Arbete och välfärdsnämnden Ärenden

Transcription

Arbete och välfärdsnämnden Ärenden
KALLELSE med föredragningslista
1(2)
Arbete och välfärdsnämnden
Nämnd/Styrelse:
Sekreterare: Monica Ek
Tfn:
044-135834
E-post: [email protected]
Tid och plats
torsdagen den 26 november 2015 kl. 13:30
Östra kommunhuset
Ärenden
Nr
1
Fastställande av dagordning
2
Upprop
3
Val av justerare
Information
4
Ordförande Radovan Javurek (FP)
5
Förvaltningschef Merete Tillman
6
Nämndstatistik 2015
2015/560
7
Avstämning UoA kvartal 3 2015
2015/6905
8
Redovisning Urban 15 för 2015
2015/6934
9
Feriearbete 2015
2012/3404
10
Pågående projekt
2015/6956
11
Systembrist - sysselsättningsplatser till personer med psykiska
funktionshinder
2015/7017
Beslutsärenden
12
Delgivningar
13
Delegationsbeslut Alkoholärenden - rapport november 2015
2015/7046
14
Delegationsbeslut lex Sarah
2015/7060
15
Ekonomisk uppföljning 2015
2015/1384
16
Internbudget 2016 AVN
2015/6896
KALLELSE med föredragningslista
2(2)
Ärenden
17
Intern kontroll 2015
2015/1929
18
Styrkort 2016 AVN
2015/6682
19
Ärende som inte uppfyller lagens krav oktober
2015/717
20
Avtal med Stadsmissionen och finansiering Café David
2015/6882
21
Kvartalsredovisning av förbättringsarbetet avseende Utredning
och Utbildning och Arbete juni 2014
2013/5239
22
Effektivare sfi och vuxenutbildning
2015/3149
23
Motion - Erbjud SFX, svenska för yrkesutbildade
2015/5287
24
Remiss - Motion plan mot våldsbejakande extremism
2015/4996
25
Remiss - Medborgarförslag - Inrättande av en kommunal
samordnare mot extremism och terrorliknande verksamhet
2015/6382
26
Sammanställning sammanträdesdagar 2016
2015/6959
Sekretessärenden
27
Redovisning av delegationsbeslut, individärenden
2015/7072
28
Redovisning - domar och beslut november 2015
2015/7073
29
Förteckning utredningstider inom barn och ungdom.
Redovisning av urvalsärenden
2015/7019
30
Fondansökningar hösten 2015
2015/6958
31
Nedläggning av faderskapsutredning
2015/6957
32
Nedläggning av faderskapsutredning
2015/6960
33
Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare
2015/6962
34
Ansökan om särskild förordnad vårdnadshavare
2015/6963
35
Överflyttning av vårdnad
2015/6964
36
Överflyttning av vårdnad
2015/6965
Radovan Javurek
Ordförande
1
Arbete och välfärdsförvaltningen placeringar 1
Kostnadsutvecklingen HVB-placeringar 2014 - 2015 (tkr)
Utskriftsdatum 2015-11-02
Tkr
Brutto
Brutto
2014
2015
Budgetavvikelse
Netto
Netto
2014
2015
Budgetavvikelse
Januari
5 040
4 678
-947
4 904
4 675
-1 128
Februari
3 987
3 925
-194
3 739
3 592
-45
Mars
3 905
4 718
-987
3 630
4 442
-894
April
3 477
4 529
-798
3 215
4 313
-765
Maj
2 850
3 867
-136
2 619
3 663
-116
Juni
3 281
4 520
-790
2 693
4 277
-729
Juli
4 795
4 729
-998
4 552
4 568
-1 020
Augusti
3 798
3 070
661
3 523
2 893
654
September
3 992
5 249
-1 518
3 739
5 094
-1 546
3 280
451
3 564
3 096
452
40 613
-5 138
Oktober
3 834
November
3 950
3 688
December
3 522
2 131
Summa:
Budget
46 429
42 564
-5 255
44 770
41 996
42 570
2
Arbete och välfärdsförvaltningen ekonomiskt bistånd 1
Ekonomiskt bistånd totalt 2014 - 2015 (tkr)
Utskriftsdatum 2015-11-02
Tkr
Brutto
Brutto
2014
2015
Budgetavvikelse
Netto
Netto
2014
2015
Budgetavvikelse
Januari
9 027
9 018
-737
8 589
8 767
Februari
8 731
8 204
77
8 520
7 905
59
9 032
9 161
-1 198
33
8 859
7 949
15
8 352
-72
8 851
7 924
39
8 759
-478
9 720
8 518
-555
8 600
-320
9 096
8 354
-390
6 555
1 725
7 717
6 280
1 684
7 167
1 113
8 513
6 897
1 067
8 310
-30
8 170
8 042
-78
79 796
-162
Mars
9 513
9 499
April
9 632
8 247
Maj
9 143
Juni
10 060
Juli
9 288
Augusti
7 981
September
8 988
Oktober
8 715
November
8 219
7 933
December
4 657
4 491
Summa: 103 954
Budget
-804
82 712
92
99 365,32
99 491
95 560,32
3
Ekonomiskt bistånd
Antalet unika hushåll samt personer med beslut
AoV Utredning
Utskriftsdatum: 2015-11-02
Urvalet gäller för år: 2015
Sida: 1 av 1
Hela månaden måste ha passerat (se utskriftsdatum)
Unika hushåll
Avslag +
bifall
med
bifall
Bifall
med
avslag
Belopp
bifall (tkr)
Snitt kr/
månad
* Antal unika personer
sökande/medsökande,
med bifallsbeslut
Januari
1 235
1 143
511
8 543
7 474
1 445
Februari
1 227
1 087
557
8 147
7 495
1 370
Mars
1 290
1 169
586
9 134
7 814
1 460
April
1 243
1 123
552
8 395
7 476
1 413
Maj
1 185
1 088
520
8 268
7 600
1 381
Juni
1 263
1 128
585
9 530
8 448
1 422
Juli
1 118
1 007
516
7 471
7 419
1 270
Augusti
1 086
953
507
6 652
6 980
1 200
September
1 158
1 046
535
8 029
7 676
1 317
Oktober
1 167
1 046
567
8 583
8 206
1 311
2 279
2 039
Unika hushåll för perioden:
1 777 Summ
82 752
Personen räknas endast en gång som sökande respektive medsökande, inom respektive månad.
Medsökande är annan vuxen i hushållet, ej barn.
2 502
4
Ekonomiskt bistånd
Beslutsorsaker för sökande och medsökande, per månad
AoV Utredning
Utskriftsdatum 2015-11-02
Sida 1 av 4
Urvalet gäller mellan perioderna 201501 och 201510
Huvudgrupper:
försörjningshinder
bifallsbeslut
Arbetslöshet
Januari
Februari
Mars
April
Maj
Juni
Juli
Antal
personer
Antal
personer
Antal
personer
Antal
personer
Antal
personer
Antal
personer
Antal
personer
732
688
741
684
691
700
Augusti eptember Oktober
Antal
personer
646
Antal
personer
582
bo
Antal
personer
662
655
Inkomst otillräcklig
Pension
Sociala skäl
Utbildning
**Unika personer per månad
1 605
2
2
Familjeskäl
Unika personer
per orsak. under
vald period
6
8
5
4
7
6
7
5
1
1
26
380
374
401
398
364
425
337
320
360
361
890
13
11
10
10
12
14
12
12
10
14
31
331
306
327
337
336
319
302
310
314
301
775
24
18
22
24
28
17
9
11
16
16
59
1 445
1 370
1 460
1 413
1 381
1 422
1 270
1 200
1 317
1 311
2 502***
Antal personer = sökande och medsökande (ej barn)
Tabellen visar unika personer per orsak (rad) och månad, vilket innebär att personen endast räknas en gång inom
respektive orsak och månad.
* Utbetalning vid placering/annan vårdinsats
**Unika personer per månad: anger hur många personer totalt som fått bifallsbeslut inom månaden
*** Unika personer totalt under vald period
5
Ekonomiskt bistånd
Beslutsorsaker för sökande och medsökande, per månad
AoV Utredning
Utskriftsdatum 2015-11-02
Urvalet gäller mellan perioderna 201501 och 201510
Sida 3 av 4
6
Ekonomiskt bistånd
Försörjninghinder för sökande och medsökande
Bifall AoV Utredning
Utskriftsdatum 2015-11-02
Urvalet gäller mellan perioderna 201501 och 201510
Huvudgrupp
Försörjningshinder/orsak
Arbetslöshet
I arbetsmarknadspolitisk åtg
1 av 2
Sökande
722
210
924
Otillräcklig arb.löshetsers.
92
27
119
Otillräcklig etableringsersättning
83
42
124
542
126
663
Utan etableringsersättning
25
6
31
Väntar på arbetslöshetsersättning
46
10
56
149
25
174
Utan arbetslöshetsersättning
Väntar på etableringsersättning
Unika personer
inom huvudgrupp:
bo
Arbetslöshet
u-Praktiklön till ungdomar
2
Barnomsorg saknas
5
16
21
Skilsmässa/separation
4
1
5
Familjeskäl
26
102
20
122
Aktivitets/sjukersättning, väntar på ersättning
25
1
26
Deltidsarbete ofrivilligt, lön otillräcklig
78
22
100
Deltidsarbete ofrivilligt, väntar på lön
26
5
31
1
1
Aktivitets/sjukersättning otillräcklig
Egenföretagande
Föräldrapenning otillräcklig
59
84
142
Föräldrapenning, väntar på ersättning
21
29
50
Heltidsarbete, lön otillräcklig
48
17
65
Heltidsarbete, väntar på lön
82
8
90
Saknar arbetsförmåga, ej ersättning FK
56
9
65
Sjukpenning otillräcklig
34
7
41
Sjukpenning, väntar på ersättning
23
Sjukskriven utan sjukpenning
Väntar på social förmån
Unika personer
inom huvudgrupp:
Pension
2
bo
Unika personer
inom huvudgrupp:
Inkomst otillräcklig
1 605
2
Unika personer
inom huvudgrupp:
Familjeskäl
Medsökande
Unika personer
per orsak under
vald period
23
244
70
312
21
6
27
Inkomst otillräcklig
Ålderspension otillräcklig
890
30
1
31
7
Ekonomiskt bistånd
Försörjninghinder för sökande och medsökande
Bifall AoV Utredning
Utskriftsdatum 2015-11-02
Urvalet gäller mellan perioderna 201501 och 201510
Huvudgrupp
2 av 2
Försörjningshinder/orsak
Sökande
Unika personer
inom huvudgrupp:
Sociala skäl
Pension
31
Begravningskostnader
32
32
Frihetsberövande straff
5
5
19
2
21
Kommunens yttersta ansvar
249
44
291
Soc/psyk arbetshinder med rehab
350
37
382
Soc/psyk arbetshinder utan rehab
105
15
120
Soc/psyk arbetshinder, väntar på rehab
65
5
70
Språkhinder
39
25
64
Tillfälligt behov, annars ej försörjningshinder
17
3
20
Utredning FK
20
5
25
Väntar på SFI
7
2
9
Äldre, arbetshinder
7
2
9
Förebyggande, vård och behandling
Unika personer
inom huvudgrupp:
Utbildning
Medsökande
Unika personer
per orsak under
vald period
Sociala skäl
775
36
1
37
Komvuxutbildning
3
1
4
Med soc.bidrag av rehab skäl
5
1
6
Studiestöd otillräckligt
7
4
11
Väntar på studiestöd
8
3
11
Bristande ek föräldrastöd
Unika personer
inom huvudgrupp:
Utbildning
*Totalt antal unika personer under vald period:
Antal personer = sökande och medsökande (ej barn)
Tabellen visar unika personer per försörjningshinder (rad) och inom vald period, vilket innebär att
personen endast räknas en gång inom respektive försörjningshinder.
*Totalt antal unika personer under vald period: anger hur många personer totalt som fått bifallsbeslut
inom perioden
59
2 502
Informationsärende
Arbete och välfärdsförvaltningen
2015-11-09
Änr 2015/6905
Utbildning och arbete
Preben Bruzelius
044-13 69 07
[email protected]
Avstämning kvartal 3 2015, Utbildning och
Arbete
Allmän information
Deltagarantalet på SFI ligger kvar på ca 700 deltagare. Migrationsverkets
prognos framåt visar på ett ökat inflöde av asylsökande flyktingar. På
längre sikt bör detta medföra ett ökat antal deltagare som skall studera på
Sfi. Under kvartal 3 har kötiderna för att kunna påbörja Sfi-studier ökat
beroende på svårigheter att rekrytera Sfi-lärare.
Personal från Matchningsgruppen och Jobbförberedande gruppen finns
under hösten på plats i Ö kommunhuset en dag i veckan för att vara ett
stöd i flödet mot arbetsmarknadsdelarna. Utvärdering av arbetssättet
kommer att ske för att se om detta skall fortsätta även nästa år.
Arbetet med att rekrytera projektpersonal till ESF-projektet Within har
inletts.
Café Arom har nu startat upp verksamheten i Ö kommunhuset på ett bra
sätt och är uppskattat av medarbetarna i huset.
Omvärldsbevakningen är viktig för oss och har intensifierats under
hösten. Medarbetare har bl.a. deltagit på olika sammankomster för
att kunna följa förändringarna i samhället.
Ett ingående arbete har startats upp för att få en bild över vad
satsningarna från Regeringen innebär. Dialog med
Arbetsförmedlingen och SKL har tagits för att kunna beräkna
omfattningen av åtgärderna och utifrån det kunna anpassa
verksamheten.
Preben Bruzelius
Verksamhetschef
1(1)
Utbildning och Arbete kvartal 3 2015
HP2 (Jobbtorget, GPS, Kompetensare)
Antal/Procent
Flödet Jobbtorget
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Kvartal 3
2014
Inflöde
23
Utflöde
28
Aktiva
57
Positiva avslut
75%
Kvartal 4
2014
22
23
50
57%
Kvartal 1
2015
40
19
68
84%
Kvartal 2
2015
19
38
69
76%
Kvartal 3
2015
15
18
43
67%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Antal/Procent
Flödet GPS
60
50
40
30
20
10
0
Inflöde
Utflöde
Aktiva
Positiva avslut
Kvartal 4
2014
14
15
48
73%
Kvartal 1
2015
14
6
50
83%
Kvartal 2
2015
17
13
54
46%
Kvartal 3
2015
12
8
51
71%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Kommentar: Anledningen till ett lägre positivt avslut är ett större antal deltagare
utan aktivitetsförmåga.
Kompetensare
25
Antal/Procent
20
15
10
5
0
Aktiva
Positiva avslut
Grupp 1
17
53%
Grupp 2
16
50%
Grupp 3
17
76%
Grupp 4
21
81%
Grupp 5
22
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Grupp 5 startade den 7/9, Positiva avslut redovisas nästa kvartalperiod(okt-dec)
Antal
Jobbförberedande gruppen totalt
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Inflöde
Utflöde
Aktiva
Kvartal 4 2014
36
38
98
Kvartal 1 2015
54
25
118
Kvartal 2 2015
74
89
161
Kvartal 3 2015
49
48
116
Antal
Sysselsättning och rehabilitering totalt
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Inflöde
Utflöde
Aktiva
Kvartal 3
2014
24
40
86
Kvartal 4
2014
22
11
82
Kvartal 1
2015
32
34
81
Kvartal 2
2015
27
51
95
Kvartal 3
2015
44
32
89
Matchningsgruppen1
Antal
Matchningsgruppen anställningar
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
Kvartal 3
2014
22
Kvartal 4
2014
23
UVA vuxen
4
10
9
9
6
OSA**
45
41
34
25
19
KNYJ** vuxen
150
157
127
138
84
KNYJ ungdom
32
34
24
24
21
KNYJ Urban 15
7
16
17
18
14
UVA* ungdom
Kvartal 1
2015
18
Kvartal 2
2015
15
Kvartal 3
2015
13
Matchningsgruppen arbetsmarknadsåtgärder
Antal
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Kvartal 3
2014
55
Kvartal 4
2014
62
Kvartal 1
2015
71
Kvartal 2
2015
56
Kvartal 3
2015
60
Jobb och utvecklingsgaranti,
Fas 2
67
69
69
67
73
Stöd till personligt biträde
11
16
16
10
7
Antal/Procent
Sysselsättningsfasen
1
800
700
600
500
400
300
200
100
0
Matchningsgruppen totalt
Inflöde
Kvartal
3 2014
112
Kvartal
4 2014
131
Kvartal
1 2015
118
Kvartal
2 2015
275
Kvartal
3 2015
134
Utflöde
134
248
202
188
171
Aktiva
659
734
621
723
693
Positiva avslut
37%
34%
56%
59%
49%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
*UVA-utvecklingsanställning, **OSA-offentligt skyddad anställning, ***KNYJ-kommunalt nystartsjobb
VLC (Väglednings och lärcentrum)
VLC
Antal/Procent
350
300
250
200
150
100
50
0
Kvartal
3 2014
Kvartal
4 2014
Kvartal
1 2015
Kvartal
2 2015
Kvartal
3 2015
Aktiva utbildning, ej
lärlingsakademin
162
143
121
125
108
Antagna Sfi
305
208
249
211
232
Aktiva samhällsorientering
43
31
75
58
Positiva avslut
58%
Positiva avslut efter 6 mån
65%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Lärlingsakademin
Antal/Procent
120
100
80
60
40
20
0
Kvartal
3 2014
91
Aktiva deltagare
Aktiva deltagare KRSTD
Kvartal
4 2014
71
Kvartal
1 2015
96
Kvartal
2 2015
76
Kvartal
3 2015
79
43
34
50
43
46
Positiva avslut
76%
75%
76%
81%
100%
Positiva avslut efter 6 mån
92%
90%
91%
91%
91%
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Sfi (svenska för invandrare)
Axelrubrik
Deltagarantal Sfi
800
700
600
500
400
300
200
100
0
jan
2013 456
2014 539
2015 643
feb mars april
506 483 520
567 589 585
689 719 740
maj
529
572
712
juni
489
591
690
juli
352
465
561
aug
451
545
635
sep
519
624
670
okt
523
700
nov
544
689
dec
521
697
Kommentar: SFI har ett högt men jämnt inflöde. Migrationsverkets prognos säger att antalet asylsökande flyktingar beräknas bli högre under 2015 än vad tidigare prognoser har visat. Hur detta kommer att påverka Kristi-
anstad kommun framöver vet vi inte i dagsläget. Bevakning av antalet inflyttningar till kommunen sker kontinuerligt.
Fördelning flyktingar/övriga
60%
50%
Procent
40%
30%
20%
10%
0%
Flyktingar
Övriga
2013
44%
56%
2014
49%
51%
2015 jan-jun
56%
44%
2015 jul-sep
55%
45%
Kommentar: Andelen studerande som är flyktingar har markant ökat de sista två åren.
Kötider/dagar
80
Antal dagar
70
60
50
40
30
20
10
0
68
Ht 2012
Vt 2013
Ht 2013
vt 2014
vt 2015
60
67
63
67
48
jul-sep
2015
69
Kommentar: Kötiden har ökat igen beroende på svårigheten i att rekrytera nya lärare till de vakanta tjänster som verksamheten har. I dagsläget har SFI fyra vakanta tjänster.
Avbrott helår 2014
Avbrott jan-juni 2015
Antal deltagare 929 st
Antal deltagare 601 st
9%
12%
Positiva
20%
15%
Positiva
Neutrala
Neutrala
Negativa
68%
Negativa
76%
Kommentar: Trenden visar en ökning på positiva avslut. Positiva avslut är godkänt betyg eller att deltagaren har fått praktik
eller arbete. Inom de positiva avsluten så är det antalet godkända betyg som har ökat mest.
Betyg på kurs helår
2014
7%
Betyg på kurs jan-juni
2015
8%
Betyg E eller
högre
Betyg E eller
högre
Betyg F
Betyg F
93%
Kommentar: Marginell förändring under första halvåret på antalet F-betyg.
92%
Arbete och Välfärdsförvaltning
2015-11-09
AoV Utveckling och Service
Lena Hagerman
044-136996
[email protected]
Redovisning Urban 15 för 2015
Innehåll
Inledning
3
Fördelning 2015
3
Vad har vi åstadkommit?
4
Familjeservice samt förstärkning Stöd och utredning
4
Urbana hembygdsgården
5
Sommarjobb för ungdomar på Gamlegården
6
Sambusasatsningen
6
Förstärkningstjänster för ungdomsverksamhet
7
Yalla Kristianstad
8
Stöd för ökad behörighet till gymnasieskolan
9
Föräldrastöd Vår väg, handledning
9
Avslutningsvis
10
Inledning
Förutsättningarna inför den sista fördelningen, av Urban 15 medlen, som
meddelades i december 2014 och omfattade 5.6 miljoner, var att cirka tre
miljoner fanns intecknade i redan planerade satsningar. Dessa omfattade
fortsatt ombyggnad och färdigställande av den Urbana hembygdsgården,
fortsatt drift av densamma, ökat stöd till satsningen Yalla Kristianstad,
sommarlovssatsningar, fortsatt stöd för anställningar i samarbete med den
idéburna sektorn samt fortsatt stöd till föräldragrupp och studiestöd i skolan. Två miljoner avsattes till den nya verksamheten Familjeservice på
Gamlegården och Stöd och utredning. Om det finns medel kvar vid årsskiftet kommer dessa också riktas att förstärka områden inom barn och
unga med fokus på Gamlegården.
Med utgångsläge i nämndens prioriteringsområden har fördelningen
gjorts utifrån de statliga parametrarna som gäller för Urban 15 satsningarna. Dessa är att minska arbetslösheten och försörjningsstödsberoendet
samt öka andelen som är behöriga till gymnasiestudier efter avslutade
grundskolestudier. Precis som vid fördelningen för 2014 har även följande aspekter funnits med i bedömningarna:







