FÖRETAG II/2015 - S

Transcription

FÖRETAG II/2015 - S
S-PLACERINGSOBLIGATION
VARUMÄRKES-
FÖRETAG II/2015
TECKNINGSPERIOD: 23.11–18.12.2015
Emittent: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)
Offerten ges av: FIM Investeringstjänster Ab (”FIM”) Obligationens
marknadsförare och återförsäljare: S-Banken Ab (”S-Banken”)
Obligationer kan tecknas på S-Bankens webbank eller S-Bankirernas
verksamhetsställen.
Obligationens lånespecifika villkor och emittentens grundprospekt av
10.7.2015 (Structured Note and Certificate Programme) inklusive kompletteringar finns på S-Banken och www.s-banken.fi/varumarkesforetag.
Underliggande
tillgångar
Aktiekorg som bildas av 10 börsbolag
Teckningskurs
106 %.
Avkastningsfaktor Preliminärt 90 % (minst 80 %)
Minimiplacering 1 060 € (med beaktande av teckningspriset på 106 %)
Placeringstid
S-BANKEN.FI
5 år
SÄKER AVKASTNING
PÅ DITT SPARKAPITAL
S-PLACERINGSOBLIGATION VARUMÄRKESFÖRETAG II/2015
S-Banken lanserar en kapitalskyddad placeringsobligation. Genom att placera
i den kan du nu dra nytta av värdeuppgången i stora internationella varumärkesföretag på ett lätt och säkert sätt. Den kapitalskyddade1 placeringsobligationen lämpar sig för dig om du vill få en högre avkastning på ditt sparkapital än
vad en tidsbunden insättning ger men inte vill ta risker som direkta placeringar på aktiemarknaden medför. Tack vare placeringsobligationens kapitalskydd1
är ditt sparkapital tryggat: oberoende av hur aktiekurserna utvecklas får du åtminstone tillbaka det placerade nominella beloppet på förfallodagen. Även
eventuell avkastning som baserar sig på aktiernas värdeuppgång betalas på
förfallodagen. Du behöver alltså inte följa med marknadsutvecklingen.
Genom att placera i placeringsobligationen Varumärkesföretag kan du dra nytta av tio internationella varumärkesföretags aktieutveckling via en enda placering. Vi kommer i kontakt med de tio varumärkesföretagen i vår vardag, och
deras varumärken, såsom Coca-Cola och H&M eller finländska Kone, är kända runt om i världen.
Varumärkesföretagen är bra placeringsobjekt, eftersom de har en lång och
framgångsrik historia. Eftersom ledande företag inom olika branscher i allmänhet är lönsamma och har en bra prissättningskraft kan de ge sina ägare en stabil resultatutveckling och värdestegring. Aktiekorgens risk har diversifierats genom att välja företag i olika branscher och geografiska regioner.
1
Villkoret gällande återbetalningen av det nominella beloppet, dvs. kapitalskyddet gäller endast på förfallodagen. Villkoret täcker ingen eventuell överkurs eller
teckningsprovision. Före förfallodagen kan obligationens värde vara högre eller lägre än det nominella beloppet. Återbetalningen av det nominella beloppet är
förknippad med risk för emittentens återbetalningsförmåga (kreditrisk).
2
S-PLACERINGSOBLIGATION
VARUMÄRKESFÖRETAG II/2015
PLACERINGEN KOPPLAD TILL UTVECKLING I EN AKTIEKORG OM TIO INTERNATIONELLA VARUMÄRKESFÖRETAG
I korthet
Varför placera?
Riskfaktorer
En kapitalskyddad1 placering i kända varumärkesföretags börsaktier.
Placeringsobligationen ger dig möjlighet att på ett tryggt sätt ta del av
värdeutvecklingen för en aktiekorg
bestående av aktier i internationella varumärkesföretag. Ditt kapital är
skyddat1, och du drar nytta av aktiernas eventuella värdeuppgång.
Avkastningen på obligationen är
kopplad till utvecklingen av de underliggande tillgångarna. Om de
underliggande tillgångarna inte utvecklas på önskvärt sätt kan placeraren gå miste om avkastningen eller få en lägre avkastning än väntat.
Företagen i aktiekorgen har varit
verksamma en lång tid i sina branscher, och vid valet av dem har
den geografiska och sektorvisa diversifieringen beaktats.
Om avkastningen enligt lånevillkoren för aktiekorgen är noll eller negativ betalas ingen avkastning på
placeringen och placeraren förlorar
den betalda överkursen.
Kapitalskydd1 100 % för det nominella värdet på förfallodagen.
Priset på andrahandsmarknaden
kan variera kraftigt under placeringstiden på grund av bland annat
räntenivån och de underliggande
tillgångarnas utveckling.
Avkastningen på placeringen fastställs utifrån hur en aktiekorg med
tio börsbolags aktier utvecklas.
Företagen i aktiekorgen är Astra­
Zeneca plc, The Coca-Cola Co,
Daimler AG, GlaxoSmithKline plc,
Hennes & Mauritz AB, Kone Abp,
Nestlé S.A., Siemens AG, TeliaSonera AB och Verizon Communications Inc.
Placeringen har en preliminär avkastningsfaktor på 90 %2 för en positiv avkastning som beräknats enligt lånevillkoren för aktiekorgen.
