IJ",~ - Tranås kommun

Comments

Transcription

IJ",~ - Tranås kommun
00
-z
~
----
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
TRANAs KOMMUN
KOMMUNSffiVRElSENS AU
§
147
Sammanträdesdatum
2015-06-09
Sida 21 (38)
Dnr 373/15
Förskottering investeringar från 2016 till 2015, Barn- och
utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden har investeringar beviljade för år 2016 som de önskar
genomföra 2015. Investeringarna är följande:
•
•
•
•
•
•
Nomadvagnar {Ipads alt. Datorer} till grundskolan. 1.100 tkr
Digital agenda Gymnasiet {datorer, ipads m.m.} 750 tkr
Smartboards 12 st till förskolor 370 tkr
Smartboards Västra Vux 260 tkr
Datatek elevhälsan 120 tkr
Inventarier paviljonger Norrskolan 200 tkr
Totalt önskas förskottering med 2,8 msek. Då medel finns beviljade anser
ekonomiavdelningen att det inte finns några hinder för en tidigareläggning.
Kommunstyrelsen föreslås besluta
att bevilja tidigareläggning från 2016 till 2015 av investeringsmedel för Barn- och
utbildningsnämnden med 2,8 msek.
att beviljade medel enligt ovan skall användas till:
• Nomadvagnar {Ipads alt. Datorer} till grundskolan. 1.100 tkr
• Digital agenda Gymnasiet (datorer, ipads m.m.) 750 tkr
• Smartboards 12 st till förskolor 370 tkr
• Smartboards Västra Vux 260 tkr
• Datatek elevhälsan 120 tkr
• Inventarier paviljonger Norrskolan 200 tkr
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta
att bevilja tidigareläggning från 2016 till 2015 av investeringsmedel för Barn- och
utbildningsnämnden med 2,8 msek.
att beviljade medel enligt ovan skall användas till:
• Nomadvagnar (Ipads all. Datorer) till grundskolan. 1.100 tkr
• Digital agenda Gymnasiet (datorer, ipads m.m.) 750 tkr
• Smartboards 12 st till förskolor 370 tkr
• Smartboards Västra Vux 260 tkr
• Datatek elevhälsan 120 tkr
• Inventarier paviljonger Norrskolan 200 tkr
Expedieras till
Kommunstyrelsen
~Djan.,
IJ",~
I
I
UId",'''''Iy'''"de
TRANAS KOMMUN
TRANÅS KOMMUN
KL-Förvaltnin en
An kJ.C!l ?;.,.p-kJ":
•
Dnr.. 3.1:!;j.(i?:/•..•.••
Handläggare: Rosie-Marie Fors
Datum: 2015-06-01
Förskottering investeringar från 2016 till 2015 - 8arn- och utbildningsnämnden
Barn och utbildningsnämnden har investeringar beviljade för år 2016 som de önskar genomföra 2015.
Investeringarna är följande:
•
•
•
•
•
•
Nomadvagnar (Ipads alt. Datorer) till grundskolan. 1.100 tkr.
Digital agenda Gymnasiet (datorer, ipads m.m.) 750 tkr.
Smartboards 12 st till förskolor 370 tkr.
Smartboards Västra Vux 260 tkr
Datatek elevhälsan 120 tkr.
Inventarier paviljonger Norrskolan 200 tkr
Totalt önskas förskottering med 2,8 msek
Då medel finns beviljade anser ekonomiavdelningen att det inte finns några hinder för en
tidigareläggning.
att bevilja tidigareläggning från 2016 till 2015 av investeringsmedel för barn och
utbildningsnämnden med 2,8 msek.
att beviljade medel enligt ovan skall användas till:
•
•
•
•
•
•
Nomadvagnar (Ipads alt. Datorer) till grundskolan. 1.100 tkr.
Digital agenda Gymnasiet (datorer, ipads m.m.) 750 tkr.
Smartboards 12 st till förskolor 370 tkr.
Smartboards Västra Vux 260 tkr
Datatek elevhälsan 120 tkr.
Inventarier paviljonger Norrskolan 200 tkr
ANSVAR TYDLIGHET RESPEKT KREATIVITET