Tidsperspektivet, kortsiktigt/långsiktigt
forskning och erfarenheter från stadsdelar med flerårig erfarenhet
de demografiska utmaningarna på området
genusperspektivet
delaktighet och förankring
ökad effekt genom kreativ samverkan
ökat samarbete med den idéburna sektorn i linje med de nationella och regionala pågående processerna
 operativ kontra strategisk nivå
 uppföljning och utvärdering samt ett stärkt lärandeperspektiv
En mer detaljerad beskrivning av detta se bilaga 1.
Fördelning 2015
Förutsättningarna inför den sista fördelningen, av Urban 15 medlen, som
meddelades i december 2014 och omfattade 5.6 miljoner, var att cirka tre
miljoner fanns intecknade i redan planerade satsningar. Av de återstående
medlen har största delen använts i satsningen Familjeservice. Delar av
nedanstående satsningar bekostades av medel avsatta för 2014 men ef-
tersom satsningarna gjordes efter redogörelsen till nämnden 27 september 2014 beskrivs de nedan.












2 miljoner Familjeservice på Gamlegården samt förstärkning Stöd
och utredning
Lönekostnader Urbana hembygdsgården 1 500 000, 3 fasta tjänster, vikariat och timanställningar.
248 605 satsningar på sommarjobb för ungdomar på Gamlegården sammanlagt 13 personer
135 000 till förstärkningstjänst i samarbete med den idéburna sektorn, Skånes Horn av Afrika. 1 Handledare. Sambusasatsningen
200 000 2 förstärkningstjänster för ungdomsverksamhet (påbörjades november 2014) Näsby IF
3 nystartsjobb utöver de som påbörjades 2014. (Sammanlagt 3
miljoner kronor redovisades i sammanställningen för 2014)
Yalla Kristianstad 1 000 000 projektledare, lokaler med mera. I
samarbete med AF. I dagsläget sju anställda på 100% och en på
50 %
Tillgänglighetsanpassning 250 000, Urbana hembygdsgården
Lokalhyra 210 000
Drift mötesplatsen 185 000 inklusive samarbete kring studiecirklar, publika arrangemang, utfärder, ungdomssatsningar, larm och
administrativa kostnader.
Resurs för studiestöd Fröknegårdsskolan 320 000
Satsning föräldrastöd, Vår väg handledning 42 000
Summa: 5 440 000
Eventuella medel som återstår vid årsskiftet kommer att ingå i förvaltningens olika satsningar på Gamlegården, bland annat Familjeservice.
Vad har vi åstadkommit?
Nedan lämnas en kortare redogörelse för de olika satsningarna inom Urban 15. På kommunens hemsida kommer utförligare dokumentation läggas ut i takt med att satsningarna avslutas.
Familjeservice samt förstärkning stöd och utredning.
Den 1 oktober startade Barn och ungas nya verksamhet som riktar sig till
familjer som behöver stöd. Familjerna kan själva vända sig direkt till
Familjeservice. Verksamheten finns än så länge på Centrum för förebyg-
gande arbete, CFFA, i väntan på att lokalerna i Gamlegårdens centrum
färdigställs. Satsningen på föräldragrupper i Vår Väg har för tillfället sin
verksamhet på Urbana hembygdsgården.
Urbana hembygdsgården
Den Urbana hembygdsgården är en modern flexibel mötesplats inriktad
på stöd för boende till arbete och självförsörjning, ökad delaktighet i offentligheten och positiv utveckling i stadsdelen. Det är också ett nav för
samarbete och brobyggande för personer, organisationer och satsningar
med kommunen som helhet. Under Urban 15 har nya samarbetsformer
provats bland annat idéburet offentligt partnerskap. Mötesplatsen som
tanke fanns när finansieringen möjliggjordes bland annat genom Urban
15. Hembygdsgården ligger mitt i den urbana miljön på Näsbychaussén
106 i ett boningshus där delar är från 1700-talet och från en av områdets
tre ursprungliga gårdar. På hembygdsgården anordnas, för tillfället, läxläsning, i första hand för årskurs åtta och nio, i syfte att öka andel behöriga till gymnasieskolan, språkkafé, språkträning för nyanlända utan uppehållstillstånd, språkträning för föräldralediga, öppna träffar och föräldrasatsningen Vår väg. Urbana är en plats som erbjuder olika typer av
stöd, som visar vägar, som knyter kontakter och underlättar nätverkande.
Under sommaren anordnas satsningar med ferie- och sommarjobbare från
området. ”Till Rosenbad” är en satsningsom främst arbetar med delaktighet, demokratifrågor och mänskliga rättigheter. Urbana hembygdsgården
ordnar också aktiviteter under sommaren bland annat utfärder, i egen regi
eller i samarbete med andra aktörer exempelvis Näsby Ifs fotbollskola.
Under hösten startar även en rehabiliterande verksamhet i husets trädgård. Det är ett samarbete med FINSAM-projektet Respaldo 2.0.
Den Urbana hembygdsgårdens syfte är att fungera som kompensatorisk
kraft. Dess styrka är flexibiliteten att ändra verksamhetsinriktning så
snart behovet förändras. Behovet av och styrkan i en mötesplats av detta
slag har blivit allt tydligare under åren sedan start 2013. Idag utgör den
en del i befintlig infrastruktur för ett värdigt mottagande och integrationsarbetet. Inte minst när det gäller att fånga upp och kanalisera ideella
krafter.
Även om vissa verksamhetsinslag kan tyckas mer permanenta än andra
så förändras allt hela tiden. Behoven kan vara snarlika men behovsanpassningen finns som en konstant strävan. Inom den kommunala organisationen har ett övergripande arbete kring värdigt mottagande och integration inletts. Processerna pågår samtidigt och på olika nivåer, strategisk
såväl som operativt. Den Urbana hembygdsgården är en plats där båda
dessa nivåer kan mötas. Den erbjuder på flera sätt den flexibilitet som
kan saknas i administrativa hangarfartyg. Den är sin egen utvärdering
utifrån besöksfrekvensen och den nära samverkan med såväl kommunal
som idéburen verksamhet säkerställer att den inte tar över eller håller
kvar verksamhet som hittar rätt i organisationen. Den Urbana hembygdsgårdens styrka är att den finns i mellanrummet mellan det som finns och
det som behövs. Det är där dess kompensatoriska kraft finns och ska fortsätta att finnas.
Sommarjobb för ungdomar på Gamlegården
Under sommaren 2015 erbjöds språkträning på den Urbana hembygdsgården. ”Till Rosenbad” genomfördes för tredje året i rad och Näsby If
arrangerade fotbollskola också den för tredje året. I årets Rosenbadsatsning avslutade gruppen med att skriva en debattartikel som publicerades i
Kristianstadbladet. I gruppen deltog fem sommarjobbare och en handledare. I fotbollskolan fanns två ansvariga handledare samt fyra sommarjobbare. Sammanlagt deltog ett åttiotal barn under satsningens tre veckor.
Sambusasatsningen
”Sambusa -världens smaker med lokala råvaror”, var ett samarbetsprojekt
mellan föreningen Skånes horn av Afrika, Hushållningssällskapet och
Kristianstads kommun som pågick 2012-2013. Projektet syftade till att
sammanföra lantbrukare och kvinnliga företagare på landsbygden med
utlandsfödda somalisktalande kvinnor för att skapa kontakter och kunskapsutbyten. Kvinnorna fick också kompetensutveckling i livsmedelshygien. Den övergripande målsättningen var att skapa arbetstillfällen
och ökad ekonomisk självständighet för utlandsfödda kvinnor som står
långt ifrån arbetsmarknaden. Genom att tillvarata deras kompetens var
målet att skapa en livskraftig och stabil verksamhet/företag präglad av
solidaritetstänkande och innovationsrikedom. Detta skulle i ett första
skede ske genom att:
1. Anställa två av kvinnorna som deltagit i projektet samt en projektledare.
2. Producera/tillverka en lokal Sambusa gjort på lokala råvaror
3. Sälja Sambusa på olika sommarmarknader samt vid en permanent
uppställningsplats på ett lämpligt ställe i Kristianstad.
Genom Urban 15 pengarna har föreningen Skånes horn av Afrika köpt en
livsmedelsvagn och hyrde perioden hösten 2014- hösten 2015 en plats på
Södertorg. Platsen var en kompromiss och hyran för dyr i förhållande till
förtjänsten. Den har därför sagts upp och vagnen ställts på vinterförvaring. Föreningen arbetar vidare på att få möjlighet att hyra en bättre uppställningsplats och hoppas på ett flexiblare bemötande från ansvariga
inom kommunen.
Sambusavagnen har deltagit i såväl Bondens marknad och sommarmarknader som nationaldagsfirande. Verksamheten erbjuder också catering.
Två kvinnor har anställts. Föreningen arbetar nu vidare för att utveckla
konceptet ytterligare bland annat genom samarbete med Krinova och
Hushållningssällskapet. Målet är att ett kvinnoägt kooperativ.
Föreningen Skånes horn av Afrika har också samarbetat med projektet
ADA inom ramen för Urban 15. Genom dessa två satsningar har föreningen, som tidigare aldrig haft några anställningar, hanterat fyra heltider
och en halvtid som mest under projekttiden. Föreningen ansöker också
om externa medel för framtida projektsatsningar. Medlemmar från föreningen har deltagit i kompetensutvecklingsinsatser bland annat kring att
söka och driva projekt, de har också deltagit i konferenser och seminarier
som anordnats inom det urbana utvecklingsarbetet. Detta har inneburit
nya kontakter, möjlighet till ett större och mer varierat nätverk, stärkt
inflytande och förbättrade relationer bland andra till ABK.
Förstärkningstjänster för ungdomsverksamhet
Den enda idrottförening som har sin huvudsakliga rekryteringsbas och
verksamhet riktad mot ungdomar och barn som bor på Gamlegården är
Näsby If. En erfarenhet som delas med andra föreningar i stadsdelar med
liknande profil som Gamlegården är svårigheterna att mobilisera ideellt
föreningsengagemang där erfarenhet kring ett sådant saknas. Näsby If har
varit engagerade i det urbana utvecklingsarbetet sedan start 2008. Föreningen har arbetat med flera utmaningar inte minst behov av en stabilare
organisation för ungdomsverksamheten. Genom att möjliggöra för två
engagerade ungdomar att arbete med att utveckla ungdomsverksamheten
stärktes både föreningen, individerna och området. Verksamheten har
skett i nära samarbete med den Urbana hembygdsgården där handledare
för de ungdomsansvariga har funnits. Resurserna har också använts på
den Urbana hembygdsgården och deltagit i läxläsning, utfärder med
mera. De ungdomsansvariga handledde de sommarjobbare som var engagerade i fotbollsskolan under sommaren. De har också arbetat för att
stärka föräldramedverkan i föreningen. Tillsammans med handledarfunktionen startades även en killgrupp där syftet var att kombinera fysisk
aktivitet med värdegrundsarbete. Det visade sig att utmaningen blev för
stor då problematik flera av killarna brottades med krävde betydligt
större och professionellare resurser. Den avslutades därför under våren.
Sammanfattningsvis kan konstateras att föreningen behöver fortsatt stöd
både organisatoriskt och avseende sin ungdomsverksamhet men också att
det är ett långsiktigt behov. Resurser behöver avsättas utifrån vilken målgruppen är och att en målgrupp med flerproblematik kräver erfarna och
kompetenta handledare. Detsamma gäller utmaningen med att stärka föräldraengagemanget som också kräver samsyn kring vilka krav som kan
och bör ställas från föreningens sida. Näsby If har inlett diskussioner med
Kultur och fritidsförvaltningen kring ett förändringsarbete, avseende
byggnationen, på Grönevi. Det fortsatta samarbetet med Arbete och välfärdsförvaltningen omfattar fortsatta diskussioner kring hur ungdomsverksamheten kan utvecklas vidare och eventuella projektansökningar för
att stärka denna. Ett glädjande resultat av satsningen är att det idag finns
ett fungerande flicklag.
Yalla Kristianstad
Den första kontakten med projektet Yallatrappan togs redan 2012. Det
fanns därför en etablerad kontakt när projektet Mera Yalla i Skåne sökte
samarbetspartners 2013. I samarbete med Furubodas arbetsmarknadsenhet och ABF har Arbete och välfärdsförvaltningen genom Urban 15 medlen kunnat stödja processen mot etableringen av ett socialt företag med
Yllatrappan som inspirerande förebild. I dagsläget har Yalla Kristianstad
sju anställda på 100% och en på 50 %. Verksamheten erbjuder i dag
tjänster inom catering, servering, städning, trädgårdsverksamhet, marknadsföring och hennatatueringar. Yalla Kristianstad finns på Gamlegården i en trerumslägenhet som hyrs av ABK. Detta innebär begränsningar
för expansion och därför söker verksamheten efter nya lokaler. Tidigare
förhandlingar kring en plats på Gamlegårdens centrum fick avbrytas på
grund av kommunikationssvårigheter mellan ABKs lokalförsörjningsenhet och Arbete och välfärdsförvaltningen. Önskemål om att få en plats på
centret kvarstår. Idag finns dock inga lediga lokaler men den inriktning
som verksamheten Yalla Kristianstad har skulle bidra stort till centrets
attraktivitet och åtminstone delvis uppfylla det ofta ställda önskemålet
om ett café drivet av kvinnor och annan verksamhet än den existerande. I
den process som pågår fram till augusti 2016 kring att stärka jämställdheten i den fysiska miljön, i projektet Kommunicera Mera, kunde Yalla
Kristianstad utgöra en viktig pusselbit.
Stöd för ökad behörighet till gymnasieskolan
Studiestöd/läxhjälp har erbjudits i två satsningar inom ramen för Urban
15-medlen. Samarbetet som inleddes januari 2014, med föreningen C4
Integration, avbröts på initiativ från föreningen. Eftersom efterfrågan på
stöd var fortsatt högt övertog personalen på den Urbana hembygdsgården
ansvaret för att driva verksamheten vidare. Besöksfrekvensen har varierat
mellan 10-25 deltagare och stöd har erbjudits fyra eftermiddagar/kvällar i
veckan. I samverkan med Fröknegårdsskolan gjordes också en överenskommelse om resursförstärkning till skolans befintliga studiestöd.
För den Urbana hembygdsgården har stödet från volontärer varit en förutsättning för verksamheten. En medveten strategi, på den Urbana hembygdsgården, har varit att uppmuntra unga vuxna på området att engagera
sig ideellt. Detta engagemang har sedan haft betydelse vid rekryteringar
inom Urban 15 satsningarna i form av visstidsanställningar och vikariat.
Det är en utmaning att utvärdera satsningarna på studiestöd och någon
sådan har inte gjorts på gruppnivå. I dialog med skolan har representanter
för den Urbana hembygdsgården diskuterat framtida satsningar och ett
fortsatt mer strukturerat samarbete. Precis som med flera av de andra
satsningarna inom Urban 15 har detta fungerat som en lärandeperiod. Det
går idag inte att säga om deltagande i läxläsning/studiestöd har haft en
påverkan på behörigheten för enskilda individer eller för gruppen som
helhet. Vi kan förmoda att de som använt stödet har klarat flera prov,
varit mer aktiva generellt och förbättrat sin studieteknik men vi kan inte
veta säkert eftersom vi inte gjort någon strukturerad utvärdering. En sådan kräver dels ett fastställande av utgångsläget på individ och gruppnivå
men också en strukturerad, kontinuerlig uppföljning som omfattar kontakt med såväl elev som lärare och föräldrar. Utformandet av en sådan
bör ingå i framtida satsningar och göras i samarbete med skolan.
Föräldrastöd, Vår väg handledning
I satsningen på föräldrastödet Vår väg utbildades tre ur förvaltningens
personal till handledare. Arbete och välfärdsförvaltningen köpte också
rätten att fortsätta använda metoden. För att säkerställa kvalitén, i denna
mycket strukturerade metod, kompetterades utbildningen med fortsatt
handledning, av den utbildade personalen, under första halvåret 2015.
Vår väg kommer att erbjudas i den öppna verksamheten Familjeservice
som startar på Gamlegården i början av 2016 när lokalerna i centrat är
färdigställda. Vår Väg har idag verksamheten på den Urbana hembygdsgården. I samarbete med högskolan Kristianstad och plattformen för
Hälsa och samverkan kommer Arbete och välfärdsförvaltningen ansöka
om medel för en lärande utvärdering av satsningen. Ambitionen är att
undersöka och mäta förändringar på individ- och familjenivå såväl som
på förvaltningsnivå.
Avslutningsvis
Några av de planerade satsningarna har inte kunnat genomföras av olika
skäl andra har genomförts med annan finansiering exempelvis Respaldosatsningen som finansieras av Finsam och påbörjas hösten 2015. Trädgården på den Urbana hembygdsgården kommer att användas som rehabiliteringsresurs i den satsningen. Läxläsningssatsning i samarbete med
förening C4-integration avbröts hösten 2014 på föreningens initiativ.
Delar av de medel som fanns avsatta för detta har använts, på Urbana
hembygdsgården, för att fortsätta verksamheten då behovet av läxläsningsstöd har varit och fortsätter att vara stort.
Den planerade satsningen på Centrumutvecklingen genererade en beviljad projektansökan till ”Kommunicera Mera”, inom ramen för Boverkets
satsning på jämställda miljöer. Tillsammans med flera referensgrupper
arbetar ABK, Arbete och välfärdsförvaltningen tillsammans med arkitekter och konstnär för att skapa en jämställd, trygg och kommunikativ miljö
på Gamlegårdens centrum.
Det finns idag, 2015-11-08, inga statliga medel avsatta för ett fortsatt
urbant utvecklingsarbete liknande Urban 15 satsningen även om frågan
anses prioriterad. Det som bildats är en plattform, med ett uppdrag riktat
mot stadsutveckling, bestående av Boverket, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Tillväxtverket och Trafikverket. I förhållande till såväl satsningen på de lokala utvecklingsavtalen 2009-2011 och Urban 15 satsningen 2013-2015 då Polisen, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan hade ett uttalat ansvar gentemot de kommunala aktörerna, har det
därmed skett en förskjutning från hållbarhetens sociala dimension till den
mer fysiskt, miljömässiga avseende det urbana utvecklingsarbetet.
Bilaga 1 Redovisning Urban 15
Tidsperspektivet kortsiktigt/långsiktigt. Det finns ett behov i nuet som
behöver beaktas och hanteras men satsningarnas potential värderas även
utifrån det långsiktiga perspektivet. Det finns mycket erfarenhet kring
hur kortsiktiga satsningar skapar projekttrötthet genom oklar
kommunikation om satsningarnas struktur, nivå av inflytande samt
tillfälliga karaktär. De satsningar som har gjorts/görs tar hänsyn till dessa
perspektiv och skapar ett värde som blir bestående även om den initiala
finansieringen upphör. Tydliga exempel är samarbeten med idéburen
sektor som i vissa fall inneburit såväl anställningar för arbetslösa
medlemmar som en kompetensförstärkning generellt för föreningen.
Forskning och erfarenheter från stadsdelar med flerårig erfarenhet. Det
urbana utvecklingsarbetet, som har pågått sedan tidigt nittiotal, har
genererat mycket forskning och erfarenheter. I kombination med den
lokala erfarenheten som samlats sedan 2008 finns en tydlig bas att utgå
ifrån när olika satsningar värderas utifrån relevanta parametrar. Exempel
på dessa är dynamiken mellan den operativa nivån och den strategiska
men också en kunskap kring behov och möjligheter. Det finns väl
utvecklade nätverk på regional och nationell nivå där erfarenhetsutbyte
pågår kontinuerligt. Det urbana utvecklingsarbetet stödjs också av
nationell forskning vilket innebär att lokala satsningar ibland utvärderas
och ingår i ett större perspektiv. Gamlegården är till exempel en av
stadsdelarna som ingår i Maria Vallströms rapport ”Mörkade platser”stigmatisering och ryktesspridning i urbana utvecklingsområden.
Demografiskt har stadsdelen kommunens yngsta befolkning. Detta får
konsekvenser både för arbetslöshetssiffrorna men också avseende
trygghetsfrågor. I en stadsdel med hög mobilitet av boende innebär detta
stora utmaningar för samtliga institutioner som hanterar barn- och
ungdomsfrågor. På Gamlegården där försörjningsstödsberoendet är högt,
och ibland omfattar flera generationer, blir insatser som arbetar med det
salutogena perspektivet betydelsefulla inte minst i ett långsiktigt
perspektiv genom att det stärker positiva förebilder. I det urbana
utvecklingsarbetet har därför satsningarna haft ett fokus på det
salutogena, fungerande. Ideellt engagemang har uppmuntrats och
belönats. I några fall har det till exempel lett till sommarjobb.
Genusperspektivet beaktas i samtliga satsningar utifrån befintlig
forskning. Denna omfattar såväl kartläggning av förväntad tid innan
inträde på arbetsmarknaden för invandrade kvinnor respektive män som
flickornas relativt sett låga deltagande i organiserade fritidsaktiviteter. I
tidigare satsningar, kring entreprenörskap och företagande,
uppmärksammades de brister som finns i stödet för gruppen invandrade
kvinnor. Genusperspektiv har lett till en ökad närvaro av flickor på
läxläsningen, jämn fördelning mellan könen vid såväl längre
anställningar som sommarjobb, ökat deltagande av flickor på
fotbollsskolan och vid utfärder samt ett stort engagemang från kvinnor
som har den Urbana hembygdsgården som bas.
Delaktighet och förankring Samtliga satsningar är gjorda utifrån
faktiska behov som finns i stadsdelen och/eller i samarbete med boende.
De största utmaningarna för delaktighetsperspektivet ligger på den
strategiska nivån. Genom satsningen på Familjeservice, lokalt förankrad
på Gamlegården, samt det tydliga uppdraget från politisk nivå till
kommunledningskontoret och samtliga kommunala verksamheter kring
värdigt mottagande och integrationsutmaningen har dessa frågor lyfts till
en övergripande strategisk nivå. Tillsammans med den tvååriga
satsningen, som görs på Arbete och välfärdsförvaltningen, på en
Integrationssamordnare har flera av de frågor och utmaningar som
påverkar det urbana utvecklingsarbetet uppmärksammats under 2015 på
ett nytt sätt. Den ökade uppmärksamheten innebär starkare strategisk
förankring, bättre nätverk och samarbete, ökad kunskap och resurser samt
ökad möjlighet till en socialt hållbar utveckling.
Kreativa kombinationer För att uppnå synergieffekter har olika
finansieringsmöjligheter kombinerats. Tydligast avspeglas detta i
verksamheten på den Urbana hembygdsgården. Genom några av de
samverkansavtal som upprättats med representanter för den idéburna
sektorn har samverkan också inneburit möjligheter till anställning för
relevanta resurspersoner. Detta har inneburit att föreningens kompetens
och stabilitet har ökat samtidigt som arbetslöshetsaspekten beaktats.
Ett arbete för ett ökat samarbete med den idéburna sektorn pågår i
nationella, regionala och kommunala processer. I Kristianstad kommun
återupptogs denna process 2015. Ansvaret för processen ligger på
kommunledningskontoret som tillsammans med Sensus, IFK Handboll
och Furuboda arbetar med utformningen av avtalet. Arbete och
välfärdsförvaltningen finns, efter förfrågan från KLK, med som stöd i
processen. För att hantera våra gemensamma hållbarhetsutmaningar
behöver nya samarbetsformer utformas och provas. Då plattformsavatal
saknats har de behov som funnits av flexibel samverkan, både från de
områdesbaserade föreningarna och från offentligt håll, prövats i så
kallade idéburet offentligt partnerskap. Dessa överenskommelser har
fungerat över begränsad tid men varit öppnare än styrda projekt. Som
också beskrivs under punkten kreativa kombinationer har några av de
samverkansavtal som upprättats inneburit möjligheter till anställning för
relevanta resurspersoner. Genom dessa har föreningens kompetens och
stabilitet ökat samtidigt som arbetslöshetsaspekten beaktats. Satsningarna
hanterar också långsiktigheten i att bygga på det som finns och stärka det
samtidigt som akuta behov och problem hanteras i nuet.
Operativ kontra strategisk nivå Båda nivåerna beaktas vid de olika
satsningarna för att uppmärksamma glappet eller tomrummet mellan de
behov som ”verkligheten” producerar och de resurser som finns för att
hantera dessa. Erfarenheter, från kommuner som deltagit i urbant
utvecklingsarbete länge, visar på vikten av att arbeta strategiskt för att
skapa effektiva strukturer för att säkerställa det långsiktiga perspektivet.
Urban 15 satsningen har tydliggjort kommunens brist på organisatorisk
struktur för att hantera utmaningarna även när finansiering har funnits.
(Undantaget är den förstärkning som gjorts i nystartjobben där den
befintliga organisationen har fungerat fullt ut.) Där några kommuner valt
att hantera stimulansmedlen enbart i denna befintliga struktur har detta
inte varit möjligt för Kristianstads del. Till skillnad från de två första åren
när bristen på strukturer var tydlig kunde de medel som använts under
2015 fördelas smidigare. Dels kunde redan befintlig verksamhet på
Urbana hembygdsgården fortsätta dels kunde de överenskommelser som
fanns med idéburen sektor vidareutvecklas då nödvändig infrastruktur
fanns på plats.
Uppföljning och utvärdering för att stärka lärandeperspektivet. Då det
urbana utvecklingsarbetet utgår ifrån ett kommunalt ramverk är
uppföljningar och utvärderingar av satsningar självklara. Vid
utformandet av nya satsningar ingår detta som en del i planeringen.
Flexibla verksamheter, som den Urbana hembygdsgården, är lärande
organisationer i sin utformning. Detta har inneburit en verksamhet i
ständig aktiv förändring utifrån behov som finns men där stöd saknas.
Insatsen har kvarstått så länge behovet har funnits alternativ upphört om
stödet har fungerat i den ordinarie verksamheten. Kopplingen till staten
och det nationella perspektivet innebär också tillgång till den specifika
forskning som genereras inom urban utveckling. Satsningen av urban 15
medlen har utvärderats, av Helene Bogren, i olika delrappor.
Gamlegården är också en av de stadsdelar som Maria Vallströms skriver
om i sin rapport ”Mörkade platser”.
Urban 15 satsningens huvudfokus har varit på variablerna
försörjningsstöd, arbetslöshet och behörighet till gymnasieskolan.
Utfallet för dessa meddelar statistiska centralbyrån i december.
Kommunens resultat beskrivs utifrån de andra kommunernas resultat. Det
går således inte att enbart utifrån den mätningen avgöra vad som
åstadkommits.
Till de flesta av satsningarna som gjorts inom Urban 15 finns en
projektbeskrivning. Det har också gjorts utvärderingar kontinuerligt.
Flera av dessa har gjorts tillsammans med de som deltagit och då som en
del i lärandeprocessen. Materielet kommer att finnas tillgängligt på
kommunens hemsida, i takt med att satsningarna avslutas, under rubriken
Urban 15.
RAPPORT
Arbete och Välfärdsförvaltning
2015-11-05
Utbildning och arbete
Fredrik Wessberg
044-136961
[email protected]
Feriearbetet 2015
Under 2015 har ungdomar födda -97 och -98 som är folkbokförda i
Kristianstads kommun haft möjlighet att söka feriearbete. Feriearbetet
anpassas efter de demografiska förhållandena enligt beslut från 2013
vilket innebär att 715 ungdomar skulle få ett feriearbete 2015. Vid
avhopp har plats erbjudits till annan behörig ungdom.
Totalt sökte 906 behöriga ungdomar ett feriearbete och ett erbjudande om
feriearbete skickats ut till 863 av dessa. Slutligen arbetade 716 ungdomar
vilket innebär att målet för 2015 uppnåddes.
För att uppfylla de synpunkter som Arbetsmiljöverket lämnade 2014 har
en checklista för introduktion samt information om handledarrollen till
arbetsplatserna i samband med placeringarna upprättats och använts i år.
Arbetsmiljöverket är tydliga med att ungdomarnas arbetsuppgifter ska
matchas i förhållande till individens mognad. Sedan 2010 finns det därför
en överenskommelse mellan Arbete och välfärdsförvaltningen och Barn
och utbildningsförvaltningen om feriearbete för prioriterade ungdomar.
Inför feriearbetet 2015 sågs denna överenskommelse över och justerades
något.
Enligt överenskommelsen ska:



Matchningsgruppen genomföra matchningsmöte med ungdomen
för att få en uppfattning om dennes önskemål och behov och
därefter erbjuda en plats.
Skolans kontaktperson genomför tillsammans med ungdomen ett
studiebesök på den tilltänkta arbetsplatsen. Skolan ansvarar för att
lämna lämplig information om ungdomen till arbetsplatsen.
Bedöms inte platsen vara lämplig för ungdomen har hon/han
möjlighet att via skola eller föräldrar presentera ett annat lämpligt
alternativ till Matchningsgruppen. Matchningsgruppen kan även
vara behjälplig med att ta fram ytterligare ett alternativ.
1(2)
KRISTIANSTADS KOMMUN

RAPPORT
Skolan ansvarar för att göra en uppföljning på arbetsplatsen under
tiden ungdomen är ute i feriearbete för att säkerställa att det
fungerar tillfredsställande.
De förändringar som genomförts inför 2015 är att Matchningsgruppen
tillsammans med representanter från skolan träffar de ungdomar som
prioriterats och sökt feriearbete. Detta för att i största möjliga mån
säkerställa ungdomens behov och kunna förbereda arbetsplatsen på vilket
stöd som behövs i arbetet.
Uppföljningen av arbetsplatserna för de prioriterade ungdomarna visar att
samtliga prioriterade ungdomar varit på studiebesök på arbetsplatsen
inför sitt feriearbete, tillsammans med någon från sin skola. Detta är en
tydlig förbättring jämfört med föregående år.
Lönekostnaderna har ökat under året eftersom fler ungdomar har fått ett
feriearbete på 3 veckor istället för 2 veckor jämfört med 2014. I en del
fall har även antalet timmar per dag ökat från 7 timmar till 8 timmar,
vilket har påverkat kostnaderna.
Feriearbetet har i år utvärderats genom uppföljningar genom besök på
arbetsplatserna, både av ordinarie personal i Matchningsgruppen och av
en ungdom under period två. Ungdomens uppgift var att säkerställa att
ungdomarna fått en bra introduktion. En uppföljning har även gjorts via
en enkät där både ungdomar och arbetsplatser har tillfrågats kring vilka
utvecklingsområde som finns för feriearbetet.
Slutligen har även en rundringning genomförts till de ungdomar som valt
att tacka nej till ett feriearbete. Resultatet visar att de som tackade nej
gjorde det på grund att de fått andra jobb (87%), ville inte ha arbetet
(4%), önskade en annan period (8%). Svarsfrekvensen var 85%.
I bifogat material framgår statistik för feriearbetet 2015.
2(2)
ANTAL SÖKANDE 2015
Födelseår
Antal
Procent
Varav Prio.
1997
441
49%
8
1998
465
51%
33
Ej behöriga
Totalt behörig
906
100%
41
35
ANTAL ERBJUDNA 2015
Födelseår
Erbjudits
Ej svarat
Tackat nej
Jobbat
Kom ej
1997
antal
390
25
83
280
2
%
45%
61%
72%
40%
50%
1998
antal
432
15
32
385
0
Prioriterade 97
%
50%
37%
28%
55%
0%
8
0
0
7
1
Prioriterade 98
1%
0%
0%
1%
25%
33
1
1
30
1
4%
2%
1%
4%
25%
Totalt
antal
863
41
116
702
4
%
100%
100%
100%
100%
100%
Sammanställning - PRIORITERADE feriearbetare 2015
AoV
Erbjudits
Ej svarat
Tackat nej
Jobbat
Kom ej
IMSPR
IMIND
Rs
ny-anlända
Ö-skolan
Resurs-skolor
0
0
0
0
0
5
0
0
5
0
4
0
0
4
0
13
1
0
11
1
Le
Lejonskolan
0
0
0
0
0
Is
I-Spec
14
0
1
13
0
Sä
SärSumma
skolan
5
41
0
1
0
1
4
37
1
2
FÖRDELNING 2015
Procent
17%
26%
29%
8%
1%
0%
6%
1%
1%
5%
5%
BUF
Omsorgsförv
Kultur-fritid förv
C4 Teknik
Kommunledn.kont
Räddningstjänsten
ABK
AoV
Regionmuseet
Föreningar
Övriga*
100%
138
190
200
35
3
3
39
21
0
83
44
756
2015
122
184
208
55
5
3
41
7
6
37
38
706
0
10
250
200
150
100
2015
2014
50
0
lt u
Totalt
2014
Om
B
s o UF
rg
r-f sför
v
rit
id
fö
Ko
m C4 rv
Te
m
Rä unl kni
k
dd e d
n
ni
ng .k o
st j nt
än
st
en
AB
K
Re
gi
A
on oV
m
us
F ö ee
t
re
ni
ng
a
Öv r
rig
a*
Arbetsområden platser
Ku
Sommarlovsentreprenörerna
Övriga
Barnens Salonger
Brödboden
Ett strå vassare
Hushållningssällskapet Skåne
Kristianstad Lego AB
Mölleholmens Ridcenter/Åhus Ridklubb
Randiz Lekland
Röda korset
Smultronställets förskola
Våffelbagaren i Kristianstad AB
6
1
1
4
5
2
9
2
5
3
Totalsumma
38
Periodfördelning
Antal
Period 1
Period 2
Period 3
465
119
122
706
Procent
66%
17%
17%
100%
500
400
300
Series1
200
100
0
Period 1
Veckofördelning
Tid
2 veckor
3 veckor
Lägren
Antal
4
500
202
706
Exkl. C4 läger Inkl. C4 läger
35h/vecka ca 64% ca 73%
40h/vecka ca 36% ca 27%
Period 2
Period 3
Arbetsområde
BUF
Omsorgsförv
Kultur-fritid förv
C4 Teknik
Kommunledn.kont
Räddningstjänsten
ABK
AoV
Regionmuseet
Föreningar
Övriga*
2015
122
184
208
55
5
3
41
7
6
37
38
2014
138
190
200
35
3
3
39
21
0
83
44
Pågående
projekt inom
Arbete och välfärdsförvaltningen
November 2015
sammanställt av Kajsa Jordevik , utvecklare
Fri:ja K! Mot kvinnlig könsstympning
Projekttid: september 2015 – augusti 2016
Indirekt målgrupp: Flickor/kvinnor som är könsstympade eller riskerar att bli
könsstympade.
Direkt målgrupp: Personal i Kristianstad kommun som kommer i kontakt med den
indirekta målgruppen.
Mål och innehåll: Kompetensökning för personal, samverkan samt att det finns
tydliga former för metod och samverkan kring det förebyggande arbetet mot kvinnlig
könsstympning. Att dessa metoder finns samlade i en handlingsplan som är förankrad
inom skola och socialtjänst.
Projektägare: Kvinnofridssamordnare tillsammans med Integrationssamordnare
Arbete och välfärd
Enhet/avdelning/arbetsgrupp: Utveckling och service
Kontaktperson: Evelina Nilsson kvinnofridssamordnare, Lovisa Gentz-Ahl
Integrationssamordnare, Johanna Emilsson Samordnare mot kvinnlig könsstympning
Beviljade medel: 388 800kr
Finansiering: Länsstyrelsen
IPS-verksamhet vid Matchningsgruppen
Projekttid: januari 2015- december 2016
Målgrupp: Personer med långvariga psykiska funktionshinder som inte lyckats
etablera sig på arbetsmarknaden, men som har viljan och målet att nå arbete/studier.
Mål och innehåll: IPS som står för Individual Placement and Support är den enda
evidensbaserade metoden för att få personer med långvariga psykiska funktionshinder
ut på arbetsmarknaden och bygger på IPS-modellens 8 grundprinciper. IPS ingår också i
Socialstyrelsens nationella riktlinjer för psykosociala insatser vid schizofreni.
IPS rymmer möjlighet till stöd utifrån målet om studier; Supported education och är ett
arbetssätt integrerat med det psykiatriska teamet. IPS-verksamheten vid
Matchningsgruppen har byggt en unik modell där Case managers, vilket är ett krav för
deltagande, står för kartläggning och som sammankallande till resursgruppsmöten.
Enhet/avdelning/arbetsgrupp: Matchningsgruppen, Utbildning och arbete
Samverkanspartners: VO Vuxenpsykiatrin Kristianstad, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan.
Kontaktperson: Maria Lundström, IPS arbetsspecialist
Finansiering: Externa medel från Socialstyrelsen, inom ramen för PRIO.
Kommunicera mera
Projekttid: april 2015 – augusti 2016
Målgrupp: Boende och besökare till Gamlegårdens centrum, i första hand kvinnor och
flickor.
Mål och innehåll: Omvandla den nuvarande miljön på centret till en inbjudande
mötesplats som är jämställd, tillgänglig och kommunikativ.
2
Projektägare: ABK i samarbete med Arbete och välfärdsförvaltning i Kristianstads
kommun.
Enhet/avdelning/arbetsgrupp: Koordinator för urban utveckling samt personal
på Urbana hembygdsgården
Kontaktperson: Lena Hagerman, utvecklingsstrateg
Finansiering: Boverket, inom ramen för satsningen stöd till utvecklingsprojekt för
jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter: 1 875 000 kronor, ABK: 500 000 samt
Arbete och välfärdsförvaltningen med personella resurser.
Mot våld i nära relation (Omsorgsförvaltningen)
Projekttid: september 2015 – mars 2016
Målgrupp: Medarbetare inom Omsorgsförvaltningen och Arbete och
välfärdsförvaltningen.
Mål och innehåll: Målsättning är att socialtjänsten i Kristianstad ska ha ett effektivt,
kvalitativt och heltäckande arbete mot våld i nära relation samt att vi kan ge
medborgaren ett professionellt stöd och en snabb hjälp vid våldsutsatthet eller för den
som själv använder våld mot någon närstående.
Projektägare: Kvinnofridssamordnare Arbete och välfärd/ Omsorgsförvaltningen
Kristianstad
Enhet/avdelning/arbetsgrupp: Utveckling och service
Kontaktperson: Evelina Nilsson, kvinnofridssamordnare (AoV) samt Karin
Svensson, projektledare (Omsorgsförvaltningen)
Beviljade medel: Ca 550 000 kr (totalt beviljades 700 000 kr av sökta 808 500 kr).
Beviljade 700 000 kr avser även annat än projektet inom Omsorgsförvaltningen)
Finansiering: Socialstyrelsen
Visible Bridges
Projekttid: Under 2 år, från hösten 2014 till hösten 2016.
Målgrupp: Invandrare med språkhinder samt lokala företagare.
Mål och innehåll: Projektet syftar till att bygga synliga broar för att underlätta
invandrares väg mellan Sfi och arbetsmarknaden. Det syftar också till att skapa nätverk
för erfarenhetsutbyte där man kan lyfta metoder och goda exempel.
Enhet/avdelning/arbetsgrupp: Sfi, Utbildning och arbete
Samverkanspartners: Finland, Norge, Island
Kontaktperson: Eva-Lott Ahl, Sfi
Beviljade medel: Uppgift saknas
Finansiering: Nordplus
3
PROCESSER I SAMORDNINGSFÖRBUNDET SKÅNE NORDOST
Respaldo
Projekttid: Projektet pågår 150601–170815.
Målgrupp: Sjukskrivna utan sjukpenning som uppbär försörjningsstöd.
Mål och innehåll: Målsättningen är att i samverkan med Försäkringskassan och
Arbetsförmedlingen hitta vägar för självförsörjning för den enskilde klienten med fokus
på arbetslinjen. Projektet är en vidareutveckling av tidigare Respaldo-projekt på
förvaltningen.
Projektägare: Enhet/avdelning/arbetsgrupp: Utredning, Arbete och
välfärdsförvaltningen
Kontaktperson: Maria Sjöberg Olsrup, enhetschef, Christian Nilsson, handläggare
Beviljade medel: Uppgift saknas
Finansiering: Samordningsförbundet Skåne nordost
4
EU-PROJEKT
Lärlingsakademin Skåne Nordost 2.0
Projekttid: Projektet pågår 150701–171231.
Målgrupp: Ungdomar 19-24 år med fokus på de som misslyckats med och/eller
hoppat av gymnasiestudier.
Antal deltagare: Förväntas ha 100 deltagare under första året och ca 100 under det
andra. Deltagarna är i vissa fall aktuella i förvaltningen sedan tidigare men anmäler sig
på eget initiativ via hemsidan. De konkurrerar med övriga sökande om platserna.
Mål och innehåll: En motivationskurs på 6 veckor förbereder för en företagsförlagd
utbildning där 70 % av utbildningstiden genomförs på företag och resterande i en skola.
Tiden i Lärlingsakademin beräknas vara 20-80 veckor totalt.
Projektägare: Arbete och välfärdsförvaltningen, Kristianstads kommun.
Samverkanspartners: Kommuner i Skåne Nordost, Arbetsförmedlingen, Region
Skåne och företagsföreningar.
Enhet/avdelning/arbetsgrupp: Utbildning och arbete
Kontaktperson: Lana Perico Norling, projektledare
Beviljade medel: 19 milj.
Finansiering: Europeiska socialfonden (ESF)
Medfinansiering från kommunen och övrig medfinansiering: 9,7 milj.
Hemsida: www.larlingsakademin.se
Within Po2
Projekttid: Projektet pågår 20151101 – 20181031
Målgrupp: Ungdomar (16-24 år) som saknar fäste både i skola och på arbetsmarknad
Antal deltagare: 150 varje år, inte från förvaltningen
Mål och innehåll: Målet är att deltagarna ska komma närmare studier eller arbete.
Detta sker genom en rad olika aktiviteter utifrån en individuell handlingsplan; t ex
samtal, studiemotiverande insatser, jobbtorg, myndighetskontakter, psykisk och
fysiskhälsa mm.
Projektägare: Arbete och Välfärdsförvaltningen, Kristianstad kommun
Samverkanspartners: Barn och utbildningsförvaltningen i Kristianstad, övriga
Skåne Nordost-kommuner
Enhet/avdelning/arbetsgrupp: Utbildning och Arbete
Kontaktperson: Marie Strandberg, rektor
Beviljade medel: 17,2 milj
Finansiering: Europeiska socialfonden (ESF)
Medfinansiering från kommunen och övrig medfinansiering: 19,5 milj.
5
URBAN 15 -PROJEKT
Urban 15 syftar på samarbetet mellan staten och Kristianstads kommun i den nationella
satsning som omfattar nio kommuner och sammanlagt femton stadsdelar. Under 2013
och 2014 omfattar samverkan även finansiellt stöd som hanteras enligt en
prestationsbaserad fördelningsnyckel. Fördelningen av bidraget grundar sig på
mätningar av arbetslöshet, försörjningsstödsberoende, behörighet till gymnasieskolan
samt nyanlända (flyktingmottagande). För Gamlegården är tilldelningen för år 2013
drygt 11 miljoner kronor och för 2015 5.6 miljoner. Medlen har använts även under
2015.
Det urbana utvecklingsarbetet är Kristianstads kommuns egen övergripande
utvecklingsprocess för att stärka bostadsområdet Gamlegården, där Urban 15 utgör en
del i processen. I några av projekten är därför anslaget med målgrupper och projektmål
bredare.
Förvaltningens övergripande kontaktperson för samtliga projekt är Lena Hagerman,
Utveckling och service.
ADA, Antidiskrimineringsaktiviteter
Projekttid: Hösten 2014 t o m hösten 2015.
Målgrupp: Offentliga organisationer och idéburen sektor
