UPPSALA UNIVERSITET Allmän grammatik och fonetik Miniprov för

Transcription

UPPSALA UNIVERSITET Allmän grammatik och fonetik Miniprov för
UPPSALA UNIVERSITET
Allmän grammatik och fonetik
Institutionen för lingvistik och filologi
HT 2010
Miniprov för Dag 1, 31 augusti 2010:
Lingvistik och grammatik, fonetik och fonologi
Namn:
Grupp:
Instruktioner: Du har 15 minuter på dig att svara på följande 11 frågor. Varje fråga
har enbart ett rätt svar. För godkänt krävs minst 6 rätta svar. Innan du lämnar in, skriv
av av din ”tipsrad”, och kolla mot de rätta svaren på kurssidan:
http://www.lingfil.uu.se/kurser/detaljschema/ht10/allmangram/allmgram.html
1. Vad menas med begreppet “inre grammatik”?
a. En persons intuitiva kännedom om hur det egna modersmålet används.
b. En persons inlärda kunskap om ett språk som lärts in i vuxen ålder
c. Att man vet att ett givet ord, t.ex. ”far”, kan ha uttalats annorlunda för 100 år
sedan
d. Att så objektivt som möjligt beskriva hur ett visst språk används.
2. Vad av följande är en definition av begreppet ”fonem”?
a. ”det kortaste ordet i ett språk”
b. ”det minsta begreppet i ett språk”
c. ”språkets minsta betydelseskiljande enhet”
d. ”språkets minsta betydelsebärande enhet”
3. Vad har fonemen /s/, /l/, /r/ gemensamt?
a. Alla tre är alveolarer.
b. Alla tre är velarer.
c. Alla tre är klusiler (stopkonsonanter)
d. Alla tre är främre (front).
4. Vilket fonetiskt särdrag har bytts ut i följande mening:
”Add rädd vörsdå en sag ogg samditikd missubbvadda ten udesluder inde held
fardannad!”
a. Satsintonation – ordbetoning
b. Tonande – tonlösa konsonanter
c. Långa – korta vokaler
d. Assimilation – aspiration
5. Vilken är huvudskillnaden mellan vokaler och konsonanter?
a. Vokalerna är tonande, konsonanterna tonlösa.
b. Konsonanter kan bilda stavelser, vokaler kan det inte.
c. Vokalerna har inga allofoner. Det har konsonanterna.
d. Luften passerar fritt genom munhålan hos vokalerna, men hindras hos
konsonanterna.
6. I vilket teckenpar hittar du skillnaden mellan labialt och dentalt
artikulationsställe?
a. /p/ och /g/
b. /d/ och /b/
c. /p/ och /b/
UPPSALA UNIVERSITET
Institutionen för lingvistik och filologi
Allmän grammatik och fonetik
HT 2010
d. /b/ och /b:/
7. I vilket ordpar är den minimala skillnaden den mellan tonande och tonlös
konsonant?
a. matt och mött
b. ditt och datt
c. dit och ditt
d. tik och tig
8. Vad av följande representerar språkspecifik lingvistisk?
a. Studiet av mänskliga språk som fenomen.
b. En studie av spridningen av olika ord för ”häst” på romanska språk idag.
c. En modern arabisk (eller svensk, eller tysk) grammatikbok.
d. En beskrivning av hur talare av ett specifikt språk använder ord och uttryck.
9. I vilket av följande ordpar hittar du ett exempel på skilladen mellan lång och
kort vokal?
a. dam – damm
b. kaka - skaka
c. ándèn - àndén
d. spilla – stilla
10.
Vilken av följande nivåer inom ett språk avses med förklaringen ”språkliga
uttrycks funktion och anvädning”?
a. Pragmatik
b. Semantik
c. Morfologi
d. Fonologi
11. På maltesiska (talas på Malta) dras den bestämda artikeln, il-. ihop med
första ljudet i efterföjande ord, t.ex. id-dar ”huset”, in-nar ”elden”, ix-xemx
”solen”. Vad är detta fenomen ett exempel på?
a. Aspiration
b. Avljud
c. Annihilism
d. Assimilation

Similar documents