Placeringstiden är 5 år.
Återbetalningen av obligationen är
beroende av emittentens återbetalningsförmåga. Om emittenten blir
insolvent kan placeraren förlora det
placerade nominella beloppet och
eventuell avkastning helt eller delvis. Dessutom förknippas återbetalningen av obligationen med risker
som beskrivs närmare i punkten
Centrala riskfaktorer på sida 10.
1
Villkoret gällande återbetalningen av det nominella beloppet, dvs. kapitalskyddet gäller endast på förfallodagen. Villkoret täcker ingen eventuell överkurs eller
teckningsprovision. Före förfallodagen kan obligationens värde vara högre eller lägre än det nominella beloppet. Återbetalningen av det nominella beloppet är
förknippad med risk för emittentens återbetalningsförmåga (kreditrisk).
2
Avkastningsfaktorn fastställs senast på emissionsdagen. Emissionen återkallas om avkastningsfaktorn inte kan fastställas på en nivå som är minst 80 %.
3
KORT MARKNADSÖVERSIKT
Den stigande trenden i världsekonomin
och på aktiemarknaden planar ut
På aktiemarknaden har trenden varit stigande redan i sex och ett
halvt år utan avbrott. Även om vi redan antagligen sett största delen av uppgången både tidsmässigt och kvantitativt, kan uppgången fortsätta. Marknaden har dock gått in i en ny, mer volatil
fas. Riskerna har återvänt till marknaden. Aktiekurserna har blivit känsliga för rekyler. Några inträffade redan i slutet av fjolåret,
och i år har rekyler förekommit från april till september. Den ökade volatiliteten beror delvis på osäkerheten avseende den ekonomiska tillväxten i Kina, den avtagande tillväxten i världsekonomin,
den ökade risken för en resultatrecession i USA och förväntningarna på Feds räntehöjningar. Även den ökande allmänna osäkerheten i världspolitiken har i viss grad ökat volatiliteten.
Det som är positivt med tanke på aktiemarknaden är att den allmänna makroekonomiska miljön fortfarande är relativt stabil samt
centralbankernas expansiva penningpolitik som hållit räntorna nere
och tryggat likviditeten på marknaden och den rätt måttliga värderingsnivån på aktiemarknaderna. Krisprissättningen på aktiemarknaden är dock över, och värderingsnivåerna på de centrala
västmarknaderna har stigit till det långsiktiga medelvärdet. Den rådande kursnivån klarar därför inte av betydande politiska kriser eller att den ekonomiska tillväxten och företagens resultatförväntningar misslyckas. En fortsatt kursuppgång kräver att företagens
resultat stiger. Om kurserna framöver stiger betydligt snabbare än
resultattillväxten – vilket har varit ett typiskt fenomen på de centrala
västmarknaderna under de senaste tre till fyra åren – finns det risk
för att det uppstår en värderingsbubbla på aktiemarknaden.
I en lågräntemiljö är aktier fortfarande ett attraktivt objekt
Under de senaste åren har det varit särskilt utmanande att hitta investeringsobjekt som med måttlig risk ger en positiv reell avkastning. Eftersom både de korta och långa räntorna är rekordlåga har detta behov ökat ytterligare. Man kan inte förvänta sig
att ränteinstrumenten framöver ska ge en lika hög avkastning
som för några år sedan. Eftersom tillväxten i världsekonomin avtar och aktiemarknadscykeln närmar sig den mogna fasen, där
värderingen inte längre är låg och riskerna relaterade till företagens resultattillväxt ökar, gäller det att inte ställa särskilt stora förväntningar på att aktiekurserna ska stiga. Den avkastning som
aktiemarknaden erbjuder är dock betydligt högre än den historiskt ovanligt låga räntenivån. Därför vill placerarna köpa aktier
även i framtiden. Först när dystra moln som vittnar om en konjunkturvändning tornar upp sig på USA:s och hela världsekonomins himmel och företagens resultattillväxt uppvisar starka
tecken på stagnation, finns det skäl att på allvar befara att den
cykliska uppgångsperioden som pågått sedan våren 2009 kommit till vägs ände. Vi har ännu inte blivit så här pessimistiska i vår
syn, men vi har tänt en svagt röd varningslampa.
Källor: FIM, 17.11.2015
Jämförelse av den historiska utvecklingen av aktiekorgen S-Placeringsobligation Varumärkesföretag med indexet MSCI
World som beskriver utvecklingen på den globala aktiemarknaden 9.11.2005–9.11.2015
220 %
180
Osakekori
Aktiekorg
MSCI World
Indexet
MSCI-indeksi
World
180 %
140 %
140 %
100 %
100 %
60 %
60 %
20 %
09/2005
11/2005
09/2007
11/2007
09/2009
11/2009
09/2011
11/2011
09/2013
11/2013
11/2015
09/2015
Källor: FIM, information om underliggande tillgångar från Bloomberg, 10.11.2015. Startnivån är indexerad till 100 procent. Vid beräkningen av aktiekorgens utveckling har
överkursen, snittvärderingen eller avkastningsfaktorn enligt lånevillkoren inte beaktats. Avkastningen enligt lånevillkoren kan avvika betydligt från aktiekorgens utveckling.
