel
av det globala börsvärdet stannar i dag vid 11
procent.
Jämfört med den prognos vi presenterade vid
årsskiftet har vi reviderat ned global BNP med 0,4
Investeringsstrategier, juni 2015
procentenheter för 2015. Orsaken är främst den
oväntat svaga makrostatistiken från USA under årets
första kvartal. Det är dock troligt att extremt dåligt
väder i stora delar av USA samt
arbetsmarknadskonflikten vid en del hamnar på den
amerikanska västkusten bidragit till den svaga
utvecklingen.
Det är troligen tillfälliga faktorer som inte kommer
påverka konjunkturen under resten av året. Vi hade
ett liknande förlopp ifjol då BNP sjönk under första
kvartalet 2014 för att sedan öka kraftigt under resten
av året. Dock har den allt starkare US-dollarn och
det låga oljepriset bidragit till en påtaglig
försvagning av industrikonjunkturen i USA, något
som kan få vissa negativa effekter även under resten
av året.
Indien överraskar positivt
Även makrostatistiken från stora länder som Kina
och Brasilien har varit svagare än väntat under årets
början. Däremot har Indien överraskat positivt
samtidigt som makrostatistiken från EMU inte alls
blivit så dålig som många befarade i slutet av 2014.
Under de senaste åren har det pågått ett jättelikt
penningpolitiskt experiment i flertalet OECD-länder
med styrräntor kring nollstrecket under flera år
samtidigt som centralbankerna sjösatt program för
jättelika köp av finansiella tillgångar. Det har
medfört att de finansiella marknaderna svämmat
över av billiga pengar som bland annat placerats i
aktier och obligationer. Om det har haft eller
kommer få någon positiv effekt på reala ekonomin
är dock oklart.
Fortsatt svag investeringskonjunktur
Trots den mycket expansiva penningpolitiken i
OECD-länderna och tämligen goda lönsamheten i
många företag så är investeringskonjunkturen
fortsatt mycket svag. Detta trots att företagen visar
hygglig lönsamhet och räntorna är rekordlåga.
En anledning till det svaga investeringsintresset är
att de stora statsskulderna medfört att offentliga
infrastruktursatsningar inte påbörjats trots stora
behov i flera länder. En annan orsak är troligen att
den extremt expansiva penningpolitiken som lett till
kraftigt stigande tillgångspriser ökat risken för
bubblor som kan spricka vilket i så fall skulle få
negativa effekter på konjunkturen och att företagen
därför avvaktar med att investera. Den goda
likviditeten används istället för att investera i
9
tillgångsslag som aktier, obligationer och fastigheter,
vilket bland annat lett till att uppköpen på börserna
haglar allt tätare, vilket vi kommer att fördjupa oss i
längre där vi har identifierat M&A som ett
investeringstema.
Diagram: Investeringskonjunktur, EMU
Källa: Factset
Under början av året har centralbankerna i stora
tillväxtländer som Kina, Indien och Ryssland sänkt
sina styrräntor medan Brasilien har fortsatt höja
räntan eftersom inflationen ligger klart över
inflationsmålet på 4,5 procent. I Kina och Indien
ligger inflationen för närvarande klart under
centralbankernas inflationsmål, vilket medför att det
är troligt att man fortsätter sänka räntorna ytterligare
i dessa länder.
Den negativa tillväxten i Ryssland har medfört att
den ryska centralbanken aviserat ytterligare
räntesänkningar, trots att inflationen ligger skyhögt
över inflationsmålet. Lägre inflation och lägre räntor
kommer att ge en välbehövlig stimulans till den
ryska ekonomin. När inflationen åter vänder nedåt i
Brasilien, 8,2 procent i april, tror vi att det finns
utrymme för flera räntesänkningar.
Bland OECD-länderna så väntas den snabbt
sjunkande arbetslösheten i USA och Storbritannien
bidra till att centralbankerna börjar höja sina
styrräntor under andra halvåret 2015 eller början av
2016. Inflation och löneökningar måste troligen stiga
från dagens låga nivåer innan man höjer. Det finns
dock tecken på att lönerna börjat öka i något
snabbare takt de senaste månaderna vilket
tillsammans med att det stora oljeprisfallet under
hösten 2014 och början av 2015 faller bort ur
inflationstalen medför att inflationen successivt
börjar stiga under hösten-2015.
ECB kommer troligen inte sänka räntan ytterligare,
men i mars 2015 startade man ett omfattande
Investeringsstrategier, juni 2015
program för köp av finansiella tillgångar som
kommer pågå till september 2016.
Styrränta, KPI och realränta i 8 länder
Brasilien
Kina
Indien
UK
USA
EMU
Sverige
Ryssland
Styrränta
13,25
5,10
7,5
0,5
0,125
0,05
-0,25
12,5
KPI/HIKP
8,2
1,5
4,9
-0,1
-0,2
0,0
0,5
16,4
Realränta
5,05
3,6
2,6
0,6
0,325
0,05
-0,75
-3,9
Ingen amerikansk tillväxt, ingen räntehöjning
För drygt ett år sedan var Feds uppfattning att räntan
inte skulle höjas så länge arbetslösheten var över 6,5
procent. Nu har den sjunkit till 5,4 procent, vilket
borde tala för en höjning. Men eftersom man vill få
upp de oväntat låga löneökningarna, drygt 2 procent
i årstakt under april, för att få upp inflationen till ca
2 procent så har man inte höjt räntan ännu. För
tillfället verkar det som en majoritet av
ränteexperterna räknar med att första räntehöjningen
kommer i september men att man därefter kommer
höja räntan i betydligt långsammare takt än normalt.
Och om inte tillväxten tar betydligt bättre fart, efter
det svaga första kvartalet, så ökar sannolikheten för
att räntehöjningen flyttas fram till slutet av 2015
eller 2016.
Sverige - lägsta ränta men högsta inflationen
I Sverige har dock Riksbanken fortsatt sänka
reporäntan under början av året. Senast sänkte man
räntan från -0,10 till -0,25 procent. Sverige har
därmed den lägsta räntan bland samtliga OECDländer (Schweiz undantaget) trots att tillväxten är
klart högre än i de flesta andra OECD-länder och
inflationen (mätt med Eurostats inflationsmått
HIKP) var bland de högsta inom EU under april.
Ohälsosamt upptvingande av svenska löner
Trots det kan man inte utesluta ytterligare
penningpolitiska lättnader de närmaste månaderna.
Riksbankens avsikt tycks vara att pressa upp KPIinflationen genom att lägre räntor skall försvaga
valutan och därmed pressa upp importpriserna som i
sin tur skall slå genom i KPI och medföra högre
löneökningar. Det är mycket möjligt att man lyckas
med det men det är knappast hälsosamt för svensk
ekonomi med löneökningar och inflation som är
klart högre än i omvärlden.
10
Tillväxtmarknader gynnas av lägre oljepriser
Oljepriset (Brent-olja) sjönk från ca 110 USD/fat
sommaren 2014 till 45 USD/fat i början av 2015,
vilket medförde att inflationen sjönk från redan
mycket låga nivåer i flertalet länder vilket i sin tur
bidrog till en påtaglig ökning av hushållens köpkraft.
Därefter har dock priset stigit till knappt 70 USD/fat.
I huvudsak berodde oljeprisfallet på ökat utbud, där
främst produktionen av skifferolja i Nordamerika
ökat samtidigt som produktionsnivån inom OPEC
varit fortsatt hög. De länder som gynnas mest av
oljeprisfallet är Indien, Japan, Kina och en del
mindre asiatiska länder, enligt beräkningar från IMF
och Riksbanken.
Även i USA och Europa får oljeprisfallet positiva
effekter på tillväxten när hushållens köpkraft
förbättras. Liksom tidigare utgår vi från att det låga
oljepriset kommer dra ned lönsamhet och därmed
även produktionen inom industrin något vilket i sin
tur medför något högre oljepris under loppet av 2015
och 2016.
Kinesisk tillväxt avgör industrikonjunkturen
Den globala industrikonjunkturen påverkas mest av
vad som händer i Kina. Tillväxten har fortsatt
dämpats under första kvartalet 2015. I huvudsak
beror det på en svagare fastighetssektor, ökad kamp
mot miljöförstöring och korruption samt en
omväxling från investerings- till konsumtionsledd
tillväxt. Det är troligt att Kina inte kommer nå målet
på 7 procent BNP-tillväxt under 2015 och att
tillväxten dämpas ytterligare under 2016. För att inte
tillväxten skall dämpas alltför snabbt väntas man
dock fortsätta sänka räntan och bankernas reservkrav
samtidigt som man genomför en del
tillväxtfrämjande åtgärder som skattelättnader,
förenklade regler för att etablera företag och
avregleringar på finansmarknaden.
Ljusare konjunktursignaler i Europa
I Europa har det kommit en hel del positiva
konjunktursignaler under slutet av 2014 och början
av 2015. Det lägre oljepriset har bidragit till att
inflationen sjunkit kraftigt vilket tillsammans med
att tidigare åtstramningar av finanspolitiken i stort
sett upphört medför en påtaglig ökning av hushållens
köpkraft. I de senaste månadernas
konjunkturbarometrar är det främst hushåll och
detaljhandel som har den mest optimistiska synen på
konjunkturen.
Investeringsstrategier, juni 2015
Försvagningen av euron medför även en viss
förbättring av industrikonjunkturen, men den svaga
globala industrikonjunkturen dämpar dock
uppgången. När detta skrivs är det dock oklart vad
som händer med Greklands fortsatta EMUmedlemskap. Även om vi inte kan utesluta att man
kommer lämna EMU redan i år så utgår vi från att
man kommer stanna kvar ytterligare något år.
Drag i detaljhandeln men exporten lyfter inte
I Sverige har BNP ökat mer än i flertalet övriga
OECD-länder under 2000-talet. Under 2014 så var
det främst en expansiv finans- och penningpolitik
som bidrog till att privat konsumtion och
bostadsbyggandet ökade påtagligt. Däremot fortsatte
exporten av varor öka i långsam takt, trots en
påtaglig depreciering av kronan. Den makrostatistik
som kommit in under årets första månader tyder på
att detaljhandeln, försäljningen av personbilar och
bostadsbyggande fortsatt ökat påtagligt. Dessutom
har sysselsättningen ökat med nästan 90.000
personer under årets första tre månader. Exporten
vägrar dock att ta fart trots den mycket svaga
kronan.
Svenska kronan kraftigt undervärderad
Om man bara beaktar makrodata som tillväxt
bytesbalans, offentliga finanser och inflation så är
den svenska kronan påtagligt undervärderad mot de
flesta valutor och det naturliga vore att den kommer
förstärkas mot såväl US-dollarn som euron under de
närmast kommande åren. Men eftersom den svenska
Riksbanken anser att man kan få upp KPIinflationen till 2 procent genom allt högre
importpriser så kommer man inte låta kronan stärkas
alltför mycket. Det är därför troligt att värdet på den
svenska kronan inte kommer avvika påtagligt från
dagens nivå under 2015.
Klart högre importpriser och skattehöjningar
kommer dock medföra att inflation successivt
kommer stiga och troligen överstiga Riksbankens
inflationsmål i början av 2016. Det medför att
hushållens köpkraft inte kommer fortsätta öka i
samma takt som tidigare. Vår bedömning är att även
den svenska konjunkturen kommer gå sidledes
kommande år, vilket i detta fall medför att BNP ökar
med 2-2,5 procent. Det är fortfarande högre än
tillväxten bland EMU-länderna, men skillnaden
minskar påtagligt jämfört med första fjorton åren på
2000-talet.
11
Tillväxtmarknaderna levererar
Förväntningar om en mer expansiv
penningpolitik i många tillväxtekonomier har
dragit upp börskurserna. Det finns goda
förutsättningar för att den utvecklingen kommer
att fortsätta under överskådlig framtid.
Mellan 2000 och 2014 ökade BNP i tillväxtländerna
med 125 procent, eller med 6 procent per år i
genomsnitt. Det var nästan 4 gånger så hög tillväxt
som i OECD-länderna. Det medförde samtidigt
tillväxtländernas andel av världsekonomin växte från
43 till 57 procent under den här perioden. Trots det
så är BNP per capita 4-4,5 gånger så hög i OECDländerna.
Under de senaste åren har dock tillväxten dämpats i
flera tillväxtländer medan den i stort sett varit
oförändrad i OECD-länderna. I genomsnitt ökade
BNP med 4,8 procent per år under 2013 och 2014 i
tillväxtländerna, vilket var tre gånger så mycket som
tillväxten i OECD-länderna. Enligt IMFs senaste
globala konjunkturprognos (april 2015) så kommer
skillnaden i tillväxt minska ytterligare under 2015
och 2016. I tillväxtekonomierna väntas BNP öka
med 4,5 procent per år och i OECD-länderna med
2,4 procent under kommande två år.
Trots att BNP-tillväxten fortsatt vara klart högre i
tillväxtekonomierna än i OECD-länderna de senaste
åren så har börsen gått klart bättre i OECD-länderna.
Den positiva börsutvecklingen förklaras dock i
huvudsak av en extremt expansiv penningpolitik i
flertalet OECD-länder medan penningpolitiken varit
betydligt stramare i de flesta tillväxtekonomier.
Kraftiga börsuppgångar i Kina och Indien
Under andra halvåret 2014 steg dock börskurserna
påtagligt i de två största tillväxtekonomierna Kina
och Indien. I huvudsak berodde detta på att den klart
lägre inflationen förväntades bidra till en mer
expansiv penningpolitik under slutet av 2014 och
2015.
Under de senaste åren har de viktigaste styrräntorna
pendlat kring nollstrecket i de flesta OECD-länderna
samtidigt som centralbankerna i bl.a. USA,
Storbritannien och Japan köpt stora mängder
värdepapper för att göra penningpolitiken än mer
expansiv. Det har därmed skapats en mycket stor
mängd billigt kapital som i huvudsak tycks gått till
Investeringsstrategier, juni 2015
finansiella placeringar istället för investeringar.
Börskurser har stigit kraftigt, långa obligationsräntor
har sjunkit till rekordlåga nivåer trots rekordstora
statsskulder samtidigt som huspriserna åter börjat
stiga.
I alla större tillväxtekonomier har dock
penningpolitiken varit fortsatt stram. I Ryssland och
Brasilien medförde den höga inflationen att
centralbankerna höjde sina styrräntor ifjol trots
mycket svag tillväxt. I Kina låg räntan kvar på 6
procent fram till november 2014 då den sänktes till
5,6 procent samtidigt som bankernas reservkrav låg
kvar på en mycket hög nivå. I Indien låg styrräntan
kvar på 8 procent under hela året trots klart lägre
inflation.
Penningpolitiken kommer att vara betydligt mer
expansiv i OECD-länderna än i tillväxtekonomierna
även under kommande två år, men skillnaden
kommer minska påtagligt.
Tillväxtländernas BNP vs OECD 1990-2016
Källa: IMF, april 2015
Starkare dollar blir problematisk
Det finns en hel del risker kopplade till en för stark
dollar. För tillväxtländer som har finansierat sina
bytesbalansunderskott genom stora dollarlån (bl.a.
Brasilien, Turkiet och Sydafrika) kan den starkare
dollarn få kännbart negativa effekter. En starkare
dollar kan även få negativa effekter på den kinesiska
industrins konkurrenskraft eftersom valutan är nära
kopplad till dollarn.
Även Storbritannien väntas höja räntan under andra
halvåret 2015 eller början av 2016 men fortsätta med
sina tillgångsköp. I Japan väntas dock räntan ligga
kvar på noll samtidigt som centralbanken fortsätter
sina omfattande köp av värdepapper. ECB kommer
köpa obligationer för 60 miljoner euro per månad
fram till september 2016 samtidigt som räntan ligger
kvar på rekordlåga 0,05 procent.
12
Klart lägre inflation har medfört att såväl Kina som
Indien lättat på penningpolitiken under årets första
månader. I Kina har styrräntan sänkts från 5,6 till 5,1
procent samtidigt som bankernas reservkrav sänkts
från 20 till 18,5 procent. I Indien har styrräntan
sänkts från 8 till 7,5 procent. I Kina beror
sänkningen såväl på lägre tillväxt som att inflationen
hamnat klart under inflationsmålet på 3 procent de
senaste åren. I Indien har inflationen, mätt med KPI,
halverats det senaste året men även tillväxten har
ökat påtagligt. Vi räknar dock med att såväl Kina
som Indien fortsätter lätta på penningpolitiken under
2015 vilket brukar vara positivt för börskurserna.
