Teckenspråk I, 30 hp - Institutionen för lingvistik

Comments

Transcription

Teckenspråk I, 30 hp - Institutionen för lingvistik
Litteraturlista för
Teckenspråk I, 30 hp
Kurskod
LIT130
Beslut
Litteraturlistan avseende delkurs 1 och 2 är fastställd av styrelsen vid Institutionen för lingvistik 201206-05. Litteraturlistan avseende delkurs 3 och 4 är fastställd av styrelsen vid Institutionen för
lingvistik 2012-12-04.
Litteraturlistan är giltig fr.o.m.
Delkurs 1 och 2: Höstterminen 2012
Delkurs 3 och 4: Vårterminen 2013
Kurslitteratur
Delkurs 1: Språk och kultur i teckenspråkssamfundet, 7,5 hp
Ahlgren, I. 1990. T-språk och S-språk i inlärningsperspektiv. Nordisk tidskrift för Dövundervisningen,
Nr 4, 1990. 116-121. 6 s.
Ahlström, M. & Svartholm, K. 1998. Barndomshörselskadades erfarenheter och upplevelser av
tvåspråkighet. En pilotstudie. Forskning om teckenspråk XXI. Institutionen för lingvistik, Stockholms
universitet. 42 s.
Bergman, B. & Nilsson, A-L. 1999. Teckenspråket. I Hyltenstam, K. (red.), Sveriges sju inhemska
språk. Studentlitteratur, Lund. 329-351. 23 s.
Einarsson, J. 2009. Språksociologi. Studentlitteratur, Lund. 29-50. 22 s.
Fredäng, P. 2006. Dövas liv med teckenspråk. Teckenspråk och teckenspråkiga. Kunskaps- och
forskningsöversikt. Statens offentliga utredningar SOU 2006:29.
http://www.regeringen.se/sb/d/6150/a/60648. 77-82, 101-104, 107-126. 29 s.
Hammar, Å. 1995. Döva elever vid Institutet för blinda och döfstumma i Stockholm åren 1808-1820. I
Eriksson, B. E. & Törnqvist, R. (red.), Likhet och särart. Handikapphistoriska föreningen. 253-266. 14
s.
Hedberg, T. 2006. Dokumentation av ålderdomliga och regionala tecken i svenskt teckenspråk. I
Hoyer, K, Londen, M. & Östman, J-O. (red.), Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv.
Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. 97-106. 10 s.
2 (4)
Hedberg, T. 2009. Persontecken i teckenspråket. Studia anthroponymica Scandinavica 27 (2009), 97114. 18 s.
Hyltenstam, K. 1999. Inledning: ideologi, politik och minoritetsspråk. I Hyltenstam, K. (red.),
Sveriges sju inhemska språk. Studentlitteratur, Lund. 11-40. 30 s.
Ladd, P. 2008. Colonialism and Resistance: A Brief History of Deafhood. I Bauman H-D.L. (ed.)
Open your eyes. Deaf Studies Talking. 42-59. 18 s.
Lundström, B. 1997. Den gemensamma kraften. Sveriges Dövas Riksförbund 1922-1997. 8-92. 85 s.
Lundström, B. & Stockholms dövas förening. 1995. Som en syskonkedja. Stockholms dövas förening,
Stockholm. 11-30. 20 s.
Mesch, U. & Mesch J. 2010. Dövidrottens historia 200 år – dess utveckling och betydelse. Stockholm.
2-15. 14 s.
Nilsson, A-L. 1997. Forskning om teckenspråkstolkning – en översikt. TÖI Rapport nr 6. Tolk- och
Översättarinstitutet, Stockholms universitet. 1-4, 51-57, 59-62, 96-97. 17 s.
Nordell, P. & Sundholm, M. 2008. Dövmedvetande. DVD-produktion. Stockholms Dövas
Ungdomsråd och Sveriges Dövas Riksförbund.
Preisler, G & Midbøe, M. 2011. Tvåspråkighet bäst om unga med kokleaimplantat själva får välja.
Upplevelsen av delaktighet i socialt samspel. I Läkartidningen. Nr 50. Vol. 108. 2649–2651. 3 s.
http://www.lakartidningen.se/store/articlepdf/1/17494/LKT1150s2649_2651.pdf
Schönström, K. 2010. Tvåspråkighet hos döva skolelever. Processbarhet i svenska och narrativ
struktur i svenska och svenskt teckenspråk. Doktorsavhandling. Avdelningen för svenska som andra
språk för döva, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 22-31, 35-38 och 44-46. 17 s.
Svartholm, K. 1984. Döva och samhällets skrivna språk, En forskningsöversikt och en tillbakablick.
Forskning om teckenspråk XII. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 1-13. 13 s.
Svartholm, K. 2006. Svenska som andraspråk för döva – en ämnesöversikt. I Hoyer, K., Londen, M. &
Östman, J-O. (red.), Teckenspråk: Sociala och historiska perspektiv. Nordica. Helsingfors:
Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur, Helsingfors universitet. 23–51. 28 s.
Svartholm, K. 2010. Tvåspråkighet och måluppfyllelse i ett historiskt perspektiv. Avdelningen för
svenska som andra språk för döva, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 12 s..
(Tillgänglig på webben.) (Publ. i förkortad version i: Dövas Tidning, Tidskrift för Sveriges Dövas
Riksförbund, nr 1, 24-25 och nr 2, 24-25.)
Ytterligare litteratur om högst ca 25 sidor kan tillkomma enligt lärarens anvisningar.
Delkurs 2: Analys av teckenspråkstexter I, 7,5 hp
Ahlgren, I. & Ozolins, B. 1983. Att översätta till teckenspråk. I Engwall, G. & af Geijerstam, R. (utg.)
Från språk till språk. Sjutton uppsatser om litterär översättning. Lund: Studentlitteratur. 213-229. 17