OBSERVERA ATT DEN HISTORISKA UTVECKLINGEN INTE ÄR EN GARANTI FÖR FRAMTIDA AVKASTNING ELLER VÄRDEÖKNING.
4
AKTIEKORG
Aktiekorgen bildas av tio aktier med jämna vikter (1/10).
Företag
Bransch
Land
AstraZeneca plc
Läkemedel
Sverige/
Storbritannien
Fördelning enligt rekommendationer av Bloombergs analytiker
45,9
37 %%
35,2
31,5 %
31,5 %
%
18,9
The Coca-Cola Co
Livsmedel
USA
44,4
42 %%
44,5
50 %%
11,1
8,0 %
%
Daimler AG
Bilindustri
Tyskland
67,6
26,5 %
50 % 26,5 %
5,9 %
23,5
%
GlaxoSmithKline Plc
Läkemedel
Storbritannien
20,6
41 %%
61,8
50 %%
17,6
9%
%
Hennes & Mauritz AB
Detaljhandel
Sverige
36,1
34,5 %
30,648,5
% %
33,3
17 %
%
Kone Abp
Industriella varor och
tjänster
Finland
30,8
47 %%
42,3
47 %%
26,9
6%
%
Nestlé S.A.
Livsmedel
Schweiz
47,0
58,5 %
47,1
31 %%
5,9 %
10,5
%
Siemens AG
Automations- och elteknik
Tyskland
36,4
38,5 %
54,5
48,5 %
9,1
13 %
%
TeliaSonera AB
Telekom
Finland/Sverige
26,5
42,5 %
47,1
32,5 %
26,4
25 %
%
Verizon Communications Inc
Telekom
USA
48,6
26,5 %
46,0
47 %%
5,4 %
26,5
%
Osta
Köp
Pidä
Behåll
Myy
Sälj
Källa: Bloomberg, 10.11.2015
BESKRIVNING AV FÖRETAGEN I AKTIEKORGEN
AstraZeneca plc
GlaxoSmithKline Plc
AstraZeneca är ett världsledande företag inom läkemedels­
forskning och utveckling av receptbelagda läkemedel. Företaget
har verksamhet i mer än 100 länder. Omsättningen 2014 var
ca 26,1 miljarder US-dollar och vinsten före skatt ca 1,2 miljarder
dollar. Företaget har ca 57 500 anställda. Företaget satsar
årligen över 4 miljarder dollar på FoU. Ytterligare information:
www.astrazeneca.com
GlaxoSmithKline är en världsledande tillverkare av läkemedel,
vacciner och läkemedel för egenvård. Företagets omsättning
2014 var ca 23,0 miljarder engelska pund och vinsten före skatt
ca 2,0 miljarder pund. Företaget har över 98 000 anställda i mer
än 100 länder. Ytterligare information: www.gsk.com
The Coca-Cola Co
H&M hör till de mest kända internationella modeföretagen inom
detaljhandeln. H&M:s butiksnät omfattar 55 marknader, och målet är att öka antalet butiker från nuvarande 3 511 butiker med
ca 10–15 % om året. Omsättningen 2014 var ca 176,6 miljarder
svenska kronor. Företaget har över 132 000 anställda. Ytterligare
information: www.hm.com
Coca-Cola är eventuellt det mest kända varumärket i världen.
Företaget producerar och marknadsför sina produkter i över 200
länder. Omsättningen 2014 var ca 46,0 miljarder US-dollar och
vinsten före skatt ca 9,3 miljarder dollar. Företaget har närmare
130 000 anställda. Ytterligare information: www.coca-cola.com
Daimler AG
Daimler är en av de största biltillverkarna i världen. Exempel
på företagets varumärken är Mercedes-Benz, AMG, Maybach,
Smart, Freightliner, Western Star, BharatBenz, Fuso, Setra och
Thomas Built Buses. Företaget har sammanlagt 61 produktionsanläggningar i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien och Afrika.
Omsättningen 2014 var ca 129,9 miljarder euro och vinsten före
skatt ca 10,2 miljarder euro. Företaget har ca 280 000 anställda.
Ytterligare information: www.daimler.com
Hennes & Mauritz AB
Kone Abp
Kone Abp är en av världens ledande tillverkare av hissar och rulltrappor. Kone tillhandahåller även underhålls- och moderniseringstjänster. Omsättningen 2014 var ca 7,3 miljarder euro och
vinsten före skatt ca 1,0 miljarder euro. Företaget har ca
74 000 anställda. Ytterligare information: www.kone.fi
5
Nestlé S.A.
TeliaSonera AB
Nestlé är ett livsmedelsföretag, vars varumärken omfattar så gott
som alla livsmedels- och dryckeskategorier. Företagets huvudkontor är beläget i Vevey, Schweiz, och företaget har verksamhet
i över 190 länder. Företagets omsättning 2014 var ca 91,6 miljarder schweiziska franc och vinsten före skatt ca 10,3 miljarder
schweiziska franc. Företaget har närmare 340 000 anställda.
Ytterligare information: www.nestle.com
TeliaSonera är ett ledande telekomföretag i Norden. TeliaSonera
tillhandahåller telekomtjänster inom fast och mobil telefoni för
företags- och konsumentkunder. Omsättningen 2014 var ca
101,0 miljarder svenska kronor och vinsten före skatt ca 20,1
miljarder kronor. Företaget har ca 26 000 anställda.
