– åter bland världens mest lovande

Transcription

– åter bland världens mest lovande
ANNONS
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA
ANNONS
S.M.A.R.T. MONEY
JUNI 2014
Kina
– positiva effekter
för ekonomin
Emerging markets
– möjligheter på
obligationsmarknaden
Råvaror
– dags att kolla
på elmarknaden
RT
ÖP
SMA
AK
fakt
NY
ÖR FAKT
U
R
J
F
ÄM
ur u m
.se
TJÄ
NST
FRÅ
N S
MA
RT
Erb
leda judand
nde
en f
rå
fa
– ko ctoring n
stna
dsfri bolag
tt!
MED
IA
Martin Källström
– åter bland världens mest lovande
Guld
– basen i en portfölj?
Private equity
– nu på fondplattformarna
Hedgefonder
– så fungerar de
A N N O N S
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS 2
LEDARE
LÄS MER OM...
Det börjar bubbla
under ytan
Aktiemarknaden ser urstark
ut. Medan geopolitiska oroshärdar och svag ekonomisk
statistik lättvindigt viftas
bort, verkar investerare
i stället fokusera på hur
länge och i vilken omfatt­
ning världens centralbanker
kan fortsätta med kvantita­
tiva lättnadsåtgärder för
att stimulera ekonomin.
legat på amerikanska Federal Reserve och deras
återköp av statsobligationer har blickarna nu riktats mot den europeiska
centralbanken ECB och hur de ska
bekämpa ett annalkande deflationsscenario. Vid nästa räntemöte förväntas ECB-chefen Mario Draghi utöver
en sänkning av styrräntan även dra
ned den så kallade insättningsräntan
vilken i dag ligger på noll.
De kvantitativa lättnaderna har
fortsatt elda på världens aktiemarknader. Det amerikanska aktieindexet
S&P 500 nådde häromdagen ett nytt
all-time-high och marknadsvolatiliteten mätt som VIX-index rör sig
fortsatt på rekordlåga nivåer. Allt ser
ut att vara frid och fröjd om det inte
vore för en sak – världens hedgefondstjärnor verkar agera i motsatt
riktning eller åtminstone se över
sina aktiepositioner.
FRÅN ATT FOKUS
hedgefondmiljardären som länge varit en uttalad
optimist vad gäller börsen. 2013 var
hans fond Appaloosa upp 42 procent
vilket i sin tur gav Tepper en nätt
förtjänst på 3,5 miljarder dollar. I en
nyligen genomförd intervju säger
han att det är dags att bli nervös över
DAVID TEPPER ÄR
Jonathan Furelid
Investeringsanalytiker, RPM Risk
& Portfolio Management AB och
skribent på HedgeNordic
08
sina aktier och på frågan om han såg
någon intressant investeringsmöjlighet för tillfället svarade han rätt och
slätt ”nej”.
GEORGE SOROS, GRUNDARE av
hedgefonden Soros Asset Management och känd för att ha gjort en
vinst på en miljard dollar då han
1992 spekulerade i ett fall för det
brittiska pundet, ökade enligt statistik från amerikanska SEC sin korta
position (vilket innebär att man be-
»Huruvida världens
hedgefondgiganter
och deras placeringar är en bra
ledande indikator för
hur aktiemarknaden
kommer utvecklas
framöver kan man
tvista om.
farar en nedgång) i S&P 500-indexet
under det fjärde kvartalet 2013. Han
reducerade sedan denna position under det första kvartalet detta år men
lade samtidigt på en kort exponering
mot Russell 2000 vilket är ett index
som täcker så kallade small-cap
bolag. Den korta S&P-positionen är
fortfarande den näst största enskilda
positionen i Soros portfölj.
JOHN PAULSON, HEDGEFONDMILJARDÄREN som är känd för att
ha tjänat 4 miljarder dollar under
2007 på den kollapsande husmarknaden i USA, fortsätter att vara största
ägare av världens största börshandlade guldfond – en fond som backas
med fysiskt guld och som knappast
ska ses som en offensiv placering.
Huruvida världens hedgefondgiganter och deras placeringar är
en bra ledande indikator för hur
aktiemarknaden kommer utvecklas
framöver kan man tvista om, men saker börjar bubbla under ytan och de
har ju bevisligen haft rätt förut. Hur
man än ser på det kan det vara värt
att veta vem som befinner sig på den
andra sidan när man investerar sina
sparpengar på aktiemarknaden. Var
försiktig där ute.
10
04 Fysiskt guld en förbisedd tillgång
05 Nedgång ger köpläge
i Kina
06 Obligationer intressanta
på Emerging Markets
08 Profilintervju
Martin Källström
10 Råvaror – dags att kolla
på elmarknaden
12 Private equity för pensions- och fondsparare
14 Förklaring av begreppet hedgefond
Trevlig läsning!
Jonas Wäingelin
Projektledare
S.M.A.R.T. MONEY
DETTA ÄR SMART MEDIA
Projektledare: Jonas Wäingelin, [email protected]
Produktionsledare: Daniel Sivertsson, [email protected]
Affärsutvecklare: Marcus Carloni, [email protected]
Text: Kamran Ghalitschi (HedgeNordic), Jonathan Furelid (HedgeNordic) Redaktionschef: Ruxandra
Bocaciu Korrektur: Pål Johansson Grafisk formgivning: Smart Media Publishing AB
Layout och repro: Martin Isaksson Distribution: Dagens industri, juni 2014 Tryck: BOLD/DNEX,
Tryckeri AB, Akalla, V-TAB, Landvetter, Daily Print, Umeå
Smart Media Publishing Sverige AB, Riddargatan 17, 114 57 Stockholm
Tel 08-660 84 39 · Email [email protected] · www.smartmediapublishing.com
Smart Media utvecklar, producerar och finansierar temabilagor som distribueras
via välrenommerade dagstidningar. Varje temabilaga skapas av väl samman­satta
redaktionsteam. Och den grafiska produktionen görs av kreativa formgivare
med känsla för modern tidskriftsproduktion. Starkt ämnesfokus är vår grund­
läggande idé. Genom exponering i våra temabilagor når våra kunder den bärande
­tidningens hela spridningsområde och selekterar auto­
matiskt ut den målgrupp som är i marknad för före­
tagets produkter och tjänster.
Följ oss:
When it comes to nding the next real GEM Fund,
look no further than HSBC Global Asset Management
We already have over $146bn* invested in Emerging Market assets
www.assetmanagement.hsbc.com/se
*source: HSBC Global Asset Management, as at December 2014. GEM (Global Emerging Markets).
Ovanstående utgör inte ett råd eller en rekommendation om att köpa eller sälja några finansiella instrument.Investeringar i fonder innebär alltid en risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och
minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.Innan några teckningar görs, ska investerare ta del av Basfakta för investerare (Key Investor Information Document), prospektet i sin helhet och den senaste års- eller halvårsrapporten
för detaljerad information om fonden samt riskerna kopplade till fonden. Dessa dokument finns tillgänliga på begäran av HSBC Global Asset Management (France) S.A. Stockholm Filial eller via www.assetmanagement.hsbc.com/se. HSBC Global Asset Management
(France) är en del av HSBC, en global finansiell organisation, som ägs av HSBC Holdings plc. HSBC Global Asset Management (France) och dess Stockholmsfilial har tillstånd och är under tillsyn av AMF (Autorité des Marchés Financiers) i Frankrike och av
Finansinspektionen i Sverige. HSBC Global Asset Management (France) är ett franskt aktiebolag (société anonyme) registrerat hos Greffe du Tribunal de Commerce de Nanterre med nummer 421 345 489 och har kontor på Immeuble Ile de France, 4 place de la
Pyramide, La Défense 9, 92800 Puteaux, France. HSBC Global Asset Management (France) S.A. Stockholm Filial är registrerat hos Bolagsverket med nummer 516404-3985 och har kontor på Birger Jarlsgatan 2, 114 34 Stockholm, Sverige.
