Gästlista den 4 maj - Östra Göinge kommun

Comments

Transcription

Gästlista den 4 maj - Östra Göinge kommun
1(6)
2015-04-28
Kontaktperson
Länsledningen
Eva Nilsson
Gunvor Landqvist
Chef för enheten för social hållbarhet
Åsa Stenbäck Holmér
Integrationssamordnare
Länsstyrelsen Skånes uppdrag och arbete inom integration och migration,
Enhetens uppdrag är att verka för en socialt hållbar utveckling och att den nationella
politiken inom mänskliga rättigheter, barnrätt, jämställdhet, folkhälsa och integration får
genomslag i länet. Enheten arbetar med att förmedla kunskap, sprida erfarenheter,
stödja utveckling och stimulera till samverkan och samordning mellan olika aktörer.
Till Skåne kom under 2014 drygt 5000 nyanlända flyktingar och prognosen för 2015 är
drygt 7 100. Det övergripande målet för Länsstyrelsen Skåne är att beredskapen och
kapaciteten kring nyanländas mottagande ska fungera så bra som möjligt i länet. För att
nå målet krävs samarbete och samordning mellan statliga myndigheter, kommuner,
akademin, näringslivet och den idéburna sektorn. För att organisera detta arbete har en
regional överenskommelse (RÖK) träffats mellan samverkande parter. Landshövdingen är
ordförande för samverkansorganet och Länsstyreslen håller samman arbetet.
Fokusområden för arbetet inom överenskommelsen är bostad, hälsa, arbete och språk.
Till överenskommelsen har knutits en regional plattform (Partnerskap Skåne) för
utveckling av metoder och samverkansformer med f n ett 20-tal pågående projekt.
Viktiga ledstjärnor för integrationsarbetet och mottagandet av nyanlända är ett
behovsstyrt och målgruppsanpassat arbete, delaktighet och kunskapsbaserade
insatser.
Gästlista information o bilder 20150504- rätt ex.docx
Postadress
Besöksadress
Telefon
Telefax
205 15 Malmö
Kungsgatan 13
010-224 10 00 vx 010-224 11 00
291 86 Kristianstad
Ö Boulevarden 62 A
Bankgiro
E-post
www
102-2847
[email protected]
www.lansstyrelsen.se/skane
2(6)
2015-04-28
Projekt Bofram, samordnare Malin Sandeberg, Eslövs kommun
För att säkra tillgången på bostäder för flyktingar har Eslövs kommun tillsatt en särskild
samordnare för bostadsfrågorna i kommunen inom avdelningen ”Arbete & försörjning”.
Samordnaren ska vara en länk mellan kommunen och bostadsföretagen i
Eslöv. Verksamheten är resultatet av ett § 37 projekt som kommunen genomförde under
2012. Intressant insats som lyfts fram i Skåne som gott exempel när det gäller
bosättningsarbetet i kommunerna.
Hur löser vi skolfrågor som lokaler och lärare: Kommunstyrelsens vice ordförande
Kristianstad kommun Pierre Månsson informerar om att det kommer många
asylsökande, en ny skolklass varje månad och vad det innebär i praktiken.
3(6)
2015-04-28
Hälsa viktigt för arbete och delaktighet: Länsstyrelsens samordnare Ziad
Jomaa
Forskningen visar att det är vanligare att migranter till Sverige har en sämre hälsa än
svenskfödda. Hälsan påverkas av de förhållanden som migranterna lämnat bakom sig i sitt
hemland, av migrationen i sig men även hur väl integreringen fungerar i det nya
samhället. Samtidigt vet vi att en god hälsa gynnar arbete och försörjning liksom
delaktighet i samhället. I Skåne har vi tagit fasta på detta. Ett exempel är att tema om
hälsa, motsvarande 20 timmar, lagts till och integrerats i den samhällsorientering på 60
timmar som nyanlända flyktingar inom etableringsreformen enligt lag ska erbjudas på
modersmål och i dialogform. I Skåne är Länsstyrelsen projektägare och arbetsgivare för
samhälls- och hälsokommunikatörerna som arbetar nära forskningen för att ge en
kvalitativt god hälsoinformation.
Genom ett nära samarbete mellan forskare och praktiker sker ett arbete som genom
kunskaps- och metodutveckling stödjer en hälsofrämjande etablering.
Hälsa och fysisk aktivitet: universitetsadjunkt Anna Fabri,
Malmö högskola