Mer information: www.teliasonera.com
Verizon Communications Inc
Siemens AG
Siemens är ett globalt teknikföretag som fokuserar på såväl IT
och elteknik som elektronik. Företagets viktigaste sektorer är
energi, hälso- och sjukvård, industri och urban infrastruktur.
Omsättningen 2014 var ca 71,9 miljarder euro. Företaget har
över 340 000 anställda runt om i världen. Ytterligare information:
www.siemens.com
Verizon är ett världsledande företag inom IT-tjänster och
-lösningar. Verizon tillhandahåller bredbands- och IT-förbindelser
för både företag och privatkunder. Verizon tillhandahåller tjänster i över 150 länder. Omsättningen 2014 var ca 127 miljarder
US-dollar och vinsten före skatt ca 15,3 miljarder dollar.
Företaget har över 177 000 anställda. Ytterligare information:
www.verizon.com
Källor: FIM, Bloomberg, företagens webbplatser, 30.9.2015.
HUR BERÄKNAS AVKASTNINGEN?
Avkastningen på placeringsobligationen baserar sig på utvecklingen av en aktiekorg som bildas av tio börsbolags aktier med jämna vikter. Avkastningen på aktiekorgen beräknas som medelvärde
av aktieavkastningen genom att multiplicera avkastningen på respektive aktie med aktiens vikt (1/10) i aktiekorgen och räkna ihop
dessa siffror. Avkastningen på aktierna kan ha en positiv eller negativ effekt på aktiekorgens avkastning. Startvärdet på respektive aktie fastställs som medelvärde av aktiens månatliga observationsvärden under de tre första månaderna av placeringstiden, dvs. från
8.1.2016 till 8.4.2016 (sammanlagt fyra månatliga observationer),
och slutvärdet på respektive aktie fastställs som medelvärde av aktiens månatliga observationsvärden under placeringstidens 24 sista månader, dvs. från 24.12.2018 till 22.12.2020 (sammanlagt 25
månatliga observationer). Eventuell utdelning beaktas inte vid beräkningen av avkastningen på aktiekorgen.
På förfallodagen betalas eventuell positiv avkastning multiplicerat med avkastningsfaktorn till placeraren. Den preliminära avkastningsfaktorn är 90 %. Den slutliga avkastningsfaktorn fastställs enligt marknadsläge senast på emissionsdagen och är minst 80 %.
Om aktiekorgens avkastning är noll eller negativ betalas ingen avkastning på placeringen.
Oberoende av aktiekorgens utveckling återbetalas det placerade nominella beloppet till placeraren på förfallodagen. Villkoret för återbetalningen av det nominella beloppet gäller endast på förfallodagen
och omfattar inte den betalda överkursen, och den är förknippad
med risk för emittentens återbetalningsförmåga. Före förfallodagen
kan obligationens värde på andrahandsmarknaden vara lägre eller
högre än det nominella värdet.
Återbetalning av placeringsobligationen på förfallodagen
Återbetalning
på förfallodagen
6
=
Nominellt belopp
+
Nominellt belopp
Avkastningsfaktor
Aktiekorgens avkastning (minst 0 %)
EXEMPLEN PÅ BERÄKNING AV AVKASTNING SOM BASERAR SIG
PÅ HYPOTETISKA SIFFROR
Exempel 1: stigande marknad
Aktie
Exempel 2: sjunkande marknad
Startvärde1
Slutvärde1
Avkastning på aktien
1
100
205
105 %
2
100
170
3
100
185
4
100
5
6
Aktie
Startvärde1
Slutvärde1
Avkastning på aktien
1
100
98
-2 %
70 %
2
100
80
-20 %
85 %
3
100
71
-29 %
125
25 %
4
100
105
100
135
35 %
5
100
68
-32 %
100
100
0%
6
100
54
-46 %
7
100
95
-5 %
7
100
29
-71 %
8
100
80
-20 %
8
100
9
-91 %
9
100
90
-10 %
9
100
91
10
100
115
15 %
10
100
105
5%
-9 %
5%
Avkastning på aktiekorgen
30,00 %
Avkastning på aktiekorgen
-29,00 %
Avkastning på aktiekorgen
30,00 %
Avkastning på aktiekorgen
-29,00 %
Avkastningsfaktor2
× 90 %
Avkastning på placeringsobligationen
Årlig avkastning3
27,00 %
3,68 %
Avkastningsfaktor2
× 90 %
Avkastning på placeringsobligationen
0,00 %
Årlig avkastning3
-1,16 %
1
Värde som beräknats enligt lånevillkoren och som baserar sig på medelvärden.
2
Avkastningsfaktorn är preliminär och den fastställs senast på emissionsdagen och är minst 80 %. Om den slutliga avkastningsfaktorn är lägre än den preliminära
är den slutliga avkastningen lägre än i exemplen.
3
Med beaktande av teckningspriset på 106 %.
KALKYL: FIM.
OBSERVERA ATT BERÄKNINGSEXEMPLEN BASERAR SIG PÅ HYPOTETISKA SIFFROR OCH DE ÅTERSPEGLAR INTE DEN HISTORISKA ELLER
FÖRVÄNTADE UTVECKLINGEN.