Mål och innehåll: Projektet ska arbeta med diskrimineringsproblematik med
utgångspunkt i konventionen för mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Genom
att utbilda ”ambassadörer” i projektet ska myndigheter och organisationer erbjudas
föreläsningar/samtal och workshops. Projektet kommer också att arrangera tre
fotbollsturneringar där spelarna, tränare och föräldrar på olika sätt kommer att delta i
värdegrundsbaserade övningar och aktiviteter.
Projektägare/samverkanspartner: Skånes Horn av Afrika-förening, Näsby If
och Arbete och välfärdsförvaltningen.
Kontaktperson: Neta Andersson, Ikuchukwu
Finansiering: Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, Urban 15 samt
Arbete och välfärdsförvaltningen
Sambusa
Projekttid: Satsningen fortsätter men samverkan i nuvarande form avslutas 2015.
Målgrupp: Kvinnor ur den somalisktalande gruppen som står långt ifrån
arbetsmarknaden och har ett långvarigt försörjningsstöd.
Mål och innehåll: Stödja bildandet av ett självständigt företag som ägs och drivs av
målgruppen med möjlighet till anställningar eller delägarskap för fler av Arbete och
välfärdsförvaltningens deltagare.
Projektägare/samverkanspartner: Skånes Horn av Afrika-förening,
Hushållssällskapet, Krinova, Arbetsförmedlingen samt Arbete och välfärdsförvaltningen.
Kontaktperson: Jamal Abdulle, Skånes Horn av Afrika-förening
Finansiering: Urban 15 med flera
6
Urbana Hembygdsgården
Projekttid: Pågående till 2015-12-13 med nuvarande finansiering
Målgrupp: Boende på Gamlegården övriga besökare och samarbetspartners.
Mål och innehåll: En kombinerad mötesplats och arbetsplats för boende på
Gamlegården. Inom ramen för arbetsmarknadssatsningar anställs personer som är
aktuella i våra stödsystem. För de handledare som är anställda på nystartjobb sker
ständig kompetensutveckling. Individinsatser kombineras med stärkande insatser på
gruppnivå och på områdesnivå för de boende. Verksamheten är flexibel och för
tillfället bedrivs mycket språkstödjande verksamheter, då efterfrågan är hög, i
samverkan med idéella krafter. Läxläsning erbjuds främst till elever i åttan och nian.
Sommartid genomförs satsningar med såväl kommunala feriearbetare som
sommarjobbare inom ramen för Urban 15-medlen. I samarbete med Vår Väg erbjuds
föräldrastöd. Urbana hembygdsgården fungerar idag som en infrastruktur för alla
frivilligkrafter som engagerar sig mottagandet av ensamkommande flykting barn. Denna
funktion kommer att utvecklas ytterligare för att förstärka processen kring värdigt
mottagande och integration.
Projektägare/samverkanspartner: Arbete och välfärdsförvaltningen,
Stadsbyggnadskontoret, C4 Teknik, KLK, ABK, BUF, Omsorgsförvaltningen,
Fritidsgårdsforum, Oppmanna Vånga hembygdsförening, Rädda Barnen, Skånes Horn av
Afrika-förening, ABF, Sensus, Näsby IF, Transformations Torg, Somaliska Kultur- och
fritidsföreningen, Hyresgärsföreningen, Nattvandrarna med flera föreningar,
organisationer och företag
Kontaktperson: Linda Pettersson, Urbana Hembygdsgården, Utveckling och service.
Finansiering: Urban 15, Kristianstads kommun via särskild arbetsmarknadssatsning
och viss ordinarie verksamhet. I några samarbeten även annan extern finansiering.
Yallatrappan i Kristianstad
Projekttid: Hösten 2014 t o m juni 2016.
Målgrupp: Personer som har försörjningsstöd och som står långt ifrån
arbetsmarknaden.
Mål och innehåll: Att stödja bildandet av ett socialt företag enligt en modell från
Malmö och i samverkan med projektet Mera Yalla och Furuboda arbetsmarknad.
Projektägare/samverkanspartner: Implementeringsprojektet Mera Yalla och
verksamheten Yallatrappan i Malmö, Furuboda arbetsmarknad, ABK
(Kristianstadsbyggen), ABF (Arbetarnas bildningsförbund) samt Arbete och
välfärdsförvaltningen
Kontaktperson: Merete Tillman, förvaltningschef
Finansiering: Urban 15, Furuboda, projektet Mera Yalla samt ABK.
7
'nligt 4mbud
Kristianstad 2015-10-12
Kristianstads kommun Ledamöter för
K F. I .'? 'l-/
Arbete och Välfärdsnämnden
I
I:'J
ö
l
S ( r?. C
För kännedom
2015 -'!0- i
'.??lr/&3a
" ?l-(J)'Yt.
u M<»o=vk m!z
Arbete och Välfärdsförvaltningen
Förvaltningschef Merete Tillman
Administrativ chef för personliga ombud
Peter Sonnsjö
Psykiatrisamordnare Jenny Salmen
Systembrist - sysselsättningsplatser till personer med psykiska funktionsnedsättningar
Vi ser med oro på hur praktik och sysselsättningsplatser försvinneri Kristianstad kommun för de personer
med psykiska funktionsnedsättningar som har sjuk eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan eller som
är sjukskrivna och uppbär försörjningsstöd sedan länge tid.
Vi har försökt att uppmärksamma denna systembrist på flera nivåer och tillfällen till Arbete och
Välfärdsförvaltningen. Någon återkoppling om förändring har inte skett.
@
Vi vill att personer med psykiska funktionsnedsättningari Kristianstads kommun
ska erbjudas en meningsfull sysselsättning för att känna sig behövda och finnas
med i ett sammanhang.
*
Vi vill även personer med psykiska funktionsnedsättningar ges rimliga
förutsättningar att nå arbetsmarknaden efter en individuell planering.
Vi uppfattar att stödet inom Arbete och Välfärdsförvaltningen inte längre ger denna möjighet.
Vägen till återhämtning från psykisk sjukdom är ofta lång och slingrig, men nog så viktig för den enskilde,
anhöriga och för samhällsekonomin. Om man har ett psykiskt funktionsnedsättning kan den idag
standardiserade 3-6 månader av arbetsträning vara för kort tid. Det behövs en mera individuell anpassning,
ibland många olika praktikplatser och att man får lov att misslyckas några gånger och komma tillbaka. All
evidensbaserad forskning säger att delaktigheten i rehabiliteringen och tiden är avgörande för
återhämtningen som kan leda till meningsfull sysselsättning eller arbete.
Personer som av olika skäl inte passar in i de fyrkantiga systemen med standardiserade förväntningar som
både matchningsgrupp och arbetsförmedling har byggt upp hänvisas till kommunens träffpunkter som är
sociala mötesplatser.
Personligt Ombud
Tivoligatan 1
Tfn - Mob.
044-13 49 31
291 31
13 49 32
KRISTIÅ!STSTÅD
13 49 33
13 49 34
Fax.
E-post
Hemstda
044-21 03 74 [email protected] www.kristianstad.se/personligaombud
2
Vi personliga ombud har klienter som inte lyckats uppnå de resultat som förväntas inom några månader
som arbetsträningen pågår. Om de haft längre tid på sig är vi övertygade om att resultaten hade blivit
annorlunda.
Exempelvis: var det ett ärende där kvinnan gjorde stora framsteg i arbetsträningen efter fem månader, men
det var inte tillräckligt enligt handläggaren. Kvinnan har under hela sitt liv levt med våld i nära relationer,
vilket bidrar till att man både tappar sig själv och den sociala delen ilivet. Hennes framsteg bestod i att hon
bt5rjade prata och ta kontakt med sina arbetskamrater, hon kom alltid itid, skötte sina arbetsuppgifter men
hon hade ännu inte hunnit ta de steg som förväntades under denna korta tid. Kvinnan fick avsluta
arbetsträningen och avslutades även i matchningsgruppen/arbetsförmedlingen, eftersom de sex månaderna
hade gått. Detta bidrar inte bara till att denna kvinna känner sig misslyckad trots stora anstängningar och
framsteg. Plötsligt saknas sysselsättning och dagliga rutiner.
En konsekvens blir att personerna återigen blir sjukskrivna och mår väldigt dåligt idag.
Vad säger lagen?
Enligt SoL kap.5 Särskilda bestämmelser för olika grupper 7§ " SocialrRjmnden skall verka för att rnönniskor
som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i
samhällets gemenskap och att leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en
meningsfull sysselsättning... som är anpassad efter hans eller hennes behov av srjrskilt stöd...??
De senaste psykiatri-inventeringarna i Kristianstads kommun visar att personer med psykiska
funktionsnedsättningar som saknar eller vill ha en meningsfull sysselsättning eller arbete har ökat.
Ar 2007 Var det 43 % OCh 2010 49 %. Enl!gf " P!I0fSfud!e Soc!alsfYrelsen Invenfer!ngsprojekf Resulfaf
Kristianstads kommun 2012? saknade 55 % någon form av arbete eller sysselsättning.
Avslutningsvis
Om arbetsträning för människor med psykiska nedsättningar får ta lite längre tid och anpassas efter den
enskildes förutsättningar är vi övertygade om att fler hade kunnat nå arbetsmarknaden.
Meningsfull sysselsättning av varierande slag är också en avgörande deli återhämtningsprocessen.
Vi personliga ombud arbetar med människor som har psykiska funktionsnedsättningar och i vårt uppdrag
ingår även att påtala systembrister.
a cr;7
'?OlaGolderyd
Samordnare/Pe rsomgt Ombud
??
Ethel Lundström
Personligt Ombud
Å.-'
.f/I
V .i,/'
x.. =';{:,??..?? " '7-,. . .z,./ zv ., , , 7a?,,'L. 7.,.,' - a" " %..
Margareth Ohlsson
Personligt Ombud
? siy+
=rgklint
Stefan Bergklint
Personligt Ombud
'
Beslutstyp
Avskriva
Godkännande, cateringlokal
Godkännande, cateringlokal
Godkännande, cateringlokal
Godkännande, cateringlokal
Godkännande, cateringlokal
Godkännande, cateringlokal
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Tillfälligt tillstånd slutet sällskap, bifall
Tillfälligt tillstånd, allmänheten, bifall
Yttrande till annan myndighet
Yttrande till annan myndighet
Datum
2015-10-28 09:27
2015-10-07 14:36
2015-10-07 14:42
2015-10-13 11:37
2015-11-03 15:19
2015-11-05 14:22
2015-11-10 13:12
2015-11-05 12:41
2015-11-09 08:42
2015-10-13 11:06
2015-11-05 13:52
2015-11-05 13:58
Beslutsfattare
Elena
IS
IS
IS
IS
IS
Elena
Elena
Elena
IS
Elena
Elena
Allmänheten
Slutet sällskap
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Sprit Vin Starköl AJA Året runt Paus Ute Trafik Catering Provsmakning
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Tid1
Tid1
18:00
18:00
17:30
18:00
13:00
17:00
13:00
17:30
11:00
02:00
02:00
22:00
02:00
16:00
02:00
20:00
01:00
01:00
Tid2
Tid2
Tid3 Tid3 Tid4 Tid4 Objekt
O´Learys
Restaurang Metropol
Frimurarehusets Festvåning
Rådhuset
Restaurang Södra Kasern
17:30 00:00
Folkestorp
Restaurang Metropol
Café Yllan
Café Yllan
11:00 01:30
Linderödsgården
Oasen Restaurang
Restaurang Rio
Kristjanstads
kommun
DELEGATIONSLISTA
lex Sarah
Arbete och välfärdsnämnden
Rapportnr
Beslut om anmälan
Datum för inträffad
till IVO
lex Sarah
lex Sarah-rapport
Beslutsfattare
AVV20 150076
Enligt lex Sarah-rapport upprättad 2015-06-08 har en orosamnälan
inkommit 2015-04-28. Då ordinarie handläggare var sjukskriven gjordes
en skyddsbedömning av en samordnare. Samråd skulle hållas på
Bamahuset men ingen från socialtjänsten deltog, och samrådet
ställdes in. Ingen ny handläggare utses, varken anmälan eller ärendet
hanteras fortsatt. Ny handläggare hanterar den akuta
skyddsbedömningen 2015-06-05 och tar över ärendet 2015-06-08.
Ärendet amnäls ej till IVO.
Nej
En mamma kontaktar sociala jouren på Arbete och
välfärdsförvaltningen på fredagen 2015-06-12. Det framkommer att
pappan hotat mamman. I familjen fu'ins tre barn. Samtalet nedtecknas
på separat blad/dokument av socialsekreterare i sociala jouren och
dateras söndagen den 2015-06-14. Dokumentet skickas till Stöd och
utredning. En skyddsbedömning gjordes i praktiken, därav att
missf8rhållandet inte bedöms som allvarligt. Avsaknad av
dokumenterad skyddsbedömning gällande barn som bevittnat hot om
Nej
2015-06-05
AVV20 150080
2015-06-15
2015-09-22
Merete Tillman
Förvaltningschef
2015-10-27
Merete Tillman
Förvaltningschef
våld är ett missf'örhållande. Åtgärderna har fokus på att vidareutveckla
skriftliga mtiner, förankra rutiner och göra nitiner tillgängliga.
Förvalföingschefen beslutar att inte anmäla till IVO.
AVV20 150126
2015-10-05
2015-10-06 Kuvert adresserat till mottagningsgruppen, innehållande tre
orosamnälningar, hamnade hos matchningsgruppen. Anmälningarna
var stämplade 2015-10-02, som var en fredag och enhetschefen
kontrollerade si?n post på måndagen 2015-10-05 då också rapporten
gjordes. När orosanmälningarna hanterades av mottagningsgmppen
på måndagen 2015-10-05 konstaterades att ingen av amnälningarna var
akut. Det fanns således ingen påtaglig risk för ett allvarligt
Nej
Merete Tillman
Förvaltningschef
missförhållande varför ingen amnälan görs till IVO. Åtgärder omfattar
bland annat att de nya posthanteringsrutinema har tydliggjorts vid
mföe med ansvarig personal samt att registrator kommer delta vid
postsorteringen.
Utskriftsdatam: 2015-1l-13
2015-10-22
Sida l av l
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Arbete och välfärdsförvaltningen
1(2)
2015-11-10
Avdelning
Merete Tillman
044-135440
Arbete och välfärdsnämnden
[email protected]
Internbudget 2016 AVN
Änr AVN 2015/6896
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och
välfärdsnämnden