AMFR_AD_GEM_2014_10_SW_120x252.indd 1
3/12/2014 4:50:04 PM
Företagshändelser
i fokus när Coeli
lanserar ny fond
Sedan 2010 har den händelsedrivna
hedgefonden Norrsken eller Northern Light erbjudits institutionella
och privata investerare via Coelis
fondplattform. Nu lanserar Coeli
fonden i nytt format under namnet Coeli US Equity. Till skillnad
från den ursprungliga fonden som
handlat en marknadsneutral strategi kommer den nya fonden ha en
tydlig exponering mot aktiemarknaden dvs en traditionell aktiefond
i UCITS format. Fokus kommer
fortsatt ligga på att skapa överavkastning genom investeringar i
företagshändelser såsom nyemissioner men en del av portföljen
kommer att ha en lång exponering
mot amerikanska aktier.
begränsar man sig till att enbart handla
större amerikanska bolag där marknadsvärdet överstiger 500 miljoner
dollar. Man är även noga med att bara
handla bolag där syftet med nyemissionen är att finansiera investeringar
snarare än att fylla på en sinande kassa.
Carl skiljer här på bolag som ”vill” ta
in pengar och sådana som ”måste” ta
in pengar. Slutligen handlar man bara
bolag vars värde inte baseras på vaga
förhoppningar om framtida kassaflöden, därmed faller företag inom bioteknik eller rena prospekteringsbolag
inom energi typiskt sett bort.
Vad är då risken i att investera i
denna typ av strategi om man koncentrerar sig till den del av fonden som
fokuserar på företagshändelser och
bortser från den marknadsrisk som
exponeringen mot S&P 500 innebär?
– Vi fångar ju typiskt sett dagens
mode då mindre populära bolag som
inte ”måste” ta in pengar inte heller
kommer göra det, vi lider därför i
marknadsmiljöer där bolag eller sektorer som ena stunden varit populära
helt plötsligt blir mindre populära på
grund av någon branschspecifik nyhet
eller en allmän förändring i riskaptit,
säger Carl.
– Fonden är en ny paketering på en
existerande strategi och har en indexdel
som ska tracka S&P 500. Det är en
fond som lämpar sig för investerare
som har en positiv syn på den amerikanska aktiemarknaden men som också
vill få tillgång till de möjligheter som
erbjuds då företag via exempelvis en
nyemission vill stärka sin kapitalbas,
säger Carl Anderén, ansvarig förvaltare.
Carl och hans team har lång erfarenhet av att handla så kallade ”secondary
offerings” där bolag som är i behov
av nytt kapital ger ut nya aktier. Den
initiala strategin sattes upp redan 2001.
Carl flyttade hem till Sverige tidigt
90-tal efter att ha tillbringat flera år i
USA där han bland annat arbetat som
råvarumäklare. Grundtanken med
strategin är att fånga den naturliga
premie som uppstår när ett företag ger
sig ut på marknaden för att snabbt få
in nytt kapital men också att dra nytta
av överreaktioner i företagets aktiekurs
som ett resultat av att man annonserat
behovet av nytt kapital.
Sedan fondstart av strategin i oktober
2006 har Northern Light levererat
jämn och god avkastning i skiftande
marknadsförhållanden. 2008 upp-
Investor and Product Enquiries
Sveavägen 24-26
SE-111 57 Stockholm
P: +46 8 506 223 70
[email protected]
nådde fondens sitt bästa resultat med
en avkastning om +15,75% medan i
en stark marknad som 2013 lyckades
fonden avkasta +14,92%.
– Vår strategi går ut på att arbitrera
marknadens tendens att överreagera
mot den osäkerhet som uppstår när ett
företag kommer till marknaden för att
emittera en större mängd aktier, eller
annorlunda uttryckt, strategin försöker
arbitrera finansieringskostnaden som
företaget måste betala för att emittera,
säger Carl Anderén.
Carl betonar att även om grundtanken med strategin är densamma som
när man först startade så har exekveringen av strategin blivit enormt mer
effektiv över tid. Detta har till stor del
att göra med en ökad systematisering
av den underliggande processen.
– Även om våra investeringsbeslut i
slutändan är diskretionära så använder
vi en hel del matematiska modeller för
att utföra strategin på bästa sätt. Typiskt sett gör vi 150 transaktioner på ett
år vilket ställer höga krav på systematik
i förvaltningsprocessen, säger Carl.
Det finns en tydlig systematik i hur
man väljer ut de företag som fonden ska ta positioner i. Till exempel
Framåtblickande ser Carl goda
möjligheter för strategin att tjäna
pengar så länge marknaden präglas av
ett fortsatt aktivt företagsklimat där
större bolag ser behov av att ta in nya
pengar. Det mesta tyder i dag enligt
Carl på att de ekonomiska utsikterna
ser stabila ut och att aktiviteten vad
gäller såväl transaktioner som andelen
nya bolag som kommer in på marknaden är fortsatt hög, detta är gynnsamt
för strategin.
– Vår ambition är att leverera en produkt som överavkastar S&P 500 med
5% till en likvärdig risk. Det kan låta
högt men utifrån vår historiska avkastning är det inte orimligt, avslutar Carl.
Text: Jonathan Furelid
A N N O N S
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS 4
FOKUS
INVESTERINGSGULD
»Guldet ska ses som en viktig del i en
långsiktig och differentierad portfölj.
Bygg en stabil grund med fysiskt guld
Guldet har i takt med ett
lågt inflationstryck och
ett tilltagande rally på
världens aktiemarknader
blivit en alltmer förbisedd
tillgång. Historien visar
dock att guld, i kraft av sin
status som ett säkert och
värdebestående tillgångs­
slag, tjänar sin plats i en
portfölj av mer riskfyllda
tillgångsslag.
TEXT JONATHAN FURELID
– Såsom vi ser det är guld en viktig
komponent i sunt diversifierad
portfölj, historiskt har det visat sig att
guld är bra när det är inflation och
bra att ha som en försäkring gentemot sina övriga investeringar, säger
Christer Granath, vd för Guldcentralen vars affärsidé är att köpa och sälja
investeringsguld. Enligt honom så
har försäljningen av fysiskt guld mot
privatpersoner och företag ökat be-
tydligt sedan 2005 då fler började få
upp ögonen för ädelmetallen. Innan
dess var kunderna mest tandtekniker
och guldsmedsbutiker.
fördelen med att
köpa fysiskt guld gentemot att
hålla derivat vars utveckling styrs av
världsmarknadspriset på metallen?
Enligt Granath så kan guld ses som
världens urvaluta och att äga faktiska
guldtackor är en stor skillnad mot att
köpa in sig i finansiella pappersprodukter som styrs av prisutvecklingen
på metallen. Dessa produkter säljs
ofta med hävstång vilket innebär att
din risk är betydande, dessutom är
de sällan backade med fysiskt guld
vilket gör värdet av investeringen
betydligt osäkrare.
– Har du investerat i 100 gram
fysiskt guld har du 100 gram fysiskt
guld oavsett vad marknaden anser att
ditt guld är värt.
VAD ÄR DÅ
en rimlig
andel guld bör ligga på mellan tio
och 30 procent av det sparade kapitalet och förespråkar definitivt inte att
GRANATH MENAR ATT
»En investering
i guld kan jämföras
med hur du bygger
ett hus. Guldet ska
utgöra en stabil
grund på vilken man
sedan kan bygga lite
häftiga saker.
Christer Granath
man ska gå all-in i metallen. Guldet
ska ses som en viktig del i en långsiktig och differentierad portfölj.
Trots att guldpriset har fallit
tillbaka betänkligt under senare tid
med ett tapp på närmare 30 procent
under 2013 har han fortsatt stark tro
på guldets framtid. Det är jättesvårt
att säga hur priset ska gå i det korta
perspektivet men man kan konstatera att världsekonomin i dag i princip
inte skapar någon tillväxt och att
skuldbördorna ökar. Detta tillsammans med en underliggande ”dold
inflation” där till exempel matvaror
blivit mycket dyrare gör att förutsättningarna för guldet ser bra ut.
EN ANNAN FAKTOR som Granath
betonar är det faktum att många centralbanker har fyllt på sina depåer av
guld eller i alla fall inte sålt av vilket
torde vara ett tecken på att man bedömer guldet som fortsatt intressant.
– En investering i guld kan
jämföras med hur du bygger ett hus.
