Health II

Transcription

Health II
Konfidentiellt
Företagsobligation
Health II
Riskkontrollerad absolut avkastning via
högavkastande lån till utvalda företag inom hälsosektorn.
Nya förutsättningar ger nya möjligheter
Enligt Svenskt Näringsliv har närmare 40 % av svenska bolag svårt av få banklån. Denna
nya tuffare hållning från bankerna skapar en stor efterfrågan på lånefinansiering. Detta
skapar i sin tur möjligheter för utlåning av kapital till mycket förmånliga villkor. I detta
glapp mellan bankutlåning och riskkapital skapas ett utrymme för företagsobligationer.
Positiv avkastning – oavsett marknadernas utveckling
En företagsobligation kan generera positiv avkastning oavsett om kapitalmarknaderna går
upp eller ned. Detta är möjligt genom att man lånar ut kapital direkt till bolag mot en fast
ränta. Vid investeringar i traditionella produkter såsom aktiefonder, beror en fondandels
värdeutveckling normalt på hur marknaden utvecklas. Detta innebär att man då bara kan
tjäna pengar när marknaden går upp, till skillnad från investeringar i företagsobligationer.
Öppnar en stängd dörr för enskilda investerare
Att låna ut pengar direkt till ett bolag är ofta ett mycket intressant investeringsalternativ. Dock är denna möjlighet stängd för de flesta investerare; dels förhandlar företagen
enbart direkt med kända aktörer, dels är kraven på minsta investering ofta 10 miljoner
eller mer. Genom Företagsobligation Health II öppnas nu denna dörr för fler investerare.
Health II
Låg korrelation och hög säkerhet sänker portföljrisken
Företagsobligationer har normalt låg korrelation till traditionella tillgångsklasser. Det
innebär att företagsobligationer sänker risken betydligt i en traditionell portfölj.
Säkerheten för Företagsobligation Health II utgörs i första hand av tillgångar i de
bolag som står som mottagare för de underliggande lånen. Utöver detta är hela
Företagsobligation Health II garanterad av Anders Uddén via personlig borgen
(storägare i bland annat Permobil, 556630-2054, med ca 850 miljoner i eget kapital).
Bättre avkastning än traditionella investeringsalternativ
Obligationen
löper
med
en räntesats om 11 % per
år. Detta ger en avkastning
som
med
god
marginal
hade slagit aktier, fastig­
75%
Jämförelseavkastning 5 år
50%
25%
heter såväl som räntebärande investering­
ar under den
kontroll­erade 5-årsperioden.
0%
Aktier
Aktier
(OMX
S30)
(OMX
S30)
Health II
Ränta
Ränta
(SSVX)
(SSVX)
Fastigheter
Företagsoblig.
Fastigheter
Företagsobligation
(Sverige)
11 %
(Sverige)
(11 %)
Företagsobligation
Health II
Namn:
Företagsobligation Health II.
Profil:
Företagsobligation Health II ger institutioner, företag och privatpersoner ett investeringsalternativ som söker en riskkontrollerad
absolut avkastning, främst genom högavkastande lån till utvalda
företag inom hälsosektorn.
Emittent:
Hälsorutan Norden AB.
Hemvist:
Sverige.
Emissionsvolym:
40 000 000 SEK.
Nominellt belopp:
10 000 SEK.
Valuta:
SEK.
Minsta teckning:
500 000 SEK.
Central värdepappersförvaltare:
Euroclear Sweden AB (VPC).
ISIN-kod:
SE0004270312.
Emissionsinstitut:
Mangold Fondkommission AB.
Löptid:
36 månader.
Kupongränta:
11 % årlig ränta. Halvårsvis utbetalning med start juni 2012.
Förtida stängningar:
Emittenten förbehåller sig rätten att besluta om förtida stängningar.
Emittentens rätt till
förtida lösen:
Efter 24 månader till nominellt belopp plus 5 %,
jämte upplupen ränta.
Säkerhet:
Säkerhet för Obligationen ställs i form av borgensåtaganden så som
för egen skuld från Anders Uddén med bolag Handinter Kappa.
(Storägare i bl a Permobil med ca 850 miljoner i eget kapital.)
Marknadsplats:
Mangoldlistan.
För fullständiga villkor – se separat memorandum
Health II
v1.0