I Ryssland har dock centralbanken sänkt styrräntan
från 17,5 till 12,5 procent under årets första fyra
månader trots att inflationen (16,4 procent i april)
ligger klart över inflationsmålet. Anledningen till
detta är fallande BNP (-2 procent under Q1-2015)
samt att rubeln åter stärkts efter det stora fallet under
2015. Om inflationen åter börja sjunka kommer
centralbanken med stor sannolikhet fortsätta sänka
räntan.
Brasilien går emot, höjer räntan
Banco do Brazil går dock tvärtemot alla andra
centralbanker och fortsätter höja räntan från en redan
mycket hög nivå. Hittills i år har man höjt räntan
från 11,75 till 13,25 procent. Vi utgår dock från att
man till slut inser att man inte får ned inflationen
med ytterligare räntehöjningar och börjar sänka
räntan i slutet av året. De senaste månaderna har den
brasilianska börsen stigit, trots negativ tillväxt och
rekordhöga realräntor. Till stor del har marknaden
prisat in att inflationen så småningom kommer att
sjunka och att styrräntorna kommer att sänkas.
Sammanfattningsvis väntas penningpolitiken i
tillväxtekonomierna bli relativt mindre stram än i
OECD-länderna under kommande två år. Om
förändringar av penningpolitiken fortsätter få stora
effekter på börskurserna även framöver så kommer
det vara mer positivt för börserna i tillväxtländerna
än för OECD-länderna kommande år.
Minusränta – varför?
Vi är mycket tveksamma till Riksbankens mål
att få upp inflationen genom högre importpriser
och därmed skapa inflationsförväntningar och
löneökningar. En ökad konsumtion av dyrare
importerade konsumtionsvaror är knappast
positivt för det svenska näringslivet.
De senaste åren har centralbankerna i de flesta
OECD-länder fört en extremt expansiv
penningpolitik. Man har bl.a. sänkt styrräntorna till
rekordlåga nivåer och köpt statsobligationer (och
andra tillgångar) för att göra penningpolitiken än
mer expansiv i ett läge där möjligheten till
ytterligare sänkningar av styrräntan är begränsad.
I USA har dock penningpolitiken blivit mindre
expansiv det senaste året. Styrräntan, Fed Funds, har
legat stilla på 0-0,25 procent under drygt sex år, men
Fed har antytt att man kan börja höja räntan senare i
år.
Fed avslutade sina omfattande stödköp av
värdepapper för drygt ett år sedan. Det är helt klart
att den expansiva penningpolitiken bidragit till de
senaste årens kraftiga börsuppgång, att hålla
obligationsräntorna på en mycket låg nivå och att
huspriserna åter börjat stiga. Om det haft någon
effekt på den reala ekonomin är dock oklart.
Bank of Japan och ECB:s balansomslutningar
Källa: Factset
I Storbritannien har styrräntan varit oförändrad på
0,5 procent under flera år samtidigt som
centralbanken fortsatt med mycket omfattande
stödköp av värdepapper. Den oväntat stora
nedgången av arbetslösheten har dock medfört
tilltagande spekulationer om att Bank of England
kommer börja höja räntan senare i år eller början av
nästa år. Detta har dock bidragit till att pundet
Investeringsstrategier, juni 2015
13
stärkts påtagligt det senaste året vilket försämrat den
brittiska industrins konkurrenskraft.
Högre svenska löner genom ökad inflation
Det verkar dock som att EMU-länderna och Sverige
bedriver den mest expansiva penningpolitiken av
samtliga länder för närvarande och kommer fortsätta
göra det även under de närmast kommande åren. Ett
uttalat syfte med penningpolitiken i såväl EMU som
i Sverige är att valutan skall försvagas och att detta
skall leda till högre import- och konsumentpriser. I
Sverige hoppas dessutom Riksbanken att högre
inflation skall leda till högre inflationsförväntningar
och högre löneökningar.
I EMU-länderna har räntan sänkts till 0,05 procent
samtidigt som ECB skall köpa obligationer för 60
miljarder euro per månad fram till september 2016.
Minusränta och stödköp i Sverige
I Sverige har Riksbanken sänkt reporäntan till -0,25
procent och aviserat att man kommer köpa
statsobligationer för 80-90 miljarder kronor. Som
andel av stocken statspapper så är det ungefär lika
mycket som ECBs stödköp. Riksbanken har även
aviserat ytterligare åtgärder om inte inflationen
stiger upp mot inflationsmålet på 2 procent
tillräckligt snabbt.
Att den svenska reporäntan skall vara klart lägre än i
EMU kan synas underligt om man beaktar den
makroekonomiska utvecklingen. För närvarande är
tillväxten betydligt högre i Sverige än i EMU
samtidigt som arbetslösheten är klart lägre.
Inflationen, mätt med HIKP, är nästan 0,5
procentenhet högre i Sverige samtidigt som
prisnivån redan ligger på en klart högre nivå.
Som andel av BNP har Sverige en av världens
största överskott i bytesbalansen och en av de minsta
statsskulderna. Allt detta är data som i normala fall
talar för en påtaglig förstärkning av valutan. Men så
länge Riksbanken aviserar ytterligare åtgärder om
den svenska kronan stärks alltför snabbt kommer det
troligen inte ske. Den svenska valutan kommer
troligen fortsätta vara en av världens mest
undervärderade under 2015 och 2016.
Kraftigt stigande bopriser
Sedan Riksbanken började sänka reporäntan i
december 2011 så har inflationstakten mätt med KPI
sjunkit från 2,3 till -0,2 procent samtidigt som
bopriserna stigit i en allt snabbare takt, ju mer man
Investeringsstrategier, juni 2015
sänkt reporäntan. I april 2015 ökade villapriserna
med 13,2 procent och bostadsrätterna med 19,7
procent jämfört med mars 2014. Den kraftiga
prisökningen medför dessutom att det blir allt
svårare för ungdomar att komma in på
bostadsmarknaden.
I takt med att bopriserna stigit har bankernas lån
ökat vilket i sin tur medfört att hushållens skulder
stigit till en rekordhög nivå och väntas fortsätta öka
de närmast kommande åren.
Allt annat lika är givetvis den svaga svenska kronan
positiv för exportindustrins konkurrenskraft.
Konkurrens kraften gynnas även för den inhemska
industri som konkurrerar med utländska exportörer.
Dessutom gynnas turistindustrin av att det blir
relativt billigt att semestra i Sverige.
Skenbar svensk ekonomisk svaghet
Däremot finns det en påtaglig risk att minusräntan
medför att företag och hushåll uppfattar läget i
svensk ekonomi är betydligt svagare än vad det
egentligen är, vilket kan hålla tillbaka såväl
investeringar som konsumtion. Som exempel kan
nämnas att i den senaste konjunkturbarometern
(april 2015) uppgav en mycket klar majoritet av
hushållen att de anser att läget i svensk ekonomi har
försämrats och kommer försämras ytterligare under
kommande tolv månader. Däremot är svenska
hushåll tämligen positiva till sin egen ekonomi.
Enligt SCB:s senaste investeringsenkät (maj 2015)
har industriföretagen dessutom reviderat ned sina
lagerplaner för 2015.
Det är dessutom ytterst tveksamt om Riksbanken
kan få upp inflationen genom högre importpriser
som i sin tur skall leda till högre
inflationsförväntningar och löneökningar.
Kronans växelkursutveckling (TCW) 2010-2015
Källa: Factset
14
Importpriset på konsumtionsvaror har redan börjat
stiga påtagligt (+6,6 procent i mars 2015 vilket kan
jämföras med 2,7 procent för ett år sedan och -3,5
procent för två år sedan). Det medför att svenska
hushåll kommer spendera en allt större andel av sin
disponibla inkomst på importvaror, vilket knappast
är positivt för det svenska näringslivet.
Om inflationen skulle stiga till 2 procent medför det
dessutom att reallönerna ökar i betydligt lägre takt
än det senaste året trots högre löneökningar vilket
knappast kommer vara positivt för den privata
konsumtionen. Om löneökningstakten skall stiga till
3,5 procent som Riksbanken räknar med medför det
att de svenska lönerna ökar klart mer än i de flesta
andra länder i Europa vilket knappast är positivt för
den svenska industrins konkurrenskraft.
Negativ avkastning allt mer
problematiskt
Avkastningen på räntebärande tillgångar faller
i takt med att centralbankernas
balansräkningar sväller. Vi rekommenderar
undervikt i tillgångsklassen och håller oss till
korta löptider inom statsobligationer. På
företagssidan inom high yeild-segmentet manar
vi till särskild försiktighet.
Marknadens sedan länge rådande förväntningar om
en konjunkturförstärkning, som ska ge en gradvis
förändring av såväl rådande penningpolitik som det
allmänna ränteläget, har ännu inte infriats.
Avkastningen för statsobligationer fortsätter att falla
i takt med att centralbankernas balansräkningar
sväller. Trots en rekyl uppåt på långräntorna i början
av maj, bedömer vi inte att trenden ännu är bruten.
Låga eller negativa obligationsräntorna är nu mer
regel än undantag i Europa och sedan början av året
har de nominella räntorna hamnat på rekordlåga
nivåer över hela kontinenten.
Andelen statsobligationer i euroområdet som har en
negativ avkastning är nu cirka 50 procent för
löptider upp till fem år. Värst är situationen i
Schweiz där samtliga löptider upp till 10 år befinner
sig i negativt territorium.
I Tyskland gäller samma situation men då med
löptider upp till sju år. Situationen har bidragit till att
pressa ned obligationspremien och globalt handlas
Investeringsstrategier, juni 2015
mer än hälften av alla statsobligationer med en
avkastning som är en procent eller lägre. Bakom
marknadsutveckling ligger förväntningar om att
KPI-inflationen kommer att förbli under två procent
under en längre period, och risken anses främst
finnas på nedsidan.
ECB har svarat med penningpolitiska stimulanser.
Sedan tidigare har kunnat konstateras att
penningpolitiken i USA och Europa drar åt olika håll
och gapet mot USA bara växer. Samtidigt har
tidpunkten för den tidigare så självklara första
amerikanska räntehöjningen blivit allt mer osäker
och kommunikationen från Federal Reserve har
blivit mer svårtolkad.
Att hålla likvida medel sågs tidigare som en
alternativkostnad, men under rådande
omständigheter är det nu närmast att beteckna som
en faktisk kostnad. Allt mer pekar på att negativa
räntor och negativ avkastning i allt större
utsträckning förs vidare till såväl hushåll som till
företag vilket tvingar fram förändringar när det
kommer till tillgångsallokeringen.
Långa räntor i Sverige, USA, Tyskland
Källa: EPB
Sverige – Riksbanken på okänd mark
Riksbanken har gett sig ut på obeprövad mark och
satt styrräntan till negativ samtidigt som man har
mandat för köp av såväl offentliga som privata
obligationer. Åtgärderna har syftat till att driva upp
inflationen via en svagare krona och stigande
importpriser. Fokus har framförallt legat på kronans
styrka i förhållande till euron och åtgärderna har fått
den svenska räntemarknaden på fall. Redan dåliga
möjligheter till avkastning fortsätter att försämras
ytterligare.
Företagsobligationer – nu med negativ ränta
Mer än två tredjedelar av aktierna i STOXX Europe
600 har i dagsläget en direktavkastning som ligger
över europeiska företagsobligationer.
15
Företagsobligationer med hög kreditvärdering kan
emitteras med en avkastning som ligger nära noll. I
exempelvis Schweiz har Nestlé blivit första
företagsobligationen att handlas till negativ
avkastning. Trots detta är intresset för
företagsobligationer fortsatt intakt. Goda
förutsättningar för en hygglig konjunkturutveckling i
kombination med låg andel konkurser, pekar alltjämt
i en positiv riktning.
När det gäller högavkastande obligationer är det
stort fokus på oljebolagen. Det kraftiga oljeprisraset
har försämrat oljebolagens förutsättningar och risken
för kredithändelser har ökat.
Vi manar särskilt till försiktighet inom high yield
mot bakgrund av det relativt stora inslaget av oljeoch råvarubolag. Mot bakgrund av fallande oljepris
och råvaror i stort har risken för så kallade
kredithändelser ökat. Riskavkastningsprofilen för
företagsobligationer är på intet sätt negativ men den
är samtidigt inte lika övertygande som den var för
några år sedan.
Med undantag för high yield pekar det mesta på att
kreditrisken är fortsatt låg medan ränterisken har
ökat. Vi förordar bolag med god kreditvärdighet.
Kreditspreadarna, prisskillnaden mellan stats- och
företagsobligationer har över tid kommit ihop och ur
ett historiskt perspektiv är såväl räntenivåerna som
ränteskillnader låga.
Fortsatt låga räntor
Utrymmet för ytterligare räntenedgång
(kursuppgång) ser tämligen begränsad ut och den
förväntade framtida avkastningen samt eventuella
kursvinster bedöms bli lägre än vad det varit under
de senaste åren. Samtidigt är trenden oerhört stark
och mot bakgrund av hur situationen ser ut så
bedömer vi att de rekordlåga räntorna består.
Vi fortsätter att argumentera för korta löptider vad
gäller statsobligationer och konstaterar att merparten
av kursuppgången på företagsobligationssidan,
sannolikt ligger bakom oss.
Yieldkurvans lutning, Sverige, USA och EMU
Källa: Factset
Investeringsstrategier, juni 2015
16
Valutor: Centralbankerna styr
Under de senaste åren har det främst varit
centralbankernas agerande som styrt
valutakurserna i världen. En mer expansiv
penningpolitik än i andra länder har oftast
medfört att landets valuta försvagats jämfört
med övriga valutor och tvärtom. Samtidigt har
dollarn återtagit mycket av sin forna särställning
Förväntade räntehöjningar i USA och Storbritannien
under 2015 har medfört att såväl dollarn som det
engelska pundet förstärkts påtagligt det senaste året.
De senaste månadernas oväntat svaga makrostatistik
och valutaförstärkningen det senaste året har dock
ökat sannolikheten för att de första räntehöjningarna
kommer senare än vad som tidigare antagits.
Kronan fortsatt svag
Sverige har troligen en mer expansiv penningpolitik
än något annat OECD-land för tillfället. Reporäntan
är negativ samtidigt som Riksbanken har för avsikt
att köpa statsobligationer för 80-90 miljarder kronor.
Trots att makrodata som BNP-tillväxt, bytesbalans,
statsfinanser och inflation talar för en påtaglig
förstärkning av den svenska kronan så kommer
Riksbanken göra vad den kan för att kronan skall
vara fortsatt svag för att få importpriserna att stiga
och därmed få upp inflationen till inflationsmålet på
2 procent.
Om KIX-index (konkurrentvägt valutakursindex)
skulle stärkas från dagens nivåer så kommer
Riksbanken troligen sänka reporäntan från
nuvarande nivå, köpa mer statspapper och/eller
intervenera på valutamarknaden. Det räcker troligen
för att såväl dollarn och euron skall ligga kvar på
dagens nivå. Däremot räknar vi med att kronan
kommer stärkas mot pundet.
Euron: Inte mycket som talar för stärkning
ECB har känt sig manad att initiera en stark dosering
av penningpolitiska stimulanser för att få liv i den
europeiska patienten. Den ekonomiska
återhämtningen har varit skör och
inflationsförväntningarna har varit låga. Marknadens
förväntningar är fortsatt att KPI-inflationen kommer
att förbli under två procent under en längre period
och risken anses finnas på nedsidan.
Låga eller negativa obligationsräntor är nu mera
regel snarare än undantag i Europa och sedan början
Investeringsstrategier, juni 2015
av året har de nominella räntorna hamnat på
rekordlåga nivåer över i princip hela kontinenten.
Euron har tappat mark och när tappet var som värst
handlades EUR/USD på nivåerna från 2003.
Förutom agerandet från ECB är utvecklingen i
Grekland ett orosmoment. Sannolikheten för en
”Grexit” har ökat.
Dollarn – räntehöjning kan skapa turbulens
Dollarn har på senare tid stärkts avsevärt, även om
valutan fallit tillbaka något från de högsta nivåerna.
De tidigare så samstämmiga förväntningarna om en
första räntehöjning under året har allt mer kommit
att ifrågasättas i takt med att inkommande
amerikansk makrostatistik överraskat negativt.