Guldet ska utgöra en stabil grund
på vilken man sedan kan bygga lite
häftiga saker ovanpå, har du inte
grunden kommer allt falla ihop. Jag
tror riskerna med guldet inte ska
överdrivas, vi har handlat med denna
metall i 4 000 år, att jämföra med
aktiemarknaden som funnits i ett par
hundra år. Uppfattning om guldet
som värdebeständig tillgång tror jag
ligger djupt rotat i våra gener.
GRANATH ÄR HELLER inte
övertygad om att centralbankernas
OPM Listed Private Equity
• Fond som investerar i internationella börsnoterade Private Equity bolag
• Fonden är upp 83 % sedan start oktober 2009
• Fonden har konsekvent haft 5 stjärnor hos Morningstar sedan första ranking
• Fortsatt goda förutsättningar för industrin ger fortsatt goda förutsättningar för stark fondutveckling
• Erbjuder daglig likviditet
• Kan köpas via www.optimized.se eller via privatbanker och pensionsplattformar
• Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan
både öka och minska i värde och det är inte säkert att du kan få igen hela det insatta kapitalet. Ta del av
informationsmaterial, fondfakta och risknivå på www.optimized.se
Optimized Porfolio Management Stockholm AB (OPM) är ett svenskt fondbolag grundat 2003 med inriktning på alternativa tillgångar för institutionella kunder. Vi erbjuder
investerare aktivt förvaltade portföljer av hedgefonder och Private Equity. Vår målsättning är att leverera såväl överavkastning som risksänkning genom aktiv systematisk
förvaltning, något vi historiskt lyckats med inom båda våra tillgångsslag. OPM står under finansinspektionens tillsyn, använder PWC för revision och oberoende granskning
och ägs till 50% av Carnegie Investment Bank. Graf och uppgift om historisk utveckling avser utveckling från start oktober 2009 till sista maj 2014.
stimulanser kommer medföra en
långsiktigt hållbar ekonomisk återhämtning och att guldet som säker
tillgång därför kommer ha fortsatt
attraktionskraft även i framtiden.
– Sedan finanskrisen startade i
september 2008 har FED, ECB och
en massa andra centralbanker försökt
rädda det finansiella och ekonomiska
läget med stimulanser-nollränta,
QE-paket, LTRO-paket, diverse uttalanden och muntliga försäkringar,
statistik-index om att nu har det
vänt. Metoderna har varit många.
Men faktum kvartstår att efter alla år
är dessa ekonomier inte självgående.
Det enda som håller detta gigantiska
luftslott uppe är just en mängd artificiella konstlade medel.
– Det existerar i princip ingen
återhämtning i ekonomin. Skulle vi
ta bort alla dessa stimulanser och åtgärder är det svårt att se att vi står på
en stabil grund. Det vi gjort är att vi
köpt oss tid. Tid som troligtvis kommer visa sig väldigt dyrköpt. Frågan
är om vi har råd med detta? Trycka
nya pengar går bra, trycka ny tid är
nog svårare, avslutar Granath.
A N N O N S
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS 5
Kina – nedgång ger köpläge
Den oro som investe­
rare visat mot Kina under
inledningen av 2014 är
överdriven, det hävdar
ETF Securities som anser
att de reformer som före­
slagits kommer ha bety­
dande positiva effekter för
ekonomin i allmänhet och
för den privata sektorn i
synnerhet.
TEXT JONATHAN FURELID
– När man tittar på Kina så måste
man, innan man försöker tolka siffror,
förstå vad regeringen gör eller försöker åstadkomma, säger Peter Lidblom,
Nordenchef för ETF Securities med
förflutet på analysfirman NSBO China
Policy Research. Det faktorer vi anser
man bör fokusera på för att förstå Kinas situation är; fastighetssektorn, vad
som händer med de statsägda bolagen
samt penningpolitiken.
En av de stora orosmomenten vad
gäller Kina har varit fastighetssektorn
som idag står för cirka 25 procent av
BNP. Här har landet efter finanskrisen iscensatt stora stimulanser vilket
medfört att priserna stigit. Därefter
har man stramat åt dessa genom
motåtgärder för att undvika en fastighetsbubbla. Nu börjar man återigen
släppa taget lite där man bland annat
infört rabatter på bolån, uppmuntrat
banker att låna ut och väntat med att
implementera fastighetsskatten fullt ut,
detta är för oss en signal att vi nått en
vändpunkt, hävdar Peter.
Detta som en följd av att regeringen
söker nå effektiviseringar genom att
introducera privat kapital i dessa bolag. Det man föreslagit är exempelvis
att sälja av tillgångar eller fördela
ägandet annorlunda genom att staten
säljer delar av sitt innehav. Detta
kommer med all sannolikhet leda till
att dessa företag kommer styras mer
effektivt och i sin tur skapa mervärde
för aktieägarna menar Peter.
När det gäller penningpolitiken
gjordes alldeles nyligen en neddragning av RRR (Reserve Requirement
Ratio) för en utvald skara banker.
Detta är det reservkapital som
banker tvingas hålla. När denna
reduceras ökar mängden pengar
som kan lånas ut vilket är ett sätt att
statsägda bolagen
börjar nu omstruktureringar ske.
VAD GÄLLER DE
» Riskerna för Kina
i stort är överdrivna
men vissa orosmoment bör man beakta.
återinföra likviditet i systemet. Detta
torde också vara en positiv signal för
aktiemarknaden i Kina enligt Peter.
VILKA SEKTORER ÄR då troligast
att bli de största vinnarna på dessa
reformer? ETF Securities menar att
de största förmånstagarna finns inom
teknologi, tjänstebolag, hälsa, konsumentprodukter och ”clean energy”.
»Dock är skuggbank-
systemet ett reellt hot.
Peter Lidblom
Därmed anser man att det så kallade
MSCI China A indexet är det mest
effektiva sättet att nå exponering mot
Kina idag. Detta index har en lägre
vikt mot den volatila finanssektorn
samt mindre exponering mot energioch industrisektorn, dessutom har
indexet relativt stor exponering mot
sektorer med stark underliggande tillväxt vilket gör att ETF Securities anser
det vara ett effektivt sätt att investera i
Kinas pågående reformarbete.
ÄVEN OM ETF SECURITIES anser
att riskerna för Kina i stort är överdrivna finns det vissa orosmoment
som man som investerare bör beakta
enligt Peter Lidblom, skuggbanksystemet är ett sådant. Med skuggbanker avses finansiella institut som
faller utanför det reglerade banksystemet men som likväl tillför likviditet
till detsamma. I Kinas fall har detta
främst utgjorts av så kallade Trust
Funds.
–Vi ser inte i det korta perspektivet att investeringslösningar som
trust funds utgör en systemrisk då
de flesta av de produkter som går till
förfall i närtid är så kallade ”single
investment vehicles” som inte riktar
sig till en bredare publik, dock är
skuggbanksystemet ett reellt hot,
säger Peter.
– Det faktum att man nu tar
tillbaka mycket av denna likviditet på
bankernas balansräkningar gör dock
att man får bättre kontroll och reglering av dessa flöden vilket medför att
riskerna med skuggbanker begränsas, fortsätter han.
– Allt detta sammantaget och de
synnerligen attraktiva värderingarna
gör att vi tror att det nu är ett mycket
gynnsamt tillfälle att börja investera
i Kina igen, avslutar Peter.
Asiens bästa
småbolag
Allianz Asian
Small Cap Equity
Dennis Lai, senior förvaltare
allianzgi.com/asc
En investering innebär alltid en risk. Instrumenten kan såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka det investerade kapitalet. Allianz
Asian Small Cap Equity är en fond under Allianz Global Investors Fund SICAV, ett fondbolag under Luxembourg lag. Värdet på andelarna av fonden i sin basvaluta
kan få hög volatilitet. Volatiliteten för andra andelsklasser kan vara olika. Fonder kan i vissa jurisdiktioner icke vara till försäljning. För prospekt, fondpris, KID,
årsredovisning kontakta www.allianzgi-regulatory.eu. Ta del av dessa handlingar innan du beslutar dig för att investera. Detta är en annons från Allianz Global
Investors Europe GmbH, www.allianzgi.com ett noterat bolag med säte i Tyskland, Bockenheimer Landstrasse 42–44, 60323 Frankfurt/M, registrerad hos den
lokala domstolen Frankfurt/M i HRB 9340, auktoriserad av www.bafin.de
A K T UELLT
FOTO HANNA TELEMAN
KINA
Mer information
på fondtorget
Sedan i slutet av maj har
Pensionsmyndigheten komplet­
terat informationen på sitt
fondtorg med en kolumn som
visar premiepensionsfondernas
avkastning med hänsyn till den
stora rabatt som fondbolagen
ger till spararna. Det innebär
att spararna kan se och jämfö­
ra fonder utifrån deras verkliga
avkastning i premiepensions­
systemet. I samband med detta
kommer också Fondkollenappen att övergå till att visa
samma information.