Att fastställa besparingarna och godkänna tilldelad budgetram för 2016

Att fastställa fördelning av ramökningen för 2016
Sammanfattning
Arbete och välfärdsnämnden har för 2016 tilldelats en budget om 411 mkr. I
ramtilldelningen har nämnden ett ökat budgetanslag om 20 mkr men även en besparing
om 5,6 mkr.
Nämnden föreslås fördela ramökningen utifrån de behov som kommunicerats i
budgetberedningen; tjänster barn och ungdom inkl drift 12 mkr, placeringar barn och
unga 6 mkr samt placeringar vuxen 2 mkr.
Besparing omfattande 5,6 mkr ska verkställas under 2016 och förvaltningens förslag har
varit att se över verksamhet så att inte kommunal verksamhet konkurrerar med statliga
satsningar. Förvaltningens förslag har varit avvecklande av Kompetensare 2 mkr och
Ibidem 0,5 mkr samt neddragning av feriearbetet med 2 mkr och sänkning av budgeten
för ekonomiskt bistånd med 1,1 mkr.
Vid samverkan 151105 nåddes enighet kring besparing för Kompetensare samt
ekonomiskt bistånd. I övrigt ajournerades samverkan för ytterligare
konsekvensanalyser. I föreliggande budgetbeslut kvarstår resterande besparingar att
hantera av förvaltningschef vilket innebär att nämnden får ta ställning till dem när
konsekvensanalyser är färdigställda och samverkan avslutad.
Beslutsunderlag
Postadress
Arbete och välfärdsförvaltningen
291 80 Kristianstad
Telefon
vxl 044-135000
Bankgiro
657-9536
Org.nr
21 20 00-0951
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Ordförandets text
Budgetförslag 2016 AVN
Riskbedömning kompetensare
Ärendet
Merete Tillman
Förvaltningschef
Beslut expedieras till
Ange mottagare för beslut här
Emma Krüger
Ekonomichef
2(2)
NÄMNDERNA
Arbete och välfärdsnämnden
Ordförande: Radovan Javurek (FP)
Uppdrag
Arbete och välfärdsnämndens uppdrag
finns inom ramen för socialtjänstens
individ- och familjeomsorg. Vidare
uppdras till nämnden att förebygga och
motarbeta
utanförskap genom att bereda
förutsättningar för medborgares fullvärdiga
delaktighet i samhället, genom tillgång till
arbete, sysselsättningsåtgärder och
utbildningsinsatser.
Arbete och välfärdsnämnden ansvarar
genom arbete och välfärdsförvaltningen
för:













barn och ungdomars situation enligt
socialtjänstlagen (SoL) och lagen
med särskilda bestämmelser om
vård av unga (LVU)
hjälp vid missbruksproblem och
ansvar för missbruksvården i
enlighet med lagen om vård av
missbrukare (LVM)
ekonomiskt bistånd
motivera till ansvar, delaktighet och
självförsörjning utifrån individens
förutsättningar
praktik och matchning mot
arbetsmarknaden
yrkesutbildningar och
distansutbildning för vuxna
budgetrådgivning, skuldsanering
råd och stöd till familjer och
familjerättsliga frågor
nyanlända flyktingar som inte får
etableringsplan på
arbetsförmedlingen
svenskundervisning för invandrare
brotts- och drogförebyggandearbete
trygghetsskapande insatser
integrationsrådets verksamhet
Målsättningar
Medborgare
Att motverka negativa konsekvenser inom
en mängd olika problemområden är
nämndens huvudsakliga politiska
ansvarsområde. Förvaltningens insatser
riktas oftast direkt till enskilda
medborgare. Vikten i den politiska
ambitionen skall ligga i de positiva resultat
som arbetet åstadkommer.
Den utveckling som skett under 2015 då
fler människor än någonsin flyr krig och
förtryck har inneburit att många människor
söker sig till Sverige. Den mycket kraftiga
ökningen av ensamkommande barn är en
utmaning för kommunen och för Arbete
och välfärdsnämnden. Fokus under 2016
kommer att vara att skapa goda
förutsättningar för de barn och ungdomar
som kommer som ensamkommande till vår
kommun att växa upp i trygghet och med
goda framtidsutsikter.

Trygg uppväxt för barn och
ungdomar via ett väl rustat
föräldraskap.

Självförsörjande befolkning i
arbetsför ålder.

Invandrare som behärskar det
svenska språket.

Drog- och missbruksfri befolkning.

Ekonomiskt trygga medborgare
med tillgång till egen bostad.
Utveckling
Nämnden ska väsentligt öka fokus på
tillgängligheten inom förvaltningens
samtliga verksamheter.
Verksamheten för barn och ungdom
fortsätter att utveckla effektivare
utredningsarbete och ett balanserat
Budget 2015 och plan 2016-2017
NÄMNDERNA
resursutnyttjande mellan förvaltningens
egen öppenvård kontra placeringar på
institutioner.
Förvaltningen har ett särskilt uppdrag att
skapa en stabil organisation för hanterande
av ensamkommande barn som ger en god
organisatorisk uthållighet i ett
prognostiserat högt mottagande under en
längre period.
Tydliggörande av socialtjänstens uppdrag
för att effektivisera samverkan internt inom
kommunen och med andra aktörer så som
Region Skåne, skolverksamheter, polis,
m.fl.
Anpassningen av arbetsrehabiliterande
insatser, vägledning, praktik och
vuxenutbildning, nystartsjobb och andra
anställningsmöjligheter via
arbetsförmedlingen ska maximeras utifrån
effekter av de nya statliga satsningarna på
området. Samtliga insatser ska främja
individens personliga utveckling till
självförsörjning.
Medarbetare
Nämndens fokus är skapande av
förutsättningar för ett arbetsklimat där
engagerade och professionella medarbetare
och ledare strävar mot gemensamma mål
genom ett gott samarbete inom
verksamheten och med externa
samarbetspartners. Detta är särskilt viktigt
då förvaltningen är i stort behov av fler
medarbetare utifrån stora volymökningar.
Fokus riktas vidare på minskad
arbetsbelastningen inom speciellt utsatta
delar av förvaltningen och åtgärder för
minskad sjukfrånvaro.
Ekonomi
Ledarskaps- och organisationssatsningen
på verksamheten Barn och unga ska leda
till bättre verksamhetsstyrning som klarar
av oregelbundna volymförändringar.
Åtgärder för att minska
placeringskostnaden prioriteras.
Ny organisation inom verksamheten
Utredning ger bättre förutsättningar för
rättsäker och korrekt handläggning av
ekonomiskt bistånd.
Resultatet av effektivare arbetssätt mellan
verksamheterna Utredning och Arbete och
utbildning kommer att följas upp för att
optimera effektiviteten. Ekonomiskt
mätbara uppföljningar ska bidra till bättre
styrning och ökat kostnadsmedvetande
inom organisationen.
En tydlig strategisk styrning av statliga
medel kring mottagande av
ensamkommande barn och etablering av
vuxna flyktingar ska bidra till att öka
finansieringsgraden i det kommunala
flyktingmottagandet.
Omvärldsbevakning med långsiktiga
ekonomiska prognoser är fortsatt
fokusområde för att säkerställa tillförlitlig
ekonomisk planering.
Budget 2016 (tkr)
Driftbudget 411 038
Investeringsbudget 1000
Budget 2015 och plan 2016-2017
Budgetförslag 2016 AVN
Nämnden har blivit tilldelad en ram om 411 mkr för 2016. I
ramtilldelningen fick nämnden ett ökat budgetanslag om 20 mkr men
även en besparing om 5,6 mkr.
Förslaget från förvaltningen till nämnden på fördelningen av
ramökningen för 2016 är:
Verksamhet/aktivitet
Tjänster barn och ungdom inkl drift
Placeringar barn och unga
Placeringar Vuxen
Summa
Belopp
12 000 000
6 000 000
2 000 000
20 000 000
Förslaget följer behovet utifrån den volymökning som skett under 2015
samt även att kompensera den satsning som gjorts på tjänster inom barn
och ungdom fullt ut.
Under vårens och höstens budgetprocess har förvaltningen och nämnden
tydligt kommunicerat att det finns förutsättningar för att finansiera delar
av det äskade behovet med hjälp av en sänkning av budget för
ekonomiskt bistånd. I förslaget för 2016 ligger en besparing för biståndet
om 10 mkr. Med dessa medel är förslaget att kompensera de delar som ej
kunnat ta del av den ramökning som nämnden tilldelats med 8,9 mkr och
att 1,1 mkr skall användas till besparingen som ålagts nämnden.
Förslag till besparingar för 2016 är:
Besparing 2016
Kompetensare
Kvarstår att fördela för förvaltningschef
Kvarstår att fördela för förvaltningschef
Ekonomiskt bistånd
Summa
5 600 000
-2 000 000
-2 000 000
-500 000
-1 100 000
0
Vid samverkan 151105 nåddes enighet kring besparing för Kompetensare
samt ekonomiskt bistånd. Förvaltningens förslag utöver detta var
besparing omfattande 2 000 tkr kr på Feriearbetet samt 500 tkr på
Ibidem. I denna del ajournerades samverkan med syfte att förtydliga
konsekvensanalyser för medborgaren och återuppta samverkan innan
beslut fattas. För att kunna arbeta vidare med internbudget 2016 läggs
besparingen på förvaltningschef och kommer att tillställas nämnden för
beslut när samverkan är klar.
Besparingarna och ramökningarna per verksamhet för 2016
visualiseras nedan:
Verksamhet
Budget 2015 Besparing
Ramökning
Budget 2016
Arbete & välfärdsnämnden
1 715 475
100 000
1 815 475
AoV Förvaltningschef
8 562 808 -2 608 106
5 954 702
Utveckling & Service
18 175 914
2 190 000
20 365 914
Utredning
122 242 501 -10 000 000
112 242 501
Utbildning & Arbete
69 294 091 -22 000 000
1 320 000
48 614 091
Barn & ungdom
133 860 296
19 406 267
153 266 563
Vuxenvård
62 576 247
2 651 032
65 227 279
Ej fördelat än
3 892 500
3 892 500
Summa
416 427 332 -34 608 106
29 559 799
411 379 025
Ett antal poster kommer att förändra siffrorna för ramen något framöver.
Justeringar av ramen sker alltid kontinuerligt under året gällande kapital
och lokalkostnader. Under hösten 2015 har även ny kostnadspost dykt
upp gällande arbetsplatskostnader, som skall läggas ut på alla enheter och
verksamheter som har personal i östra kommunhuset.
I förslaget har ingen justering gjorts för kostnader för ensamkommande
barn.
Detaljbudgetfördelningen av ramen görs efter beslut om ram och
besparingar av nämnden för 2016.
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Arbete och välfärdsförvaltningen
1(2)
2015-11-10
Utveckling och Service
Emma Krüger
044-136065
Arbete- och välfärdsnämnden
[email protected]
Intern kontroll 2015
Änr AVN 2015/1929
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete- och
välfärdsnämnden

Att godkänna avrapportering intern kontroll 2015 samt åtgärdsplanen.

Att sammanfattande värdera årets arbete med intern kontroll som God.
Sammanfattning
Under 2015 användes för första gången det nya verktyget för att riskanalysera
processerna och värdera riskerna. Nämnden fastställde med hjälp av detta verktyg en
intern kontrollplan för 2015 med kontrollområden.
Nämnden har det yttersta ansvaret för intern kontroll inom sitt verksamhetsområde.
Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom
nämndens verksamhetsområde.
Med hjälp av verktyget för självskattning där man får en vägledning i vad god intern
kontroll är kan nämnden fastställa årets arbete.
En åtgärdsplan är framtagen med de åtgärder som föreslagits efter uppföljningen av
årets kontrollpunkter.
Beslutsunderlag
Intern kontrollplan 2015
Avrapportering till Nämnd intern kontroll 2015
Åtgärdsplan 2015
Självskattning intern kontroll 2015
Postadress
Arbete och välfärdsförvaltningen
291 80 Kristianstad
Telefon
vxl 044-135000
Bankgiro
657-9536
Org.nr
21 20 00-0951
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Merete Tillman
Förvaltningschef
Beslut expedieras till
Ange mottagare för beslut här
Emma Krüger
Ekonomichef
2(2)
Internkontrollplan
Riskanalysen uppdateras löpande och fastställs av såväl ledningsgrupp som nämnd minst en gång per år.
Antagen i ledningsgruppen:
Senaste uppdatering:
Antagen i nämnd:
2015-03-24
2015-03-24
Steg 1. Processinventering
Steg 2. Riskinventering
Huvudprocess
Skälig levnadsnivå
Kortfattad beskrivning alternativt
delprocesser
1. handlägga ansökningar
/anmälningar/utredningar
Delaktighet i samhället
Förbereda för arbetsmarknad
Steg 3: Kontrollområden
Vad skall
kontroller
Riskinventering/riskscenarier
Motivering 2015
as?
1. Legal risk. Att medborgaren inte får en rättsäker Det skulle kunna bli svåra
Kontroll
hantering/beömning av sitt ärende.
konsekvenser för medborgaren,
gällande
ekonomiska konsekvenser för förv beslut och
med vite, längre placeringar etc,
dokument
förtroendeskada "om något
ation i
händer". Sannolikheten stor då vi samtliga
har svårt att rekrytera trots ökade myndighet
ekonomiska resurser och kraven
sdelar.
från myndigheter ökar
Hur
kontroller
ar vi?
Stickprov
löpande.
Månadsvis
. Antal ?
Verksamhetsrisk: Deltagarnas kompetens matchar Många deltagare har låg
inte behoven på arbetsmarknaden efter insats
kompetensnivå och samhället har
högre krav
Kontroller Verksamh
löpande etschef
av
utredning
dokument
ation för
individer
som
avslutas,
ej lyckad.
Är den
tillräcklig
för ny
bedömnin
g?
Kontroller
a insatsen
flödet
gällande
lyckandeg
raden.
Vad sker
med de
som ej
lyckas?
Vem?
Verksamh
etschef
för
myndighet
sutövning
rapporter
ar årsvis
en
sammanfa
ttande
bedömnin
g.
Delaktighet i samhället
Integration
Verksamhetsrisk: Tar längre tid för medborgaren
att bli delaktig i samhället.
Ett stort utanförskap. Långa
hanteringstider. Saknar
övergripande metoder.
Hur
många har
fått ta till
del av
samhällso
rientering
en inom
första året
av sin
etablering
splan?
En
Rektor
sammanst VLC
ällning av
individer
inom
etablering
en under
perioden
oktober
13 till
septembe
r 14 som
inte gått
samhällso
rientering
en.
Styrning, planering &
uppföljning
Avtalsuppföljning betr. Inköp
Uppföljningsrapporter
(månadsuppföljningar, delårsrapport och
årsredovisning)
Lagkrav eller beslut för rapporteringen följs inte.
Att viktig information inte kommer med eller
förvanskas.
Lågt läsvärde. Lågt deltagande av budgetansvariga
av lämnade prognoser.
Dåliga beslutsunderlag utifrån
bristande information kan ge
negativa konsekvenser. Att
förvaltnignen har en vana att lägga
prognoser utifrån värsta tänkbara
scenario. Bristande kompetens i
ekonomi och prognosarbete.
Hur
används
prognoser
na i BOB
av
budgetans
variga?
Månadsvis Ekonomifu
sammanst nktionen
älla
frekvense
n av
rapporteri
ngar per
verksamh
et. I
oktober
görs en
årsvis
sammanst
ällning av
underlage
t. Kontroll
görs av
ekonomif
unktionen
.
Kommunen får inte önskad kvalitet och/eller till för Bristen på system och rutiner för
högt pris
avtalsuppföljning medför att
avtalsrespekten inte hålls uppe.
Bristen på information och
kompetens. Bristen på förståelse
kring helhetstänk och inte den
enskildes fördelar. Leverentörerna
levererar inte enligt avtal.
Kontroll
av de
enheter
med störst
inköp med
kort av
livsmedel
och
förbruknin
gsmaterial
. Görs av
ekonom.
Kontroll Ekonomifu
av de
nktionen
enheter
med störst
inköp med
kort av
livsmedel
och
förbruknin
gsmaterial
. Görs av
ekonom.
Kommunen får inte önskad kvalitet och/eller till för Bristen på system och rutiner för
högt pris
avtalsuppföljning medför att
avtalsrespekten inte hålls uppe.
Kontroll
av att
verktyget
kommunic
erats ut till
alla
berörda.
Kontroller
a att
förvaltnin
gens
sammanla
gda
avtalstroh
et är
säkerställd
, dvs
rensad
från
felkällor.
Kontroll
görs
halvårsvis
Kontroll Ekonomifu
av att
nktionen
verktyget
kommunic
erats ut till
alla
berörda.
Kontroller
a att
förvaltnin
gens
sammanla
gda
avtalstroh
et är
säkerställd
, dvs
rensad
från
felkällor.
Kontroll
görs
halvårsvis
SAM
Åtgärda: Direkta åtgärder och
handlingsplaner.
Handingsplan upprättas ej. Dokumentation brister. Handingsplan upprättas ej.
Osaker: Slarv, tidsbrist och okunskap
Dokumentation brister. Osaker:
Slarv, tidsbrist och okunskap
SAM
Uppföljning: Gernförda åtgärder skall följas Ingen genomförd uppföljning. Ingen uppföljning av Ingen genomförd uppföljning.
upp
handlingsplan.
Ingen uppföljning av
handlingsplan.
Antal
genomför
da
riskbedöm
ningar?
Antal
genomför
da
riskbedöm
ningar där
handlings
planer
upprättats
för de
risker som
ej direkt
kunnat
avhjälpas?
I samband HRmed den funktione
årlig
n
uppföljnin
gen av
SAM i
november
/decembe
r.
Antal
upprättad
e
handlings
planer?
Antal
handlings
planer där
uppföljnin
g
genomfört
s?
I samband HRmed den funktione
årlig
n
uppföljnin
gen av
SAM i
november
/decembe
r.
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Malin Ramstedt
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
SAMMANFATTNING AV INTERNKONTROLL och Innehållsförteckning
Förvaltningens bedömning av
internkontrollen
Avsedd kontroll genomförd – åtgärder
vidtages/ingen åtgärd behövs
sida
innehåll
1-3
SAMMANFATTNING
3
Internkontrollplan
4-5
Punkt 1
Skälig levnadsnivå
Kontroll gällande beslut och
dokumentation i samtliga
myndighetsdelar.
+
Avsedd kontroll delvis genomförd – analys
ska ske
0
Avsedd kontroll ej utförd
-
På BoU har åtgärder vidtagits genom att
tillsätta nya tjänster, vilket förväntas ge resultat
genom att handläggningstiderna går att hålla.
På BoU finns ett pågående förbättringsarbete
kring att alla insatser måste ha ett
beslutsunderlag. Och en förtydligande rutin har
nyligen tagits i bruk. Bristerna i dokumentation
gällande kommunicering tas vidare till
ledningsgruppen på BoU.
+
När det gäller Utredning konstateras att nya
rutiner och riktlinjer bör tas fram. Utöver det
behövs utbildning i dokumentation.
Teamledarna som numera finns i verksamheten
kommer att arbeta med nära stöd till
handläggare i arbetet med dokumentation och
bedömningar.
6
Punkt 2
Delaktighet i samhället
Kontrollera insatsen flödet gällande
lyckandegraden. Vad sker med de
som ej lyckas?
7-8
Punkt 3
Delaktighet i samhället
Hur många har fått ta del av
samhällsorienteringen inom första
året av sin etableringsplan?
Det har inte gått att hitta den eftersökta
informationen i Procapita.
Området går inte att granska då det är
Arbetsförmedlingen som ansvarar för
deltagarens etableringsplan och vet när denna
upprättades. Istället har granskningen
genomförts genom att titta på hur många som
har deltagit i samhällsorienteringen och hur
lång väntetiden har varit för de som har
anmälts.
1
-
0
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Malin Ramstedt
9
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
Punkt 4
Styrning, planering och uppföljning
Hur används prognoserna i BoB av
budgetansvariga?
Ett förbättringsarbete pågår tillsammans med
Arbetsförmedlingen för att förbättra flödet
mellan Arbetsfömedlingen och
samhällsorienteringen vilket förhoppningsvis
också leder till att väntetiderna minskar.
Sammantaget under de fem månader som
enheterna har lämnat in prognoser är det 60%
av enheterna som har lämnat in en prognos. I
granskningen framgår också att det är stor
variation mellan verksamheterna i vilken
utsträckning månadsprognosen lämnas in.
I samband med att en ny kontoplan införs 2016
kommer återigen utbildningsinsatser göras.
Både grundläggande i hur kontoplanen är
uppbyggd men också i uppföljning och prognos.
+
En användarmanual för hur man steg för steg
lägger en prognos i Business Objects finns
framtagen, är utskickad till budgetansvariga och
finns upplagd på intranätet.
10-11 Punkt 5
Avtalsuppföljning beträffande inköp
Kontroll av de enheter med störst
inköp med kort av livsmedel och
förbrukningsmaterial.
Enheterna har använt sitt Entercard, istället för
att köpa enligt avtal i web-shopen eller från
Avtalsdatabasen, för att göra inköp av
livsmedel och förbrukningsvaror. Svar från
enhetschefer visar att detta beror på brister i
personalens kunskap att använda web-shopen
och att de efterfrågade varorna inte finns i webshopen. En anledning är också att det finns
svårigheter att lagra mat då de har en minimal
kyl och frys som både ska fungera som
förvaring av mat till verksamheten och som
kylskåp för medarbetarna, därför har vissa
varor t.ex. bröd handlats med kort. Vissa varor
har bara kunnat beställas i stora kvantiteter,
t.ex. frukt, och då har de använt sitt Entercard
för att slippa slänga överblivna varor. Det är
också akuta inköp och en del i social träning.
Leksakerna i web-shopen är av så bra kvalitet
att de fort stjäls och de har därför behövt köpa
billigare leksaker med Entercarden.
+
Enheterna har fått påtalat att de måste
kontrollera momsen på kvittona mot den dragna
momsen på fakturan. Enheterna har erbjudits
en uppfräschning av webshopsutbildningen.
Rapporten med avtalstrohet för AoV skickas ut
varje månad till enhetscheferna.
12-13 Punkt 6
SAM
Antal genomförda riskbedömningar?
Samtliga verksamheter arbetar med
handlingsplaner och uppföljningar av dessa,
men hur man gör det skiljer sig åt. Alla
verksamheter arbetar inte systematiskt.
2
+
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Malin Ramstedt
14
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
Antal genomförda riskbedömningar
där handlingsplaner upprättats för de
risker som ej direkt kunnat
avhjälpas?
För att systematisera arbetet finns det behov av
att de verksamheter som inte arbetar
systematiskt tar fram rutiner för upprättande
och uppföljning av handlingsplaner.
Punkt 7
Samtliga verksamheter arbetar med
handlingsplaner och uppföljningar av dessa,
men hur man gör det skiljer sig åt. Alla
verksamheter arbetar inte systematiskt.
SAM
Antal upprättade handlingsplaner?
Antal handlingsplaner där uppföljning För att systematisera arbetet finns det behov av
genomförts?
att de verksamheter som inte arbetar
systematiskt tar fram rutiner för upprättande
och uppföljning av handlingsplaner.
Internkontrollplan 2015
Se bifogad fil
3
+
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Malin Ramstedt
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
Avrapportering avser punkt 1 i internkontrollplan 2015
Utförd av: A Bjerrehus
Under period/datum: januari till oktober 2015