Signalerna från den amerikanska centralbanken har
samtidigt blivit allt mer svårtolkade. Det mesta
pekar ändå på att räntan kommer att höjas under
andra halvåret och precis som med euron så ligger
mer eller mindre hela förvaltarkollektivet
positionerade i samma riktning. I händelse av att alla
vill lämna marknaden samtidigt kan det m.a.o.
uppstå betydande turbulens.
Pundet: Fortsatt styrka
Det brittiska pundet stärktes kraftigt i och med
valresultatet där konservativa Tories rönte stor
framgång. I och med valsegern ökar även
sannolikheten för en folkomröstning om det brittiska
EU-medlemskapet och en så kallad ”Brexit”
(Storbritannien lämnar). Den brittiska ekonomin har
utvecklats väl även om de senaste månaderna har
rest en del frågetecken om den framtida riktningen.
Det mesta pekar på pundet kommer fortsätta uppvisa
styrka relativt övriga valutor.
Yenen tappar mark
Det ekonomiska utfallet har på sistone varit av
blandad karaktär. Konsensus i marknaden lutar åt att
den japanska centralbanken kommer välja att
stimulera mera. Före finanskrisen så handlades
JPY/USD kring 110-120. Idag så är motsvarande
nivå ungefär 120. I Japan finns det många små- och
medelstora företag som är importörer och som inte
vill se valutan försvagas ytterligare. I andra änden
finns en centralbank och en centralbankschef som
gillar att leverera kring tidigare uppställda mål. Vi
förväntar oss en fortsatt svag Yen men tror samtidigt
att centralbanken inte har för avsikt att ytterligare
kraftigt försvaga valutan mot bakgrund av de
förväntade realekonomiska konsekvenserna.
17
Tillväxtmarknader: Känsliga för dollarrörelser
Under en lång tid har det byggts upp ekonomiska
och finansiella obalanser inom många
tillväxtmarknader. Valutorna i många tillväxtländer
är känsliga mot förändringar i den amerikanska
dollarn och om den amerikanska centralbanken
väljer att höja styrräntan kan en dollarförstärkning
sannolikt medföra viss valutavolatilitet.
Råvaror: Slagig prisutveckling
Dollarkursen och konjunkturutvecklingen i
Kina styr prisutvecklingen på de viktigaste
råvarorna, vars prisfluktuationer varit
betydande under våren.
Det senaste årets nedgång i råvarumarknaden har
varit kraftig och även i ett historiskt perspektiv är
nedgången anmärkningsvärd. Kina svarar för
närmare hälften av den totala efterfrågan inom
råvaruområdet och den kinesiska makrostatistiken
fortsätter att överraska klart negativt. Det var väntat
att det skulle uppstå en viss inbromsning och
avmattning i takt med att de kinesiska
myndigheterna medvetet arbetar med strategin att
öka andelen inhemsk kinesisk konsumtion.
Oljepriset har bottnat
Under de senaste nio månaderna har oljepriset mer
eller mindre halverats. Förutom den kraftiga
dollarförstärkningen är det stora lager och ett
överutbud som pressar oljepriset. Ur ett historiskt
perspektiv är det framförallt den amerikanska
oljeproduktionen och produktionstillväxten som
sticker ut och produktionen har medfört en massiv
lageruppbyggnad. De amerikanska oljelagren
befinner sig på de högsta nivåerna som uppmätts
under de senaste 80 åren.
För att få den amerikanska marknaden i balans så
måste antalet riggar komma ner till den nivå där
nedstängningen också leder till en betydande
neddragning av produktionen. Det lägre oljepriset
har tvingat energibolagen att stänga sina minst
lönsamma riggar vilket lett till att antalet riggar nu är
på den lägsta sedan 2011. Men trots det kraftigt
minskade antalet riggar har oljeproduktionen fortsatt
att öka till nya rekordnivåer. Oljeriggarna som blir
kvar är betydligt mer effektiva och en del oljebolag
kontrar dessutom med att öka produktionen för att
kompensera för det lägre priset.
Omställningen av ekonomin drabbar främst den
tidigare höga investeringstakten i t.ex. infrastruktur
och konstruktion. Allt annat oförändrat så borde en
lägre tillväxt också leda till en lägre efterfrågan på
råvarusidan.
Historiskt hög oljeproduktion från OPEC
Totalt sett kommer utbudsökningen främst från
länder utanför OPEC men även produktionen inom
OPEC ligger historiskt högt. Saudiarabien har på
sistone rapporterat rekordproduktion och landet har
kommunicerat en vilja att försvara sina
marknadsandelar.
I takt med att inbromsningen av den kinesiska
ekonomin blivit allt tydligare så har myndigheterna
ännu en gång valt att öka på stimulanserna. En
eventuell konjunkturförbättring i USA och Europa
anses endast till viss del kunna uppväga delar av
avmattningen i Kina.
Produktionsökningen ligger i linje med dessa
uttalanden. Saudiarabiens oljeminister säger att
landet visserligen är redo att förbättra priser men
bara om andra producenter utanför organisationen
för oljeexporterande länderna (OPEC) ansluter till
ansträngningen.
De flesta råvaror prissätts i dollar och det finns en
stark negativ korrelation mellan priset på råvaror och
priset på amerikanska dollar. När priset på dollarn
t.ex. går upp så tenderar priset på många råvaror att
gå ner. Beroende på vilken råvara vi pratar om är
korrelationen mer eller mindre stark men sett till de
senaste 10 åren har råolja, bensin och andra
petroleumprodukter haft en kraftig negativ
korrelation med den amerikanska dollarn.
Prisutveckling för olja och koppar
Källa: EPB
Investeringsstrategier, juni 2015
18
Precis som med oljan så påverkar den starkare
dollarutvecklingen kopparpriset negativt. Sämre
makrodata rent generellt, men i synnerhet från Kina,
förväntas dämpa den framtida efterfrågan. De
kinesiska myndigheterna jobbar medvetet med
strategin att öka andelen inhemsk kinesisk
konsumtion vilket anses gynna exponering mot
råvaror kopplade till privatkonsumtion över
exponering mot byggnation och infrastruktur.
På den positiva sidan kan nämnas att koppar har en
historiskt god korrelation med kreditgivningen i
Kina och allt eftersom statistiken blivit svagare har
myndigheterna ökat stimulanserna. Detta har också
börjat synas i bankernas kreditgivning. Marknaden
spekulerar i att beslutsfattarna i Kina kommer att
behöva införa ytterligare stimulansåtgärder för att få
fart på den svaga tillväxten i ekonomin. Sedan
november har centralbanken i Kina infört en rad
stimulansåtgärder. Bland annat har räntan sänkts två
gånger och dessutom har man sänkt ration för
reserveringskraven för de stora bankerna tre gånger.
Allt med syftet att stimulera den ekonomiska
aktiviteten och öka landets tillväxt.
erfarenheten visar att olika strategier har olika
egenskaper i olika typer av marknadsklimat.
Som referens för hur hedgefonder utvecklats under
året kan nämnas att Credit Suisse Hedgefondindex
hittills avkastat +2,5 procent. Bäst har utvecklingen
varit för hedgefonder med inriktning på Emerging
Markets med en avkastning på +4,8 procent. Även
Global Macro och Convertible Arbitrage har
utvecklats väl med genomsnittliga avkastningar på
+3,7 procent respektive +3,2 procent. Sämre har
utvecklingen varit för Dedicated Short Bias
(hedgefonder med genomgående nettokort
exponering mot aktiemarknaden) som backat med 8,0 procent som grupp, samt Equity Market Neutral
som förlorat -2,9 procent.
Hedgefonder: Viktig diversifiering
Att ha fler hedgefondstrategier i portföljen är
viktigt, då olika strategier har olika egenskaper
i olika typer av marknadsklimat.
Vi håller en klar övervikt mot alternativa
investeringar i modellportföljen. Svårigheten att
hitta bra avkastning i dagens lågräntemiljö är en
klart bidragande faktor till detta. Vidare bidrar även
kommande räntehöjningar från Fed som kan komma
att leda till värdefall på statsobligationer med lång
löptid.
Fördelarna med en diversifierad hedgefondportfölj
är dels begränsad nedsida i extrema marknadslägen,
dels en attraktiv avkastningsprofil givet den risk som
tas, samt dessutom en förbättrad diversifiering för
portföljen som helhet. Detta då hedgefonder
generellt sett har en låg grad av samvariation med
traditionella tillgångsslag.
I vår förvaltning anser vi det av stor vikt att välja
hedgefonder som visat stadig värdetillväxt under en
längre tid med ett måttligt risktagande. Att ha fler
hedgefondstrategier i portföljen är också viktigt då
Investeringsstrategier, juni 2015
19
Aktier
Gynnsamt läge för europeiska
småbolag, telekom och IT
Den snabba uppgången under årets första fyra
månader manar till viss försiktighet. I rådande
börsklimat ser vi samtidigt kurspotentialer
bland telekomoperatörer, IT-företag och inte
minst bland europeiska småbolag.
Aktiemarknaderna världen över präglades av en
påtaglig optimism under årets fyra första månader.
De branta indexuppgångarna har dock förvånat oss,
även om vår bedömning i början av året var att
aktiemarknaden skulle upp. Världsindex har nu stigit
med cirka 7 procent de senaste 6 månaderna och
stora, mogna marknader som Europa har stigit med
hela 19 procent.
Denna kraftiga och snabba uppgång manar
emellertid till försiktighet och en kontinuerlig
översyn av riskerna i portföljen. Vi behåller vår
prognos att OMX30 står vid 1700 vid slutet av året
och vi sänker således vår allokeringsrekommendation för aktier till neutral vikt från
övervikt.
Når OMX30 vårt mål vid årsskiftet implicerar det
cirka 5 procent avkastning, mätt från början av maj.
Det motiverar inte en tydlig övervikt av aktier i
portföljen, då det dessutom är rimligt att volatiliteten
och därmed risken stiger något framöver. Vi
kommer sannolikt att höra mer om såväl
räntehöjningar som Greklands eventuella EMU-exit.
Portföljen stuvas om
Även med en relativt positiv aktievikt ser vi starka
skäl att positionera om i aktieportföljen. Vi
rekommenderar till exempel investerare att flytta
över mer tillgångar till USA och tillväxtmarknader
från europeiska storbolag.
På sektornivå förordar vi investerare att sälja
övervikten i hälsovård och vikta över till
teleoperatörer. Vidare behåller vi övervikten i
Consumer Staples och IT. Vi rekommenderar
samtidigt att minska ned innehav inom verkstad från
övervikt till neutral vikt.
Vi bedömer att M&A-vågen på börsen bara har
börjat och väntar oss att sektorer som Teleoperatörer
Investeringsstrategier, juni 2015
och IT har goda förutsättningar att påverkas mest på
detta tema. Europeiska småbolag har ännu inte fått
det uppsving som vi väntat oss. ECBs kanske
främsta mål med sina kvantitativa lättnader är att få
igång företagsutlåningen. Tillgången på pengar
kanske är den allra främsta drivkraften för småbolag
och kommer att gynna dem som har en paneuropeisk exponering.
Det kraftigt förbättrade konsumentförtroendet i
länder som Tyskland, talar också för småbolagen. I
vår uppviktning av tillväxtmarknaderna
rekommenderar vi även investerare att ta en position
i Brasilien. Vi är tidigt ute, men bedömer att landet
makromässigt har nått botten och att det behövs
väldigt lite för att förväntningarna på landet skall
börja justeras upp.
Fortsatt svag investeringskonjunktur
Konjunkturmässigt fortsätter globala BNP-prognoser
att skruvas ned något. Tillväxten i länder som Kina,
Ryssland och Brasilien fortsätter att bromsa in
samtidigt som tillväxten i USA drabbats av en
försvagning av industrikonjunkturen, som vi dock
bedömer är tillfällig. De konjunkturberoende
börsbolagen i Sverige, med tyngdpunkten av
försäljningen i Europa, vittnar om en
efterfrågeutveckling som mest liknar död mans
EKG, även om det finns små fickor av tillväxt i vissa
geografiska områden och branscher.
Det är även tydligt att den svaga efterfrågan gör
börsbolagen väldigt försiktiga när det kommer till att
investera. Det kan dels bero på en underliggande oro
för konjunkturen och dels på det penningpolitiska
experiment som pågår. En mer sannolik förklaring är
dock att det helt enkelt inte finns tillräckligt
lönsamma tillväxtprojekt givet den låga efterfrågan.
Detta leder till att pengarna läggs på hög i de redan
välkapitaliserade börsbolagen. Situationen är därmed
relativt lik den vi haft de senaste åren, men vi vill
ändå peka på några väsentliga skillnader för börsen
jämfört med tidigare.
Historiskt hög värdering
Värderingen av de flesta tillgångsslag, såväl aktier
som obligationer och fastigheter, har stigit
ytterligare och har nu nått historiskt höga nivåer.
Riskfria räntor erbjuder idag en avkastning nära noll
i såväl Sverige som EMU. En Investment Gradegraderad företagsobligation handlas till en yield på
cirka 3 procent. Bostadspriserna i Sverige har stigit
med cirka 15 procent det senaste året och det 12
20
månaders framåtblickande P/E-talet på börsen är
cirka 17, vilket är högt ur ett historiskt perspektiv.
tillverkningsindustrin blir valutavariationerna den
främsta orsaken till att vinsterna fluktuerar.
Det är mycket pengar som jagar få möjligheter till
avkastning. I det här perspektivet erbjuder dock
aktier fortfarande en direktavkastning på 3,5
procent, i reala termer baserat på de prognoser som
ligger i marknaden idag. Det fina i kråksången är
emellertid att vi bedömer att investerare underskattar
de kommande utdelningsnivåerna från börsbolagen,
givet att vårt makroscenario faller in.
I USA har t.ex. den stärkta dollarn och sänkta
investeringsplaner i oljeindustrin medfört att
vinstförväntningarna sänkts med hela 11 procent
sedan avslutningen av fjolåret.
När utdelningarna från börsbolagen annonserades i
boksluten för 2014 överraskade utfallet i Sverige
positivt med 5 procent, relativt var förväntansbilden
stod i stod i slutet av fjolåret.
Bilden är ungefär densamma i USA. Skälet bakom
den positiva överraskningen är inte att vinsterna är
bättre än väntat, utan att andelen av vinsten som
skickas vidare till aktieägarna via en utdelning är
större än väntat.
Trots det positiva utfallet för 2014 har prognoserna
för utdelningarna inte rört sig för 2015 eller 2016. I
ett sannolikt scenario där vinsterna växer med 10
procent i år och med 8 procent 2016, samtidigt som
utdelningsandelen ökar i börsbolagen från 67
procent till 76 procent 2016 når direktavkastning 4
procent på svenska aktier. Denna kalkyl bortser från
effekterna av börsbolagens egna återköp av aktier,
som också representerar en överföring av medel från
börsbolagen till aktieägarna.
Fortsatt uppsida i aktier
I USA, där återköp av aktier används i större
omfattning än i Sverige tyder framåtblickande
beräkningar på att mer än 1000 miljarder dollar
kommer föras över till aktieägare i S&P500. Det
representerar en direktavkastning på 5,3 procent.
Dessa kraftiga ökningar av utdelningar och återköp
ger stöd år aktiekurserna, såväl värderingsmässigt
som flödesmässigt.
Vinsterna i börsbolagen stiger, om än i långsam takt.
I fjol steg de med 7 procent i USA och med 2
procent i Europa. I Sverige steg vinsterna med cirka
5 procent. Då efterfrågan i OECD-området inte ökar
i någon nämnvärd takt har valutan blivit ett alltmer
populärt medel från centralbankernas sida att
stimulera inflation och bolagsvinsterna. För
exportberoende länder och i synnerhet för
Investeringsstrategier, juni 2015
Valutaeffekter ger stigande vinster
I Sverige har däremot vinstförväntningarna stigit
med 5 procent sedan december i fjol och under
första kvartalet i år bidrar bara valuta med cirka 1015 procent vinsttillväxt för den svenska
verkstadsindustrin.
Givet våra makroprognoser bedömer vi chanserna
som låga att vinsterna i börsbolagen kommer utgöra
någon väsentlig positiv överraskning och därmed
utgöra den primära drivkraften bakom en fortsatt
uppgång på börsen. Vår bedömning är dock att så
länge börsbolagen har lite vinsttillväxt så räcker det
för att hålla kurserna under armarna.
