Rev Minnesanteckningar 150318 - E

Comments

Transcription

Rev Minnesanteckningar 150318 - E
Minnesanteckningar
Datum
Dnr
2015-03-18
1 31 679330-14/9533
Minnesanteckningar från Förvaltningsforum möte nr 4
Tid: 18 mars 2015 kl 09.00-12.00
Var: E-legitimationsnämnden
Närvarande:
Bengt Bäverman, Arbetsförmedlingen
Sven Granlund, Bolagsverket
Ulf Kjellin, Lillemor Ehrner och Jan Sjösten, Skatteverket
Magnus Eriksson, Kronofogdemyndigheten
Ulf Palmgren, SKL
Johan Eriksson, Transportstyrelsen
Anna Fors, Försäkringskassan
Mats Svärdsudd, Försäkringskassan
Praveen Sirikumara, Pensionsmyndigheten
Stig Jönsson, Eva Ekenberg, Elisabeth Dellkrantz, Stefan Persson och Lena
Segerhammar-Pusic, E-legitimationsnämnden
Förhinder:
Magnus Forssmark, Bolagsverket
Per Landman, Skatteverket
Peter Sahlin, Försäkringskassan
1. Status Svensk e-legitimation 2015
Eva redogjorde för status Svensk e-legitimation, se PP-presentationen.
Förvaltningsforum framförde önskemål att den presenterade tidsplanen är en
återkommande punkt på mötena så att gruppen blir kontinuerligt informerad om
statusen kring aktiviteterna. En fråga ställdes om det finns något besked från Telia
rörande deras anslutning till Svensk e-legitimation. Nämnden har dialog med Telia
men utöver det finns inget svar på frågan. Myndigheterna ser vissa problem om inte
Telia ansluter. Även en fråga kring vad som kan göras om en myndighets omställning
till Svensk e-legitimation drar ut på tiden. Nämnden undersöker möjligheten att lösa
den problematiken inom ramen för Svensk e-legitimation och har som mål att kunna
kommunicera resultatet av den undersökningen innan sommaren.
2. Status myndigheternas arbete med anslutning
- Kort statusrapport från respektive myndighet hur arbetet fortlöper
Pensionsmyndigheten har genomfört en förstudie och kommer etablera ett projekt för
att ytterligare verifiera anpassningen till Svensk e-legitimation. De säkrar att det finns
www.elegnamnden.se
Postadress
171 94 SOLNA
Besöksadress
Korta gatan 10
Telefon växel
010-574 21 00
E-postadress
[email protected]
1(3)
Minnesanteckningar
Datum
Dnr
2015-03-18
1 31 679330-14/9533
resurser men kalkylerar inte med att det krävs alltför stor insats. De tittar också på
underskriftstjänsten för att avropa den så snart som möjligt.
Arbetsförmedlingen såg inget stort problem att anpassa sina tjänster till Svensk elegitimation. De har startat ett projekt och ser över behovet att avropa
underskriftstjänsten.
Skatteverket har haft ett projekt hela 2014 som har arbetat med frågan. De kommer att
upphandla underskriftstjänsten och identifieringstjänsten Planeringen är att gå i
produktionsmiljö i september i år och att 26 e-legitimationstjänster ansluter till den
nya strukturen. Det är ett problem att stödja både det gamla och det nya systemet
eftersom det kräver resurser.
Försäkringskassan har sedan länge ett projekt för att gå över till Svensk e-legitimation
som bygger på att inga dubbla lösningar kommer att användas.
Bolagsverket vet vad som krävs att gå över till Svensk e-legitimation. De kommer
bestämma ett datum när de ska gå över men det är svårt att sätta det datumet eftersom
det är många datum att förhålla sig till. De ser över behovet att avropa
underskriftstjänsten.
SKL tog upp att en e-legitimation från Telia finns på SITHS-korten. Ungefär 500 000
SITHS-kort finns utfärdade. I Mina vårdkontakter ingår också privata utförare.
Valfrihetssystemet för Svensk e-legitimation omfattar enbart s.k. upphandlande
myndigheter. Nämnden har utrett vilka möjligheter som finns och en kort presentation
av resultatet kan presenteras på nästa Förvaltningsforum.
Transportstyrelsen startade projektet 2014 men avbröt p g a den egna tekniska
arkitekturen. Just nu finns det inga resurser för projektet.
3. Statusrapport från undergrupperna
Elisabeth informerade om statusen för de två undergrupperna –
Användbarhetsgruppen samt Informationssäkerhets- och teknikgruppen.
Användbarhetsgruppen kommer hålla samman av Eva Sartorius. Inget första möte är
utsatt för gruppen ännu. Informationssäkerhets- och teknikgruppen har ett första möte
den 20 mars. Det är Elisabeth Dellkrantz som håller samman den gruppen. I vecka 13
kommer arbetet med att uppdatera riskanalysen för Svensk e-legitimation att starta
med en workshop. Wiggo Öberg kommer leda det arbetet.
4. Översikt över inrapporterade incidenter
- Detta möte en diskussion kring hur vi samverkar kring incidenter
Under gruppdiskussion framkom bl.a. följande synpunkter och funderingar Det måste vara tydligt vem som har ansvaret vid en incident.
Incidenter måste registreras och det måste finnas en process för vilka incidenter som
ska återrapporteras.
2(3)
Minnesanteckningar
Datum
Dnr
2015-03-18
1 31 679330-14/9533
Ta fram scenarier och genomför gemensamma övningar.
5. Kapacitetsplanering i federationen
- Detta möte diskussion hur vi arbetar med dessa frågor
Under gruppdiskussion framkom bl.a. följande synpunkter och funderingar Sammanställda prognoser och driftstatistik är viktigt.
Viktigt att belastningstoppar framgår av myndigheternas prognoser.
Leverantörer av eID-tjänst ska rapportera in planerade avbrott.
6. Utvecklingsplan och ändringshantering
- Detta möte diskussion kring hur vi samverkar kring utvecklingsplaner
Under gruppdiskussion framkom bl.a. följande synpunkter och funderingar Framkom att det är viktigt att kommunicera förändringar, inte enbart via hemsidan,
utan även till myndighetens kontaktperson.
Arbetet med utvecklingsplanen ska vara behovsdrivet och skulle kunna startas upp
med en årlig workshop. Planen bör sträcka sig över lång tid och vara mer detaljerad på
kortare sikt.
Det behövs processer för hur man hanterar snabba ändringar.
Det måste finnas rutiner och processer för en ändamålsenlig ändrings- och
releasehantering.
7. Presentation av den uppdaterade anvisningstjänsten
Elisabeth presenterade den uppdaterade anvisningstjänsten
Försäkringskassan och Skatteverket framförde att vissa ytterligare anpassningar är
nödvändiga för att göra anvisningstjänsten ännu mer användarvänlig.
8. Övrigt
Framfördes önskemål om att den kortsiktiga utvecklingsplanen finns framme och kan
diskuteras. Även att status för de aktiviteter som görs i enlighet med nämndens
handlingsplan för MSBs rekommendationer kan presenteras. Efterlystes också en
beskrivning över Förvaltningsforums uppgift och ansvar.
Förvaltningsforums möten under våren är inbokade till följande tidpunkter:
17 april kl 09.00-12.00
20 maj kl 09.00-12.00
16 juni kl 13.00-16.00
3(3)