Beskrivning enligt kontrollplanen
Intern kontroll är gjord i myndighetsdel på Utredning. Kontrollen gäller beslut och
dokumentation.

Hur granskningen har gjorts
Granskningen är gjord i samband med de kontrollmoment som görs i samband med släppet
av bistånd dagligen och i de ärende som utreds av FUTutredare.

Slutsatser av granskningen
Dokumentationen behöver förbättras. Bedömning kan skilja beroende på handläggare. Det
saknas till viss del rutiner och riktlinjer i verksamheten.

Åtgärder som ska vidtas (eller har vidtagits)
Nya rutiner och riktlinjer bör göras. Utbildning i dokumentation genomföras, teamledare har
under hösten påbörjat vidareutbildning. Teamledare finns idag i verksamheten och kommer
att arbeta med ett nära stöd till handläggare samt att kunna informera och stödja i arbetet
med dokumentation och bedömningar.

Status (ska området fortsatt bevakas i nästa års arbete med intern kontroll?)
Området bör fortsätta att kontrolleras under 2016.
4
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Malin Ramstedt
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
Avrapportering avser punkt 1 i internkontrollplan 2015
Utförd av: Bodil Eriksson
Under period/datum: 150401-151001

Beskrivning enligt kontrollplanen
Handlägga anmälningar, ansökningar, utredningar.

Hur granskningen har gjorts
Granskning har gjorts av de tre först avslutade utredningarna i Procapita, månadsvis,
gällande utredningstid, om det finns underlag för ev beviljad insats, samt om dokumentation
om kommunicering finns.

Slutsatser av granskningen
Av 18 avslutade utredningar, har 15 st avslutats inom 4 månader, samt 3 st avslutats efter 4
månader.
Av 16 ärenden där det var aktuellt med beslut om insats, fanns det beslut dokumenterat i 13
st. I 3 ärenden fattades beslut om insats.
Av 18 ärenden så var kommuniceringen dokumenterad i 11 st ärenden. I 7 st ärenden fanns
ingen dokumentation om kommunicering.

Åtgärder som ska vidtas (eller har vidtagits)
Åtgärder har vidtagits med att tillsätta nya tjänster på BoU, vilket förväntas ge resultat
genom att handläggningstiderna går att hålla.
Åtgärder pågående med förbättringsarbete kring att alla insatser måste ha ett
beslutsunderlag. Förtydligad rutin har nyligen tagits bruk och denna förväntas ge god effekt
gällande denna punkt.
Åtgärd gällande bristerna i dokumentationen gällande kommunicering tas vidare till
Ledningsgruppen i Bou, för vidare hantering.

Status (ska området fortsatt bevakas i nästa års arbete med intern kontroll?)
5
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Malin Ramstedt
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
Ja, det är relevant att följa dessa punkter även nästa år.
Avrapportering avser punkt 2 i internkontrollplan 2015
Utförd av: A Bjerrehus
Under period/datum: januari till oktober

Beskrivning enligt kontrollplanen
Kontroll av dokumentation av de deltagare som avslutas i arbetsförberedande åtgärder utan
lyckande. Kontroll av om dokumentationen är tillräcklig för ny bedömning.

Hur granskningen har gjorts
Jobbförberedandegruppen har skickat över listor på deltagare som avslutats. Kontroll har
därefter gjorts genom att gå in och söka i dokumentation i Procapita.

Slutsatser av granskningen
Det har inte gått att hitta den eftersökta informationen i Procapita.

Åtgärder som ska vidtas (eller har vidtagits)
Om kontrollmomentet ska fortsättas bör kontrollen genomföras på annat sätt.

Status (ska området fortsatt bevakas i nästa års arbete med intern kontroll?)
Eftersom kontrollmomentet inte gett den information som eftersökts bör ny metod för
genomförande tas fram.
6
Arbete- och välfärdsförvaltningen
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
Malin Ramstedt
Avrapportering avser punkt 3 i internkontrollplan 2015
Utförd av: Susanne Friedrichsen
Under period/datum: 20140101-20150821

Beskrivning enligt kontrollplanen
Hur många har fått ta till del av samhällsorienteringen inom första året av sin
etableringsplan?

Hur granskningen har gjorts
Området går inte att granska då det är Arbetsförmedlingen som ansvarar för deltagarens
etableringsplan och vet när denna upprättades. Arbetsförmedlingen anmäler deltagare till
samhällsorienteringen när en etableringsplan upprättats. Arbete och välfärdsförvaltningen
har därför inte kunskap om alla deltagare som är berättigade till samhällsorientering anmälts
och inte heller om hur långt efter en upprättad etableringsplan som anmälan skett.
Arbete och välfärdsförvaltningen har uppgifter om hur många som deltagit i
samhällsorientering och hur lång väntetiden varit för de som anmälts. Granskningen har
genomförts genom att samordnare från samhällsorientering lämnat uppgifter kring
väntetiderna.

Slutsatser av granskningen
231 deltagare har erbjudits samhällsorientering under 2014 i Kristianstad och hittills under
2015 har 231 personer deltagit. Väntetiden presenteras nedan.
Antal månader
2014
Antal
månader
2015
20 mån
deltagar
e
0
20 mån
1
13 mån
1
13 mån
0
0
12 mån
2
5
11 mån
3
10 mån
4
10 mån
6
9 mån
0
9 mån
3
12 mån
11 mån
deltagare
7
Arbete- och välfärdsförvaltningen
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
Malin Ramstedt
8 mån
2
8 mån
7
7 mån
6
7 mån
11
6 mån
29
6 mån
49
5 mån
22
5 mån
17
4 mån
32
4 mån
51
3 mån
47
3 mån
32
2 mån
17
2 mån
29
1 mån
41
1 mån
20
Totalt
206
Totalt
231
61 deltagare har erbjudits SO men har inte kunnat delta under 2014.
Av anmälda till Samhällsorientering under 2015 t.o.m. 21/8 står 55 deltagare i kö.
De slutsatser som kan dras av granskningen är att majoriteten av deltagana påbörjar
samhällsorientering inom de första 6 månaderna sedan anmälan. I några fall har deltagare
fått vänta mer än så vilket oftast beror på att deltagaren varit igång i en annan aktivitet via
Arbetsförmedlingen som de inte kunnat avbryta. I en enstaka fall har deltagare inte kunnat
erbjudas samhällsorientering eftersom deltagaren haft behov av samhällsorientering i ett
”udda” språk. I enbart två fall har deltagare fått vänta mer än ett år från anmälan.

Åtgärder som ska vidtas (eller har vidtagits)
Arbete och välfärdsförvaltningen har haft svårigheter att erbjuda samhällsorientering på
mindre språk men en upphandling har nyligen genomförts som möjliggör distansutbildning
för deltagare med behov av samhällsorientering på så kallade ”udda” språk.
Ett förbättringsarbete pågår tillsammans med Arbetsförmedlingen för att förbättra flödet
mellan Arbetsförmedlingen och samhällsorienteringen vilket förhoppningsvis också leder till
att väntetiderna minskar.

Status (ska området fortsatt bevakas i nästa års arbete med intern kontroll?)
Väntetiderna följs kontinuerligt av verksamheten men och effekterna av det
förbättringsarbete som pågår kommer att visa resultat först under nästa år. Dock visar
granskningen att enbart två personer fått vänta mer än ett år vilket talar för att det framöver
inte finns behov av att bevaka detta område.
8
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Malin Ramstedt
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
Avrapportering avser punkt 4 i internkontrollplan 2015
Utförd av: Malin Ramstedt
Under period/datum: mars - oktober 2015

Beskrivning enligt kontrollplanen
Hur används prognoserna i BOB av budgetansvariga?

Hur granskningen har gjorts
Granskningen har gjorts genom att gå igenom aktuella månader i Business Objects för att se
vilka enheter som har lämnat in en månadsprognos för respektive månad.

Slutsatser av granskningen
Första månadsprognosen för året lämnas efter mars månad. Under sommarmånaderna kan
budgetansvarig utifrån semester välja att följa upp efter en av månaderna juni och juli. Efter
augusti lämnas ingen vanlig prognos då det sammanfaller med delårsbokslutet.
Resultatet av granskningen har sammanställts i tabellen nedan. Tabellen visar andelen
enheter / månad som har lämnat in en prognos i BoB.
Frekvens månadsprognoser
Arbete och välfärdsförvaltningen
Mars
April
Maj
Juni / Juli
Sept
67%
55%
62%
52%
66%
Slutsaten är att snittvärdet totalt sett blir 60%, dvs sammantaget under de fem månader som
enheterna har lämnat in prognoser är det 60% av enheterna som har lämnat in en prognos. I
granskningen framgår också att det är stor variation mellan verksamheterna i vilken
utsträckning månadsprognosen lämnas in.

Åtgärder som ska vidtas (eller har vidtagits)
I samband med att en ny kontoplan införs 2016 kommer återigen utbildningsinsatser göras.
Både grundläggande i hur kontoplanen är uppbyggd men också i uppföljning och prognos.
En användarmanual för hur man steg för steg lägger en prognos i Business Objects finns
framtagen, är utskickad till budgetansvariga och finns upplagd på intranätet.

Status (ska området fortsatt bevakas i nästa års arbete med intern kontroll?)
Ja
9
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Malin Ramstedt
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
Avrapportering avser punkt 5 i internkontrollplan 2015
Utförd av: Sofia Thörnberg
Under period/datum: oktober 2015

Beskrivning enligt kontrollplanen
Avtalsuppföljning beträffande inköp.
Kontroll av de enheter som har störst inköp med kort av livsmedel och förbrukningsmaterial.

Hur granskningen har gjorts
Som en del i den interna kontrollen för 2015 var en uppgift att se över höga kostnader för
inköp på Entercard för slagen 64100-64400. Först gjordes ett utdrag ur redovisningen fr.o.m.
1 januari t.o.m. 5 oktober under 2015. Därefter sorterades de tio högsta kostnaderna ut. Det
blev totalt sju av tjugofem olika enheter som kontrollerades närmre. Fakturorna som var
väldigt höga söktes ut och kvittona som tillhörde dessa sparades ner. Kvittona granskades för
att se vad som hade köpts och i vilken affär. En kontroll gjordes om dessa varor gick att köpa i
vår egen web-shop till avtalade priser. Varje enhetschef fick sedan ge kommentarer till
kvittona om varför de har köpts på Entercard istället för web-shopen.

Slutsatser av granskningen
Enheterna har använt sitt Entercard, istället för att köpa enligt avtal i web-shopen eller från
Avtalsdatabasen, för att göra inköp av livsmedel och förbrukningsvaror. Svar från
enhetschefer visar att detta beror på:
- brister i personalens kunskap att använda web-shopen.
- att de efterfrågade varorna inte finns i web-shopen.
- svårigheter att lagra mat då de har en minimal kyl och frys som både ska fungera
som förvaring av mat till verksamheten och som kylskåp för medarbetarna, därför
har vissa varor t.ex. bröd handlats med kort. Vissa varor har bara kunnat beställas i
stora kvantiteter, t.ex. frukt, och då har de använt sitt Entercard för att slippa slänga
överblivna varor.
- akuta inköp.
- en del i social träning.
- leksakerna i web-shopen är av så bra kvalitet att de fort stjäls och har därför behövt
köpa billigare leksaker med Entercarden.
I granskningen uppmärksammades också att en av enheterna inte kontrollerat att momsen
på fakturorna stämmer överens med momsen på kvittona. Entercard hade dragit 25 % moms
på alla kvitton trots att många varor handlats med 6 % moms.

Åtgärder som ska vidtas (eller har vidtagits)
10
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Malin Ramstedt
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
Avseende momsen så har enheterna meddelats att de själva ska kontrollera momsen på
kvittona med den förkonterade momsen på fakturan innan den attesteras och betalas. Om
momsen inte stämmer ska de kontakta Jörgen Andersson för att få hjälp med detta.
Enheterna har erbjudits ytterligare utbildning i web-shopen, både för nya medarbetare men
även för befintliga som känner att de behöver en uppfräschning.
Skickar ett utskick på avtalstrohet för Arbete och välfärdsförvaltningen som
upphandlingskontoret skickar varje månad.

Status (ska området fortsatt bevakas i nästa års arbete med intern kontroll?)
Ja, jag har tänkt kontrollera samma slag på Entercarden för att se om det förhoppningsvis har
förbättrats.
11
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Malin Ramstedt
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
Avrapportering avser punkt 6 SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete –
delmomenten ”åtgärder” respektive ”kontroll”. Upprättande och uppföljning av
handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.) i internkontrollplan 2015
Utförd av: HR specialist Emma Svärd
Under period/datum: Oktober 2015

Beskrivning enligt kontrollplanen
Handlingsplan/åtgärdsplan ska upprättas för saker i arbetsmiljön som inte kan
åtgärdas omedelbart.
Upprättade riskbedömningar och handlingsplaner utifrån riskbedömningar
-
Antal upprättade riskbedömningar
En av verksamheterna kan inte redogöra för antal upprättade riskbedömningar, men
uppskattar det till ett flertal. Totalt för övriga 4 verksamheter är 27 stycken.
-
Antal riskbedömningar som lett till att handlingsplan upprättats
I princip alla. Handlingsplaner i samband med riskbedömningar har oftast skrivits in i
riskbedömningen och inte i specifikt dokument.
Handlingsplan/åtgärdsplan ska upprättas för saker i arbetsmiljön som inte kan
åtgärdas omedelbart.
-
Upprättas handlingsplaner?
Handlingsplaner upprättas, men verksamheterna hanterar det olika. 3 av verksamheterna
upprättar ”formella” handlingsplaner medan 2 av verksamheterna gör det mindre formellt,
och använder sig av andra dokument såsom samverkansprotokoll.
-
Uppdateras planen löpande?
Man upplever inte att man uppdaterar handlingsplanerna utan att det snarare handlar om
att man checkar av och lägger åt sidan när det är åtgärdat.
-
Hur många handlingsplaner har upprättats under året?
2 av verksamheterna är osäkra, men minst vars en utifrån årliga uppföljnigen av SAM. Övriga
har totalt sett upprättat 22 stycken samt 1 förvaltningsövergripande. Totalt minst 25 stycken.

Hur granskningen har gjorts
HR specialist har träffat verksamheternas ledningsgrupper för att föra dialog kring hur
handlingsplaner upprättas och följs upp.
12
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Malin Ramstedt
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015

Slutsatser av granskningen
Samtliga verksamheter arbetar med handlingsplaner och uppföljningar av dessa, men det
skiljer sig åt hur man gör det. En eller ett par av verksamheterna arbetar med det mer
systematiskt medan övriga inte gör det lika uttalat.