Investerare rekommenderas dock att vara fortsatt
vaksamma på hur valutafluktuationer påverkar
intjäningen på olika geografiska marknader och
samtidigt sätta mer än normalt fokus på riskfaktorer
som skulle kunna få vinsterna att börja falla.
I ett scenario där vinsterna av någon anledning
förväntas falla, rasar även det lite mer
obligationslika sättet att se på aktievärderingar ihop.
Riskabel finansmarknad
Det som kanske står närmast till hands är att blicka
mot vissa högrisksegment i de finansiella
marknaderna såsom skräpobligationsmarknaden.
Förändras perceptionen av någon anledning av
risken i t.ex. skräpobligationer kommer det bli trångt
i dörren när flöden vänder i marknader som erbjuder
begränsad likviditet.
Detta skulle sannolikt i förlängningen smitta av sig
på realekonomin och därmed vinstutvecklingen. Det
har redan börjat ifrågasättas bland
obligationsinnehavare att risken stiger till följd av
aggressiva återköps- och utdelningsprogram till
aktieägare på bekostad av risken för
obligationsinnehavare.
En trygghet, om vinstförutsättningarna väsentligen
skulle förändras på börsen, är dock att centralbanker,
fullt fokuserade på ett inflationsmål, sannolikt
21
återigen kommer att rida till undsättning genom att
starta sedelpressarna än en gång.
Sektorer: M&A driver verkstadsoch teknikbolag
Verkstads- och teknikbolagen får draghjälp av
en ökad M&A-aktivitet, medan värderingen
lockar till köp av både teleoperatörer och ITbolag.
Nedviktning av verkstadssektorn
Verkstadssektorn har utvecklats starkt så här långt
under 2015 med stöd av stigande industribarometrar
i Europa och gynnsamma valutarörelser.
Försvagningen av euron samt deprecieringen av
kronan utgör en väsentlig hjälp till intjäningen i
sektorn lokalt. Förväntningarna var extremt lågt
ställda på sektorn under slutet av 2014 och en låg
volymtillväxt, fortsatta besparingsåtgärder samt
förhoppningar om förbättring i efterfrågen har drivit
upp sektorn.
Värderingen ligger i dagsläget kring P/E 19x i USA,
vilket är en bit över det historiska snittet men i nivå
med värderingen i december i fjol.
De kommande 6-12 månaderna räknar vi med att
industriindikatorer fortsätter att förbättras. Den
största potentialen finns sannolikt i USA, där en
stark USD och fallande ISM-index har hämmat
sektorn. Fortsatt hög M&A-aktivitet i marknaden
väntas koncentreras till industri- och teknik sektorn.
Den tekniska trenden är i dagsläget positiv i sektorn.
Dock gör den starka utvecklingen hittills i år, samt
ett ganska svagt utfall för rapport-säsongen att vår
allokeringsrekommendation blir aningen mer
försiktig och neutral.
Teleoperatörer har släpat efter
Teleoperatörer har utvecklats marginellt sämre än
breda aktieindex hittills i år i en marknadsmiljö som
annars borde ha varit rätt gynnsam.
Vinstförväntningarna bland teleoperatörerna har
fallit i år, sannolikt som en följd av svagare än
väntad tillväxt. Idag förväntas i princip ingen
försäljningstillväxt i sektorn. Sektorn handlas till P/E
18x i Europa, men väsentligt lägre i USA. Det är
klart över det historiska snittet i Europa och
värderingen är cirka 6 procent högre än vid
avslutningen av fjolåret.
Investeringsstrategier, juni 2015
Bland de svenska bolagen i sektorn erbjuder idag
teleoperatörerna en direktavkastning som är 70
procent högre än börsen totalt sett. De största
bolagen i Europa inom sektorn är Vodafone och
Deutsche Telecom. Trenden är neutral, enligt vår
bedömning. Vår rekommendation är övervikt på
sektorn.
Råvarusektorn trendar nedåt
Råvarusektorn har inte riktigt hängt med i den starka
börsen hittills i år som en effekt av relativt svaga
råvarupriser och svagare än väntat makroutfall i
marknader som Kina. Oljepriset som föll kraftigt i
fjol, har däremot återhämtat sig och är nu på nivåer
över de som rådde vid årsskiftet. Prognoserna har
fallit kraftigt för bolagen under inledningen av året
och står nu 24 procent lägre än vid slutet av fjolåret.
Värderingen är något över historiskt genomsnitt, och
har även stigit med cirka 10 procent sedan december
i fjol. Trots högre kurser har direktavkastningen
bland de stora europeiska materialbolagen stigit och
ligger nu på 4,5 procent.
Trots den attraktiva direktavkastningen bedömer vi
att framgången för sektorn är starkt sammanlänkad
med den ekonomiska aktiviteten i
tillväxtmarknaderna. Med svagare än väntad
makrostatistik från viktiga länder som Kina bedömer
vi att prognoserna riskerar att sänkas även framöver.
Trenden bedömer vi vara något negativ.
Sektorrekommendationen är kvar p undervikt, även
om vi har en tillfällig tematisk position..
IT lockar åter investerare
Teknologisektorn har stigit med cirka 8 procent de
senaste 6 månaderna i USA och med cirka 15
procent i Europa. Vinstprognoserna i sektorn har
stigit i början av året och därmed har sektorn blivit
väsentligt lägre värderad relativt breda index baserat
på P/E-tal. Idag är premien på teknologisektorn i
Europa bara 15 procent från att tidigare ha varit
kring 50 procent.
Baserat på direktavkastning är däremot värderingen
inte riktigt lika fördelaktig, då den bara erbjuder
hälften av det breda index ger. Det säger något om
marknadens preferenser i dagsläget, där årliga
kuponger är extremt viktiga. Sektorn handlas idag
till cirka P/E 19x i Europa och till cirka 16x i USA,
vilket är 9 procent över historiskt snitt. Värderingen
har blivit mer attraktiv. Stora bolag i sektorn i
Europa är SAP, Ericsson och ASML. Trenden är i
dagsläget mycket positiv. Drivet av värdering och
22
sektors gynnsamma position för företagsaffärer
rekommenderar vi övervikt.
Hälsovård - komplex ur investerarperspektiv
Med en uppgång på hela 17 procent de senaste 6
månaderna är hälsovårdssektorn den absoluta
vinnaren på börsen. Väl i linje med vår tes att
börsrallyt är inne i dess senare del har investerare
premierat bolag där den cykliska risken är låg. Den
amerikanska hälsovårdssektorn handlas numer på
P/E 18x och den europeiska på ungefär samma nivå.
Sektorn handlas idag till cirka 20 procent premium
mot breda europeiska index.
Vinstprognoserna i sektorn har haft bra momentum
och reviderats upp cirka 9 procent det senaste året.
Direktavkastningen har gått från att vara väsentligt
högre än breda index till att nu vara väsentligt under
breda index. Värderingen framstår som oattraktiv
idag jämfört med andra sektorer. Trenden är positiv
såväl med ett kort som långt perspektiv och vår
rekommendation i sektorn är neutral.
Finanssektorn - lågt värderad
Den finansiella sektorn har utvecklats något sämre
än index hittills i år. De extremt låga räntorna har
skapat oro för krympande räntenetton och
efterfrågan på krediter har generellt sett varit låg.
Ökad reglering och ändrade
kapitaliseringsförhållanden har även präglat sektorn
under första halvåret. Vinstprognoserna har fallit
med cirka 3 procent i den europeiska finanssektorn
och den värderas nu på ett 12-månaders
framåtblickande P/E-tal på 13x, vilket representerar
cirka 30 procent rabatt mot börsen generellt. Sektorn
har en direktavkastning på drygt 3,6 procent, vilket
är cirka 10 procent över nivån för breda index.
Sektorn är en av de största sektorerna i Europa och
trenden är för närvarande positiv.
Allokeringsrekommendationen är neutral.
Bolagen i sektorn har lyckats upprätthålla
utdelningsnivån på ett bra sätt, vilket lett till att
direktavkastningen i dagsläget är goda 4,8 procent.
Vi bedömer att värderingen har blivit mer attraktiv
den senaste tiden, baserat på att direktavkastningen
stigit samt att värderingen av substansen i bolagen
blivit lägre. Det behövs dock sannolikt ett fortsatt
stigande oljepris för att realisera
värderingspotentialen. Trenden på såväl kort som
lång sikt bedömer vi vara neutral i dagsläget. Vår
allokeringsrekommendation är neutral.
Ocykliska konsumentvaror på väg upp
Sektorn har utvecklats bättre än index såväl i USA
som i Europa. Dess ocykliska karaktär med relativt
stabila tillväxtutsikter har gynnat de tongivande
bolagen i sektorn. Vinstförväntningarna på sektorn
har stigit med cirka 4 procent sedan inledningen av
året. Sektorn har egentligen inte blivit ett dugg
dyrare det senaste året relativt breda index, utan
fortsätter att handlas till cirka 25 procent premium
på P/E 21x. Direktavkastningen ligger i dagsläget på
ganska blygsamma 2,7 procent. Trenden i sektorn är
positiv såväl det korta som det långa perspektivet. Vi
rekommenderar övervikt.
Cykliska konsumentvaror gynnas av makro
Cykliska konsumentvaror domineras i Europa av de
stora bilproducenterna samt bolag inom konfektion
och lyxprodukter. Sektorn har utvecklats något
bättre än index hittills i år både i USA och i Europa.
Ett förhärskande tema i marknaden har varit att
bolagen i sektorn gynnas av en mindre åtstramande
finanspolitik och lägre oljepriser. Även makrodata
har varit relativt gynnsamma för sektorn, i synnerhet
i Europa. Vinstprognoserna har stigit med cirka 6
procent för de europeiska bolagen hittills i år och
värderingen ligger i dagsläget kring P/E 15x, vilket
är cirka 10 procent lägre än breda index. Trenden är
positiv och vår sektorrekommendation är Neutral.
Energisektorn – oljepriset styr utvecklingen
Energisektorn har utvecklats mycket svagt de
senaste 6 månaderna, med en nedgång på cirka 30
procent. Fallet har inte varit lika dramatiskt i
Europa. Vinstprognoserna för 2015E i den
europeiska sektorn har fallit med ungefär 45 procent
sedan mitten av fjolåret, som en följd av det fallande
oljepriset. Aktierna har historiskt handlats till en
väsentlig rabatt mot breda index, men är i dagsläget
på en cirka 5 procent premium.
Investeringsstrategier, juni 2015
23
Bedömning av olika aktiemarknadssektorer
I vår bedömning (09) av förutsättningarna för
olika sektorer ser vi
de största sammanlagda potentialerna
för IT-företag,
ocykliska konsumentvaror samt
telekom. Potentialen för finansiella tjänster och
råvaror är, generellt
sett, lägre.
Källa: EPB
Investeringsstrategier, juni 2015
24
Länder: Uppgångspotential i USA
Den positiva börstrenden i USA har goda
förutsättningar att hålla i sig, medan en relativt
hög värdering av de europeiska börserna gör
dem mindre attraktiva.
Det har varit osedvanligt stora skillnader i
avkastning mellan olika geografiska områden under
inledningen av 2015. Vi ser detta som en följd av
både kraftiga valutarörelser och ekonomier som
befinner sig i olika faser. Skillnaderna kan även ses
som ytterligare ett tecken på att flockbeteendet på de
finansiella marknaderna blir allt mer utpräglat.
USA – svag inledning av året
Den amerikanska börsen har utvecklats svagare än
världsindex hittills i år. De främsta
förklaringsvariablerna bakom denna utveckling är
den stärkta dollarn och den åtföljande försvagningen
av industrikonjunkturen i USA. Prognoserna har
sänkts ganska kraftigt för amerikanska börsbolag,
vilket hämmat kursutvecklingen. Såväl vinstcykeln
som BNP-tillväxten har dock kommit en bra bit på
väg i sin återhämtning och penningpolitiken har
redan börjat skruvas åt.
Nästa milstolpe är att Fed börjar höja räntan, vilket
väntas ske någon gång under det tredje eller fjärde
kvartalet i år. Marknadens förväntansbild har redan
justeras fram på den punkten.
Vi betraktar dock den ekonomiska återhämtningen i
USA som stabil och ser det ekonomiska klimatet i
regionen som positivt. Värderingsstödet är däremot
svagt, givet ett P/E-tal kring 17x i dagsläget vilket är
cirka 25 procent över det historiska snittet.
Man kan även konstatera att värderingen gäller för
en intjäningsnivå som redan har sett en cyklisk
återhämtning. Vinsttillväxten bedömer vi är positiv
trots bakslaget på kort sikt till följd av den stärkta
dollarn.
Vi bedömer sammantaget börstrenden som positiv i
USA och allokeringsrekommendationen är övervikt.
Det bör även finnas möjligheter till att makro ger
mer stöd till marknaden framöver, då implicita
förväntningar på USA har sänkts under de senaste
månaderna.
Japan – dyrt efter kraftig uppgång
Investeringsstrategier, juni 2015
Den japanska aktiemarknaden har stigit kraftigt i
lokal valuta de senaste 6 månaderna och är den näst
bästa större regionen i världen, efter Kina. Under
stort jubel nådde Nikkei 225 den tidigare toppnivån
20000 de senaste dagarna. Det är sektorer som
teleoperatörer, hälsovårdssektorn och
konsumentnära sektorer som utvecklats starkast i
Japan. Exportindustrin förefaller inte längre vara
dragloket för börsen i Japan. De senaste 6
månaderna har yenen försvagats cirka 10 procent
mot dollarn.
Vinstförväntningarna i aktiemarknaden har justerats
upp något den senaste tiden, sannolikt som en följd
eftersläpande effekter av yen-försvagningen de
senaste åren samt en positiv utveckling för
exportindustrin. Vinsttillväxten väntas bli tvåsiffrig i
Japan.
Värderingen ligger i dagsläget kring P/E 16x, d.v.s.
något under nivån i USA. Vi bedömer att marknaden
är relativt dyr i dagsläget. Den japanska
centralbanken fortsätter med sitt gigantiska
kvantitativa lättnadsprogram, vilket gynnar
tillgångspriser generellt. Regionen är på undervikt.
Europeiska aktier högt värderade
Europa har överraskat med enorm styrka de senaste
6 månaderna och marknaden är upp med 17 procent.
Vi ser en relativt jämn, positiv trend över de olika
länderna i Europa, där Spanien har varit starkast och
UK svagast.
En betydligt mindre stram finanspolitik och en
rekordlåg inflation som ger stora reallöneökningar
har ingjutit förtroende hos främst hushållen och i
detaljhandeln, men vi ser även positiva tecken på
industriproduktionen i EMU. Det är rimligt att tro att
tillverkningsindustrin gynnats av den svagare euron.
När vi gick in i 2015 var förväntningarna extremt
nedpressade för eurozonen och dessa förväntningar
har nu höjts i takt med ett bättre än väntat
makroutfall.
Vinsterna växer så smått, med låga ensiffriga tal och
vi väntar oss att den trenden håller i sig. Samtidigt
som vi bedömer att europeiska aktier kommer
fortsatt gynnas av den extremt stimulativa
penningpolitiken, anser vi att rabatten på europeiska
aktier jämfört med amerikanska är för låg.
Värderingen är oattraktiv och
allokeringsrekommendationen är neutral.
25
Tillväxtmarknaderna – en heterogen grupp
Tillväxtmarknader har utvecklats något bättre än
världsindex under inledningen av 2015, och humöret
har varit fortsatt piggt de senaste veckorna. Den
senaste sexmånadersperioden har däremot
tillväxtmarknaderna som helhet stigit med 9 procent
att jämföra med världsindex 13 procent.
Den bästa tillväxtmarknaden har varit Kina med en
uppgång på 43 procent det senaste halvåret, bland de
större länderna. Sämst utveckling noterar vi i
Brasilien med en nedgång på 7 procent.
Tillväxtförväntningarna fortsätter att justeras ned för
tillväxtmarknader men parallellt blir
penningpolitiken allt mer stimulativ i stora
tillväxtmarknader. Vi rekommenderar neutral vikt
inom emerging markets.
Geografisk aktiemarknadsbedömning
Källa: EPB
I vår bedömning
(1-5) av förutsättningarna på
olika geografiska
marknader ser vi de
största potentialerna i USA,
Sverige samt för
globala aktier.
Potentialen på
tillväxtmarknaderna är, generellt
sett lägre, enligt
vår bedömning.
