Informationsfolder om Teckenspråket i PDF-format

Transcription

Informationsfolder om Teckenspråket i PDF-format
Redo för nya
perspektiv?
Vet du att …
… det svenska teckenspråket var förbjudet
i 100 år? Beslutet togs på en europeisk
dövlärarkongress i Milano år 1880 där endast
hörande lärare fick delta. Konsekvensen
blev att teckenspråket inte fick användas
i dövskolorna, och att undervisningen
fokuserade på tal och avläsning med syftet att
göra eleverna så ”hörande” som möjligt. Dock
användes teckenspråk av döva sinsemellan när
det var möjligt.
… det finns olika regionala tecken (motsvarar
talspråkets dialekter) inom svenskt teckenspråk?
Till exempel apelsin tecknas olika i Skåne och i
Norrland.
… den 14 maj 1981 var Sverige det första
landet i världen med att erkänna teckenspråket
som dövas första språk och undervisningsspråk
av Sveriges riksdag? Beslutet ledde till att
dövundervisningen blev tvåspråkig.
… denna symbol* visar att arrangemanget
framförs på teckenspråk? En publik
informationssymbol för ökad tillgänglighet som
tagits fram av Swedish Standards Institute och
används till webbsidor, broschyrer och annat
informationsmaterial.
... svenskt teckenspråk likställs med de
nationella minoritetsspråken i Sveriges
lagtext (SFS 2009:600)? Alla språk inklusive
teckenspråk som talas av minoritetsgrupp i
Sverige är minoritetsspråk.
... många länder har sitt eget teckenspråk,
även om det inte är erkänt som språk i det
egna landet?
… det finns cirka 160 olika teckenspråk i
världen, jämfört med cirka 6000 olika talade
språk? Precis som våra talade språk saknar
teckenspråken ett gemensamt språk som
alla förstår, finns det inget internationellt
teckenspråk, utan amerikanska teckenspråket
används som ”lingua franca” med
internationella tecken.
... teckenspråk används av fler personer än
döva? Det sägs att det finns cirka 30 000
teckenspråksanvändare i Sverige.
… teckenspråket inte är en förenklad variant av
det talade språket? Teckenspråket har en helt
egen uppsättning av tecken som sätts samman
med en egen grammatik och lexikon som skiljer
sig från det talade språket.
… färgen turkos representerar kampen
för teckenspråkens erkännande och status
som minoritetsgrupp och används av
dövorganisationer i världen?
Svenska handalfabetet
Döva använder
handalfabetet när de
bokstaverar namn,
främmande ord eller ord
som inte motsvaras av något
tecken.
* Symbolen finns
i olika format och
kan hämtas från
Sveriges Dövas
Riksförbunds hemsida:
http://www.sdr.
org/teckensprak/
teckensprakssymbol
Källor: Sveriges Dövas
Riksförbund, Språkrådet
Vill du lära dig teckenspråk?
Det ordnas flera olika former av kurser och utbildningar
i teckenspråk genom ABF samt dövföreningar runt om i
Sverige, men även på folkhögskolor och universitet.
Lär dig teckna på UR:s två webbplatser:
Teckenord: www.ur.se/teckensprak/flash_holder.html
Fraser, dialoger och grammatik: www4.ur.se/teckensprak
Svenskt teckenspråkslexikon – Institutionen
för lingvistik, Stockholms universitet:
www.ling.su.se/teckensprakslexikon
Lite om det svenska teckenspråket av Professor
emeritus Brita Bergman: www.horselboken.se/faktadel/
kommunikation/svenskt-teckensprak
För mer information kontakta respektive organisation:
SDR – Sveriges Dövas Riksförbund
SDUF – Sveriges Dövas Ungdomsförbund
HRF – Hörselskadades Riksförbund
UH – Unga Hörselskadade
FSDB – Förbundet Sveriges Dövblinda
DBU – Dövblind Ungdom
VIS – Förbundet Vuxendöva i Sverige
DHB – Riksförbundet för hörselskadade och döva
Internationellt:
WFD – World federation of the deaf
WFDYS – World Federation of the Deaf Youth Section
IFHOH – International Federation of the Hard of Hearing
IFHOYP – International Federation of Hard Of Hearing
Young People
DBL – Deafblind International
ABF WeSign – Teckenspråk & Kultur, www.abfwesign.se
Röhsska museet, rohsska.se

Similar documents