Aktia Bank 2.11.2015 Ind Asiens Köpstarka Konsum Extra

Transcription

Aktia Bank 2.11.2015 Ind Asiens Köpstarka Konsum Extra
Aktia Aktieobligation Asiens Köpstarka Konsument
30.09.2015
Produktens allmänna villkor
Aktiekorgens
avkastning
Aktia Aktieobligation Asiens Köpstarka Konsument avkastning är bunden till en
aktiekorg som består av tolv (12) aktier. Varje aktie i aktiekorgen har samma vikt (1/12),
med vilken aktiens avkastning multipliceras. Före lånets förfallodag beräknas skillnaden
mellan startdagens och slutdagens värdeförändring i aktiekorgen, dock så att de fem (5)
bästa aktiernas avkastningar är låst till 30 % oavsett deras verkliga avkastningar. De
övriga sju (7) aktiernas avkastningar är deras verkliga avkastningar. Därefter multipliceras
aktiekorgens avkastning med deltagandegraden.
Kapitalgaranti
100 % av kapitalet är garanterat på lånets förfallodag.
Emisionskurs
Alternativ Neutral 100 %
Alternativ Extra 110 %
Startdag
19.10.2010
Emissionsdag
19.10.2010
Slutdag
(Placering)
19.10.2015
Förfallodag
2.11.2015
Avkastningskoefficient
(Deltagandegrad)
Alternativ Neutral 90 %
Alternativ Extra 205 %
Valuta
EUR
Indikativt
marknadspris
99.71
99.71
Alternativ Neutral
Alternativ Extra
Aktia Bank Abp, Pb 207, Mannerheimvägen 14, 00101 Helsingfors, tfn 010 247 5000, FO-nummer 2181702-8, www.aktia.fi
Aktiekorgens verkliga värdeutveckling
[Källa: Bloomberg]
19.06.2011
19.02.2014
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
-10.0%
-20.0%
Startvärde*
Anta Sports Products Ltd
Belle International Holdings
China Mengniu Dairy Co Ltd
China Yurun Food Group Ltd
Honda Motor Co
Hyundai Mobis
Hyundai Motor Co Ltd
Largan Precision Co Ltd
Lotte Shopping Co
Nintendo Co Ltd
Singapore Airlines Ltd
Wilmar International Ltd
Aktiekorg
* varje enskild akties pris i noterad valuta
Pris*
[30.9.2015]
15.86
20.00
14.48
6.70
23.60
54.40
29.20
1.76
3005.00
3539.00
244500.00 231500.00
155000.00 164000.00
560.00
2560.00
456000.00 285500.00
21030.00 20060.00
16.04
10.70
6.29
2.57
Avkastningen
Verkliga
Avkastningen
Korrigering av
avkastningen
26.1%
-53.7%
130.5%
-94.0%
17.8%
-5.3%
5.8%
357.1%
-37.4%
-4.6%
-33.3%
-59.1%
20.8%
30.0%
30.0%
-53.7%
30.0%
-94.0%
30.0%
-5.3%
30.0%
30.0%
-37.4%
-4.6%
-33.3%
-59.1%
-11.5%
30.0%
30.0%
30.0%
30.0%
Aktieobligationens kalkylmässiga vinst** är lika med Aktiekorgens värdeförändring gånger deltagandegraden
Neutral
0.0%
Kalkylmässig vinst är [30.9.2015] lika med
Extra
0.0%
** Med Aktieobligationens kalkylmässiga vinst anses avkastningen som skulle erhållas om aktieobligationen
förföll [30.9.2015].
Ansvarsfrihetsklausul
Denna rapports syfte är att beskriva de underliggande tillgångarnas verkliga och i enlighet med de lånespecifka korrigerade samt
aktieobligationens kalkylmässiga avkastning [ det specificerade datumet då rapporten publicerades, om annat inte nämnts].
Uträkningarna baserar sig på information samlad från offentligt tillgängliga källor som Aktia Bank ABP anser vara tillförlitliga. Aktia
Bank Abp. ansvarar dock varken för riktigheten, för fullständigheten av innehållet eller de utförda beräkningarna. Den historiska
värdeutvecklingen för de underliggande tillgångarna beskriven i denna rapport utgör ingen garanti för framtida värdeutvecklingen. De
beskrivna räkneexemplen i rapporten [ i rapporten angivna datum] bygger på tillgänglig information då rapporten publicerades.
Denna rapport skall under inga omständigheter ses som en sälj- eller köprekommendation eller uppmaning till värdepappers- eller
någon annan handel.
Aktia Bank Abp, Pb 207, Mannerheimvägen 14, 00101 Helsingfors, tfn 010 247 5000, FO-nummer 2181702-8, www.aktia.fi
19.08.2015
19.06.2015
19.04.2015
19.02.2015
19.12.2014
19.10.2014
19.08.2014
19.06.2014
19.04.2014
19.12.2013
19.10.2013
19.08.2013
19.06.2013
19.04.2013
19.02.2013
19.12.2012
19.10.2012
19.08.2012
19.06.2012
19.04.2012
19.02.2012
19.12.2011
19.10.2011
19.08.2011
19.04.2011
19.02.2011
19.12.2010
19.10.2010
-30.0%