Källa: EPB
Investeringsstrategier, juni 2015
26
Välpositionerade småbolag
I den allmänna börseuforin som rått hittills
under 2015, har småbolagen i Europa halkat
efter. Vi ser dock både fundamentala och
flödesmässiga drivkrafter till att europeiska
småbolag kommer att utvecklas starkare
framöver. Dessa gynnsamma förutsättningar
delas även av flertalet av våra EP Alfa-bolag.
Småbolag brukar generellt beskrivas som bättre en
bättre investering på riktigt lång sikt för
aktieinvesterare. Som argument framförs ofta att ”de
små talens lag” gynnar småbolagen då de har lättare
att nå höga procentuella tillväxttal än storbolagen.
Gynnas av även av konjunkturmönstret
Småbolagen är dessutom mindre genomlysta och
skapar bättre utrymme för förvaltare att skapa
mervärde från fundamentalanalys. Vad som sällan
berörs avseende småbolagen är dock att deras
kursutveckling relativt storbolagen följer cykliska
mönster. Vid vissa tidpunkter i konjunkturen är det
även kortsiktigt rätt att övervikta småbolag. Vi
bedömer att ett sådant tillfälle nu råder i europeiska
småbolag.
Småbolagen är mer beroende av bankernas
benägenhet att låna ut pengar än stor bolagen. De
saknar normalt sett den direkt-access till
obligationsmarknaden som stora bolag har och är
beroende av banklång för att finansera såväl
investeringar som rörelsekapital. När kreditkranarna
skruvas på i banksektorn brukar småbolagens aktier
normalt sett utvecklas starkare än storbolagen. Just
nu förbättras kreditsituationen för små och
medelstora bolag i Eurozonen. Det är en följd av att
bankernas möjligheter till finansiering förbättrats
och att räntemarginalerna krympt ihop.
Förbättrade finansieringsmöjligheter
ECBs kvantitativa lättnadsprogram underlättar för
kommersiella banker får billigare upplåning vilket
avspeglas i utlåningen. Att just öka utlåningen till
företagssektorn är även en av ECB:s mest uttalade
ambitioner med det kvantitativa lättnadsprogrammet.
I dagsläget är sannolikt behovet av
tillväxtfinansiering begränsat men när möjligheten
till attraktiv lånefinansiering ökar dammas sannolikt
liggande förvärvs- och tillväxtprojekt av. Det bör
vara positivt för småbolagen på sikt.
Investeringsstrategier, juni 2015
Konjunkturen i euro-området har överraskat på
uppsidan hittills under 2015 mot bakgrund av en
väldigt pessimistisk förväntansbild i slutet av
fjolåret. Återhämtningen under året i Europa har
varit väsentligt mer märkbar för konsumenter och
detaljhandel än för industrin.
Generellt sett är småbolagen mer exponerade mot
den inhemska efterfrågan medan storbolagen har ett
väsentligt större inslag av exportrelaterade intäkter.
Detta talar också för småbolagen i Europa.
Consumer confidence och Economic Sentiment
Indicator, EMU
Källa: Factset
Den senaste 12-månadersperioden har småbolagen
utvecklats starkare än storbolagen i marknader som
Tyskland, Storbritannien och Sverige men har varit
svag i eurozonen totalt sett. Skillnaden i relativ
performance mellan euroland och t.ex.
Storbritannien har varit så mycket som 12
procentenheter. Ett skäl bakom att småbolagen inte
hängt med storbolagen i Europa kan vara att
gigantiska penningflöden har sökt sig in i stora
indexaktier som utgör stommen i ETF:er och fonder.
Dessa flöden har ännu inte letat sig ned till
småbolagssektorn.
Rabatten på småbolag högre än normalt
Avseende värderingen av småbolagen bedömer vi att
de handlas till en viss rabatt mot storbolagen. Om
man använder den relativt homogena gruppen av
aktier inom svensk verkstad för att uttyda
värderingsskillnader mellan stora och småbolag,
framträder bilden av att rabatten på småbolagen är
något högre än normalt de senaste 5 åren. Historiskt
sett har det varit rätt att sälja småbolagsverkstad när
de är värderade i linje med storbolagsverkstad.
Investerare hade sedan gjort rätt att köpa dem när de
är värderade till cirka 10 procent rabatt. Idag är
rabatten 7 procent. Placeringsförslag: Se portföljen
på sid. 41.
27
M&A-våg på väg
Med en historiskt låg kapitalkostnad och stora
bolagskassor ser vi flera naturliga kandidater
på såväl köp- som säljsidan. I synnerhet som
investeringsviljan i nya projekt är låg bland
storbolagen.
I rådande lågräntemiljö tvingas investerarkollektivet
allt längre ut på riskskalan. Det skapar ett vanskligt
läge när Stockholmsbörsen står på ATH och P/E 17x
15E. Dock bedömer vi att rådande läge där
kapitalkostnaden är historiskt låg samtidigt som
avkastningen och viljan till investeringsprojekt i
företagen får bedömas som låg så utkristalliserar sig
bolag som har potential att antingen förvärva eller
förvärvas som relativvinnare i rådande börsläge.
Nedan har vi därför listat de bolag på
Stockholmsbörsen som enligt vår vy har störst
potential att förvärva bolag, alternativt låta sig
förvärvas.
Potentiella förvärvare
Vi letar framförallt efter bolag som kan använda det
låga ränteläget och sin höga börsmultipel till sin
fördel. Mot den bakgrunden tycker vi det ser
tematiskt intressant ut att placera i en korg med midoch small cap-bolag som kan använda sin höga
multipel och låga ränteläget till att finansiera förvärv
av onoterade bolag, som inte dragits med fullt ut i
multipelexpansionen.
Vår kvantitativa screening i kombination med
kvalitativa bedömning leder till att vi väljer att lyfta
fram Betsson, Cloetta, Nobia, Nibe, Beijer Ref,
Beijer Alma, Systemair, Gränges & Rejlers som
sannolika förvärvare bland börsens small- och mid
cap-bolag under kommande 12 månader.
Share på 16,5 procent 15E. I vårt basscenario
bedömer vi att ovanstående korg av bolag dessutom
kan få en samlad positiv injektion till aktiekurserna
på omkring 8 procent från förvärv under kommande
12 månader.
Potentiella förvärvskandidater
Under första kvartalet 2015 har uppköpsbuden från
utländska investerare haglat tätt på
Stockholmsbörsen. Den senaste tidens bud på
Aspiro, Axis, Transmode och Tradedoubler lär
knappast bli de sista buden på svenska
teknologibolag från utländska aktörer och i
synnerhet inte när kronan är svag och pengarna
brinner i fickan på storbolag världen över.
Vi ser således en klar risk/chans att fler svenska
bolag i starka tekniknischer går under klubban innan
nuvarande börscykel är över. Framförallt framstår
bolag som har en underliggande tillväxt som är klart
högre än BNP som förvärvsbara. På
Stockholmsbörsen återfinns snabbväxarna inte sällan
i tekniksektorn. Lönsamma nischaktörer med
ledande tekniker i respektive bransch, i likhet med
Aspiro, Axis, Transmode och Tradedoubler framstår
således som de mest sannolika föremålen för
utländska bud. Nedan följer en handfull bolag där vi
bedömer att ovanstående förutsättningar finns på
plats för att locka till sig bud från utlandet:
•
•
•
•
•
IAR Systems
HMS Networks
Sensys Traffic
Arcam
Starbreeze
Av dessa väljer vi att lyfta fram fem toppkandidater
där vi bedömer att kurspotentialen och sannolikheten
för förvärv är som störst:
•
•
•
•
•
Betsson
Beijer Ref
Beijer Alma
Nobia
Gränges
Vår korg med nio stycken sannolika förvärvsbolag
handlas till P/E 15x 15E jämfört med OMX All
Shares 17x 15E. Samtidigt uppgår EPS-tillväxten
15E till 27 procent innan förvärv, mot OMX All
Investeringsstrategier, juni 2015
28
Tillväxt på nya marknader
Flera tillväxtländer står nu väl rustade för
”Tapering Talk”, det vill säga en mer expansiv
penningpolitik, även om skillnaderna länderna
emellan har tilltagit. Vi lyfter fram
aktiemarknaderna i Indien och Brasilien som de
mest attraktiva.
Generellt sett har de kraftiga börsuppgångar som ägt
rum på flera håll i världen under 2015 inte varit ett
uttryck för stigande optimism inför den globala
tillväxten. De har snarare varit ett uttryck för den
mycket expansiva penningpolitik som råder på
många håll i världen, vilket gör framtida
börsutveckling mer känslig för kommande
penningpolitiska åtstramningar.
Hittills i år har ett 20-tal centralbanker runt om i
världen lättat på penningpolitiken. På
tillväxtmarknaderna har bland annat Kina, Indien,
Singapore, Indonesien, Thailand och Korea vidtagit
penningpolitiska åtgärder. Samtidigt har oron kring
de statsfinansiella problemen minskat något i
Europa, som trots tal om ”Grexit” kunnat visa upp
vissa framsteg och tecken på tillväxt under 2015.
Det faktum att dollaruppgången stannat av har också
påverkat tillväxtmarknaderna positivt, då dessa
länders skulder i utländsk valuta har ökat tämligen
signifikant under de senaste åren.
Sammantaget har utvecklingen på många
tillväxtmarknaders aktiemarknader överträffat de
utvecklade ekonomierna under inledningen av 2015.
En relativt stark utveckling av den privata
konsumtionen i USA har varit fördelaktig för
asiatiska tillverkare av elektroniska komponenter,
däribland Korea, Taiwan, Singapore och Malaysia.
Bättre balans på många håll
Överlag har därtill underskotten i handelsbalanserna
förbättrats, samtidigt som inflationen har minskat på
många håll, inte minst behjälpta av det lägre
oljepriset.
De stora oljeproducerande länderna, som Ryssland
och Brasilien, har dock drabbats av kraftiga
försämringar av sina handelsbalanser, och den
valutaförsvagning som följt av detta har lett till
importerad inflation, vilket tvingar dem till
åtstramningar i penningpolitiken.
Investeringsstrategier, juni 2015
Samtidigt har de oljeimporterande länderna gynnats
av ”lowflation” och gett utrymme för en expansiv
penningpolitik. Lägre oljepriser har även reducerat
de statliga underskott som stora bränslesubventioner
tidigare gett upphov till, inte minst i länder som
Indien och Indonesien.
Under de senaste åren har flera av de ledande
tillväxtländerna tvingats se över sina
tillväxtmodeller, och många av dem befinner sig
fortfarande i ett omvandlingsstadie. Balansgången
mellan en långsiktigt hållbar handelsbalans och en
inflation som ligger nära förväntningarna kommer
att fortsätta att vara en prövning för flera av dessa
länder.
Kina är det land som fått flest spaltmeter i finansiell
press. En omläggning från en investeringstung
ekonomi till en konsumtionsdriven sådan har
reducerat landets tillväxt något, samtidigt som den
blivit mer hållbar och långsiktig.
Potential i Indien och Brasilien
Två länder där processen börjar närma sig sitt slut är
Indien och Brasilien, och möjligheten för en
accelererande tillväxt är goda för både 2015 och
2016.
Indien var onekligen ett av de länder som drabbades
hårdast av talet om stigande amerikanska räntor
under 2013. Idag ser vi en förbättrad handelsbalans i
landet, inte minst efter det kraftigt lägre oljepriset,
och ytterligare räntesänkningar under 2015 kommer
att stötta den inhemska efterfrågan.
Reallöneökningar och nyligen sänkta bensinpriser
stimulerar konsumtionen, samtidigt som en
potentiell uppgång i oljepriset kommer att testa
hållbarheten i den nyvunna styrkan.
Vi ser även tecken på tilltagande investeringsvilja i
såväl den privata som den offentliga sektorn, där den
senare väntas öka enligt regeringens budget för
2016. Indien har i allra högsta grad stora möjligheter
att bli ett av världens snabbast växande länder i
närtid.
Den ekonomiska utvecklingen i Brasilien har gått i
stå de senaste åren och det ökade missnöjet bland
befolkningen med den ekonomiska politiken har
blivit allt tydligare. Grundläggande problem som
låga investeringsnivåer, bristfällig infrastruktur, det
ineffektiva skattesystemet och en alltför stark statlig
29
styrning har hittills satt gränser för landets
tillväxtpotential.
Å andra sidan fortsätter Brasilien att föra en
ansvarsfull ekonomisk politik som inkluderar
reformer som syftat till att ge de bredare
befolkningslagren del av utvecklingen. Höstens val
gav den sittande regeringen fortsatt förtroende med
minsta möjliga marginal. Brasiliens i grunden
marknadsekonomiska inriktning består och vi
bedömer att de senaste årens negativa trend nu är på
väg att brytas. Den räntehöjning som nyligen
genomfördes torde vara den sista och vi bedömer att
man kommer att börja sänka räntan i slutet av året.
Placeringsförslagen i detta tema finns på sid. 40.
Investeringsstrategier, juni 2015
30
Digitaliserade konsumtionsmönster
skapar möjligheter
En mängd globala branscher digitaliseras nu i
rask takt. Detta leder till kraftigt förändrade
konsumtionsmönster, som dessutom
accentueras av global demografi och ökad
internettillgång.
Den globala demografiska åldersstrukturen talar
starkt för att digitaliseringen av
konsumtionsmönstren ska accelerera ytterligare
under kommande år, i takt med att allt fler
människor i världen får tillgång till internet.
Tjänsterna som driver på digitaliseringen ägs i hög
utsträckning av välkända, globala IT-bolag, vilket
gör att vi väljer att lyfta fram dem som ett mycket
intressant strategiskt placeringstema för kommande
år.
goda skäl att investera i de globala internetbolag
som driver på utvecklingen.
Unga konsumenter har nya beteendemönster
För en genomsnittskonsument, född 1995 ter sig
digital konsumtion som det naturliga förstavalet när
det kommer till allt ifrån musik och film till att
lokalisera närmaste taxi, till skillnad från tidigare
generationer där traditionella konsumtionsvägar
många gånger utgör förstaalternativet. Den globala
åldersdemografiska strukturen talar det för att de
senaste årens snabba utveckling accelererar
ytterligare i takt med att yngre generationer tar över
stafettpinnen som världens starkaste
konsumentgrupper i takt med att 1940-1950-talets
stora baby boom-generation pensioneras.
Åldersstruktur, global befolkning
Digitalisering i allt snabbare takt
Konsumenter världen över har under de senaste 20
åren börjat konsumera allt mer via internet och de
senaste 5-10 åren har utvecklingen påskyndats
ytterligare av ökad mobil internettillgång i spåren av
Apples lansering av iPhone 2007. Den här
utvecklingen har möjliggjort att en mängd tekniska
lösningar har tillkommit och som har en kraftfull
förändringsförmåga på flera branscher globalt.
Internetpenetration, Q2 2014
Förändrade konsumtionsmönster
Många av de nya tekniska lösningar som vuxit fram
under senare år förenklar en lång rad tjänster. De
möjliggör allt från smidigare betalningslösningar till
bättre matchning på köp- och säljsidor men gör det
även enklare att konsumera film, TV- och musik.
Många tjänster är ännu i sin kommersiella linda men
de digitala tjänsterna växer i många fall med mer än
10 -15 procent per år. Mot den bakgrunden ser vi
Investeringsstrategier, juni 2015
Demografi, ökat välstånd och internettillgång
Det förändrade konsumentbeteendet är inte bara en
effekt av den demografiska åldersstrukturen i
världen utan beror även på att en större del av
världens befolkning får tillgång till internet. Sett till
den globala åldersstrukturen är drygt 40 procent av
den globala befolkningen yngre än 24 år i dagsläget.
Samtidigt uppgår den genomsnittliga
internetpenetrationen i världen till drygt 40 procent.
Detta medan tydliga tillväxtregioner som Afrika och
Asien har en låg internetpenetration runt 27 procent
respektive 35 procent i dagsläget, enligt CIA World
Factbook. Något som vittnar om den skalbarhet som
fortfarande återstår.
Globala internetbolag driver på utvecklingen
Den pågående digitaliseringen och förändringen i
konsumentbeteende möjliggörs i många fall av
globala internetrelaterade bolag som Apple, Google,
Ebay, Microsoft och Yahoo. I många fall äger och
tillhandahåller dessa bolag både infrastrukturen och
31
tjänsterna som ligger till grund för det förändrade
konsumentbeteendet.