I premiepensionens fonder
betalar du i genomsnitt bara en
tredjedel av ordinarie fondav­
gift. Det beror på att fond­
bolagen ger stora rabatter i
premiepensionssystemet, vilket
ger spararna högre avkastning.
Hittills har dock fondernas
avkastning på Pensionsmyn­
dighetens fondtorg visats helt
utan hänsyn till dessa rabatter.
Det är därför glädjande att de
nu kompletterar informationen
med den nya kolumnen.
– Att visa premiepensionsfon­
dernas avkastning med hänsyn
tagen till fondbolagens stora
avgiftsrabatter är något som
Fondbolagens förening har ef­
terfrågat i många år, eftersom
det gör att jämförelser mellan
fondernas avkastning blir mer
rättvis. Avkastningen efter
rabatt är ju den avkastning
som spararna faktiskt har fått.
Därför är det den här kolumnen
som borde vara den första som
spararna ser, vilket inte ännu
är fallet, säger Pia Nilsson, vd i
Fondbolagens förening.
A N N O N S
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS 6
FOKUS
EMERGING MARKETS
»Marknaden prissätter nu
Brasilien som om man kommer genomföra stabiliserande
finanspolitiska åtgärder men
jag tror inte att så kommer
ske, Brasiliens valuta är därför kraftigt övervärderad.
Birgitte Jespersen
Intressanta möjligheter på lokala obligationsmarknader
Efter ett svagt fjolår och
en skakig inledning på
2014 har världens tillväxt­
marknader, uttryckt som
MSCI Emerging Market
Index, haft en stark ut­
veckling under de senaste
tre månaderna.
TEXT JONATHAN FURELID
Detta är delvis ett resultat av en allmänt ökad riskaptit men också som
ett resultat av en reducerad osäkerhet till följd av exempelvis utfallet
av valet i Indien där stora reformer
nu förväntas. Frågan är om det
fortfarande finns uppsida att hämta i
världens tillväxtländer.
– Emerging Markets drivs av
ett antal faktorer som talar för ett
fortsatt intressant investeringsklimat,
säger Birgitte Jespersen som förvaltar
Coeli’s Global Emerging Markets
Macro fond.
– För det första är tillväxtländer en
växande del av världens BNP. Trots
att tillväxtmarknaderna nu saktar
ned växer de fortfarande snabbare än
de utvecklade ekonomierna. För det
andra finns det väldigt få finansiella
instrument att tillgå för att investera
i dessa tillväxmarknader vilket gör
att det blir ett kraftigt köptryck när
sentimentet är positivt. För det tredje
erbjuder tillväxmarknader fortfarande
relativt höga räntor vilket gör att stora
pensionsfonder som måste hitta vägar
att möta framtida pensionsutbetalningar letar sig hit i jakten på bättre
avkastning, säger Birgitte.
är
utvecklingsländer även väldigt beroende av cykeln för när val hålls i de
underliggande ekonomierna, menar
Birgitte.
– Vid denna tidpunkt har de flesta
stora val avslutats och resultatet har
i vissa länder varit en tydlig röst för
en reformstark regering. Detta ger
investerare i tillväxtländer anledning
UTÖVER DESSA FAKTORER
»Jag kan se räntor
i Kina sjunka med
100 baspunkter då
de måste fortsätta
stimulera ekonomin
och injicera likviditet
i systemet.
Birgitte Jespersen
att vara positiva.
Det finns dock ekonomier där det
är mer oklart vad som ska komma ut
ur dessa valresultat, Brasilien är ett
sådant exempel.
– Marknaden prissätter nu Brasilien som om man kommer genomföra stabiliserande finanspolitiska åtgärder men jag tror inte att så kommer
ske, Brasiliens valuta är därför kraftigt
övervärderad, menar Birgitte.
vilka marknader
man bör fokusera på säger Birgitte
att de mesta möjligheter hon ser
uttrycks i placeringar på ränte- och
kreditmarknaderna och att hon inte
har speciellt starka åsikter om aktiemarknaderna.
– Som makro-förvaltare är det bästa
scenariot för mig en miljö där ekonomier saktar ned med stigande obligationsmarknader som följd, här ser
jag stora möjligheter att tjäna pengar
fortsättningsvis trots att vi i vissa marknader sett ett rally på obligationer.
Vad gäller aktier anser Birgitte att
Ryssland är den mest undervärderade marknaden hon är också positiv
till Indien men anser här att det
mesta redan är inprisat. Hon är också
positiv till Taiwan men menar att
många asiatiska ekonomier kommer
lida av en nedsaktande kinesisk ekonomi. På kreditmarknaderna ser hon
möjligheter i Brasilien, Argentina,
Turkiet och Ryssland.
PÅ FRÅGAN OM
DÄR BIRGITTE DOCK
ser den största
möjligheten är utvecklingsländernas
lokala obligationsmarknader. Detta
är en tillgångsklass som förbisetts
av många investerare det senaste
året på grund av att valutor har sålt
av och att många länder genomfört
räntehöjningar för att förhindra valutan att falla och därmed förhindra
stigande inflation. Vad gäller lokala
obligationsmarknader ser Birgitte
möjligheter i Ryssland, Turkiet och
Polen. Hon ser även möjligheter i
Ungern trots ett kraftigt rally under
året, anledningen är att landets
obligationsmarknad kommer gynnas
av de kvantitativa lättnader som den
europeiska centralbanken förväntas genomföra. Birgitte är även en
köpare av obligationer i Indien och
Kina där framförallt Kina betonas
som en marknad med stor sannolikhet till betydligt lägre räntor.
– Jag kan se räntor i Kina sjunka
med 100 baspunkter då de måste
fortsätta stimulera ekonomin och
injicera likviditet i systemet, säger
Birgitte Jespersen.
Europa i startblocken
Efter kris och ekonomisk osäkerhet ser det nu ut att ljusna för Europas ekonomi.
Färska studier visar att investerarna blir allt mer positivt inställda till europeiska
placeringar.
På senare år har företagen minskat sin skuldsättning och ökat kassareserverna
och därmed lyckats stabilisera sin verksamhet och stärka balansräkningarna.
Tillväxten återvänder och värderingarna är fortsatt attraktiva. Invesco har
byggt upp en stark europeisk aktieförvaltning som sköts av specialiserade
investeringsteam. Här finns några av de mest ansedda, högst rankade och bästa
fonderna i sitt slag, och vi erbjuder olika placeringsstrategier för kundernas
varierande behov.
www.invescoeurope.com
Fond
Invesco Pan European
Structured Equity Fund (1)
Invesco Pan European
Equity Fund (1)
Invesco Pan European
Small Cap Equity Fund (1, 2)
Betyg hos Morningstar™
Ackumulerad avkastning
3 år
5 år
47,2%
135,3%
48,9%
172,1%
53,3%
229,6%
Tidigare resultat är ingen vägledning för framtida avkastning. Hänvisningar till rankning,
betyg eller utmärkelser ger inga garantier för framtida resultat och kan förändras över tid.
Mid-to-mid, bruttoavkastningen återinvesterad till den 31 mars 2014 om inte annat anges.
Siffrorna speglar inte den eventuella insättningsavgift som kan gälla investerare enligt
informationsbroschyren. A-andelar, ackumulerande, per den 31 mars 2014. Källa: © 2014
Morningstar.
(1) Aktier i företag anses generellt vara högriskinvesteringar och kan leda till svängningar i fondens
värde på grund av externa faktorer. (2) Det här är en småbolagsfond, och du måste vara beredd
att ta högre risker än i fonder som investerar i större bolag.