Åtgärder som ska vidtas (eller har vidtagits)
Det finns behov av att de verksamheter som inte arbetar systematiskt idag tar fram rutiner
för upprättande och uppföljning av handlingsplaner. Detta för att systematisera arbetet.

Status
(ska området fortsatt bevakas i nästa års arbete med intern kontroll?)
Då det finns behov av åtgärder bedömer undertecknad att det vore rimligt att området
bevakas även nästa år.
13
Arbete- och välfärdsförvaltningen
Malin Ramstedt
BESLUTSUNDERLAG
2015-11-06
Avrapportering intern kontroll nov 2015
Avrapportering avser punkt 7 SAM (Systematiskt arbetsmiljöarbete –
delmomenten ”åtgärder” respektive ”kontroll”. Upprättande och uppföljning av
handlingsplaner inom det systematiska arbetsmiljöarbetet.) i internkontrollplan 2015
Utförd av: HR specialist Emma Svärd
Under period/datum: Oktober 2015

Beskrivning enligt kontrollplanen
Handlingsplan ska följas upp i syfte att säkerställa att åtgärder som planerats gjorts.
-
Följs handlingsplan upp?
Verksamheterna har olika rutiner för hur handlingsplanerna följs upp. En av verksamheterna
gör det med systematik, övriga uppger att de oftast följer upp dem, att det görs per
automatik integrerat i verksamheten, att det följs upp vid behov.
-
Genomförs åtgärderna enligt handlingsplan?
Samtliga verksamheter är eniga om att åtgärder genomförs. Sedan kan en del saker åtgärdas
lättare och tidigare än andra. En del åtgärder förfogar vi inte själva över såsom lokaler.
-
Antal handlingsplaner där uppföljning gjorts?
Kan inte säga antal, men någon form av uppföljningar har gjort på de flesta. Dock har
uppföljningen gått olika till.

Hur granskningen har gjorts
HR specialist har träffat verksamheternas ledningsgrupper för att föra dialog kring hur
handlingsplaner upprättas och följs upp.

Slutsatser av granskningen
Samtliga verksamheter arbetar med handlingsplaner och uppföljningar av dessa, men det
skiljer sig åt hur man gör det. En eller ett par av verksamheterna arbetar med det mer
systematiskt medan övriga inte gör det lika uttalat.

Åtgärder som ska vidtas (eller har vidtagits)
Det finns behov av att de verksamheter som inte arbetar systematiskt idag tar fram rutiner
för upprättande och uppföljning av handlingsplaner. Detta för att systematisera arbetet.

Status
(ska området fortsatt bevakas i nästa års arbete med intern kontroll?)
Då det finns behov av åtgärder bedömer undertecknad att det vore rimligt att området
bevakas även nästa år.
14
ÅTGÄRDSPLAN INTERNKONTROLL 2015
2015
1(3)
2015-11-09
Punkt i internkontrollplanen
Åtgärd
Ansvarig
Klart
1.Handlägga
ansökningar
/anmälningar/utre
dningar
(Utredning)
Nya rutiner och riktlinjer bör göras.
Vht-chef Utredning
Nov 2016
1.Handlägga
ansökningar
/anmälningar/utre
dningar
(Utredning)
Utbildning i dokumentation
Vht-chef Utredning
Nov 2016
1.Handlägga
ansökningar
/anmälningar/utre
dningar (BoU)
Tillsättning av nya tjänster
Vht-chef BoU
Nov 2016
1.Handlägga
ansökningar
Pågående förbättringsarbete kring att alla insatser måste ha ett
beslutsunderlag. Förtydligad rutin har tagits i bruk.
Vht-chef BoU
Nov 2016
2015
ÅTGÄRDSPLAN INTERNKONTROLL 2015
2(3)
2015-11-09
/anmälningar/utre
dningar (BoU)
1.Handlägga
ansökningar
/anmälningar/utre
dningar (BoU)
Åtgärd avseendebristerna i dokumentation gällande kommunicering.
Vht-chef BoU
Nov 2016
2. Förbereda för
arbetsmarknad
Om kontrollmomentet ska fortsättas bör kontrollen genomföras på annat sätt.
Vht-chef Utredning
Nov 2016
3. Integration
Ett förbättringsarbete pågår tillsammans med Arbetsförmedlingen för att
förbättra flödet mellan Arbetsförmedlingen och samhällsorienteringen.
Rektor VLC
Nov 2016
4.
Uppföljningsrapp
orter
I samband med att en ny kontoplan införs 2016 kommer utbildningsinsatser
att göras.
Ekonomifunktionen
Nov 2015April 2016
5.
Uppföljningsrapp
orter
Utbildning i webshop för nya medarbetare men även för befintliga som
behöver uppfräschning.
Ekonomifunktionen
Nov 2016,
samt
fortgående
vid behov
2015
ÅTGÄRDSPLAN INTERNKONTROLL 2015
3(3)
2015-11-09
5.
Uppföljningsrapp
orter
Utskick av avtalstrohet för Arbete och välfärdsförvaltningen
Ekonomifunktionen
Kontinuerligt
6. Åtgärda:
Direkta åtgärder
och
handlingsplaner
De verksamheter som idag inte arbetar systematiskt behöver ta fram rutiner
för upprättande och uppföljning av handlingsplaner för att systematisera
arbetet.
HR-funktionen
Nov 2016
7. Uppföljning:
Genomförda
åtgärder ska
följas upp
De verksamheter som idag inte arbetar systematiskt behöver ta fram rutiner
för upprättande och uppföljning av handlingsplaner för att systematisera
arbetet.
HR-funktionen
Nov 2016
Självskattning intern kontroll 2015
Nämnd/Bolag: Arbete och välfärdsnämnden
Kommunstyrelsen har ett övergripande och samordnande ansvar för intern kontroll i hela
kommunkoncernen. Uppsiktspliktens innebörd regleras i reglementet för intern kontroll och i
företagspolicyn. Denna blankett utgör underlag för kommunstyrelsens sammanlagda
bedömning av arbetet med intern kontroll. Självskattningen bygger på arbetet med intern
kontroll i den egna förvaltningen/bolaget och ska lämnas in till kommunledningskontoret vid
november månads utgång.
Målet för året har varit att få till stånd en strukturerad analys och ökad dokumentation i
samtliga delar av intern kontrollprocessen. En god intern kontroll kan anses kännetecknas av
följande:
 Processer identifieras och dokumenteras
 Strukturerad risk- och väsentlighetsanalys, inte enbart utifrån processer utan också
utifrån styrkort/mål, verksamhetsplaner, kända verksamhetsförändringar,
revisionsrapporter och andra granskningar.
 Kontrollaktiviteter finns och dokumenteras
 Tidsperspektiv
 Test av kontrollmoment
 Åtgärdsplaner
Nedanstående påstående kan ses som en checklista för att nämnd/bolag ska anses ha en god
intern kontroll i enlighet med ovan och därmed också kunna se sina utvecklingsområden.
Respektive kategori nedan besvaras med ja eller nej. Svaren kan sedan ligga till grund för
nämndens/bolagets sammanfattande värdering av årets arbete med intern kontroll.
Kontrollmiljö
Ja


Nej


Organisation för intern kontroll (ansvar och roller) finns.
Organisation för intern kontroll (ansvar och roller) är beslutad.
Kommentar: Vid beslutet om Internkontrollplan för 2015 beslutades det om ansvarig roll för
kontrollområdena. Dessa personer lämnar sedan in uppföljningar till ansvarig ekonom som
sammanställer årets uppföljning. Dock har inget annat underlag upprättats och beslutats
gällande organisationen för Intern kontroll. Detta skall göras inför 2016 års intern
kontrollplan.
Riskbedömning
Ja




Nej




Övergripande huvudprocesser är identifierade.
Övergripande huvudprocesser dokumenterade.
Riskanalys har gjorts för huvudprocesserna.
Riskanalys har beslutats/fastställt för huvudprocesserna.








Ja
Nej




Riskanalys har gjorts utifrån styrkort/mål.
Riskanalys har beslutats/fastställt utifrån styrkort/mål.




Riskanalys har gjorts utifrån verksamhetsplaner, kända
verksamhetsförändringar, revisionsrapporter och andra
granskningar.
Riskanalys har beslutats/fastställt utifrån verksamhetsplaner, kända
verksamhetsförändringar, revisionsrapporter och andra
granskningar.
Huvudprocesserna är nedbrutna på delprocessnivå.
Huvudprocesserna är dokumenterade på delprocessnivå.
Riskanalys har gjorts för delprocesserna.
Riskanalys har beslutats/fastställt för delprocesserna.
Kommentar: Modellen för Intern kontrollarbetet med metoden för riskanalysarbete är det
första året som nämnden använt sig av. I år har förvaltningen dokumenterat huvud och
delprocesser och riskanalyser har gjorts på huvudprocesserna samt några av delprocesserna,
dock ej samtliga. Eftersom styrkorten ej beslutades förrän senare under året så har
förvaltningen inte fullt ut arbetat genom riskanalysarbetet utifrån dessa. Inför kommande år
kommer förvaltningen att arbeta vidare med att lära ut metoden med riskanalysarbetet och
därmed säkerställa att alla delprocesser riskanalyseras. Att riskanalysen görs utifrån styrkort
och planer kommer också att arbetas in i kontrollarbetet.
Kontrollaktiviteter
Ja

Nej













Kontrollaktiviteter har identifierats för samtliga
väsentliga delprocesser.
Kontrollaktiviteter har dokumenterats för samtliga
väsentliga delprocesser.
Kontrollmomenten är kopplade till en långsiktig plan i syfte att
säkerställa att alla väsentliga delprocesser kontrolleras inom ett
rimligt tidsintervall (4-5 år).
Kontrollmomenten har testats av oberoende personal.
Intern kontrollarbetet har rapporterats till ledningsgrupp och
nämnd/styrelse.
Åtgärdsplan har upprättats och ansvariga personer utsetts för de
kontrollområden som testats med negativt resultat.
Dokumenterade rutiner finns som säkerställer att brister löpande
följs upp av ledningen.
Kommentar: Arbetet med att få ut metoden i organisationen och därmed säkerställa att
samtliga delprocesser kontrollas kommer att fortgå under 2016 och 2017. Förvaltningen håller
just nu på att arbeta med en verksamhetsplan som kommer att löpa över en 3 års period med
fastställda revideringspunkter, därmed kommer kontrollmomenten att kontrolleras löpande.
Förvaltningen kommer även att implementera ett kvalitetsledningssystem under 2016 vilket
också är ett sätt att ytterliga säkerställa att delprocesserna kontrolleras, följs upp och
dokumenteras.
Utvecklingsarbete
Ja

Nej

Nämnd/bolag arbetar strukturerat med att utveckla sin interna
kontroll.
Kommentar:
Ställningstagande (nämndens/bolagets sammanfattande värdering av intern kontroll 2015)
Svag
Tillfredsställande
God
x
Mycket god
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Arbete och välfärdsförvaltningen
1(2)
2015-10-30
Utveckling och Service
Emma Krüger
044-136065
Arbete- och välfärdsförvaltningen
[email protected]
Styrkort 2016 AVN
Änr AVN 2015/6682
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete- och
välfärdsförvaltningen

att fastställa balanserat styrkort för Arbete och välfärdsnämnden för år 2016

Att fastställa handlingsplan till styrkort för Arbete och välfärdsnämnden år 2016

Att delge kommunstyrelsen Arbete och välfärdsnämndens balanserade styrkort för
år 2016
Sammanfattning
Förslag till balanserade styrkort med mål för de fyra perspektiven har arbetats fram att
gälla för Arbete och välfärdsnämnden.
Beslutsunderlag
Förslag styrkort 2016
Förslag handlingsplan 2016
Ärendet
Merete Tillman
Förvaltningschef
Postadress
Arbete och välfärdsförvaltningen
291 80 Kristianstad
Telefon
vxl 044-135000
Emma Krüger
Ekonomichef
Bankgiro
657-9536
Org.nr
21 20 00-0951
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Beslut expedieras till
Ange mottagare för beslut här
2(2)
Majoritetens Styrkortförslag 2016
Medborgare
Mål
Trygg uppväxt för
barn och ungdomar
Anhörigperspektiv
Arbeta inom laglighetens
ram
Service insatser/
förebyggande arbete.
Internt resultat
Självförsörjande
befolkning i arbetsför
ålder
Andel av
kommuninvånarna i
åldern 18-65 som inte
uppbär försörjningsstöd.
Avslutsorsaker för
individer i
arbetsmarknadsåtgärder.
Avslutsorsaker för
individer i utbildningar
Integrationsperspektiv
Samverkan internt och
externt
Anhörigperspektiv
Internt resultat
Medarbetare
Utveckling
Drog- och
missbruksfri
befolkning
Motarbeta våld i nära
relationer
Ekonomi
Indikatorer
God tillgänglighet
utifrån
medborgarnas behov
Ett kvalitetsinriktat
ledarskap
Samverkan internt och
externt
Synpunktshantering
Telefonmätningar.
Dygnet runt myndighet.
Utveckla fler typer av
öppenvårdsinsatser
Att förvaltningen har
kvalitetsarbetet i fokus.
God hälsa och hög
arbetstillfredsställels
e bland
medarbetarna
Attraktiv arbetsgivare
Medarbetarenkät
Frisktal
Aktivt
medarbetarskap
Medarbetarskapsindex
Kostnadseffektiv och
ändamålsenlig
verksamhet
Säkerställa långsiktig
ekonomisk planering
Budgetföljsamhet
Effektivt prognosverktyg
Personalomsättning
Omvärldsbevakning
Kommentar
Strategiska mål i olika
perspektiv
Medborgare Attraktiv
VISION: Kristianstad växer!
kommun Långsiktigt
hållbar livsmiljö
Mål
Trygg uppväxt för
barn och ungdomar
Styrtal
Anhörigperspektiv
Arbeta inom laglighetens ram
Service insatser/ förebyggande
arbete.
Internt resultat
Handlingsplan
* Antal aktiviteter som genomförts för
anhöriga till berörda barn och ungdomar.
Ökat antal grönt.
Samma nivå gult.
Minskat antal rött.
**Utredningstider
Inom 4 månader eller inom giltlig
förlängning 98-100 % grön
Inom 4 månader eller inom giltlig
förlängning 90-97 % gul
Inom 4 månader eller inom giltlig
förlängning 0-89 % röd
**Förhandsbedömningar
Inom 14 dagar 90-100 % grön
Inom 14 dagar 75-89 % gul
Inom 14 dagar 0-74 % röd
***Antal barn som omfattats utav
föräldrautbildning för nyanlända föräldrar
150 barn grön, 149-100 gul, 99 och lägre
röd
****Medborgaren ska skatta sin
livssituation som betydligt bättre efter
avslutad insats.
85-100% grön
75-84% gul
0-74% röd
VISION: Kristianstad växer!
Strategiska mål i olika
perspektiv
Mål
Styrtal
Handlingsplan
Självförsörjande
befolkning i
arbetsför ålder
Andel av kommuninvånarna i åldern 1865 som inte uppbär försörjningsstöd.
Avslutsorsaker för individer i
arbetsmarknadsåtgärder.
Avslutsorsaker för individer i utbildningar
Integrationsperspektiv
Samverkan internt och externt
Drog- och
missbruksfri
befolkning
Anhörigperspektiv
Internt resultat
*Ökning grön, samma nivå gul, minskning
röd.
**Andel deltagare med positivt avslut
direkt efter aktivitet ökning grön, samma
nivå gul, minskning röd
*** Andel deltagare med positivt avslut
direkt efter aktivitet ökning grön, samma
nivå gul, minskning röd
****SFI Andel deltagare som når
språkmålen ökning grön, samma nivå
gul, minskning röd
***** Arbetsmarknadsplanen- målen i
den, Marginal 0,5 procentenheter för
grönt.
*Antal aktiviteter som genomförts för
anhöriga till missbrukare/ antal anhöriga
som tagit del av stöd.
Ökat antal grönt.
Samma nivå gult.
Minskat antal rött.
**Medborgaren ska skatta sin
livssituation som betydligt bättre efter
avslutad insats.
85-100% grön
75-84% gul
0-74% röd
VISION: Kristianstad växer!
Strategiska mål i olika
perspektiv
Utveckling Stark profil
Expansiv utveckling
Mål
Styrtal
Motarbeta våld i
nära relationer
Samverkan internt och externt
God tillgänglighet
utifrån
medborgarnas
behov
Synpunktshantering
Telefonmätningar.
Dygnet runt myndighet.
Utveckla fler typer av öppenvårdsinsatser
Ett kvalitetsinriktat
ledarskap
Att förvaltningen har kvalitetsarbetet i
fokus.
Handlingsplan
*Handlingsplan mot kvinnlig
könsstympning.
Handlingsplan med BUF för arbetet mot
hedersrelaterat våld.
Handlingsplan mot våldsbejakande
extremism
Dessa tre handlingsplaner skall vara
upprättade för grönt annars rött.
*Öka antalet inkomna synpunkter i
synpunktshanteringsstystemet.
Ökat Grönt
Samma nivå gult
Minskat Rött
**Uppföljning av telefonmätning
Ökad tillgänglighet grön,
Lika eller minskning röd. Kartläggning av
tillgängligheten både fysiskt och i telefon i
förvaltningen.
***Påbörja utveckling av e-tjänster.
**** Ökat antal typer av
öppenvårdsinsatser grönt.
Samma nivå gult.
Minskad andel rött.
Öka antal pågående förbättringsarbeten i
verksamheterna.
Strategiska mål i olika
perspektiv
Medarbetare Friska och
VISION: Kristianstad växer!
nöjda medarbetare Effektivt
arbetssätt
Ekonomi Hållbar
ekonomi God hushållning
Mål
God hälsa och hög
arbetstillfredsställel
se bland
medarbetarna
Styrtal
Medarbetarenkät
Frisktal
Attraktiv
arbetsgivare
Personalomsättning
Aktivt
medarbetarskap
Medarbetarskapsindex
Kostnadseffektiv
och ändamålsenlig
verksamhet
Budgetföljsamhet
Effektivt prognosverktyg
Handlingsplan
Förbättrat resultat i
medarbetarundersökningen nöjd
medarbetarindex.
Högre än föregående år- grön
Samma som föregående år- gul
Lägre än föregående år- rött
Ökat frisktal Grönt
Minskat Rött
Minskad personalomsättning Grönt
Ökad personalomsättning Rött
( ta fram en baseline, utifrån ”frisk”
personalomsättning)
Förbättrat resultat i
medarbetarundersökningen nöjd
medarbetarskapsindex.
Högre än föregående år- grön
Samma som föregående år- gul
*Budgetavvikelse vid årets slut
2 % GRÖNT
3 % GULT
Större än 3 % RÖTT
**Avvikelsen mellan månadsprognoser i
genomsnitt och resultat vid årets slut
2 % GRÖNT
3 % GULT
Mer än 3 % RÖTT
Strategiska mål i olika
perspektiv
Mål
VISION: Kristianstad växer!
Säkerställd
långsiktig
ekonomisk
planering
Styrtal
Omvärldsbevakning
Handlingsplan
En framtagen redovisning/plan till nämnd.
Grönt vid 1 ggr/år
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Arbete och välfärdsförvaltningen
1(2)
2015-11-06
Barn och ungdom
Bodil Eriksson
044-135886
Arbete och välfärdsnämnden
[email protected]
Ärende som inte uppfyller lagens krav oktober
Änr AVN 2015/717
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och
välfärdsnämnden