Bolagen har mycket starka globala
marknadspositioner som med största sannolikhet
kommer stärkas ytterligare i takt med att de senaste
årens tekniska landvinningar når allt fler
konsumenter världen över. Sammantaget ligger detta
till grund för att vi lyfter fram det förändrade
konsumentbeteendet i spåren av en ökad
digitalisering som ett mycket intressant strategiskt
placeringstema för kommande år.
Placeringsinstrument
För att återspegla vårt placeringstema på bästa sätt
väljer vi exponering mot en bred bas av globala
internet-relaterade bolag via Deutsche Bank MSCI
World Information Technology ETF.
Investeringsstrategier, juni 2015
32
EP Alfa – de bästa casen
Erik Penser Bankaktiebolag har ett tydligt fokus
på små- och medelstora bolag på den svenska
börsen. Vi sammanställer löpande våra absolut
starkaste aktiecase i form av vår topplista, EP
Alfa.
I detta nummer av Investeringsstrategier
beskriver vi även den process som ligger bakom
dessa case. EP Alfa-listan är ett inte bara ett sätt för
oss att tydliggöra våra bästa aktieidéer utan även
perfekt komplement till bankens
kapitalförvaltningserbjudande där den mycket
kostnadseffektiva allokeringsförvaltningen mellan
geografiska områden och tillgångsslag kan
kompletteras och kryddas ytterligare genom att
placera i enlighet med EP Alfa-listan som i
huvudsak består av relativt underanalyserade småoch medelstora börsbolag.
Det finns väl underbyggda skäl till varför ett caseorienterat bolagsurval som EP Alfa kan utgöra ett
bra komplement till allokeringsförvaltning givet att
såväl teoretiska som empiriska studier härleder att
små- och medelstora bolag utvecklas starkare än
börsen över tid. I synnerhet är det sambandet ännu
starkare när bolagsurvalet snävas av ytterligare och
fokuserar på de små- och medelstora bolag som
uppvisar hög finansiell kvalitet i form av stark
tillväxt, hög lönsamhet, bra kassaflöde och god
direktavkastning samt låg skuldsättning. Attribut
som ska känneteckna bolagen som vi lyfter fram i
vår EP Alfa-lista.
Gedigen urvalsprocess
EP Alfa-bolagen sållas fram med hjälp av en
rigorös och väl beprövad urvalsprocess där
tillväxt, starka finanser och
uppvärderingspotential står i centrum.
Makro och aktiestrategi som utgångspunkt
Första aspekten att förhålla sig till när det gäller att
formera EP Alfa-listan med våra starkaste aktiecase
är den ekonomiska omvärlden och rådande
konjunkturläge. I ett första skede målar vi således
med den breda penseln för att tydliggöra de starkaste
makroekonomiska trenderna kommande 6-12
månaderna samt vilken inverkan de får på svenska
börsen. Mot den bakgrunden formerar vi vår
Investeringsstrategier, juni 2015
aktiestrategi som tydliggör vilka sektorer och teman
som bedöms känneteckna kommande 6-12 månader
på börsen.
Fokus på tillväxt och starka finanser
I nästa steg av urvalsprocessen tar vi en mer
teoretisk ansats med målsättningen att identifiera
börsens starkaste bolag, sett till finansiell
leveransförmåga. I screeningprocessen fokuserar vi
därför på fundamentala kvalitetsparametrar där
syftet är att filtrera ut de bolag på Stockholmsbörsen
som uppvisar bäst uthållig finansiell utveckling.
Parametrar som väger tungt i screening-processen är
bland annat genomsnittlig försäljnings-, EBIT- &
EPS-tillväxt men även prognostiserad
skuldsättningsgrad, utdelningsförmåga samt
kassaflödesutveckling.
Viktiga värderingsparametrar rangordnas
Efter att vi identifierat vilka bolag på börsen som
står finansiellt starkast tar vi värderingen i beaktan.
Inte sällan framstår givetvis många av de bolag vi
identifierat i screeningprocessen som relativt högt
prissatta, givet starka finanser. Mot den bakgrunden
är målsättningen i värderingsskedet således att
filtrera fram de bolag som har en relativt attraktiv
värdering. Vi rangordnar därför dessa bolag på en
rad värderingsparametrar såsom P/E-tal, P/B, P/S
och EV/EBIT. Bland de 20-30 återstående bolagen
jämför vi respektive bolags värdering gentemot egen
historik, men ställer även rådande värdering i
perspektiv mot liknande börsbolag, såväl i Sverige
som internationellt.
Kommersiell due diligence avgör
Målsättningen är att i största möjliga mån ta in bolag
på EP Alfa-listan som verkar i branscher där vi har
djup sektorkunskap. Detta för att vi ska ha bästa
möjliga förmåga att bedöma rådande konkurrensläge
och trendförändringar i respektive bransch, något vi
fokuserar på i vår kommersiella due diligence.
Bolagsbesök – en hygienfaktor
Ännu en grundläggande tumregel som kännetecknar
bolagen som kvalificerar in på EP Alfa-listan är att
vi har träffat bolagsledningen ett flertal gånger under
de senaste åren och gärna senaste 6-12månadersperioden. Detta för att vi ska kunna
bedöma huruvida bolagsledningen levererar på
bolagets finansiella målsättningar och bemöter
branschförändringar på bästa möjliga sätt.
33
Teknisk analys som komplement
EP Alfa-listan ska i största möjliga mån bestå av
bolag där vår investeringshorisont är långsiktig.
Samtidigt är vi kortsiktigt dynamiska för att kunna
hitta bästa möjliga timing när vi tar in ett bolag i EP
Alfa-listan - även i korta perspektivet. Mot den
bakgrunden tar vi teknisk analys i beaktan för att
hitta rätt läge att plocka in eller ta ut ett bolag på EP
Alfa-listan.
Genomtänkt investeringshorisont
När vi väl tar in ett nytt bolag på EP Alfa ska vi ha
en tydlig målbild vad avser målkurs och
investeringshorisont. Men vi ska även ha en tydlig
exit-strategi, som både innefattar ett scenario där
bolaget levererar som förväntat och ett scenario där
utvecklingen avviker negativt/positivt mot det
initiala investeringsscenariot.
EP Alfa – våra starkaste aktiecase
Varje bolag som tar sig in på EP Alfa-listan har en
unik bakgrund till varför det kvalificerar sig och vi
kommunicerar tydligt om bolaget tagit sig in på EP
Alfa-listan som ett kortsiktigt uppvärderingscase
som ska materialiseras inom kommande 2-3
månader eller om innehavet förväntas stå för
strukturell överavkastning under överskådlig
framtid. Sammantaget är dock målsättningen att EP
Alfa-listan ska bestå av de 8-10 starkaste aktiecasen
vi kan hitta på börsen genom att följa ovanstående
urvalsmetodik.
Stark utveckling sedan start
Vår EP Alfa-lista sjösattes i december 2014 och
utvecklingen har, precis som teoretiska och
empiriska studier påvisar, varit starkare än
Stockholmsbörsen som helhet. EP Alfa-listan har
stigit 24,8 procent sedan starten i december 2014,
medan börsen har avkastat 16,9 procent under
motsvarande period. Även om mätperioden givetvis
är mycket kort så ger det oss en fingervisning om att
investeringsfilosofin och arbetsmetodiken har goda
förutsättningar att leverera fortsatt överavkastning
relativt börsen på lång sikt.
Flera favoriter inom verkstad och
spel
Acando

Bolaget är ett IT-konsultföretag indelat i tre
affärsområden: Management Consulting,
Investeringsstrategier, juni 2015

Enterprise Solutions & Digital Consulting and
Solutions.
Caset: Vi lockas av bolagets höga
direktavkastning på cirka 7 procent samt
fortsatta synergier från förvärvet av Connecta.
Aktien är lågt värderad på P/E 10,5x (15E),
motsvarande 30 procent rabatt mot
konkurrenterna.
Alfa Laval
 Alfa Laval är en global leverantör av produkter
och lösningar för värmeöverföring, separering
och flödeshantering. Företagets nyckelprodukter
är värmeväxlare, separatorer, pumpar och
ventiler. Alfa Lavals produkter används bl.a. vid
framställning av livsmedel, kemikalier och
läkemedel, i verkstadssektorn gruvindustrin och
på fartyg.
 Caset: Låga resultatförväntningar givet förvärv,
besparingar och i synnerhet valuta. Oljeprisfall
ligger redan i kursen. Implicita
tillväxtförväntningar har redan sänkts. Värderas
till rabatt mot sektorn, men har potential att
överraska positivt på intjäningen
Beijer Alma
 Beijer Alma är en internationell industrigrupp
med inriktning mot komponenttillverkning och
industrihandel. Europa svarar för drygt 85
procent av omsättningen, största marknader är
Sverige, Tyskland och Storbritannien.
 Caset: Vi väntar oss 20 procent vinsttillväxt 15E
drivet av valuta, besparingar och mix. Aktien på
15 procent rabatt mot övrig verkstad och
potentiella förvärv kan driva EPS med upp till
20 procent
Skistar
 Skistar opererar Nordens fem största skiddestinationer och har i dagsläget omkring
39 procent marknadsandel. Branschen
präglas av höga inträdesbarriärer. Ingen ny
anläggning förutom Romme har tillkommit
sedan 70-talet

Caset: Skistar är optimistiska för återstoden
av 14/15E, bokningsläge +12 procent inför
Q3 jmf 13/14A. +20 procent för 16Ebokningar. Svag krona talar för ökad andel
semestrande i Sverige/Norge, både från
inhemska gäster och internationella gäster.
Indikationer om en fin Q3:a väder- och
34
kalendermässigt gör Skistar till en
intressant defensiv placering kommande
månader.
Betsson
 Betsson äger och förvaltar bolag som bedriver
spelverksamhet över internet. Spelutbudet
omfattar Sportsbetting, Casinospel, lotter,
bingo, poker och underhållningsspel och riktar
sig till kunder i Europa.
 Caset: Välskött bolag i en sektor under stark
strukturell tillväxt. Vi ser fortsatt mycket god
ökning i mobilkanalen samt potential för fler
förvärv. I takt med att det europeiska
regelverket harmoniseras ökar möjligheterna för
strukturellt högre vinstmultiplar i sektorn i takt
med att riskpremien faller.
Cloetta
 Cloetta är ett konfektyrföretag med
huvudmarknader i Norden, Holland och Italien.
Bolagets produkter säljs i drygt 50 länder.
Exempel på varumärken är Läkerol, Cloetta,
Jenki, Kexchoklad, Malaco, Sportlife, Saila,
Redband och Sperlari.
 Caset: Efter en omfattande omstrukturering i
produktionsstrukturen blickar vi nu fram mot
ökad effektivitet och stigande lönsamhet.
Dessutom ser vi goda möjligheter till införande
av utdelning och fler förvärv framöver, vilket
ska lyfta bolagets tillväxttakt ytterligare.
Investeringsstrategier, juni 2015
Evolution Gaming
 Evolution Gaming är en B2B-leverantör av live
casino-system i Europa. I live casino är det en
riktig croupier som leder spelet från ett
kasinobord som följs i realtid via
videostreaming. Spelarna tar spelbeslut via sin
dator, mobil eller läsplatta och kan
kommunicera med croupieren genom en
textchattfunktion.
 Caset: Evolution Gaming Group som står inför
en period av fortsatt stark tillväxt och en gradvis
lönsamhetsförbättring vilket talar för fortsatt
god riskjusterad avkastning under
estimatperioden. Evolution Gaming handlas på
P/E 23x 16E – klart attraktivt för ett bolag med
45 procent marknadsandel i en marknad som
väntas ha en CAGR om 18 procent till 18E.
Dessutom medför rådande värdering en rabatt
på ca 30 procent mot Net Entertainment.
35
Allokering och
portföljstrategi
Diversifiering med riskfokus
Eventuella börsnedgångar ser vi som bra
tillfällen att öka exponeringen till mer riskfyllda
tillgångar som aktier. Samtidigt är det just
bristen på alternativ till aktiemarknaden som
skapar de största riskerna.
Framgångsrik strategi inför 2015
I förra numret av Investeringsstrategier, som
publicerades i december 2014, mynnade vår samlade
bedömning ut i att vi skulle få en positiv miljö för
aktier. Vi utgick från att 2015 till stora delar skulle
påminna om 2014, men med skillnaden att
volatiliteten skulle öka. Initialt bedömde vi också att
ekonomin i USA skulle fortsätta att återhämta sig
samtidigt som Europa kunde behöva lite mer stöd.
Sammantaget slog vi fast att detta även skulle
medföra betydande valutarörelser. Av detta skäl
fortsatte vi hålla en övervikt mot USA (ej
valutasäkrat) samt Sverige.
Vidare betonade vi att det låga oljepriset skulle
gynna länder som har hög oljeimport och missgynna
oljeexporterande länder. Vi konstaterade även att
vissa länder som Indien och Thailand skulle gynnas
särskilt.
Vi underströk även att företag i Europa med hög
exportandel utanför Eurozonen skulle gynnas av en
lägre värderad Euro.
Sammantaget har den strategi vi lade inför 2015 i
allt väsentlig fallit mycket väl ut, även om vi har
varit mycket aktiva för att utnyttja kortare
investeringstrender.
Strategiförändringar hittills under 2015
På sid 7 går vi kort igenom de olika förändringar vi
gjort hittills under 2015. Mycket av vår strategi för
helhåret 2015 har redan fallit in och hittills har
aktiviteten varit hög.
Vi har sett stora valutarörelser, kraftiga
börsuppgångar med viss volatilitet samt mycket
stora skillnader i konjunkturfas i olika delar av den
globala ekonomin.
Investeringsstrategier, juni 2015
Av de större portföljförändringarna kan nämnas att
vi bl.a. utnyttjade de penningpolitiska lättnader som
kom ifrån ECB den 22 januari till att tillfälligt öka
vår exponering mot Europa i allmänhet och
Tyskland i synnerhet med bra avkastningsresultat
som följd.
Vi har under våren minskat övervikten mot
europeiska aktier för att ånyo öka exponeringen mot
amerikanska aktier, mot bakgrund av att den
amerikanska ekonomi tillfälligt under våren haft en
överraskande negativ tillväxt, som i sin tur innebär
att förväntansbilden för räntehöjningen flyttats fram.
Aktuell strategi präglad av riskfokus
En strategi bygger dels på att identifiera var vi kan
hitta avkastning framåt och dels genom att hantera
de risker vi bedömer kan påverka utvecklingen
negativt. I den fas vi nu befinner oss i är vår
bedömning att riskhanteringen är viktigast då dessa
får bedömas ha ökat mot bakgrund av kraftigt
stigande börskurser och fallande avkastningskrav på
exempelvis krediter.
Volatilitet och felallokeringar
Vår bedömning är att uppgångstrenden för aktier
kommer att fortsätta men att volatiliteten kommer att
öka framöver. Vad som också är en ökande risk,
men som inte syns när vi tittar på traditionella
riskmått, är risken för felaktiga allokeringar som den
nuvarande centralbankspolitiken kan driva fram.
Bland annat finns det en betydande risk att kapital
som inte bör finnas på börserna nu söker sig dit.
De aktier som föredras är aktier med lägre upplevd
risk och attraktiva egenskaper som hög
direktavkastning. Vi har exempelvis sett hur större
läkemedelsbolag först stigit kraftigt i pris för att
sedan falla tillbaka ordentligt (mer än traditionellt
för mer riskfyllda bolag) när det blivit oroligare på
börserna. Samma risk finns exempelvis bland
konsumtionsrelaterade aktier, som gått starkt.
Andra tillgångsslag som bär liknande typ av risk är
företagsobligationsmarknaden dit ”fel” pengar kan
ha sökt sig. En tänkbar konsekvens av detta är i
förlängningen att vi kan komma att se stora
penningflöden och värdefall där vi minst väntar oss
det, det vill säga i defensiva aktiesektorer och på
obligationsmarknaden.
På motsatt sida har vi sett att vinnande
strategier/investeringar är exponering mot flera
36
mindre bolag samt exempelvis råvarubaserade
tillgångar som i en mer normal marknad hade
förlorat betydligt mer mark i en marknad likt den vi
såg under april och början av maj.
Mot denna bakgrund rekommenderar vi att man är
mycket försiktig med gamla sanningar när man
bedömer risken för att förlora pengar när en
värdepappersportfölj sätts samman. En sådan
gammal sanning är exempelvis hur aktier skall
värderas. Gamla jämnviktstal gällande exempelvis
P/E-tal är sannolikt inte relevanta värderingsmått för
tillfället utan vi måste även beakta andra faktorer.