Milsa är en stödplattform för forskningsprojekt kring migration och hälsa. Projektägare är
Malmö högskola som driver projektet i nära samverkan med Länsstyrelsen och andra
regionala aktörer.
Delprojekt Milsa III fokuserar på att ta fram metoder för hur fysisk aktivitet, som upplevs
som meningsfull av individen, kan stimuleras och i förlängningen integreras som
hälsofrämjande aktiviteter i etableringsplanerna. Genom projektet som genomförs i
samarbete med samhälls- och hälsokommunikatörerna har ett flertal metoder testats i
pilotform.
4(6)
2015-04-28
Arbetsförmedlingens syn på arbetet med etableringen i Skåne: Biträdande
marknadsområdeschef Arbetsförmedlingen Camilla Reijdvik
Arbetsförmedlingen har huvudansvaret för att en etableringsplan upprättas när personen
blivit mottagen i en kommun, Etableringsplanen ska omfatta maximalt 24 månader och
minst innehålla sfi, samhällsorientering och aktiviteter för att underlätta och påskynda
etablering i arbetslivet. Planen ska i normalfallet omfatta heltidsaktiviteter motsvarande 40
timmar per vecka. Det ska framgå av planen vem som ansvarar för respektive aktivitet.
Arbetsförmedlingen ska tillsammans med personen följa upp och utvärdera insatserna i
etableringsplanen. Förutsättningarna för individualiserade etableringsplaner kan se olika
ut i större respektive mindre kommuner. Arbetsförmedlingen ska vara stödjande och
pådrivande i förhållande till andra berörda parter i arbetet med nyanländas etablering. Det
innebär att Arbetsförmedlingen ska vara sammankallande och ta initiativ till att en lokal
överenskommelse upprättas.
Projekt Nätverk- Aktivitet och Delaktighet (NAD): Modo Joof,
föreningssamordnare i NAD och även anställd på Folkuniversitetet
NAD-metoden handlar om att underlätta för nyanlända flyktingar att delta i olika typer
av aktiviteter i idéburna organisationer och på så sätt träffa andra människor som man
kan dela intressen med. Sådana aktiviteter kan vara hälsofrämjande, skapa sociala
nätverk och stärka språkinlärningen. I NAD-metoden samarbetar en
föreningssamordnare för det lokala föreningslivet med Arbetsförmedlingens
kontaktperson för att utifrån den nyanländes specifika behov och intressen finna en
lämplig aktiviter inom idéburen sektor. Aktiviteten i föreningslivet utgör en del av den
nyanländes etableringsplan.
5(6)
2015-04-28
”Goinge forward” Kommunfullmäktiges ordförande Östra Göinge kommun Camilla
Westdahl informerar om ” EU projekt.
Östra Göinge är den kommun i Skåne som har flest asylsökande per capita.
Rotary Hammenhögsmodellen: Projektledare Ingemar Nilsson
Totalt kom cirka 200 asylsökande till Hammenhögsområdet för ungefär ett år sedan. När
ett 80-tal flyktingar, främst från Syrien, flyttade in i ett tillfälligt flyktingboende på ett
hotell på Österlen ställde Hammenhögs Rotaryklubb upp mangrant med att stödja
flyktingarna. Flyktingar fick även tillfälliga boenden i lägenheter i Östra Hoby,
Hammenhög och Borrby. Denna gärning gav större uppmärksamhet än något tidigare
svenskt Rotaryprojekt. Tidningar, radio och tv gjorde flera reportageinslag i media.
6(6)
2015-04-28
Föreningslivet i Röstånga samarbetar med asylsökande, Nils Phillips, projektledare
på Centrum för publikt entreprenörskap
Nils Phillips arbetar som projektledare på Centrum för publikt entreprenörskap, en ideell
förening som är ett resurscentrum för personer och organisationer med en
samhällsutvecklande idé. Han representerar också byalagsföreningen Röstånga
tillsammans med Röstånga Utvecklings Aktiebolag (RUAB) där han är ordförande.
Röstånga Utvecklings Aktiebolag har köpt in ett antal nedgångna hyresfastigheter på
den lilla orten i Svalövs kommun och renoverar nu husen i syfte att kunna erbjuda
bostäder till bland annat nyanlända. Renoveringsarbetet innebär också att RUAB
kan erbjuda arbetstillfällen till personer från det lokala asylboendet.