Fondförslag Bekväm Stabil – låg risk

Transcription

Fondförslag Bekväm Stabil – låg risk
Gäller från oktober 2012
Fondförslag Bekväm Stabil – låg risk
sparande. I våra bekväma fondförslag har vi valt
ut en kombination av fonder som gör att du inte
behöver vara aktiv själv och byta fonder ofta. Cirka
vartannat år kontaktar du en rådgivare som hjälper
dig att anpassa placeringen till våra aktuella råd.
Fondförslaget Bekväm Stabil rekommenderar vi
till dig som sparar på medellång sikt och vill ha
låg - medelhög risk. Sparar du på kort sikt kan
detta fondval passa om du vill ta lite större risker
för att få möjlighet till högre avkastning på ditt
Här kontrollerar du om fondförslaget stämmer med din spartid och den risk du är beredd att ta med ditt sparande.
Risk
Spartid
1-3 år
3-5 år
5-10 år
Över 10 år
Mycket låg
Defensiv
Defensiv
Stabil
Balans
Låg
Defensiv
Stabil
Balans
Balans
Medel
Stabil
Stabil
Balans
Tillväxt
Hög
Stabil
Balans
Tillväxt
Potential
Mycket hög
Balans
Tillväxt
Potential
Potential
Sparar du på kortare sikt än 1 år rekommenderar vi Länsförsäkringar Penningmarknadsfond.
Stabil (låg risk)
LFAB Kommunikation 09593 utg 00 Bekväm Stabil 2012-09
SKAGEN
Global
20%
Standard Life
GARS
20%
Länsförsäkringar
Penningmarknadsfond
30%
Enter
Return
30%
Genomsnittlig förvaltningsavgift: 0,8 %
Andel aktier: 22 %
Andel ränteplaceringar: 76 %
Övrigt: 2 %
Förslaget innehåller till större delen räntefonder, en fond som placerar över hela världen i aktier, räntepapper och fastigheter och en
global aktiefond. När du väljer en kombination av olika fonder sprider du dina risker vilket innebär att risken blir lägre totalt sett.
Fakta om fonderna vi föreslår i Bekväm Stabil
Standard Life SICAV GARS
Länsförsäkringar
Penningmarknadsfond
Fonden placerar i svenska räntebärande värdepapper med tonvikt
på statsskuldväxlar som ges ut av svenska staten. Fondens placeringar har korta löptider som innebär låga risker.
Morningstar Rating: ****
Morningstar Rating: saknas
Förvaltningsavgift: 0,2 % per år
Förvaltningsavgift: 1,6 % per år
Risknivå
1
2
Fonden placerar över hela världen i aktier, räntepapper och fastigheter. Förvaltaren kan fritt välja placeringar utifrån sin bedömning om
var utsikterna för bästa möjliga avkastning finns. Målet är att för
varje treårsperiod ge en viss positiv avkastning – så kallad absolut
avkastning.
3
4
5
6
7
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Enter Return
Skagen Global
Fonden investerar i svenska räntebärande värdepapper med
korta och långa löptider i en blanding av företags-, bostads- och
statsobligationer.
Fondens strategi är att hitta företag av hög kvalitet till ett lågt pris
som kännetecknas av att de är undervärderade, otillräckligt analyserade och impopulära. Fonden strävar efter att ha en god geografisk spridning och balans mellan olika branscher.
Morningstar Rating: ****
Morningstar Rating: *****
Förvaltningsavgift: 0,65 % per år
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Förvaltningsavgift: 1,0 % per år. Om fonden utvecklas bättre än
sitt jämförelseindex delas 90/10 mellan andelsägarna och förvaltningsbolaget.
Risknivå
1
2
3
4
5
6
7
Våra fondförslag är till för att hjälpa dig att hitta en kombination av fonder
som passar dig utifrån spartid, riskvilja, intresse och erfarenhet av fonder
och placeringar. Det är inte en förvaltnings­tjänst eller så kallade fond-ifonder utan du gör fondvalen och bestämmer själv över omplaceringar
och byten. Fondförslagen är allmänt hållna och inte anpassade efter
individuella förhållanden.
Sparande i fonder innebär alltid en risk. Fonder kan såväl öka som minska i värde. Det beror bland annat på utvecklingen av världens börser, ränteutvecklingen och
på förändringar i valutakurser. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.