Allokeringsstrategi med diversifieringsfokus
Det enklaste sättet att hantera de risker vi belyst
ovan är att i ett klimat liknande det vi ser nu är att
hålla en betydligt högre grad av diversifiering än vad
som normalt är fallet. Detta för att sprida riskerna.
Diversifiering både inom och mellan tillgångsslag är
att föredra. Då vi fortsatt förväntar oss hög volatilitet
inom tillgångsslag bedömer vi att den stora
möjligheten till överavkastning ligger i att identifiera
de kortare trenderna.
Vi behåller vår positiva syn på marknaderna och
fortsätter att rekommendera en övervikt i riskfyllda
tillgångar. Till riskfyllda tillgångar räknar vi i detta
sammanhang svenska och utländska aktier samt
råvaror. Denna övervikt ska ställas mot att
värderingarna på sina håll ser ansträngda ut, vilket
även gör att avkastningspotentialen framåt faller. Av
detta skäl ser vi en modest övervikt som en lämplig
andel. Får vi en större rekyl på börserna, vilket inte
alls är omöjligt under den kommande
femmånadersperioden ser vi det som ett bra tillfälle
att gå till en större övervikt, givet den information vi
har nu.
Riskfylld övervikt i avsaknad av alternativ
Motivet till vår rekommenderade övervikt i
riskfyllda tillgångar är att det finns mycket få
alternativ att investera i för den som vill ha
avkastning på sitt kapital. Det är också detta som
skapar risker för tillfället.
Det finns flera tänkbara scenarier som kan medföra
framförallt en osäkrare börs. Bland dessa kan vi
exempelvis se geopolitiska risker och möjligheten
för en eventuell räntehöjning i USA som kan sänka
humöret en aning.
Investeringsstrategier, juni 2015
Under de senaste veckorna har vi också sett relativt
stora förändringar av de längre räntorna. Det är svårt
att förklara de stora rörelser vi sett och det visar på
vikten av att vara försiktig med räntepapper med
längre duration. Vi behåller därför vår
rekommendation att hålla en kortare duration i
förvaltningen av räntebärande värdepapper.
Ökad attraktion i hedgefonder
I valet mellan kontanta medel på konto, statspapper,
krediter och mer alternativa investeringar kan vi
konstatera att allt mer talar för exempelvis
hedgefonder som investeringsform.
Givet att vi väljer väldiversifierade fonder med
fokus på absolut avkastning så ser det ut att vara en
tillgång som kan medföra god riskjusterad
avkastning, om än i det lägre intervallet. Det pris vi
ofta får betala för att hålla hedgefonder i portföljen
är en något sämre likviditet då det ofta är
månadshandlade tillgångar.
Volatilt oljepris skapar möjligheter
En tillgång som har varit mycket volatil under det
senaste året är oljan. Vi har i vår löpande strategiska
rådgivning fokuserat på att dra fördel av denna
volatilitet genom att dels rekommendera köp av
tillgångar som gynnas av ett lägre oljepris men på
senare tid rekommenderat tillgångar som gynnats av
stigande oljepris. För tillfället är vi neutralt viktade
till tillgångsslaget råvaror men inom tillgångsslaget
överviktar vi olja.
Vi är i och med vår allokering inom tillgångsslaget
utländska aktier överviktade i dollar, neutralt
positionerade till euron samt har via tillgångsslaget
alternativa investeringar en negativ position mot det
brittiska pundet. Denna allokering visar i stort vår
valutasyn för tillfället.
Neutral vikt för svenska aktier
Vår rekommendation gällande svenska aktier är för
närvarande neutral. Sänkningen från den övervikt vi
rekommenderade i förra strategirapporten baserades
på att vi uppnådde det avkastningsmålet om 15
procent inklusive utdelningar som vi hade ställt upp
för helåret 2015.
Vi behåller dock vår ursprungliga syn vilket innebär
cirka 5 procents avkastningspotential från nuvarande
nivåer till målavkastningen. Dock, med en rekyl, kan
detta snabbt ändras och vår bedömning är därför att
37
vi kommer att återkomma till vår rekommenderade
övervikt senare.
Amerikanska aktier föredras
I kategorin aktier föredrar vi för tillfället i globala
aktier i allmänhet och amerikanska aktier i
synnerhet. Detta då vi ser framför oss en stark
utveckling av dollarn samtidigt som amerikanska
aktier inte har haft samma positiva utveckling som
många andra börser hittills under 2015.
Sedan årsskiftet har vi hunnit gå ifrån en undervikt i
Europa till en övervikt för att nå hålla en mer neutral
exponering efter en mycket stark europeisk
börsutveckling under februari-april.
Mot bakgrund av nedrevideringarna av den globala
tillväxten är det svårt att rekommendera ett högre
betyg för tillväxtmarknader än neutral.
Statspapper och en stor del av kredituniversum ger i
perspektivet riskjusterad avkastning dåligt betalt.
För att få en liten potentiell avkastning får vi bära
relativt mycket risk. Detta är motivet till varför vi
föredrar hedgefonder för kapital där vi önskar
exponera oss mot lägre risk men ändå behålla viss
avkastningspotential.
Vi har i denna rapport även identifierat ett antal
områden som vi bedömer vara av särskilt intresse för
att skapa en bättre avkastning (se avsnittet om
investeringsteman).
Rekommenderad absolutinriktad
portfölj
Rörelserna i energipriser och valutakurser ger
nya konjunktur- och börsmönster, något som
avspeglas i den absolutavkastningsinriktade
portfölj som ligger till grund för
förmögenhetsförvaltningen. Avkastningen under
de senaste 12 månaderna uppgår till hela 22
procent, trots att risken är medelhög.
Många av våra strategidiskussioner utgår ifrån en
portfölj med medelhög risk. Det är i denna typ av
portfölj vi ofta ser att större förmögenheter förvaltas.
Det är en portfölj som senaste 12 månaderna gett en
avkastning om cirka 30 procent.
En sådan portfölj är en typportfölj för en stor del av
våra kunder. Av det skälet utgår vi från den när vi
Investeringsstrategier, juni 2015
fastställer vår portföljstrategi. Det är också via den
portföljen vi illustrerar hur positioner kan tas
exempelvis gentemot våra föreslagna tematiska
investeringsalternativ.
Exakt hur våra strategier skall implementeras på
individuell bas beror dock på den individuella
investerarens preferenser.
För att skapa bästa möjliga portföljer sett till
avkastning och risk är det också av största vikt att
beakta kostnaderna. Om vi antar att vi kan erbjuda
våra kunder en portfölj med en procent lägre
totalkostnad relativt våra konkurrenter gör det att vår
portfölj, givet att vi har lika bra strategi som våra
kunder, kan ge en procent bättre avkastning per år.
Det medför att vi kan skapa en avkastning som är
upp till 20 procent bättre förväntad avkastning, om
vi antar att den långsiktiga avkastningspotentialen är
fem procent per år.
Kostnaderna viktiga
Kostnaderna är således en mycket viktig del i vår
strategi. Som illustreras nedan är portföljen i stort
uppbyggd kring mycket kostnadseffektiva
börshandlade indexfonder och indexprodukter. Detta
medför att portföljen nedan är mycket
kostnadseffektiv och billig vilket skapar god
avkastningspotential.
Det är kring denna typ av instrument vi baserar vår
rådgivning. Via dessa instrument kan vi också få
exponering som mycket väl passar in i våra olika
investeringsteman vi identifierar i analysen. Nedan
illustreras vår aktuella medelriskportfölj.
Andel riskfyllda tillgångar
Vi bedömer att andelen riskfyllda tillgångar bör vara
ungefär 53 procent i dagsläget fördelat på svenska
aktier, utländska aktier och råvaror. Således bör
andelen tillgångar med lägre risk vara cirka 47
procent fördelat på räntebärande tillgångar, krediter
och alternativa investeringar såsom hedgefonder.
Detta medför att vi håller en något högre exponering
mot mer riskfyllda tillgångar än vad vi normalt
rekommenderar under en börscykel. Detta då vi även
framåt ser framför oss en positiv börsutveckling.
Skulle vi se en större korrektion på marknaderna
kommer vi att öka vår exponering ytterligare mot
riskfyllda tillgångar.
38
Det svårt att avgöra vart i börscykeln vi befinner oss
då de stora stimulanser ekonomin nu är påverkad av
nu bidrar i betydande utsträckning. Således styr
centralbankernas stimulanser även när dessa
kommer att minskas eller ökas och med det även
betydande konsekvenser på fas i cykeln.
Andel svenska aktier
Vi anser att en lämplig exponering i dagsläget består
av cirka 18 procent svenska aktier, d.v.s. en relativt
normal exponering över en börscykel. EPBs
föredragna individuella svenska
aktierekommendationer återfinns under EP Alfa på
sid 30 upplever detta som en liten andel svenska
aktier i portföljen. Motivet till detta är flera. Det
viktigaste skälet är att cirka 40 procent av
portföljens totala risk kommer ifrån dessa aktier.
För att diversifiering skall få effekt är det viktigt att
inte ge en riskfylld tillgång som svenska aktier för
hög vikt. Det andra motivet är att av världens alla
aktier är värdet på den svenska börsen cirka 1
procent. Det betyder att 99 procent av aktievärden
finns utanför Sverige. Även där kan vi hitta
intressanta investeringsalternativ.
Utländska aktier
Utländska aktier bör enligt vår bedömning utgöra
cirka 30 procent av den totala allokeringsportföljen
för den som vill ha en portfölj med medelhög risk.
Av världsindex utgör USA ca 50 procent, Japan
utgör cirka 8 procent av världsindex,
tillväxtmarknaderna 15 procent och den resterande
delen utgörs av de europeiska börserna. Som
utgångspunkt bör en väldiversifierad portfölj av
utländska aktier ha en sammansättning som utgår
ifrån denna fördelning. Till detta kan vi anpassa vår
portfölj så att vi får extra exponering där vi vill ta
mer risk.
Vi bedömer att de positioner som ingår i våra teman
alla har potential att utvecklas bättre än världsindex
över 6-18 månader. På sid 38 visar vi den totala
utländska portföljen vi rekommenderar. De teman vi
identifierat tillsammans med föreslagen exponering
och värdepappersval presenteras närmare nedan.
Tema: Demografisk digitalisering
Ett flertal globala branscher digitaliseras nu i rask
takt när allt fler världsomspännande app-tjänster
såsom Youtube, Netflix, Spotify och Uber etableras.
I spåren av det ser vi kraftigt förändrade
Investeringsstrategier, juni 2015
konsumtionsmönster och främst är det yngre
generationer som anammar de nya tjänsterna.
Den globala demografiska åldersstrukturen med hög
andel ungdomar talar för att utvecklingen
accelererar, i takt med att fler människor i världen
får tillgång till mobil uppkoppling. Tjänsterna som
driver på digitaliseringen ägs och möjliggörs i hög
utsträckning av välkända, globala IT-bolag som
Apple, Google, Ebay, Microsoft och Yahoo, vilket
gör att vi väljer att lyfta fram tekniksektorn som ett
intressant strukturellt placeringstema under
kommande år.
Tema: Energipriser
Oljepriset föll kraftigt under senare delen av 2014.
Energipriser påverkar många områden och prisfallet
har skapat intressanta investeringsmöjligheter på
flera håll. Vi ser bl. a. att ett lägre oljepris stimulerar
konsumtion då konsumenter får mer pengar över.
Enskilda länder som importerar olja gynnas också av
billigare energipriser.
Tema energipriser
Exponering
Rekommenderat
värdepapper
Taiwan
Deutsche Bank (DB)
Taiwan ETF [XMTW]
Sällanköpsvaror EM
DB EM Consumer
Discr ETF [XMKD]
Globala dagligvaror
DB Consumer Staples
ETF [DBPQ]
Globala sällanköpsvaror DB Consumer Discr.
ETF [DBPP]
Ex. på
Avkastning
bolag
2015, SEK
Taiwan Semi,
17%
Foxconn, MeidaTek
Naspers, Hyundai,
16%
Kia Motors
Nestle, Procter &
13%
Gamble, Coca Cola
Toyota, Walt
18%
Disney, Amazon.com
Globala energibolag
Exxon, Chevron, BP
DB World Energy
ETF [DBPW]
9%
Bland dessa länder kan exempelvis Taiwan nämnas.
Enligt våra bedömningar såg vi delvis en
överreaktion i prisfallet på olja samt bolag inom
energisektorn. Av detta skäl har vi också
positionerat oss för en korrigering av priset på dessa
bolag. En vy vi behåller även framåt. Nedan
sammansattas våra förslag till exponering mot detta
tema.
Tema: Konjunkturskillnader
I efterspelet av finanskriser, eurokris och en
divergerad global tillväxt ser vi tydliga skillnader i
konjunkturfas mellan länder och regioner. Detta
skapar intressanta investeringsmöjligheter då det ger
påverkan på både valutor och börser. Detta tema går
att investera i på flera olika sätt. Vi gör
bedömningen att exempelvis mindre bolag i Europa
gynnas av en billig euro.
39
I USA, där det finns en stor inhemsk marknad,
gynnas även mindre bolag framför större bolag,
framförallt mot bakgrund av en starkare dollar.
Indien är den tillväxtmarknad vi ser kommer att
gynnas av en fallande inflation och med det
räntesänkningar och en stigande börs. Brasilien har
haft en mycket hög inflation och med det stigande
räntor som vi nu tror har stigit färdigt och vi kan se
den omvända trenden med stigande börs som följd.
Dock är det senare en position med högre risk.
Nedan ser vi förslag på exponering, värdepapper
samt utveckling hittills i år.
Detta medför att vi dock bedömer att risken är högre
än vad som gäller historiskt. Detta bör skapa bra
investeringstillfällen i framförallt rekyler i närtid.
Exponeringen mot detta tema är för närvarande i
våra rekommendationer 14 procent men vår
bedömning är att en gradvis ökning av exponeringen
är att vänta.
Tema: Börscykeln
Exponering
Rekommenderat
värdepapper
Globala läkemedelsbolag DB World Health Care
ETF [DBPS]
Globala dagligvaror
DB Consumer Staples
ETF [DBPQ]
Global telekom
DB World Telecom
Services ETF [DBPU]
Ex. på
Avkastning
bolag
2015, SEK
J&J, Novartis, Pfizer
20%
Nestle, Procter &
Gamble, Coca Cola
Verizon, AT&T,
Deutsche Telekom
13%
16%
Tema: Konjunkturskillnad
Exponering
Eur. exportbolag
Am. medelstora bol.
Indien
Brasilien
Rekommenderat
värdepapper
DB MSCI Europe
Small Cap ETF [DX2J]
Ex. på
bolag
Mondi (förpackn.),
Smurfit Kappa
(förpackn.), Clariant
(kemi)
DB Russell 2000 ETF Jetblue Airways,
[XRU2]
Dexcom, Office
Depot
DB CNX Nifty ETF
Infosys, Reliance
[XNIF]
Industries, Tata
Motors
DB MSCI Brazil ETF Itau Unibanco,
[XMBR]
Petrobras, Vale SA
Avkastning
2015, SEK
25%
12%
10%
0%
Tema: Börscykeln
En ytterligare konsekvens av den globala
penningpolitiken är att det är mycket svårt att
bedöma var i konjunkturcykeln vi befinner oss.
Detsamma för bedömningen av vart i börscykeln vi
befinner oss. Vi gör dock bedömningen, mot
bakgrund av framförallt historisk data, att vi
befinner oss i en senare del av börscykeln.
När vi hamnar i det läge att vi kan börja minska de
globala penningpolitiska lättnaderna kan det
medföra negativa reaktioner på de globala
aktiemarknaderna. USA ligger bland de utvecklade
marknaderna närmast denna fas även om resan dit är
skakig.
De sektorer vi bedömer kunna gynnas när det
inträffar är globala läkemedelsbolag,
telekomindustrin och global dagligvarukonsumtion.
Det är alla sektorer som har bra kassaflöden, stabila
vinster och utdelningar. De har också som helhet en
lägre risk än marknaden i övrigt sett över tid. Dock
har det sökt sig mycket kapital till dessa sektorer
under en period när denna typ av egenskaper har
varit efterfrågade mot bakgrund av det låga
ränteläget.