BERÄKNINGSEXEMPEL PÅ OLIKA UTFALL
Avkastning
på aktiekorgen
Placerat
nominellt belopp
Placerat
totalt belopp1
Återbetalning
på förfallodagen2
Årlig avkastning
på placerat kapital1
75 %
10 000 €
10 600 €
16 750 €
9,58 %
50 %
10 000 €
10 600 €
14 500 €
6,47 %
25 %
10 000 €
10 600 €
12 250 €
2,94 %
10 %
10 000 €
10 600 €
10 900 €
0,56 %
5 %
10 000 €
10 600 €
10 450 €
-0,28 %
0 %
10 000 €
10 600 €
10 000 €
-1,16 %
-5 %
10 000 €
10 600 €
10 000 €
-1,16 %
-10 %
10 000 €
10 600 €
10 000 €
-1,16 %
-25 %
10 000 €
10 600 €
10 000 €
-1,16 %
-50 %
10 000 €
10 600 €
10 000 €
-1,16 %
-75 %
10 000 €
10 600 €
10 000 €
-1,16 %
Exemplen ovan utgår från att placeringen behålls till förfallodagen. Eventuella skatter som placeraren åläggs att betala beaktas inte i kalkylerna i detta marknadsföringsmaterial.
1
Med beaktande av teckningspriset på 106 %.
2
Återbetalning som beräknats enligt lånevillkoren med den preliminära avkastningsfaktorn på 90 %.
7
ANBUDETS HUVUDDRAG
Tidtabell
Teckningsperiod
23.11–18.12.2015
Emissionsdatum/likviddatum
8.1.2016
Placeringstid
5 år, 8.1.2016–8.1.2021
Förfallodag
8.1.2021
Obligation
Emittent
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (Moody’s Aa3, S&P A+, Fitch A+)
Emittentens grundprospekt och
lånespecifika villkor
Grundprospektet av 10.7.2015 (Structured Note and Certificate Programme) inklusive kompletteringar och de
lånespecifika villkoren (på engelska, inkl. en sammanfattning på svenska) samt en lånespecifik sammanfattning på
finska finns på www.s-banken.fi/varumarkesforetag.
Offerten ges av
FIM Investeringstjänster Ab
Marknadsförare
S-Banken Ab
Teckningsställen
S-Bankens webbank och S-Bankirernas verksamhetsställen.
Produkttyp
Placeringsobligation avsedd att tecknas av allmänheten (strukturerat masskuldebrevslån)
Säkerhet
Ingen säkerhet har ställts för återbetalningen av det nominella beloppet eller eventuell avkastning. Obligationen är
förenad med risk avseende emittentens återberbetalningsförmåga.
Valuta
Euro
Minimiteckning
1 060 euro (med beaktande av teckningspriset på 106 %), vilket motsvarar en obligation med ett nominellt värde
på 1 000 euro.
Nominellt värde
1 000 euro per obligation.
Teckningspris
106 % av det nominella värdet, varav överkursen är 6 %.
Teckningsavgift
Ingen teckningsavgift
Betalning av teckning
Betalas vid teckning
Struktureringskostnad
I teckningspriset ingår en årlig struktureringskostnad som debiteras i samband med teckningen och som är cirka 0,8
% av det nominella värdet (total kostnad cirka 4,0 %). Att struktureringskostnaden ingår i teckningspriset innebär att
den inte avdras från den avkastning eller det nominella belopp som betalas på förfallodagen.
Värdeandelssystem
Euroclear Finland Ab:s värdeandelssystem.
Registrering på ett värdeandelskonto
Obligationen registreras på placerarens värdeandelskonto uppskattningsvis på emissionsdagen.
Förvarsavgift
Inga avgifter tas ut för öppnande av värdeandelskonto och förvar av obligationen hos FIM.
ISIN-kod
FI4000180393
Börsregistrering
Ansökan om notering av obligationerna lämnas till Irlands börs, förutsatt att emissionen genomförs.
Tillämplig lag
På de villkor och anvisningar med hjälp av vilka placerarna tecknar FIM:s produkt tillämpas finsk lag. På
obligationen tillämpas engelsk lag.
Andrahandsmarknad
Under normala marknadsförhållanden strävar FIM efter att fastställa ett köpepris på varje sådan dag som är bankdag i
både Helsingfors och London. Den dagliga indikativa värderingen är tillgänglig på S-Bankens webbplats www.s-banken.fi.
8
UNDERLIGGANDE TILLGÅNGAR
Aktiekorg
Aktie i
Bloomberg-kod
Vikt i aktiekorgen
AstraZeneca plc
AZN LN <Equity>
1/10
The Coca-Cola Co
KO UN <Equity>
1/10
Daimler AG
DAI GY <Equity>
1/10
GlaxoSmithKline Plc
GSK LN <Equity>
1/10
Hennes & Mauritz AB
HMB SS <Equity>
1/10
Kone Abp
KNEBV FH <Equity>
1/10
Nestlé S.A.
NESN VX <Equity>
1/10
Siemens AG
SIE GY <Equity>
1/10
TeliaSonera AB
TLSN SS <Equity>
1/10
Verizon Communications Inc
VZ UN <Equity>
1/10
BERÄKNING AV AVKASTNING
Återbetalning på förfallodagen
På förfallodagen betalas obligationens nominella värde och en eventuell positiv avkastning multiplicerad med
avkastningsfaktorn till placeraren. Om aktiekorgens avkastning är noll eller negativ, återbetalas endast det nominella
värdet till placeraren på förfallodagen. Överkursen återbetalas inte.
