Sammanträdesprotokoll 1 (3) Kommunstyrelsen 2015-05

Comments

Transcription

Sammanträdesprotokoll 1 (3) Kommunstyrelsen 2015-05
Sammanträdesprotokoll
1 (3)
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
Utskottet lärande och stöd
2015-05-20
Plats och tid
Stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 13.00–
16.00
Beslutande ledamöter
Aina Wåhlund, ordförande (S)
Henrik Axelsson, 1:e vice ordförande (S)
Carin Bengtsson (V)
Lisbeth Öjstrand (FP)
Maryna Bialesta Vilhelm (S), ersättare för Anna Karlsson (S)
Ingela Jonsson (C), ersättare för Peter Joensuu (M)
Övriga närvarande
Per-Joel Sewelén, verksamhetschef
Christian Persman, grundskolechef
Leif Nyström, enhetschef
Pia Huss, vik enhetschef
Peter Kjellin, controller
Judit Säwe, sekreterare
Mattias Thorängen, bisittande sekreterare
Justerare
Justeringens plats och tid
Paragrafer
Carin Bengtsson
Kommunledningsstabens kansli den 20 maj 2015
50
Sekreterare
Judit Säwe
Ordförande
Aina Wåhlund
Justerare
Carin Bengtsson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts upp
Datum då anslaget tas ned
Utskottet lärande och stöd § 50
2015-05-20
2015-05-21
2015-06-12
Förvaringsplats för protokollet
Närarkivet
Underskrift
Judit Säwe
Sammanträdesprotokoll
2 (3)
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
Utskottet lärande och stöd
2015-05-20
Innehåll
Ärende
Sida
Inrättande av HVB-hem för barn ..............................................................................................................3
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande
Sammanträdesprotokoll
3 (3)
Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsen
Utskottet lärande och stöd
LoS § 50
2015-05-20
Dnr KS 2015/712-751
Inrättande av HVB-hem för barn
Sammanfattning
Individ- och familjeomsorgen IFO ska genom samverkande och
kompletterande enheter tillgodose behovet av råd, stöd och insatser runt barn
och unga inom socialtjänst, behandling för missbruk, integration av
nyanlända, stöd vid långvarigt psykiskt funktionshinder, samt konsument-,
budget- och skuldrådgivning och mottagande av ensamkommande barn.
Det finns ett stort behov av att genomföra en hemmaplanssatsning för att
tillgodose behovet inom barn- och ungdomsvården. Flera mycket kostsamma
placeringar av yngre av barn med funktionshinder har medfört att
verksamheten ser behovet att placera barn i Arvika. Placeringarna bedöms
bli långvariga och barnen har sina nätverk i Arvika. IFO har prövat lösningar
med familjehemsplaceringar men kommit fram till att det inte är möjligt på
grund av barnens omfattande svårigheter. IFO har påbörjat processen av
hemtagning av barnen till Arvika.
Beslutsunderlag
Lärande och stöds tjänsteskrivelse den 18 maj 2015
Sammanställning av utredningar
Kalkyl HVB Lilla Steget
Utskottets förslag till Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen beslutar att ge i uppdrag till verksamheten Lärande och
stöd att inrätta ett HVB-hem för barn, samt att Utskottet lärande och stöd
skall återkomma till Kommunstyrelsen med utvärdering av verksamheten
senast november 2015.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Justerandes sign
Utdragsbestyrkande