s.
3 (4)
Ahlgren, I. 1994. Texttyper. Föreläsningsanteckningar. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för
lingvistik, Stockholms universitet. 10 s.
Ahlgren, I. & Bergman, B. 2006. Det svenska teckenspråket. Teckenspråk och teckenspråkiga.
Kunskaps- och forskningsöversikt. Statens offentliga utredningar SOU 2006:29.
http://www.regeringen.se/sb/d/6150/a/60648. 47-55. 9 s.
Bergman, B. 1991. Förkortad version av arbetspapper nr 2 om Lokalisation. Institutionen för
lingvistik, Stockholms universitet. 17 s.
Bergman, B. 2007. Det svenska teckenspråket - ett språk i fyra dimensioner. Årsbok 2007 Kungl.
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien. 39-52. 14 s.
Engberg-Pedersen, E. 1991. Laerebog i tegnsprogsgrammatik. Døves Center for Total
Kommunikation, København. (Avser kapitlet "Referens" i svensk översättning av Lars Wallin 1998.)
57-75. 19 s.
Mesch, J. 1998. Teckenspråk i taktil form. Turtagning och frågor i dövblindas samtal på teckenspråk.
Doktorsavhandling Avdelningen för teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet.
23-34. 12 s http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-32664
Mesch, J. 2011. Att använda ELAN. Brukanvisning för annotering av teckenspråkstexter. (Ny version).
Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 25 s.
Nilsson, A-L. 2009. Vad gör den andra handen? Föreläsningsanteckningar. Institutionen för
lingvistik, Stockholms universitet. 8 s.
Vogel, A. 2011. Språket, kroppen och tankarna. Lund: Studentlitteratur. Kap. 1-4 och 9.
Wallin, L., Mesch, J. & Nilsson, A-L. 2011. Transkriptionskonventioner för teckenspråkstexter.
Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 36 s.
Ytterligare litteratur om högst 50 sidor kan tillkomma enligt lärarens anvisningar. Dessutom
tillkommer videoinspelade och transkriberade teckenspråkstexter för analys.
Delkurs 3: Teckenspråksgrammatik I, 7,5 hp
Ahlgren, I. & Bergman, B. 2006. Det svenska teckenspråket. Teckenspråk och teckenspråkiga.
Kunskaps och forskningsöversikt. Statens offentliga utredningar SOU 2006:29.
http://www.regeringen.se/sb/d/6150/a/60648. 27-33, 43-47. 12 s.
Bergman, B. 1990. Verb och adjektiv: Några morfologiska processer i det svenska teckenspråket.
Föreläsningsanteckningar. Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 8 s.
Bergman, B. 1995. Kompendium i teckenspråksgrammatik. Avdelningen för teckenspråk, Institutionen
för lingvistik, Stockholms universitet. 54 s.
Bergman, B. 2002. Föreläsningsanteckningar om pekningar. Institutionen för lingvistik, Stockholms
universitet. 8 s.
Dahl, Ö. 2003. Grammatik. Lund: Studentlitteratur. 29-119. 91 s.
4 (4)
Josefsson, G. 2009. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Lund: Studentlitteratur. 15-20, 65165. 107 s.
Josefsson, G. 2009. Svensk universitetsgrammatik för nybörjare. Övningar med facit och kommentar.
Lund: Studentlitteratur. 23-91. 69 s.
Wallin, L. 1994. Polysyntetiska tecken i svenska teckenspråket. Institutionen för lingvistik. Stockholm:
Stockholms universitet. 45-52. 8 s.
Ytterligare litteratur om högst 30 sidor kan tillkomma enligt lärarens anvisningar. Dessutom
tillkommer videoinspelade och transkriberade teckenspråkstexter för analys.
Delkurs 4: Tecknets form och betydelse, 7,5 hp
Ahlgren, I. & Bergman, B. 2006. Det svenska teckenspråket. Teckenspråk och teckenspråkiga.
Kunskaps och forskningsöversikt. Statens offentliga utredningar SOU 2006:29.
http://www.regeringen.se/sb/d/6150/a/60648. 20-26, 33-43. 18 s.
Bergman, B. 1977. Tecknad svenska. FoU-Rapport nr 28. Stockholm. Skolöverstyrelsen
Liber/Läromedel. 33-74, 93-110. 60 s.
Bergman, B. & Björkstrand, T. 1993. Kompendium i teckentranskription. Institutionen för lingvistik,
Stockholms universitet. 26 s.
Vogel, A. 2011. Språket, kroppen och tankarna: Introduktion till kognitiv semantik. Lund:
Studentlitteratur. Kap. 1-4. 31 s.
Wallin, L. 1982. "Sammansatta tecken i svenska teckenspråket." Forskning om teckenspråk VIII.
Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 27 s.
Wallin, L. 1994. Polysyntetiska tecken i svenska teckenspråket. Doktorsavhandling. Avdelningen för
teckenspråk, Institutionen för lingvistik, Stockholms universitet. 11-22, 39-56. 30 s.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-20016
Ytterligare litteratur om högst 30 sidor kan tillkomma enligt lärarens anvisningar. Dessutom
tillkommer videoinspelade och transkriberade teckenspråkstexter för analys.
Referenslitteratur
Svenskt teckenspråkslexikon. Elektronisk publicering genom http://www.ling.su.se/tsp

Similar documents