Avkastning på aktiekorgen
Aktiekorgen består av 10 börsnoterade aktier med jämna vikter (1/10). Efter den sista observationsdagen för slutvärdet
beräknas värdeförändringen mellan respektive akties start- och slutvärde, och resultatet multipliceras med aktiens vikt
i aktiekorgen. Avkastningen på aktierna kan ha en positiv eller negativ effekt på aktiekorgens avkastning. Eventuell
utdelning beaktas inte vid beräkningen av avkastningen på aktiekorgen.
Avkastningsfaktor
Preliminärt 90 %, fastställs senast på emissionsdagen till minst 80 %
Aktiens i startkurs
Medelvärde av Aktiens i månatliga slutkurser på dagen i från 8.1.2016 till 8.4.2016 (sammanlagt 4 månatliga
observationer).
Aktiens i slutkurs
Medelvärde av Aktiens i månatliga slutkurser på dagen i från 24.12.2018 till 22.12.2020 (sammanlagt 25 månatliga
observationer).
Kapitalskydd
100 % av det nominella beloppet på förfallodagen (se punkt Emittentrisk och Andrahandsmarknadsrisk på sida 10).
9
CENTRALA RISKFAKTORER
Placeringsobligationer lämpar sig för placerare som har tillräcklig erfarenhet och kunskap att själva bedöma riskerna med placeringen
och vars placeringsmål sammanfaller med produktens risk, placeringstid och övriga egenskaper. Placeraren ska ha tillräckliga resurser för att täcka de eventuella förlusterna på placeringen. Placering
på värdepappersmarknader är alltid förknippad med risker, och placeraren ansvarar själv för de ekonomiska konsekvenserna av sina
placeringsbeslut. Därför bör placeraren före placeringsbeslutet utöver detta marknadsföringsmaterial omsorgsfullt ta del av bland annat de lånespecifika villkoren och emittentens grundprospekt av
10.7.2015 (Structured Note and Certificate Programme) inklusive
kompletteringar. Grundprospektet på engelska inklusive kompletteringar och de lånespecifika villkoren (med en sammanfattning på
svenska) samt en lånespecifik sammanfattning på finska finns på
kampanjsidan för S-Placeringsobligation Varumärkesföretag I/2015
på www.s-banken.fi/varumarkesforetag. Detta marknadsföringsmaterial beskriver på en allmän nivå riskerna relaterade till denna obligation. Riskerna relaterade till obligationen och dess emittent beskrivs dessutom i emittentens grundprospekt och i de lånespecifika
villkoren.
Emittentrisk
Med risk förknippad med emittentens återbetalningsförmåga avses risken för att emittenten blir insolvent och därför inte kan ansvara för sina förbindelser och återbetala obligationen. Ingen säkerhet
har ställts på betalningen av det nominella värdet på obligationerna
eller deras avkastning. Om emittenten blir insolvent kan placeraren
förlora det placerade kapitalet samt eventuell avkastning delvis eller
helt. Placeraren ska fästa uppmärksamhet vid emittentens ekonomiska ställning och kreditvärdighet när placeringsbeslut fattas. Kreditrisken kan till exempel bedömas med hjälp av kreditbetyg. Bland annat
Fitch, Moody’s och Standard & Poor’s publicerar kreditbetyg.
Avkastningsrisk
Avkastningen på placeringsobligationen beror på de valda underliggande tillgångarnas utveckling. Värdet på de underliggande tillgångarna kan variera under placeringstiden. Om de underliggande tillgångarna inte utvecklas på önskvärt sätt kan placeraren gå miste om
avkastningen eller få en lägre avkastning än väntat. Dessutom beskriver värdet på de underliggande tillgångarna på en viss dag inte nödvändigtvis obligationens realiserade eller framtida utveckling. En placering i obligationen motsvarar inte en direkt placering i vissa eller
alla underliggande tillgångar eller i en placering som direkt är bunden
till de underliggande tillgångarna. De aktier som ingår i de underliggande tillgångarna eller de företag som emitterat aktierna kan bli föremål för bolagshändelser på grund av vilka aktien kan ersättas med
en annan aktie eller justeringar kan göras i beräkningen av slutkurserna för aktierna. Placeraren ska också beakta att placeraren inte får
eventuell utdelning på de aktier som utgör underliggande tillgångar
KKLASS
RIS
1
10
och inte nödvändigtvis till fullo kan dra nytta av bolagshändelser relaterade till dem.
Överkursrisk
Teckningspriset på obligationen är 106 % av det nominella värdet, vilket betyder att obligationen tecknas till en överkurs på 6 %. Överkursen, dvs. den del av teckningspriset som överstiger obligationens nominella värde återbetalas inte. Om avkastningen på obligationen är
mindre än överkursen förlorar placeraren den betalda överkursen helt
eller delvis.
Andrahandsmarknadsrisk
En placering i obligationen rekommenderas endast om placeraren
inte behöver det investerade kapitalet före obligationens förfallodag.