Såväl värdet på investeringar som intäkterna från dem kan variera, delvis till följd av växelkursförändringar, och det är inte säkert att investerarna får tillbaka hela det satsade beloppet. De risker som beskrivs här är
materiella, fondspecifika risker. Mer information om den aktuella fonden och andelsklassen finns i faktabladet med basfakta för investerare, och i den senaste informationsbroschyren ingår en fullständig beskrivning av
riskerna. Invescos egna synpunkter och åsikter kan ändras. Informationen i denna annons är selektiv och utgör inte något erbjudande eller uppmaning från någon i en jurisdiktion där detta skulle vara otillåtet eller till någon
person till vilken detta skulle vara olagligt. Utfärdat i Sverige av Invesco Asset Management S.A. Swedish Filial (France), Stureplan 4C, 4 tr., 114 35 Stockholm. Betyg hos Morningstar: © 2014 Morningstar. Alla rättigheter
förbehålls. Informationen i det här materialet: (1) tillhör Morningstar och/eller dess innehållsleverantörer, (2) får inte kopieras eller spridas och (3) kan inte garanteras vara korrekt, fullständig eller aktuell. Varken
Morningstar eller dess innehållsleverantörer är ansvariga för eventuella skador eller förluster som kan uppstå genom användningen av den här informationen.
InvestInEurope SmartMediaSV 2014_05 E SWE.indd 1
26.05.2014 18:36:17
A N N O N S
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA 8
P ROFILINTER V J U
MARTIN KÄLLSTRÖM
En nytänkande banbrytare
i hedgefondindustrin
I mars publicerade Dow Jones i Financial News listan som rankar de så kallade “Top
40 Under 40 Rising Stars”, med andra ord de mest lovande män och kvinnorna inom
hedgefondindustrin. För andra året i rad valdes Martin Källström, portföljförvaltare
för svenska Första AP-fonden (AP1), in i denna exklusiva skara.
TEXT KAMRAN GHALITSCHI
De kriterier som använts för att välja
ut kandidater till listan är; vad man
hittills åstadkommit, hur pass respektingivande mentorer man omger
sig med, vilka maktmedel man förfogar över samt potentialen att nå en
mycket inflytelserik position.
Financial News uppmärksammar Källström och AP1 för att vara
nytänkande och banbrytande inom
alternativa investeringar vilket exempelvis medfört en större riskaptit
än den genomsnittliga institutionella
hedgefondportföljen. Källström är
övergripande ansvarig för AP1:s 12,4
miljarder kronor stora portfölj som
investerats i hedgefonder. Denna
motsvarar ungefär 5 procent av
fondens totala tillgångar på drygt 252
miljarder kronor (per 31 december
2013). Han understöds av två externa
strategiska partners som hjälper honom med operationell due diligence
och struktureringen av managed
accounts för huvudportföljen.
NÄR KÄLLSTRÖM SATTE UPP
inriktningen för hedgefonder gjorde
han det först efter att ha skrivit en
önskelista för en optimalt kompletterande investeringsportfölj. Han
menar att detta är en rimlig utgångspunkt eftersom hedgefondmarknaden är så ytterst heterogen. Just dess
vida omfattning innebär att det finns
stora möjligheter att skräddarsy hed-
»Trendföljande
Managed Futures
kommer att fortsätta stå för en
betydande andel
av riskallokeringen.
gefondportföljer för väldigt specifika
syften givet att man vågar tänka
utanför gängse marknadspraxis och
index. På önskelistan stod det (1) en
portfölj som förväntas generera en
god riskjusterad avkastning, (2) en
avkastningsström som starkt diversifierar aktier över en längre tid mätt,
(3) i kriser med fallande tillgångsvärden önskas extra hög avkastning och
slutligen (4) en avkastning vars fördelning förväntas vara positivt skev
snarare än negativt, det vill säga större avkastningsavvikelser förväntas
vara positiva och inte negativa vilket
i finans brukar kallas ”fat tail”. Att
konstruera en hedgefondstrategi som
förmår uppfylla detta är långt ifrån
självklart då den typiska portföljen
av hedgefonder skulle fallera de flesta
önskningarna. Källström är dock av
uppfattningen att Första AP-fondens
hedgefondportfölj är konstruerad för
en förväntad måluppfyllelse.
DEN NUVARANDE PORTFÖLJEN
består av ungefär 25 förvaltare av
vilka tio innehar signifikanta allokeringar berättar Källström. För
närvarande är han bara investerad
med två nordiska förvaltare, Brummer & Partners Carve och Lynx.
Han har ett relativt fritt mandat som
även tillåter honom att investera med
nystartade förvaltare, detta har han
än så länge inte utnyttjat. Även om
portföljen har exponering mot de
flesta typer av hedgefondstrategier
som är okorrelerade mot aktier utgör
Managed Futures och Global Macro
en tydlig dominans i portföljen. Trots
att framför allt Managed Futuresindustrin upplevt några svåra år hade
AP1:s hedgefondportfölj ett positivt
resultatbidrag såväl under 2012 som
2013. Den totala hedgefondportföljen avkastade 6,1 procent 2012 och
8,2 procent 2013. Källström tror fortfarande på värdet av att ha Managed
Futures-förvaltare i portföljen.
– Trendföljande Managed Futures
kommer att fortsätta stå för en
betydande andel av riskallokeringen
även om vi har ett utökat fokus på
snabba Managed Futures-strategier
samt Global Macro, berättar Källström. Divergenta strategier möter
investeringsmålet väl medan konvergenta strategier, såsom exempelvis
ANNONS A N N O N S
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS 9
MARTIN KÄLLSTRÖM
»Hedgefondportföljen har en relativt
stor riskaptit för att få effekt på den
övergripande portföljen.
traditionella fixed income arbitragestrategier, är av mindre intresse då de
tenderar att realisera större förluster
vid fel tillfälle.
skiljer AP1:s
hedgefondportfölj från de flesta
andra har sitt ursprung i vår ansats
att snarare optimera hela vår portfölj, där hedgefonder är en del, än
hedgefondportföljen i sig. Med ett
matematiskt språk kan vi säga att vi
gör en ”global optimering” i stället
för en ”lokal optimering” som så
ofta annars görs för portföljer som
den här. Konsekvent med detta är att
hedgefondportföljen kommer att ha
annorlunda egenskaper än många
andra hedgefondportföljer. Den har
en relativt stor riskaptit för att få
effekt på den övergripande portföljen
– DET SOM FRÄMST
och den är koncentrerad sett till antal
förvaltare och strategier. Tanken är ju
att göra fondens hela portfölj så robust som möjligt och inte hedgefondportföljen i sig. Mer robust portfölj
innebär att den riskjusterade avkastningen ökar så mycket som möjligt
för fonden som helhet, samt att när
portföljen drabbas av större värdefall
ska hedgefondportföljen förväntas ge
extra bra avkastning. Utöver denna
approach bidrar urvalsprocessen för
förvaltare samt anpassade investeringsstrukturer till en väl genomtänkt
och effektiv portfölj av hedgefonder,
säger han till Hedgenordic i en intervju för ett år sedan. Då fick Martin utmärkelsen ”Top 40 Under 40 – Hedge
Fund Rising Stars” för första gången
och nu ett år senare är Martin en av få
som blivit återvald på listan.
Smart fakta
Martin Källström bor tillsammans med sin fru och två döttrar
i Saltsjöbaden utanför Stockholm.
Precis som för många andra småbarnsföräldrar är livet ett pussel
bestående av mycket resande,
intensiva dagar på kontoret på
Regeringsgatan i Stockholm och
dagishämtning. På fritiden prioriteras familjen, vänner, tennis, golf,
skidåkning och filosofiböcker.
Källström inledde sin karriär som
aktuariekonsult på Watson Wyatt
(nuvarande Towers Watson) efter
sin magisterexamen i finans och
studier i psykologi vid Stockholms Universitet. Därefter var
han ansvarig för Aon Investment
& Actuarial Consulting i regionen
och satt med i Aons globala kommitté för investeringsrådgivning.
2007 började han på Första APfonden för att fortsätta uppbyggnaden av fondens alternativa
investeringar. Han har på AP1
haft ansvar över Private Equityinvesteringar, fastighetsinvesteringar och opportuna investeringar innan fonden beslutade sig
för en strategisk satsning
på hedgefonder.
