2015-09-25 - Institutionen för lingvistik och filologi

Transcription

2015-09-25 - Institutionen för lingvistik och filologi
UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för lingvistik och filologi
PROTOKOLL
Styrelsen för Institutionen för lingvistik och filologi sammanträdde fredagen
den 25 september 2015 , kl 09.15-10.15, Engelska parken. Humanistiskt
centrum.
Närvarande ledamöter: Beáta Megyesi (ordf.), Lena Rydholm, Christiane
Schaefer, Mats Eskhult, Carina Jahani, David Westberg, Mats Dahllöf,
Alexander Nilsson, Inga-Lill Holmberg, Ali Aksakal.
Anmält förhinder: Ute Bohnacker, Ingela Nilsson, Gerd Haverling, Anette
Månsson.
Adjungerande: Helena Löthman, Georg Sundelin.
§1
Öppnande.
Ordföranden förklarade mötet öppnat.
§2
Fastställande av föredragningslista.
Föredragningslistan fastställdes.
§3
Val av justeringsperson.
David Westberg valdes.
§4
Val av sekreterare.
Inga-Lill Holmberg valdes.
§5
Föregående protokoll (bilaga 1).
Protokollet lades till handlingarna.
§6
Ekonomi (bilaga 2).
Ordföranden informerade om halvårsbokslutet. Institutionens överskott har
ökat vilket beror på kraftiga förseningar av ett flertal tjänstetillsättningar samt
att flera lärare/forskare har slutat som inte planerades i budgeten.
Styrelsen beslutade att stödja förslaget till återbetalning på ca. 2 miljoner till
fakulteten.
Ordföranden uppmanade ämnena att söka externa medel.
§7
Info:
•
•
•
•
Personal.
Bo Isaksson går i pension efter ett år som seniorprofessor.
Provföreläsningar i semitiska språk äger rum 30 oktober.
Provföreläsningar i turkiska språk äger rum 11-12 oktober.
Dekanus har beslutat att utse två nya sakkunniga till biträdande
lektoratet i lingvistik.
• Padideh Pakpour disputerar i iranska språk 25 september och Ambjörn
Sjörs disputerar i semitiska språk 26 september.
• Forskarassistent i semitiska språk är nu annonserad, sista ansökningsdag
30 oktober.
• Christer Henriksén är befordrad som professor fr o m 1 juli.
• Fabienne Cap är anställd som forskare i datorlingvistik i två år fr o m 15
juni.
• Justyna Kurowska är anställd som vik. universitetsadjunkt i indologi för
två år fr o m 1 september.
• Amra Dedeic är anställd som vik. universitetslektor i turkiska språk 1
september-15 december.
• Uffe Holmsgaard Eriksen är anställd som forskare i grekiska 7 september
- 7 december.
• Utlysning av lektorat i kinesiska 50% är beslutad av dekanus.
I samband med forskningsstrategiska satsningen:
• Huener Kasikara, forskningsassisent i turkiska språk 15 augusti-15
december.
• Hannah Bartonek Åhman, forskare i latin 1 juli -31 december.
• Sami Aydin, forskare i semitiska språk 1 maj-31 december.
• Jonathan Morén, forskare i semitiska språk 1 juli – 31 december.
• Karin Westin Tikkanen, forskare i latin 1 september-31 december.
Nya doktorander:
• Myrto Veikou i grekiska med inriktning mot bysantinologi fr o m 1
september.
• Xavier Gros i indologi fr o m 1 september.
• Miryam de Lhoneux i datorlingvistik fr o m 1 oktober.
§8
Utlysning av val till styrelse (bilaga 3)
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till utlysning av val till styrelsen
med uppdrag till valnämnden att ändra datumen för utlysningen.
§9
Examinatorer (bilaga 4).
Styrelsen beslutade att godkänna förslaget till det tillägget att Sina Tezel är
examinator på grundutbildningen inom semitiska språk, samt beslutade att
godkänna förslaget med tillägget att Christiane Schaefer och Jakob
Andersson är examinatorer på Tidiga språk och kulturer.
§ 10
Kursplaner.
Inga kursplaner.
§ 11
Meddelanden.
Intendenturen öppnar en datasal 7-0099 för grupparbeten för studenterna
(ej tyst rum) på initiativ av lingfils studentrepresentanters förslag.
Området: kognitionslabb – diskussion med sam.fak och hum.fak av behovet
av samarbete.
Fakulteten:
Professorprogrammet 2016-2019 är fastställt av fakulteten.
Nytt elektroniskt rekryteringssystem, My Network.
Justering och formella ändringar av samtliga studieplaner för
forskarutbildningen som studierektorerna för forskarutbildningen
genomför.
Prefekt tillsammans med Lena Rydholm och Joakim Enwall har haft möte
med forskningskommitten beträffande inrättande av sinologi som
forskarutbildningsämne vid institutionen.
§ 12
Studerande- och doktorandrapport.
På fråga om information gällande plagiat och konsekvenser för det från
studentrepresentanten uppdrogs till studierektor att lägga till en länk i
Studentportalen.
Doktorandrepresentanten informerade om årsmötet där Alexander Nilsson
är ny ordförande, vice ordförande Emil Lundin, kassör Marie Dubremetz och
sekreterare Miryam de Lhoneux.
§ 13
Övriga frågor.
Inga övriga frågor.
§ 14
Höstens möten
6 november – plan: diskussion om budget och verksamhetsplan, val till
styrelse, val till ledning
27 november – plan: beslut på budget och verksamhetsplan, val till ledning
2016-2018.
§ 15
Avslutande.
Ordföranden förklarade mötet avslutat.
Beáta Megyesi
Ordförande
David Westberg
Justeringsperson
Inga-Lill Holmberg
Sekreterare

Similar documents