Kapitalskyddet gäller endast på förfallodagen och omfattar inte en
eventuell överkurs eller teckningsprovision. Om placeraren dock vill
sälja obligationen före förfallodagen sker det till det rådande marknadspriset som kan över- eller understiga obligationens nominella
värde. Risken att förlora en del av det investerade kapitalet är desto
högre ju närmare emissionsdagen försäljningen på andrahandsmarknaden sker. Marknadspriset påverkas av bland annat utvecklingen
av de underliggande tillgångarna och relaterade derivatmarknader,
struktureringskostnaden och förändringarna i den allmänna räntenivån. En uppgång i räntenivån sänker i allmänhet obligationens värde
på andrahandsmarknaden, medan en nedgång i marknadsräntorna i
allmänhet höjer obligationens värde på andrahandsmarknaden. Förändringar i värdet på placeringsobligationen motsvarar inte förändringar i värdet på den underliggande tillgången före förfallodagen.
Det är möjligt att ingen daglig andrahandsmarknad uppstår för obligationen under lånetiden. S-Banken strävar efter att notera ett köpepris på
obligationen under normala marknadsförhållanden på varje bankdag
under lånetiden, men S-Banken garanterar inte en andrahandsmarknad.
Risk för förtida återbetalning
Emittenten har rätt att lösa in obligationen före förfallodagen i särskilda situationer som nämns i grundprospektet och/eller lånevillkoren,
till exempel på grund av väsentliga lagändringar. En förtida återbetalning kan leda till att den slutliga avkastningen på obligationen blir lägre än väntat, att placeraren endast får tillbaka en del av det investerade kapitalet eller att det investerade kapitalet går förlorat i sin helhet.
Skatterisk
Förändringar i beskattningen av placeringsprodukten eller avkastningen på den kan påverka placerarens nettoavkastning. Obligationens beskattnings- och lagstiftningsmässiga ställning kan förändras
under placeringstiden.
RISKKLASS: LÅG RISK. KAPITALSKYDD. Strukturerade placeringsprodukter vars nominella kapital återbetalas på förfallodagen ifall emittenten är solvent. Placeringen kan ha en överkurs på högst 15 %. Kapitalskyddet är i kraft enbart
på förfallodagen och det täcker inte eventuell överkurs eller kostnader och arvoden som placeraren betalt.
Risken förknippad med emittentens återbetalningsförmåga är beskriven i denna marknadsföringsbroschyr. Riskklassificeringen avlägsnar inte placerarens skyldighet att bekanta sig noggrant med denna marknadsföringsbroschyr, de produktspecifika villkoren och den eventuella programbroschyren samt riskerna beskrivna där. Tilläggsinformation om riskklassificeringen finns på Föreningen för Strukturerade Placeringsprodukter i Finland r.f.:s webbplats www.sijoitustuotteet.fi
BESKATTNING
I detta marknadsföringsmaterial beskrivs den aktuella beskattningen av obligationen endast i korthet för allmänt skattskyldiga personer
i Finland. Obligationens ställning i beskattningen och lagstiftningen
kan förändras under lånetiden och medföra negativa konsekvenser
för placeraren. Obligationens emittent, S-Banken eller FIM fungerar
inte som skatterådgivare för kunden, utan varje placerare ska själv
konsultera sin skatteexpert avseende de bestämmelser som tillämpas
på hans eller hennes situation.
Den avkastning som betalas på obligationen behandlas som kapitalinkomst enligt inkomstskattelagen (30.12.1992/1535). Förskottsinnehållning verkställs på avkastningen enligt skatteprocenten för kapitalinkomst (för närvarande 30 %).
Vinst på överlåtelse av obligationen före förfallodagen betraktas som
överlåtelseförlust, som beräknas genom att avdra anskaffningspriset
samt anskaffnings- och försäljningskostnaderna från överlåtelsepriset
(eller alternativt en presumptiv anskaffningsutgift på 20 % av överlåtelsepriset).
Förlust på grund av överlåtelse av obligationen behandlas som överlåtelseförlust. Även förluster i samband med återbetalningen på förfallodagen behandlas sannolikt som överlåtelsevinst. Dessa förluster kan
avdras från överlåtelsevinster (men inte från andra kapitalinkomster)
det skatteår då överlåtelsen eller återbetalningen har inträffat och under de följande fem åren.
VIKTIG INFORMATION
FIM (FO-nummer 1771007-6) har utarbetat detta marknadsföringsmaterial med anledning av FIM:s anbud, där FIM (”FIM” syftar på FIM Investeringstjänster Ab eller beroende på kontext på bolag som ingår i samma
koncern som FIM) erbjuder placerare obligationen. FIM lämnar anbudet i
eget namn och för sin räkning. FIM är medlem i ersättningsfonden för investerare. FIM övervakas av Finansinspektionen, Snellmansgatan 6, PB
159, 00101 Helsingfors, tfn (09) 010 831 51, e-post: [email protected]).
Obligationen marknadsförs och säljs av S-Banken Ab.