ODIN Fonder
PROFILINTERVJU
Överraskande
fondsparande
i april
Den totala fondförmögenheten
i Sverige ökade under april
med närmare 60 miljarder kro­
nor och uppgick vid utgången
av månaden till 2 617 miljarder,
vilket är den högsta förmögen­
heten som hittills uppmätts.
Nysparandet i fonder
uppgick under april månad till
totalt 26 miljarder kronor. Det
utgör det största nettoinflödet,
exklusive premiepensionsav­
sättningar, någonsin under en
enskild månad. Samtliga fond­
typer uppvisade nettoinsätt­
ningar och störst var intresset
för obligationsfonder.
I obligationsfonder (långa
räntefonder) nysparades
totalt 13,5 miljarder, varav
2,4 miljarder utgjordes av
företagsobligationsfonder.
Aktiefonder och blandfonder
uppvisade nettoinsättningar
på 6,5 respektive 5,2 miljarder.
Även penningmarknadsfonder
(korta räntefonder) hade netto­
insättningar under april på 0,6
miljarder.
– Det var ett överraskande
stort nysparande i fonder i
april, främst i obligationsfon­
der, men även i aktie- och
blandfonder. April är en månad
med stora placeringar till
tjänstepension och det verkar
som om även institutionella
förvaltare har valt fonder i
stor utsträckning. Den stora
placeringen i obligationsfonder
kan tyda på ett önskemål om
tryggare investeringar samt
en förväntan om sänkt ränta,
säger Pia Nilsson, vd i Fondbo­
lagens förening.
Under april var utvecklingen
på den globala aktiemarknaden
positiv och värdet på Stock­
holmsbörsen (inklusive utdel­
ningar) steg under månaden
med knappt två procent.
- vi skapar värde för framtiden
Historisk avkastning är inte någon garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder
kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.
A N N O N S
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS 10
M ÖJLIG HETER
RÅVARUMARKNADER
» Det unika med den
nordiska elmarknaden
och dess instrument
är dess styrande inslag
från väderparametern
till skillnad från många
övriga marknader.
Matthias Hellberg
Nordiska elmarknaden – den fula ankungen
När man talar om råva­
rumarknader och gör en
indelning i exempelvis in­
dustrimetaller eller energi
med olja och gas i spetsen,
så förekommer sällan eller
aldrig diskussionen om el
som underliggande råvara.
Detta trots att el ingår
som en betydande andel
i många länders BNP.
TEXT KAMRAN GHALITSCHI
En anledning till detta är att det för
många länder inte funnits någon
reglerad marknadsplats att agera på
alternativt har marknaden varit för liten och fragmenterad för att attrahera
olika former av marknadsaktörer.
För Norden, som både ur ett
marknadsperspektiv och med EUdirektiv numera även ihopkopplat
med stora delar av norra Europa via
förbindelser, ser det annorlunda ut.
Det som började som en nationell
marknadsplats i Norge 1992 under
namnet Nord Pool, spred sig snabbt
till övriga nordiska länder. Sedan
2010 ägs marknadsplatsen av amerikanska Nasdaq och ingår som en
del i Nasdaq OMX Commodities.
Under en lång tid har den nordiska
elmarknaden via Nord Pool varit
världens största och ledande börs
när det gäller transparent handel
med clearade forwards-, futures- och
optionskontrakt för el med dagsvolymer motsvarande aktiehandeln på
Oslo börs. En ställning som lär vara
ohotad ett tag framöver.
VARJE MARKNAD MED
dess speci-
fika instrument och kontrakt brukar
ha en egen karakteristik som kan
skilja sig åt från övriga tillgångsslag
fastän man de senaste årtionden sett
att finansmarknaderna är hårdare
sammanlänkad genom både aktier,
räntor och råvaror.
– Det unika med den nordiska
elmarknaden och dess instrument
är dess styrande inslag från väderparametern till skillnad från många
övriga marknader. Prissättningen
sker i vanlig ordning av förhållandet
mellan utbud och efterfrågan där den
senare är inelastisk på kort sikt med
undantag för temperaturvariationer,
säger Mattias Hellberg, portföljförvaltare på Shepherd Energy. Ett stort
fokus hamnar därför på hur utbudet
fluktuerar där tillgången på snö och
vatten är avgörande för producenternas strategier i ett fysiskt system med
stora inslag av vattenkraft.
PARAMETRAR SOM KOL och gas har
stundtals för de längre terminskontrakten en påverkan för prissättningen
men i takt med att både Norden och
norra Europa bygger ut sin kraftproduktion med förnyelsebara källor som
vind- och solkraft så ökar väderberoendet ånyo för hela marknaden och
hela dess terminskurva.
När man i den finansiella världen
letar med ljus och lykta efter okorrelerade tillgångsslag för att skapa en
diversifierad portfölj så är det få som
tänker på att leta efter investeringar
som varierar med hur vädret skapar
trender och som exempelvis inte enbart följer makroekonomisk statistik.
– Med tanke på att det finns investeringsmöjligheter i den nordiska
elmarknaden både för kortsiktiga
handlare och för mer långsiktiga investerare så gör det den till en ytterst
intressant marknadsplats att allokera
DIN EGEN GULDRESERV
inansorolig för ditt sparkapital? Investera i fysiskt guld så sover du lite bättre om nätterna. En
klok rekommendation är att ha cirka 10 procent guld i sin sparportfölj, vid sidan av aktier och
obligationer. Guld har en inbyggd säkerhet och är historiskt sett en trygg sparform.
Hos Guldcentralen är det enkelt att köpa och sälja guld. Momsfritt och problemfritt! Vi är en seriös
aktör och ett av Sveriges ledande företag inom handel med investeringsguld.Våra kunder är allt från
småsparare som köper guldmynt och mindre guldtackor till privatpersoner och företag som investerar i
12,5 kilos guldtackor. Kontakta oss så berättar vi mer om det ädla guldet.
Tel 08-410 515 90
•
[email protected]
•
www.guldcentralen.se
kapital till via diverse etablerade fonder och diskretionär förvaltning via
managed accounts, säger Hellberg.
FÖR NÄRVARANDE KAN den
nordiska elmarknaden också vara
extra intressant för en investering
på lite längre sikt då vi det senaste
året handlat ned terminspriserna på
el i Norden till historiskt låga nivåer
på grund av mycket nederbörd och
fortsatt införsel av billig subventionskraft. Just nu har vi en tendens till att
stabil basproduktion från främst kol
och gas läggs ned på grund av att den
inte är ekonomisk lönsam.
– Detta är naturligtvis bra ur miljösynpunkt, men det innebär att vi
också kan drabbas av en utbudsproblematik i det fallet att väderförhållandena eller konjunktur skulle skapa
en stor efterfrågeökning, noterar
Hellberg.
ANNONS
Paulina von Euler
Peder Kruse
När man flyttar hem är det viktigt
att tänka efter före
Under 60- och 70-talet gick flyttvågen,
framförallt av skatteskäl, från Sverige.
På senare tid har däremot allt fler valt att
flytta tillbaka till Sverige. Det finns många
faktorer att ha i åtanke för att hemflytten
ska gå smidigt.
försäkringsbolag när tillgångar ska flyttas hem riskerar att bli väldigt kostsamma. Som privatperson är
det svårt att själv förhandla med bankerna. I det läget
behöver man ta hjälp av en opartisk finansiell rådgivare som bland annat har erfarenhet av att förhandla med
banker, säger Paulina von Euler.
ringar så att man förstår hur man tjänar eller förlorar
sina pengar och underskatta inte effekten av ränta på
ränta. Många av våra kunder vill att deras tillgångar
skall ärvas av nästa generation, så därför arbetar vi
tålmodigt och metodiskt med riskspridning av tillgångarna, säger Peder Kruse.
Inte bara hemvändare tar hem pengar
Det är inte bara hemvändare som flyttar hem sina
pengar, utan även bosatta i Sverige väljer att genomföra s.k. självrättelse i sin deklaration. På senare år har
Skatteverket uppmuntrat genomförande av självrättelser. De görs ofta av personer som bott utomlands
i många år eller som av någon annan anledning har
odeklarerade tillgångar utomlands och på eget initiativ
flyttar hem sina utlandsinvesteringar.
– Även här är det viktigt att tänka efter före. Det
finns idag väl utarbetat körschema för att hantera rättelseprocessen och många utländska banker ser en sista
chans att ta betalat för sina tjänster. Kreativiteten från
utländska banker är stor med nya avgifter och arvoden
som är onödigt höga, säger Paulina von Euler.