Investeringsstrategier, juni 2015
Råvaror
Tillgångsslaget råvaror tillför goda
portföljegenskaper till en allokeringsportfölj något vi
inte minst sett under våren. Vi håller
neutralexponering mot tillgångsslaget då vi bedömer
det som att den globala konjunkturen befinner sig i
en mellanfas. Vi håller en relativ övervikt mot olja
samt guld. I övrigt neutral exponering. Önskas en
enklare exponering mot tillgångslaget för att
balansera upp portföljen rekommenderar vi
exponering mot SHB Råvaruindexcertifikat.
Alternativa investeringar
I en miljö med mycket låga räntor och dyra krediter
framstår alternativa investeringar och hedgefonder
som ett attraktivt ”tillgångsslag”. Detta då det finns
väldiversifierade alternativ att tillgå som kan erbjuda
attraktiva möjligheter till god avkastning i relation
till den risk som investeraren får bära.
Vi har under året minskat korrelationen mot
aktiemarknaden i denna kategori för att de ska ha
bästa möjliga potential att ge positiv avkastning i en
mer volatil marknadsmiljö. Då den stora risken med
investeringar i denna kategori är felpositionering
(förvaltarrisk) håller vi uteslutande mycket
väldiversifierade hedgefonder i denna kategori vilket
gör att enskilda positioner bör få endast marginell
påverkan på portföljen om de skulle vara felaktiva.
Detta medför att våra föredragna fonder är Brummer
& Partners Multistrategifond samt Franklin K2 i
kombination med exempelvis Excalibur och Norron
Target. Hittills i år har denna portfölj bidragit med
en positiv avkastning på 2,5 procent.
40
Räntor och krediter
Vår bedömning är att den förväntade relationen
mellan avkastning och risk inte talar för att
förnärvarande hålla en högre risk i detta
tillgångsslag. Vi får ta på oss mycket risk för en
mindre avkastning här. Av detta skäl håller vi en
kortare duration i portföljen och en låg kreditrisk.
När vi får en priskorrigering kommer vi att öka
risken i vår kreditexponering. Det vi söker och
rekommenderar investeringar i förnärvarande är
tillgångar med låg risk och hög likviditet. Vi
undviker tillgångar vi bedömer kunna medföra
sämre likviditet under mer volatila
marknadsperioder.
Vår rekommendation är att se detta tillgångsslag
som en likviditetsposition tillsvidare och selektivt
välja exponering som ger viss avkastning. Som
alternativ till räntor och kredit föredrar är vår
bedömning att framförallt mer alternativa tillgångar
är att föredra. En enkel likviditetsplacering är Enter
Penningmarknadsfond, AMF Penningmarknadsfond
eller Carnegie Svensk kort ränta. Detta kan
kombineras med innehav i DNB FRN tillsammans
med företagsobligationsfonderna Catella Nordic
Corp Bond fund och/eller Öhman
företagsobligationsfond.
Erik Penser bankaktiebolags modellportfölj: Balanserad allokeringsförvaltning
Investeringsstrategier, juni 2015
41
Allokering: EPB:s
rådgivande modellportfölj
Många av våra strategidiskussioner utgår från
en portfölj med medelhög risk. Det är en
portfölj som senaste 12 månaderna gett en
avkastning om cirka 22 procent. Härtill har EP
Alfa-innehaven varit starkt bidragande.
En sådan portfölj är en typportfölj för en stor del av
våra kunder. Det är via den portföljen vi bedömer
vara en lämplig exponering mot våra olika
investeringsförslag.
Exakt hur våra strategier skall implementeras på
individuell bas beror dock på den individuella
investerarens preferenser. Individuella
aktierekommendationer återfinns inte i portföljen.
Våra främsta aktierekommendationer återfinns under
rubriken EP Alfa på sid 30.
och alternativa investeringar såsom hedgefonder.
Detta medför att vi håller en något högre exponering
mot mer riskfyllda tillgångar än vad vi normalt
rekommenderar under en börscykel.
Det svårt att avgöra vart i börscykeln vi befinner oss
då de stora stimulanser ekonomin nu är påverkad av
nu bidrar i betydande utsträckning. Centralbankernas
styr således till stor del själva konjunkturcykelns
utveckling genom sina stimulansåtgärder.
Vi har hittills i denna rapport beskrivit hur vi på Erik
Penser Bankaktiebolag ser på den fortsatta
utvecklingen av de olika tillgångsslagen. När vi
sammanfattar vår syn på svenska och globala aktier,
råvaror, kreditmarknad samt statspapper, råvaror och
mer okorrelerade tillgångar får vi en bild över hur
tillgångspriser enligt oss kommer att utvecklas under
de kommande månaderna. Denna bild sammanfattas
i tabellen nedan.
För att skapa bästa möjliga portföljer sett till
avkastning och risk är det också av största vikt att
beakta kostnaderna. Om vi antar att vi kan erbjuda
våra kunder en portfölj med 1 procent lägre
totalkostnad relativt våra konkurrenter gör det att vår
portfölj, givet att vi har lika bra strategi som våra
kunder kan ge 1 procent bättre avkastning per år.
Det medför att vi kan skapa en avkastning som är
upp till 20 procent bättre i förväntad avkastning om
vi antar att den långsiktiga avkastningspotentialen är
5 procent per år.
Låga förvaltningskostnader avgörande
Kostnaderna är således en mycket viktig del i vår
strategi. Som illustreras nedan är portföljen i stort
uppbyggd kring mycket kostnadseffektiva
börshandlade indexfonder och indexprodukter. Detta
medför att portföljen nedan är mycket
kostnadseffektiv och billig, vilket skapar god
avkastningspotential. Det är kring denna typ av
instrument vi baserar vår rådgivning. Via dessa
instrument kan vi också få en exponering som
mycket väl passar in i de olika investeringsteman
som vi löpande identifierar.
Vi bedömer att andelen riskfyllda tillgångar bör vara
ungefär 53 procent i dagsläget fördelat på svenska
aktier, utländska aktier och råvaror. Således bör
andelen tillgångar med lägre risk vara cirka 47
procent fördelat på räntebärande tillgångar, krediter
Investeringsstrategier, juni 2015
42
Erik Penser
Bankaktiebolag
Fokus på att skapa värden
Erik Penser Bankaktiebolag är en privatägd
och oberoende bank med fokus på att skapa
värden för kunderna.
Förvaltningstjänster
Vi erbjuder såväl produktoberoende diskretionära
förvaltningstjänster som rådgivande
förvaltningstjänster. Diskretionär kapitalförvaltning
innebär att du som kund utifrån givna förutsättningar
överlåter det fulla ansvaret till oss att fatta
investeringsbesluten. Det övergripande målet med
förvaltningen är att skapa en långsiktigt god och
jämn avkastning med ett begränsat risktagande,
utifrån individuella förutsättningar. Varje
förvaltningsuppdrag baseras därmed på en noggrann
genomgång av individuella riskpreferenser.
Vår förvaltningsfilosofi är baserad på en
makrobaserad analys av de större tillgångsslagen. Vi
bildar oss därmed en uppfattning om hur de olika
tillgångsslagen kan komma att utveckla sig under
vår placeringshorisont, som är 2-5 år. Vidare söker
vi för varje tillgångsslag identifiera trender och
teman som vi bedömer kommer vara särskilt
drivande för utvecklingen.
Hur kapitalet sedan skall fördelas mellan de olika
tillgångsslagen beror på individuella riskprofiler och
placeringshorisonter. Denna fördelning, den så
kallade strategiska allokeringen, spelar en avgörande
roll för förvaltningsresultatet. Tillgångsallokeringen
i de förvaltade portföljerna utvärderas därmed
löpande mot bakgrund av hur det makroekonomiska
läget utvecklar sig.
Vår metod för att fördela kapital inom respektive
tillgångsslag, den taktiska allokeringen, har också
sin grund i vår makroanalys. Syftet är att identifiera
trender och teman som bedöms bli särskilt
tongivande för utvecklingen framöver. Generellt sett
fokuserar vi på kvalitet och riskjusterad avkastning.
Riskjusterad avkastning innebär att den potentiella
avkastningen alltid sätts i relation till den potentiella
risken. Inom aktier, ett tillgångsslag där vi anser oss
ha en komparativ fördel i urvalsarbetet, söker vi bra
företag med god kurspotential. Med bra företag
Investeringsstrategier, juni 2015
menar vi välskötta företag som normalt har en
historik där försäljning och resultat inte varierat för
mycket och som har eller kan uppnå god lönsamhet,
samt tillhör de större i sin bransch eller inom utvalda
nischer.
Rådgivande förvaltning innebär att du som kund får
råd i såväl värdepappers- som
kapitalförvaltningsfrågor. Utifrån individuella
portföljstrategier får du specifika råd och
placeringsförslag av din rådgivare, som aktivt
bevakar din portfölj och förser dig med relevant
information. Affärsuppslagen kommer ofta från din
rådgivare men alla affärer görs på ditt direkta
uppdrag.
Utifrån en gedigen erfarenhet och en initierad analys
fungerar vi som en affärspartner till våra kunder,
oavsett om de är förmögna privatpersoner,
entreprenörer, företagsägare eller institutioner. Det
mervärde vi skapar för våra kunder är många gånger
knutet till vår särställning bland de mindre
börsföretagen och deras intressenter, inte minst
genom vår företagsanalys. Därtill utvecklar vi
investeringsprodukter och lösningar för såväl
individer som fristående rådgivare.
Strukturerade produkter
Erik Penser Bankaktiebolags strukturerade produkter
är skräddarsydda efter de förutsättningar och den
situation som råder vid varje emissionstillfälle. Det
innebär att ingen produkt är den andra exakt lik. En
byggsten är dock alltid densamma - till grund för
produkten ligger en noggrann analys och en väl
avvägd balans mellan avkastning och risk.
Våra strukturerade produkter riktar sig till såväl
privatpersoner som företag och institutioner som vill
placera kapital på medellång eller lång sikt.
Produkterna marknadsförs via utvalda externa
samarbetspartners.
Corporate Finance
Erik Penser Corporate Finance erbjuder
kvalificerade tjänster i samband med börsnoteringar
och andra aktiemarknads-transaktioner,
kapitalanskaffningar (publika och privata) samt
rådgivning vid företagsöverlåtelser. Vi är främst
verksamma på den svenska marknaden där vi har en
ledande ställning inom börsintroduktioner av mindre
och medelstora företag.
43
Publika kapitalanskaffningar
Vi har stor erfarenhet av börsintroduktioner och
andra marknadsnoteringar, riktade emissioner,
företrädesemissioner, inlösenprogram, arrangemang
av garantikonsortier och andra aktierelaterade
transaktioner. Vid emissioner kretsar rådgivningen
kring marknadsregler, praxis och koder. En grundlig
förståelse för aktieägarnas preferenser, prissättning
och tidsaspekter utgör grunden för vår rådgivning.
M&A-rådgivning
Vid försäljningsuppdrag analyserar och utvärderar
våra projektteam den verksamhet som är till salu och
identifierar värdeskapande faktorer och de
eventuella förhållanden som måste åtgärdas för att
öka attraktiviteten i bolaget. Projektteamen
identifierar vidare potentiella köpare och genomför
en granskning av strategisk matchning, tidpunkt och
finansiell kapacitet. En försäljningsprocess fastställs
och en optimal transaktionsstruktur identifieras.
Certified Adviser
Nasdaq OMX First North har som krav att de listade
bolagen har en Certified Adviser (CA) som bland
annat skall övervaka att bolagens
aktiemarknadsinformation är korrekt och i enlighet
med marknadsplatsens regelverk. Vi tar våra
uppdrag ett steg längre och arbetar proaktivt
tillsammans med bolagen.
Privatbankstjänster
Som Privatbank i ordets rätta bemärkelse kan vi ta
hand om hela din ekonomiska situation, eller viktiga
delar av den. Privatbankstjänsterna ger dig en
heltäckande, personlig och exklusiv
förmögenhetsägarservice.
Rådgivningen inkluderar ofta tillgångar på andra
banker. Skatter, familjejuridik och försäkringar är en
naturlig del av servicen. Vår oberoende ställning är
en garant för att du får den bästa lösningen utifrån
din finansiella situation. Full transparens vad gäller
kostnader är en självklarhet.
Skribenter/rådgivare
Johan Dahl
Aktieanalys och strategi
08 463 84 37
[email protected]
Gustaf von Essen
Marknad och kommunikation
08 463 80 32
[email protected]
Daniel Grythberg
Strukturerade produkter
08 463 84 34
[email protected]
Oscar Karlsson
Analys
08 463 84 63
[email protected]
Johan Larsson
Förvaltning
08 463 80 61
[email protected]
Daniel Ljungström
Chief Investment Officer
08 463 80 60
[email protected]
Thomas Nilsson
Förvaltning
08 463 80 19
[email protected]
Sven-Arne Svensson
Makroanalys
08 463 84 32
[email protected]
Kontakt
Christopher Heybroek
Förmögenhetsrådgivning
08 463 80 36
[email protected]
Investeringsstrategier, juni 2015
44
Publikationer
Regelbundna publikationer från Erik Penser
Bankaktiebolag
AFFÄRSBREVET
Dagliga kommentarer om börser, marknader, aktier
och företag.
EP ACCESS-ANALYSER
Uppdragsanalyser av ett trettiotal bolag.
FÖRETAGSANALYSER
Case-baserade analyser.
KONJUNKTURPROGNOSER
Omfattande konjunkturanalyser. Två gånger per år.
MAKROBREV
Kommentarer till och analyser av makrostatistiken.
STRUKTURERADE PRODUKTER
Ett tiotal emissioner innehållande ett tiotal produkter
per år.
VECKOSTRATEGIER
Veckovisa uppdateringar av portfölj- och
allokeringsstrategin samt kommentarer till
utvecklingen på de finansiella marknaderna.
Disclaimer
Publikationen har sammanställts av Erik Penser
Bankaktiebolag exklusivt för Bankens kunder.
Innehållet grundas på rekommendationer från dels
analysavdelningen, dels från Privatbanken och
bygger på allmänt tillgängliga källor vilka bedömts
som tillförlitliga. Sakinnehållets riktighet och
fullständighet liksom lämnade prognoser och
rekommendationen kan inte garanteras.
publikationen inte skall eller kan spridas till eller
göras tillgänglig för någon i USA (med undantag av
vad som framgår av Rule 15a 16, Securities
Exchange Act of 1934), Kanada eller något annat
land som i lag fastställt begränsningar för spridning
och tillgänglighet av materialets innehåll.
Informationen i publikationen skall inte uppfattas
som en uppmaning eller rekommendation att ingå
transaktioner. Informationen tar inte sikte på
enskilda mottagares kunskaper och erfarenheter av
placeringar, ekonomiska situation eller
investeringsmål. Informationen är därmed ingen
personlig rekommendation eller ett investeringsråd.
Erik Penser Bankaktiebolag frånsäger sig allt ansvar
för direkt eller indirekt skada som kan grunda sig på
denna publikation. Placeringar i finansiella
instrument är förenade med ekonomisk risk.
Placeringen kan öka eller minska i värde eller bli
helt värdelös. Att en placering historiskt haft en god
värdeutveckling är ingen garanti för framtiden.
Erik Penser Bankaktiebolag har utarbetat Etiska
Regler och Riktlinjer för Intressekonflikter. Dessa
syftar till att förebygga och förhindra
intressekonflikter mellan avdelningar inom Banken
och bygger på restriktioner (Chinese Walls) i
kommunikationerna mellan Bankens avdelningar.
Det kan dock föreligga ett uppdragsförhållande eller
rådgivningssituation mellan emittent och någon
annan avdelning än Privatbanken. Erik Penser
Bankaktiebolag har utarbetat interna restriktioner för
när handel får ske i ett finansiellt instrument som är
föremål för Investeringsanalys.
Erik Penser Bankaktiebolag har tillstånd att bedriva
värdepappersverksamhet och står under
Finansinspektionens tillsyn.
I denna publikation har Privatbanken också
redovisat och återgett sin uppfattning om emittent
och/eller finansiellt instrument. Denna uppfattning
har varken grundats på uppdragsförhållande mellan
emittent och Privatbanken eller medfört ersättning
från emittenten.
Erik Penser Bankaktiebolags medgivande krävs om
hela eller delar av denna publikation mångfaldigas
eller sprids.
Publikationen vänder sig till Erik Penser
Bankaktiebolags kunder i Sverige. Detta innebär att
Investeringsstrategier, juni 2015
45