Detta marknadsföringsmaterial får inte kopieras, distribueras eller publiceras i något syfte utan förhandstillstånd av FIM. All obligationsrelaterad information i detta marknadsföringsmaterial utgör endast en sammanfattning och inte en fullständig beskrivning av obligationen. Placeraren borde
ta del av all information om obligationen i de lånespecifika villkoren och
emittentens grundprospekt av 10.7.2015 (Structured Note and Certificate Programme) inklusive kompletteringar. Detta marknadsföringsmaterial
är inte ett prospekt som avses i EU:s prospektdirektiv (2003/71/EG) och
den finska värdepappersmarknadslagen. De lånespecifika villkoren och
grundprospektet är tillgängliga på S-Banken och på kampanjsidan för
S-Placeringsobligation Varumärkesföretag I/2015 på www.s-banken.fi/varumarkesforetag.
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller någon part i dess närmaste krets, inklusive syster- eller dotterbolag, har inte utarbetat eller godkänt detta marknadsföringsmaterial. Skandinaviska Enskilda Banken AB
(publ) eller någon part i dess närmaste krets, ledning, tjänstemän eller
ombud ger inga som helst garantier eller löften eller tar något som helst
ansvar för hela eller en del av informationen visavi andra parter. Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) eller någon part i dess närmaste krets, ledning, tjänstemän eller ombud bär inget som helst ansvar för
innehållet i detta marknadsföringsmaterial.
Genomförande av anbudet och begränsningar
FIM har rätt att återkalla anbudet om det totala beloppet av placeringarna
inte når upp till ett nominellt värde på 2 000 000 euro. Om lagstiftningen
eller beslut av domstolar eller myndigheter eller motsvarande omständigheter i Finland eller utomlands gör det omöjligt eller svårt att genomföra anbudet eller försvårar genomförandet väsentligt, eller om det sker väsentliga negativa förändringar i marknadsläget kan anbudet avslutas på
förhand eller återkallas. Om anbudet återkallas och FIM mottagit en teckningsavgift av placeraren återbetalar FIM tillångarna på placerarens konto utan ränta. S-Banken informerar alla placerare som lämnat in en teckningsförbindelse om att anbudet återkallas. Emissionen återkallas om
avkastningsfaktorn inte kan fastställas på en nivå som är minst 80 %. Vid
överefterfrågan allokerar FIM obligationer till placerarna i den ordning som
teckningsblanketter mottagits och registrerats.
Kompletteringar av prospektet
Om emittenten under anbudstiden offentliggör ett prospekt eller en komplettering av de lånespecifika villkoren enligt artikel 16 i prospektdirektivet
(2003/71/EG) har placeraren enligt värdepappersmarknadslagen rätt att
återkalla sitt beslut genom att inom två bankdagar efter offentliggörandet
av kompletteringen skriftligen underrätta FIM om detta (eller vid en senare tidpunkt som angetts av FIM).
Distansförsäljning och information om tjänsteleverantören
Information om tjänsteleverantören och preliminär information om distansförsäljning, avtalsvillkor och kundtjänsten ges på finska (med undantag för prospektet av den utländska emittenten av det finansiella
instrumentet och övrigt material som är tillgängligt för kunden på engelska). Information om tjänsteleverantören och distansförsäljning finns på
www.s-banken.fi.
Återkallande av teckning
Försäljningsbegränsningar
Detta anbud riktar sig inte till fysiska eller juridiska personer vars deltagande kräver åtgärder som inte regleras av finsk lag. Lagstiftningen i vissa länder kan ställa begränsningar för distribution eller tillhandahållande
av detta material. Detta försäljningsmaterial eller kopior av det får inte distribueras i USA eller till en mottagare i USA i strid med amerikansk lagstiftning. Lagar och myndighetsbestämmelser i andra länder kan begränsa
distributionen av materialet.
Inlämnandet av teckningsblanketten är bindande och enligt lag har placeraren inte rätt att återkalla den (se punkten Kompletteringar av grundprospektet avseende rätt att återkalla teckning i samband med komplettering av grundprospektet). Om FIM måste förkasta en förbindelse till följd
av en orsak som beror på placeraren är placeraren skyldig att ersätta FIM
de orsakade kostnaderna och förlusten. Om hela beloppet inte betalas
inom den utsatta tiden har FIM rätt att förkasta teckningsförbindelsen eller överföra eller sälja en bokad obligation till en annan placerare.
11
HUR PLACERAR JAG?
1. Ta del av prospektet
Innan placeringsbeslut fattas ska placeraren ta del förutom av detta
marknadsföringsmaterial även av de lånespecifika villkoren och
emittentens grundprospekt av 10.7.2015 (Structured Note and Certificate
Programme) inklusive kompletteringar. Grundprospektet inklusive
kompletteringar och de lånespecifika villkoren (med en sammanfattning
på svenska) samt en lånespecifik sammanfattning på finska finns på
S-Banken och kampanjsidan för S-Placeringsobligation Varumärkesföretag
I/2015 på www.s-banken.fi/varumarkesforetag.
2. Lämna teckningsanmälan till S-Banken
Teckna hos ett av S-Bankirers verksamhetsställen eller via
S-Bankens webbank. Teckningsförbindelsen skall lämnas senast
den 18.12.2015. Teckningen betalas vid teckning.
Boka tid för möte 010 76 580
Mån–fre kl. 8–20. Samtalspriset är 0,0835 euro/samtal + 0,1209 €/min.
KONTAKTUPPGIFTER
S-Bankens Kundtjänst, tfn 010 76 5800
Öppet mån–fre kl. 8–20
(0,0835 €/samtal + 0,1209 €/min)
S-BANKEN.FI

Similar documents