När man väl flyttat hem sitt kapital är det dags att
förvalta det på hemmaplan. Vi må vara Sveriges tråkigaste förvaltare men det kan ta en livstid att bygga upp
en förmögenhet och den får inte gå förlorad säger Peder Kruse, förvaltningsansvarig på von Euler Partners.
– Det är viktigt att man har okomplicerade place-
Var medveten om tjänstepensionernas
dolda avgifter
Det är viktigt att regelbundet se över sitt tjänstepensionssparande. Säkerställ att dina investeringar inte
äter upp för mycket av dina pensionspengar i form av
onödigt höga avgifter. Om du väljer att ta hjälp av en
försäkringsmäklare bör du vara medveten om att de
kan ha en dold agenda. Det är därför klokt att ifrågasätta hur oberoende försäkringsmäklaren verkligen är.
– Många tenderar att stoppa huvudet i sanden vad
gäller deras tjänstepensionsförsäkring. Det är viktigt
att försöka undvika alla höga kostnader som finns inbyggda i tjänstepensionssystemet. Genom att nyttja de
utökade möjligheten till flytträtt och låta en opartisk
finansiell rådgivare göra en översyn kan man få ner
kostnaden betydligt, säger Peder Kruse.
– En opartisk finansiell rådgivare erbjuder inte
några egna produkter och tillhör inte någon sfär. Det
ger dem friheten att kunna rekommendera fritt från
marknaden och handplocka specialister inom alla områden när det behövs, säger Peder Kruse.
TEXT: ANNIKA WIHLBORG
– Vi märker ett ökat intresse från svenskar att återvända till Sverige. Många som flyttat ut från Sverige vill
av olika skäl återvända. Skatteklimatet är idag förmånligt. Sverige är ett välskött land och delar av övriga
Europa har en sargad ekonomi. Inte bara Zlatan vill
leva och dö i Sverige, säger Paulina von Euler, vd på
von Euler & Partners, en opartisk finansiell rådgivare
och förvaltare för förmögna privatpersoner, företag
och stiftelser.
Hennes råd till hemvändare är att tänka efter före,
det är viktigt att genomföra alla steg i rätt ordning.
Ta hjälp av en erfaren rådgivare som kan hjälpa dig att
lägga alla pusselbitar och förklara för dig vad en hemflytt innebär. Det är viktigt att ha hela bilden klar för
sig innan man väljer att flytta hem. Ta god tid på dig,
finansiella transaktioner blir sällan bra om man väljer
att forcera dem.
– Det är mycket att tänka på. Det är inte bara skatteavtal mellan länderna som ska klargöras. Avgifter
och transaktionskostnader hos utländska banker och
För mer information:
VON EULER & PARTNERS AB
Erik Dahlbergsallén 15
115 20 Stockholm
Tel: 08-545 800 20
www.voneulerpartners.se
A N N O N S
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS 12
FOKUS
PRIVATE EQUITY
» Alla förutsättningar finns på plats
för att private equity ska kunna ge
en långsiktig, god värdeutveckling.
Private equity har nått pensions- och fondplattformarna
Pensions- och fondsparare
kan i dag enkelt investera
i private equity via globalfonder som är speciali­
serade på börsnoterade
PE-bolag. Möjligheten
finns hos pensionsbolag
som Folksam, Skandia,
Movestic, Söderberg &
Partners, Max Mathiesen
och Danica samt banker,
kapitalförvaltare och
fondplattformar.
lokering. Till exempel Skandia har
en målallokering för private equity
på tio procent, och deras private
equity-investeringar har gett en årlig
överavkastning jämfört med börsen
på elva procent under de senaste
tio åren.
Utomlands finns exempel på
framgångsrika förvaltare som Yale
med 32 procent av sina tillgångar
i private equity, och en uppnådd
årlig avkastning på 30 procent sedan
1970-talet.
»Private equity
brukar ju leverera
hög avkastning, så
vi är inte förvånade
över resultatet.
terade bolagen går till på samma sätt
vare sig riskkapitalbolaget är noterat
eller privat. De krav på öppenhet
som börsen ställer på det noterade
private equity-bolagen kan de hantera utan problem, och vi uppskattar
transparensen med löpande
bolagshändelser och avkastningsrapporter varje månad eller kvartal.
än till exempel en vanlig Sverigefond,
standardavvikelsen ligger på sju
procent enligt Morningsstar på tolv
månader, och uppnås genom diversifiering vad gäller geografi och sektorer samt vårt investeringsfokus på
kvalitetsbolag. Det finns olika typer
av private equity-bolag, exempelvis
de som är inriktade på infrastruktur
och krediter har normalt en lägre
risk. Vi kan ändra allokeringen och
ytterligare sänka risken om det kommer tecken på konjunkturnedgång,
vilket brukar föregå börsnedgångar.
Samtidigt kan en konjunkturnedgång
innebära intressanta investeringsmöjligheter för långsiktiga ägare, och
många av våra bolag har kunnat genomföra fina investeringar och omfattande utvecklingssatsningar under
krisåren. Bland annat har vi en stor
allokering till Berkshire Hathaway i
fonden, och Warren Buffet med kollegor tillhör dem som brukar passa
på med billiga investeringar när det
är oro på marknaderna. Till exempel
den stora tåginvesteringen, Burlington, som de gjorde för några år sedan
när fraktpriserna låg på botten.
A world of combinations
TEXT JONATHAN FURELID
Private equity är ett tillgångsslag
som har gett hög avkastning sedan
1970-talet till en
relativt låg risk, beroende på
diversifiering med ett antal investeringar och aktivt utvecklingsarbete
i bolagen.
Private equity har historiskt gett
mycket god avkastning och är en naturlig del i institutioners tillgångsal-
har under snart fem år toppat fondlistorna och gett högre avkastning
än vanliga globalfonder. Vi frågar
förvaltaren Tom Berggren vad som
ligger bakom det goda resultatet.
– Private equity brukar ju leverera hög avkastning, så vi är inte
förvånade över resultatet. Vi har en
förkärlek för kvalitetsbolag och väljer
oftast förvaltare som har årtionden
av starka track-record.
Hur är förutsättningarna just nu
för private equity?
– Alla förutsättningar finns på plats
för att private equity ska kunna ge en
långsiktig, god värdeutveckling. På
kort sikt tycker de flesta att läget för
avyttringar är bättre än för nyinvesteringar med relativt höga priser
och ökande antal företagsaffärer.
Det passar oss bra som ju alltid är
fullinvesterade och förväntar oss att
de investeringar som gjorts under
krisåren nu säljs med goda vinster.
Hur fungerar det egentligen med
private equity på börsen – är inte
modellen att jobba i det tysta
utanför börsen?
– Själva investeringsarbetet i de ono-
Hur ser ni på riskerna för fonden, till
exempel vid en allmän börsnedgång
som ju också skulle drabba denna typ
av bolag?
– Fonden har en betydligt lägre risk
A world of combinations
TYVÄRR HAR DET varit svårt för
vanliga pensionssparare att få del av
den höga private equity-avkastningen då minsta investering i en PEfond kan vara 100 miljoner kronor
eller högre, samtidigt som pengarna
blir inlåsta i en stängd fond. Alternativet blir att investera i börsnoterade
private equity-bolag eller globalfonder som är specialiserade på att
investera i dessa bolag.
I Sverige finns en fond för ”Listed
Private Equity” som är topprankad
hos Morningstar med 5 stjärnor –
OPM Listed Private Equity. Fonden
A world of combinations
A world of combinations
Jyske Invest Fund Management A/S
CVR-Nr. 15501839 • Vestergade
8-16 Management
• DK-8600 Silkeborg
• Tel. +45 89 89 25 00 • Jyskeinvest.com
Jyske Invest Fund
A/S
CVR-Nr. 15501839 • Vestergade 8-16 • DK-8600 Silkeborg • Tel. +45 89 89 25 00 • Jyskeinvest.com
OPENING THE DOOR
TO CHINA’S DOMESTIC
EQUITY MARKETS
ETFS-E Fund MSCI China A GO UCITS ETF (CASH) is Europe‘s
first physically replicated UCITS exchange traded fund tracking
the MSCI China A Index. CASH offers investors a unique, simple
and easy access to investing in Asia’s fastest growing economy.
