Delprojektplan, 230 kB

Comments

Transcription

Delprojektplan, 230 kB
PROJEKTNAMN
UTGÅVA
Närvård i västra Sörmland
DATUM
2015-03-16
DIARIENR
LS-LED15-0334
Projektbeskrivning
DelprojektSpecialiserad sjukvård
i hemmet
Syfte:
Att skapa en organisation för specialiserad sjukvård i hemmet för medborgarna i hela västra
länsdelen. Medicinska bedömningar, behandlingar och omvårdnad ska, om det gagnar
patienten, i första hand ske hemmet som allternativ till akutbesök och inläggning på sjukhus.
Signeras:
Signeras:
Ort och datum
Ort och datum
Uppdragsgivare
Projektledare
Landstinget Sörmland
Repslagaregatan 19
611 88 Nyköping
Fax 0155-28 91 15
Tfn 0155-24 50 00
E-post [email protected]
SID 1(3)
Ändringshistorik
Utgåva
1.
2.
3.
4.
Datum
Orsak till ändring
Ändring
Utfärdare
Nulägesbeskrivning ......................................................................................................................... 2
Vad vill vi åstadkomma ................................................................................................................... 3
Resurser ........................................................................................................................................... 3
Tidplan ............................................................................................................................................. 3
1. Nulägesbeskrivning
Specialiserad sjukvård i hemmet Uppdraget för den palliativa verksamheten reviderades och beslut
gällande uppdrag fattades i maj 2012 vilket innebär att vården ska erbjudas




alla diagnoser
alla ålder
utifrån symtom och behov
bedrivas dygnet runt
Maxantal är satt på 35 patienter som kan vara inskrivna i palliativa teamet detta har dock vid flera
tillfällen överskridits. Idag bedrivs verksamheten med hög kvalité utifrån parametrarna i Svenska
palliativregistret. Teamet består av läkare och paramedicinsk personal dagtid måndag till fredag,
sjuksköterska dygnet runt veckans alla dagar. Varav nattbemanningen i Vingåker och Katrineholm sköts
av kommunerna och för inskrivna patienter som bor i Flen finns en sjuksköterska i beredskap på SSIH.
Enheten har även ett uppdrag att stå för rådgivning och utbildning till vårdcentraler och kommunal vård
och omsorg. När patienten skrivs in i palliativa teamet tar man över hela hälso- och sjukvårdsansvaret,
kommunen kan vara involverade i omvårdnad samt ha delegerade sjukvårdsuppgifter för
omvårdnadspersonal. En utvärdering av verksamheten gjordes 2013 över hela Sörmland som visade på
flera brister, olikheter och svårigheter.
Det mobila närvårdsteamet startades upp som projekt 2006 och har utvelats till ett team som bedömer
och behandlar patienter hemma framförallt med hjärtsvikt, KOL, infektioner och smärtproblematik.
Mobila närvårdsteamet består av två sjuksköterskor och en läkare som arbetar 50%. Det finns ett nära
samarbete med kommunens distriktssköterskor/ sjuksköterskor i hemsjukvården samt KOL- och
hjärtsviktssköterska medicinmottagningen. Mindre samarbete förekommer med vårdcentralernas KOLoch hjärtsviktssköterskor, dessa kompetenser ska dock införas på samtliga vårdcentraler. Det mobila
teamet tar inte över hela hälso- och sjukvårdsansvaret utan kompletterar och arbetar tillsammans med
framför allt distriktssköterskor/ sjuksköterskor i kommunen. Flera läkare har påtalat att de upplever inte
att de är delaktiga i vården utan att mobila närvårdsteamet tar över när de är involverade i vården. Det
finns idag inget nedskrivet uppdrag för mobila närvårdsteamet och i dag arbetar de bara med patienter
som bor i Katrineholms kommun. Det finns en efterfrågan från Flen och Katrineholm om att möjligheten
även ska finnas för medborgarna i dessa kommuner. Teamet arbetar dagtid måndag till fredag.
SID 2(3)
Kvaliten på verksamheten är svår att visa då inga mätningar görs och verksamheten är inte med i några
kvalitetsregister. Gränsdragningen i ansvar och tillgång till Specialiserad sjukvård i hemmet diskuteras
mellan huvudmännen och det upplevs inte vara helt klart var gränsen går. Det finns en
överenskommelse när det gäller specifika sjuksköterskeuppgifter där det framgår vad som åligger den
kommunala hälso- och sjukvården och vad som kräver specialiserad nivå.
2. Vad vill vi åstadkomma
Allt pekar på att patienter i målgrupperna, för projektet Närvård i västra Sörmland, gagnas av att få vård
i hemmet i större utsträckning än vad vi erbjuder idag. På alla nivåer handlar det om att vi har en bra
samverkan mellan enheter och vårdhuvudmän. God framförhållning och bra planering krävs för att vi
ska få färre akututryckningar, trygga och välinformerade patienter och anhöriga. När medarbetarna vet
vem som gör vad sparar vi tid. Samma möjligheter måste erbjudas för medborgarna i hela västra
länsdelen.
 Skapa ett team och fungerande arbetssätt med sjusköterska och mobilläkare som förstärker
ordinarie team ex. hemsjukvård, vårdcentral och specialistmottagning när äldre patienter blir
instabila i hemmet. Undersökning, bedömning och behandling sker i hemmet istället för på
akutmottagning och med eventuell inläggning när så är möjligt.
 Utveckla möjligheten till sjuksköterskebesök för vård och behandling i hemmet, med ansvarig
läkare inom slutenvård eller primärvård. Sjuksköterskebesöket kan utföras av hemsjukvården i
kommun eller Specialiserade sjukvården i landstinget utifrån gällande överenskommelse.
”Överenskommelse om åtgärder i den kommunala hälso- och sjukvården 130515”
 Skapa en specialiserad palliativvård i nära samverkan med kommunens hemtjänst och
hemsjukvård
 Utveckla arbetet med läkarmedverkan utifrån gällande läkaravtal på primärvårdsnivå.
 Utveckla ett personcentrerat arbetsätt som bygger på patientens behov och önskemål inte
organisationstillhörighet. Där SIP är verktyget som skapar tydlighet för patient och anhöriga.
Första steget är ta fram en testorganisation för ”Mobilt team”, genom att prova konceptet hitta
rutiner och arbetsätt som sen stegvis gör att kommun/ kommundel ansluts en efter en.
3. Resurser
En utökning av resurser gäller i första hand läkare, en utökning med 0,5 tjänst.(Utökningen i mobila
teamet är en omfördelning inom medicinkliniken på Kullbergska sjukhuset) Läkare 1,0 och sjusköterska
2,0 som mobilt närvårdsteam bör räcka för västra som upptagningsområde. Verksamhetschefen
planerar att säga upp avtalet gällande nattsjuksköterska med Vingåker och Katrineholmskommun,
kostnaden på 1,2 milj för det avtalet motsvarar kostnaden för att anställa sjuksköterskor så SSIH blir en
dygnet runt verksamhet. De paramedicinska resurserna behöver ses över och ansvarfördelningen mellan
vårdnivåerna. Delprojektgruppen tillsammans med projektgruppen ser över bemanningen och kommer
med förslag på i förta hand utöver ovanstående en omfördelning av resurser.
4. Tidplan
Se bilaga
SID 3(3)