Be part of the China growth story today.
For further information please call +44 (0)20 7448 4330 or visit
etfsecurities.com
ETF SECURITIES
EMPOWERING INVESTMENT IDEAS
etfsecurities.com | +44 (0)20 7448 4330
This communication has been issued and approved for the purpose of section 21 of the Financial Services and Markets Act 2000 by ETF Securities (UK) Limited which is authorised and regulated by the United Kingdom Financial
Conduct Authority (538634). ETFS UK is required by the FCA to clarify that it is not acting for you in any way in relation to the investment or investment activity to which this communication relates. In particular, ETFS UK will not
provide any investment services to you and or advise you on the merits of, or make any recommendation to you in relation to, the terms of any transaction. No representative of ETFS UK is authorised to behave in any way which would
lead you to believe otherwise. ETFS UK is not, therefore, responsible for providing you with the protections afforded to its clients and you should seek your own independent legal, investment and tax or other advice as you see fit.
Investments may go up or down in value and you may lose some or all of the amount invested.
The information contained in this communication is neither an offer for sale nor a solicitation of an offer to buy securities nor shall any securities be offered or sold to any person in any jurisdiction in which an offer, solicitation, purchaser
or sale would be unlawful under the securities law of such jurisdiction. This communication should not be used as the basis for any investment decision.
The fund referred to herein is not sponsored, endorsed, or promoted by MSCI, and MSCI bears no liability with respect to such fund or any index on which such Fund is based. The fund-specific supplement to the prospectus contains
a more detailed description of the limited relationship MSCI has with GO UCITS ETF Solutions Plc and the fund.
A N N O N S
HELA DENNA BILAGA ÄR EN ANNONS FRÅN SMART MEDIA ANNONS 14
KRÖNIKA
Vad är en hedgefond?
Alltså på riktigt.
Det verkar inte finnas
någon generell, allmänt
accepterad definition på
vad en hedgefond är. Väl­
digt ofta är de förklaringar
som man finner väldigt
vinklade mot amerikan­
ska normer, som inte har
någon relevans för oss
i Europa.
TEXT KAMRAN GHALITSCHI,
CEO/PUBLISHER HEDGENORDIC
Även den akademiska världen har
gjort flera försök att hitta en allmänt
accepterad standard för att kunna
skilja exempelvis hedgefonder, traditionella fonder och private equity
från varandra. Enligt många definitioner – återigen speciellt de med
amerikanskt ursprung – används
termer som ”oreglerade, belånade,
hävstång, korta positioner, hög risk,
exotiska, offshore” för att beskriva fenomenet hedgefonder. Men på något
vis räcker det inte riktigt ända fram.
frågan
ytterligare är det breda utbudet av
olika strategier, ansatser och filosofier inom hedgefondvärlden. Att
börja med att säga ”jag förvaltar en
hedgefond” säger inte mer än någon
som säger ”jag håller på med sport”.
Personen i fråga kan vara racingförare, hålla på med djupdykning,
skidåkning, fotboll, delta i Iron Man
eller kasta pil. Vissa hävdar ju till och
med att golf är en sport.
VAD SOM KOMPLICERAR
då en hedgefond? Tämligen ofta när man läser ett faktablad
eller pratar med en förvaltare, så
finns det något som säger ”ah, det
SÅ VAD ÄR
NY
T
SMAR
T
TJÄNS
är en hedgefond”, medan förvaltaren kanske vill framhålla en annan
term eller definition. Speciellt sedan
termen hedgefond har blivit något
mindre populär på senare tid.
Det finns några saker som för mig
pekar på att en fond har karaktärsdragen av en hedgefond, men mer
vanligtvis återfinner man inte dem
under rubriken för bredare accepterade ”definitioner”. Avgifter är en. En
hedgefondförvaltare kanske betalar
räkningarna med förvaltningsavgiften, men tjänar sina pengar på
det prestationsbaserade arvodet. En
absolutavkastande inriktning på förvaltningen är en annan. Hedgefondförvaltare har som målsättning, även
om de inte alltid lyckas, att skapa
avkastning oavsett marknadsförutsättningar och jämför sig inte med ett
index eller jämförelsegrupp.
KORRELATION ÄR EN ANNAN. Om
en hedgefond inte korrelerar alltför
mycket med något annat, inte ens
med andra hedgefonder, finns det en
möjlighet att den skulle räknas som
hedgefond. Ett annat karaktärsdrag
är att förvaltarna är stora investerare
i sin egen fond och att fondvillkoren
tillåter dem att vara mer flexibel i
sin förvaltning och ha möjligheten
att använda olika instrument i sin
trading, ha mer koncentrerade innehav och faktiskt ta opportunistiska
positioner.
ha endast
traditionella innehav, kan jobba utan
belåning, ha sin juridiska hemvist
”onshore” i normala länder utanför
kretsen av så kallade offshore-länder,
eller handla med inget annat än tråkiga aktier. De har vanligtvis absolut
inte mer risk (mätt som volatilitet) än
en traditionell aktiefond.
EN HEDGEFOND KAN
DE STRATEGIERNA KAN GRUPPE-
i fem bredare investeringsstilar.
Till att börja med har vi ”Relative Value”. Denna strategi försöker utnyttja
felprissättningar och förändra prisrelationer mellan relaterade värdepapper (convertible bond arbitrage, fixed
income arbitrage, statistical arbitrage). Sedan har vi ”Global Macro”,
som beskriver analysen av förändringar i makroekonomiska trender
för att kapitalisera på möjligheterna
i uppåt- och nedåtgående marknadsriktningar bland olika marknader, tillgångsslag och finansiella
instrument. Som nummer tre har
vi ”Event Driven”. Dessa förvaltare
köper och blankar aktier i bolag som
upplever substantiella förändringar
inom företaget (mergers arbitrage,
distressed securities och special
situations). ”Managed Futures” är
datordriven strategi som gör affärer i
terminer och optioner på finansiella
instrument och varor (systematisk,
long-term trend-following models).
Slutligen har vi ”Equity Hedged”,
som tjänar pengar på att ta långa
positioner i undervärderade aktier
och motsvarande korta positioner i
övervärderade aktier, med en fast eller variabel underliggande netto lång
eller kort exponering.
RAS
DEN UNDERLIGGANDE FILOSOFIN
inom hedgefondindustrin är att förvaltarens skicklighet (“alfa”) snarare
än utvecklingen för en marknad eller
tillgångsslag (“beta”) i huvudsak ska
definiera framgången för en särskild
strategi. Många hedgefondförvaltare
investerar sina egna pengar i sina
fonder, vilket innebär att deras intressen ligger helt i linje med de hos
sina investerare. Detta är sällan fallet
när det gäller traditionella fondförvaltare.
VI HJÄLPER DIG ATT
JÄMFÖRA FACTORINGBOLAG
OCH VÄLJA RÄTT AVTAL
www.fakturum.se
FAKTURAKÖP | FAKTURABELÅNING | FACTORING
» Hedgefondförvaltare har som
målsättning att skapa avkastning
oavsett marknadsförutsättningar.
Vågar du vara utan Sveriges
Vågar
du vara utanplaceringar?
Sveriges
bästa
strukturerade
bästa
strukturerade
placeringar?
Vågar du vara utan Sveriges
bästa strukturerade placeringar?
Mangold Fondkommission AB
Postadress
Besöksadress
Box 55691
Engelbrektsplan 2
102 15 Stockholm
114 34 Stockholm
Telefon
08-503 01 550
Fax
08-503 01 551
E-post
[email protected]
Internet
www.mangold.se
Organisationsnummer
556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Postadress
Besöksadress
Box 55691
Engelbrektsplan 2
102 15 Stockholm
114 34 Stockholm
Telefon
08-503 01 550
Fax
08-503 01 551
E-post
[email protected]
Internet
www.mangold.se
Organisationsnummer
556585-1267
Mangold Fondkommission AB
Postadress
Besöksadress
Box 55691
Engelbrektsplan 2
102 15 Stockholm
114 34 Stockholm
Telefon
08-503 01 550
Fax
08-503 01 551
E-post
[email protected]
Internet
www.mangold.se
Organisationsnummer
556585-1267