Att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Antal pågående utredningar har stadigt ökat sedan juli, främst beroende på det ökade
antalet ensamkommande flyktingbarnen som kommit till Kristianstad. Rapporten visar
också att antalet ofördelade utredningar endast är 4 st, vilket är en mycket bra siffra, då
ärenden sällan kan delas ut exakt samma dag som de inkommer vilket innebär att det
alltid finns ett par ärenden ofördelade. De övriga ärenden som ej fördelats är utredningar
gällande ensamkommande barnen. För att möta detta behovet så pågår ständigt ett
rekryteringsarbete samt letande efter fler konsulter.
Rapporten visar tydligt att de problem med outdelade ärenden som tidigare funnits på
Barn och Ungdomsverksamheten ej längre finns, och därmed kan slutsatsen dras att de
åtgärder som pågått under en längre tid har haft god effekt.
Beslutsunderlag
Ärenden som ej uppfyller lagens krav, oktober
Bodil Eriksson
Postadress
Arbete och välfärdsförvaltningen
291 80 Kristianstad
Telefon
vxl 044-135000
Bankgiro
657-9536
Org.nr
21 20 00-0951
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Verksamhetschef
Beslut expedieras till
Veronica Svensson, enhetschef
Elsie Sjöö, enhetschef
Bodil Eriksson, verksamhetschef
Skriv sammanfattning här
Ange underlag här
2(2)
Rapport av ärenden inom barn och ungdomsverksamheten som inte uppfyller lagens krav
Datum då uppgifterna togs fram:
2015-11-02
September
Pågående
utredningar
Team 1 Gammal org
Team 2 Gammal org
Team 1 BoU
Team 2 BoU
Team 3 BoU
Team 4 BoU
Team 5 BoU
Familjehemsgruppen Gammal org
Familjerätten
Mottagningsgrupp
Mottagningsteam BoU
Jourgruppen
Uppfyller ej lagens krav (över fyra månader, ej
giltig förlängning)
28
0
2
61
91
105
17
29
0
0
1
0
0
16
10
22
1
3
3
0
17
1
0
0
0
0
0
0
0
0
Ej fördelade ärenden på stöd och utredning
Anmälningar
Ansökningar
Ofördelad utredning
Yttrande
Dom
Beslutad och med
giltig förlängning
0
3
1+(Team 3: 24 ensk) (Team 4: 20 ensk) Totalt =
45
0
0
Försenade överväganden av placeringar
Team 1 BoU
Team 2 BoU
Team 3 BoU
Team 4 BoU
Team 5 BoU
Pågående
utredningar
Team 1
Team 2
Team 1 BoU
Team 2 BoU
Team 3 BoU
Team 4 BoU
Team 5 BoU
Familjehemsgruppen
Familjerätten
Mottagningsgruppen
Mottagningsteam Bou
Jourgruppen
Totalt:
Beslutad och med
giltig förlängning
Team 1
Team 2
Jan
2015
161
157
X
X
X
X
X
52
1
14
X
X
385
Jan
2015
1
0
0
0
0
3
0
Feb
2015
127
136
X
X
X
X
X
41
2
5
X
X
311
Mars
2015
162
123
X
X
X
X
X
37
1
7
X
X
293
April
2015
208
111
X
X
X
X
X
38
2
2
2
1
364
Maj
2015
243
91
X
X
X
X
X
29
4
0
0
1
367
Juni
2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Juli
2015
156
88
X
X
X
X
X
62
0
0
6
0
306
Aug
2015
151
80
X
X
X
X
X
70
0
0
4
2
307
Feb
2015
Mars
2015
April
2015
Maj
2015
Juni
2015
Juli
2015
Aug
2015
3
9
3
3
2
5
0
3
X
X
4
5
Sept
2015
23
X
66
92
106
14
20
X
2
0
9
0
332
Okt
2015
28
X
61
91
105
17
29
X
3
0
17
1
352
Sept
2015
5
4
Okt
2015
1
X
0
X
Team 1 BoU
Team 2 BoU
Team 3 BoU
Team 4 BoU
Team 5 BoU
Familjehemsgruppen
Familjerätten
Mottagningsgruppen
Mottagningsteam
Jourgruppen
Totalt:
Uppfyller ej lagens
krav (över fyra
månader, ej giltig
förlängning)
Team 1
Team 2
Team 1 BoU
Team 2 BoU
Team 3 BoU
Team 4 BoU
Team 5 BoU
Familjehemsgruppen
Familjerätten
Mottagningsgruppen
Mottagningsteam
Jourgruppen
Totalt:
X
X
X
X
X
1
0
0
X
X
2
Jan
2015
13
36
X
X
X
X
X
7
0
0
X
X
56
X
X
X
X
X
0
0
0
X
X
12
Feb
2015
24
20
X
X
X
X
X
4
0
0
X
X
48
X
X
X
X
X
0
0
0
X
X
6
Mars
2015
21
19
X
X
X
X
X
4
0
0
X
X
44
X
X
X
X
X
1
0
0
0
0
8
April
2015
23
15
X
X
X
X
X
5
0
0
0
0
43
X
X
X
X
X
1
0
0
0
0
4
Maj
2015
36
25
X
X
X
X
X
5
1
0
0
0
67
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Juni
2015
X
X
X
X
X
1
0
0
0
0
10
Juli
2015
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
39
10
X
X
X
X
X
1
0
0
0
0
50
X
X
X
X
X
0
0
0
0
0
9
Aug
2015
35
14
X
X
X
X
X
2
0
0
0
0
51
1
0
1
0
0
X
0
X
0
X
3
Sept
2015
1
X
18
13
21
1
0
X
0
X
0
X
54
0
0
1
0
0
X
0
0
0
0
1
Okt
2015
2
16
10
22
1
3
X
0
0
0
0
54
Ej fördelade
ärenden under
2015
Anmälningar
Ansökningar
Ofördelad utredning
Yttrande
Dom
Jan
2015
0
7
15
0
0
Feb
2015
0
1
27
0
0
Mars
2015
0
0
13
0
0
April
2015
0
6
21
0
0
Maj
2015
0
0
20
0
0
Juni
2015
Juli
2015
X
X
X
X
X
0
2
21
0
0
Aug
2015
0
0
40
0
0
Sept
2015
0
0
51
0
0
Okt
2015
0
3
45
0
0
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Arbete och välfärdsförvaltningen
1(2)
2015-11-09
Avdelning
Merete Tillman
044-135440
Arbete och välfärdsnämnden
[email protected]
Avtal med Stadsmissionen och finansiering Café David
Änr AVN 2015/6882
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och
välfärdsnämnden

Att översända utredning om avtal och finansiering av Café David till
Kommunstyrelsen och äska medel för fortsatt drift av verksamheten med 1 481 164
kr årligen

Under förutsättning av erforderliga beslut fattas av Kommunstyrelsen om
finansiering uppdra åt förvaltningen att teckna avtal med Stadsmissionen om drift av
Café David.
Sammanfattning
Café David är en öppen dagverksamhet för människor som lever ett ambulerande liv
och i perioder faller ur systemet. Verksamheten är öppen mellan kl 8.00-16.00 fem
dagar i veckan och belägen i Norrtulls gamla förskola. Kostnad för att ha verksamhet
öppen mån-fredag är 3 429 464 kr årligen. Stadsmissionen bidrar med 1 408 300 kr och
Arbete och välfärdsnämnden har beviljat ett föreningsbidrag om 540 000 kr.
Stadsmissionen ansöker från Kristianstad kommun om resterande 1 481 164 kr för att
kunna bedriva verksamheten framöver. Skulle inte bidraget beviljas kan inte
verksamheten fortsätta utan kommer avvecklas.
Stadsmissionen erbjuder via Café David en viktig verksamhet för människor i
utanförskap i Kristianstad kommun. Det är skyddsnät för en grupp människor som
tenderar att ramla mellan maskorna i det ordinarie samhällets skyddsnät.
Brottsförebyggande rådet (Brå) har i perioder hanterat frågan om hemlösa som
uppehåller sig på platser där de kan upplevas som störande för allmänhet och
näringsidkare vilket var fallet innan Café David öppnade på norr. Brå upplever att Café
Postadress
Arbete och välfärdsförvaltningen
291 80 Kristianstad
Telefon
vxl 044-135000
Bankgiro
657-9536
Org.nr
21 20 00-0951
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2(2)
David är en viktig verksamhet och uttrycker oro för vad som skulle hända om
verksamheten skulle avvecklas.
I Arbete och välfärdsnämndens budget för föreningsbidrag finns inte utrymme för
ytterligare tillskott till Stadsmissionen utöver de 540 000 kr som beviljats för 2015.
Arbete och välfärdsnämnden föreslås därför överlämna frågan om fortsatt finansiering
till Kommunstyrelsen med äskande om 1 481 164 kr samt under förutsättning att
erforderliga beslut fattas kring finansiering besluta om att skriva avtal med
Stadsmissionen om drift av Café David.
Beslutsunderlag
Café David
Budget Café David
Merete Tillman
Förvaltningschef
Beslut expedieras till
Kommunstyrelsen
1 (3)
2015-11-09
Arbete och Välfärdsförvaltning
AoV Förvaltning
Tillman Merete
044-135440
[email protected]
Café David
Bakgrund
Café David är en öppen verksamhet för människor som lever i utsatthet.
Verksamhetens målgrupp kan variera över tid men den gemensamman
nämnaren är människor som lever i en utsatt livssituation.
Verksamhetsidén är att skapa relationer med deltagarna och kontaktytor i
syfte att länka människorna till den kontakt/myndighet där de får den
hjälp de behöver.
Stadsmissionen driver sedan januari 2014 Café David i kommunens
lokaler, tidigare Norrtull förskola Verksamheten bedrevs tidigare i
Svenska kyrkans lokaler vid Heliga trefaldighetskyrkan men de fick
lämna dessa då kyrkans ordinarie verksamhet växte. Kristianstad
kommun anvisade en lokal och Stadsmissionen erhåller ett
föreningsbidrag via Arbete och välfärdsnämnden.
Café David är en öppen dagverksamhet för människor som lever ett
ambulerande liv och i perioder faller ur systemet. Genom Café David
fångas dessa människor upp i ett tidigt skede
Deltagarna erbjuds att få sina basala behov tillgodosedda och dessutom
rådgivning/aktiviteter, samtal och stöd i syfte att bidra till att öka
förutsättningarna för deltagarna till ett värdigt liv.
Stadsmissionens syfte och mål med Café David
Utifrån Skåne Stadsmissions metod och värderingar erbjuda deltagarna,
som lever i utanförskap, medmänsklighet och gemenskap och ge
förutsättningar till de förändringar som syftar till ökad livskvalité
Undanröja hinder, underlätta samt skapa förutsättningar för deltagarna att
få sina basala behov tillgodosedda.
Ge information om rättigheter och dessutom vilka förutsättningar det
finns i samhället
Verksamheten kommer även ligga till grund för att dokumentera
erfarenheter och därmed ge en bättre överblick över utsattheten i
Postadress
Telefon
vxl 044-13 50 00
Bankgiro
657-9536
Org.nr
21 20 00-0951
2(3)
Kristianstad.
Skåne Stadsmission påtar sig ansvaret att dokumentera och sprida
kunskap om Café David
Skåne Stadsmission erbjuder inom ramen för Café David:
-
Utifrån Skåne Stadsmissions värderingar, erbjuda
medmänsklighet och gemenskap.
-
Erbjuda möjlighet till sysselsättning och meningsfulla
aktiviteter
-
Frukost till alla som kommer samt möjlighet att dessutom
köpa fika och lunch under dagen
-
Under dagtid erbjuda en trygg plats där man får sina basala
behov tillgodosedda.
-
Underlätta, i samverkan med deltagarna, ge förutsättningar till
förändring i syfte att skapa bättre livskvalité.
-
Sammanställning av statistik, extern information, utvärdering
Café David - beskrivning av verksamhet:
Under förmiddagar öppen verksamhet med inriktning på att tillgodose de
basala behoven som mat, kläder, dusch.
Verksamheten under eftermiddagstid kommer ha inriktning på att arbeta
med tema, aktiviteter, sysselsättning, workshops, i syfte att stärka den
enskilda deltagarens egenmakt i sin unika situation till förändring utifrån
de möjligheter, resurser som erbjuds.
I detta arbete kommer vi att, genom att utveckla samverkan med andra
organisationer att arbeta i grupper såväl som individuellt.
Café David kommer att drivas i kontext av Nattouren samt
Stadsmissionshälsan och under förutsättning av lokal även Tandhälsa.
Innehåll i verksamheten under eftermiddagar:
-
Öppen sjuksköterskemottagning.
-
Erbjuda kvinnor öppettid ”endast för kvinnor”
-
Med möjlighet till även annat innehåll utifrån målgruppens
önskemål och behov.
Öppettider och kostnader
Verksamheten är öppen mellan kl 8.00-16.00 fem dagar i veckan. Det är i
nuläget stängt lördag och söndag, men Stadsmissionen ser möjlighet att
ha öppet även under helger om behov och resurser finns. Kostnad för att
ha verksamhet öppen mån-fredag är 3 429 464 kr årligen. Stadsmissionen
3(3)
bidrar med 1 408 300 kr och Arbete och välfärdsnämnden har beviljat ett
föreningsbidrag om 540 000 kr. Stadsmissionen ansöker från Kristianstad
kommun om resterande 1 481 164 kr för att kunna bedriva verksamheten
framöver. Skulle inte bidraget beviljas kan inte verksamheten fortsätta
utan kommer avvecklas.
Bedömning
Stadsmissionen erbjuder via Café David en viktig verksamhet för
människor i utanförskap i Kristianstad kommun. Det är skyddsnät för en
grupp människor som tenderar att ramla mellan maskorna i det ordinarie
samhällets skyddsnät. Under en period när Cafe David var utan lokal
efter att kyrkan sagt upp deras avtal larmade polis, allmänhet och
näringsidkare i Kristianstad om att hemlösa människor for illa och
uppehöll sig på exempelvis Resecentrum, i Heliga trefaldighetskyrkan
och Galleria Boulevard. Efter att Café David erhöll lokalen på Norr har
detta problem i princip försvunnit. Brottsförebyggande rådet (Brå) har i
perioder hanterat frågan om hemlösa som uppehåller sig på platser där de
kan upplevas som störande för allmänhet och näringsidkare. Polisen
framförde via Brå svårigheten i att avvisa personer från en plats när man
inte kunde hänvisa dem till någon annan. Brå upplever att Café David är
en viktig verksamhet och uttrycker oro för vad som skulle hända om
verksamheten skulle avvecklas.
I kommunens investeringsbudget är medel avsatta för att upprustning av
lokalen som Café David använder sig av. Detta visar att kommunen har
en ambition att verksamheten ska fortsätta men beslut måste i så fall
också fattas kring den fortsatta driften. I Arbete och välfärdsnämndens
budget för föreningsbidrag finns inte utrymme för ytterligare tillskott till
Stadsmissionen utöver de 540 000 kr som beviljats för 2015. Arbete och
välfärdsnämnden föreslås därför överlämna frågan om fortsatt
finansiering till Kommunstyrelsen med äskande om 1 481 164 kr samt
under förutsättning att erforderliga beslut fattas kring finansiering besluta
om att skriva avtal med Stadsmissionen om drift av Café David.
Kristianstad 141109
Merete Tillman förvaltningschef
Personalkostnader
PERSONAL, tillsvidareanställd
Vikariekostander
Ersättning OB
Sociala avgifter AG, personalvård,
MAT, frukost, subventionerad lunch
Omkostnader volontärer, inkl aktiviteter, material
Omkostnader skänkta kläder
ÖVRIGA KOSTNADER, förbrukningsmaterial
larm, överfallslarm, data, telefon, städmaterial
hygienartiklar, OH mm
1 221 940
158 169
0
690055
234 000
124 800
462 500
528 000
ÖVRIGT TOTALT
10 000
3 429 464
Café David måndag till fredag (a)
Total kostnad
3 429
464
Kommunen
2 021 164
Skåne Stadsmission
1408300
3 429 464
Café David
4 volontärer á 4h/vecka
16*150kr
kläder, skor
25kr/kg
hygienartiklar, nya underkläder
insamlade ekonomiska medel
personalkostnader
2400
124800 (info Famna)
462500 (info Famna)
15000
500000
306000
1408300
470kg/år
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Arbete och välfärdsförvaltningen
1(2)
2015-10-06
Utveckling och Service
Susanne Friedrichsen
044-136994
Arbete och välfärdsnämnden
[email protected]
Kvartalsredovisning av förbättringsarbetet avseende
Utredning och Utbildning och Arbete juni 2014
Änr AVN 2013/5239
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och
välfärdsnämnden

Att godkänna redovisningen
Sammanfattning
Under 2015 har 76 personer anvisats till Jobbförberedande gruppen för identifiering och
träning. Av dessa har 64 skrivits in i Jobbförberedande gruppen. 79 personer har
avslutats från Jobbförberedande gruppen (HP2) eller Matchningsgruppen (HP3).
Snittiden på de som avslutats är 139 dagar.
43 personer avslutades från flödet under första kvartalet 2015 och av dessa var 30 inte i
behov av ekonomiskt bistånd fyra månader efter avslut. Det sammanlagda utbetalda
biståndet för gruppen minskande med 75% 4 månader efter avslut från flödet jämfört
med den sammanlagda utbetalda biståndet vid startmånaden.
Beslutsunderlag
Redovisning av förbättringsarbetet kvartal 3 2015
Merete Tillman
Förvaltningschef
Postadress
Arbete och välfärdsförvaltningen
291 80 Kristianstad
Telefon
vxl 044-135000
Bankgiro
657-9536
Org.nr
21 20 00-0951
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Beslut expedieras till
Preben Bruzelius
Ancie Bjerrehus
2(2)
UTREDNING
Arbete och välfärdsförvaltningen
2015-10-06
1(2)
Änr 2013/5239
Utveckling och Service
Susanne Friedrichsen
044-136994
[email protected]
Redovisning av förbättringsarbetet kvartal
3 2015
Sammanfattning
Arbetssättet, ”Flödet”, för klientens väg från ansökan om
försörjningsstöd till självförsörjning infördes i september 2013. Under
2015 har sammanlagt 76 personer anvisats till Jobbförberedande gruppen
för identifiering och förberedelse. 64 har skrivits in. 79 personer har
avslutats från Jobbförberedande gruppen (HP2) eller Matchningsgruppen
(HP3). Snittiden på de som avslutats under 2015 är 139 dagar. Av de
avslutade från Flödet under det andra kvartalet 2015 (43 personer) erhöll
13 personer fortsatt ekonomiskt bistånd 4 månader efter avslut,
resterande 30 personer fick inte ekonomiskt bistånd 4 månader efter
avslut.
Bakgrund
Arbete och välfärdsförvaltningens arbetssätt ”Flödet” startade den 9
september 2013 med att de personer som sökte ekonomiskt bistånd från
och med detta datum togs emot enligt nya arbetsrutiner.
Arbetssättet innebär att de klienter som efter det första besöket på
Utredning är aktuella för flödet anmäls till ett samverkansmöte med
Arbetsförmedlingen för att undersöka om de kan vara aktuella för
jobbförberedande aktiviteter. Då inflödet av nya klienter möjliga att
anvisa till Jobbförberedande gruppen är mindre än 10 per vecka ”fylls det
på” med klienter som redan är aktuella i ekonomigrupperna.
Den genomsnittliga tiden deltagarna varit inskrivna i HP2 och/eller HP3
är 139 dagar för de som avlutats under 2015. Motsvarande siffor för 2014
var 73 dagar. Snittiden för 2014 var beräknat på 157 personer.
UTREDNING
2(2)
Anledningen till att snittiden ökat beror på att snittiden för 2015 är
beräknad på de 79 deltagare som hittills avslutats,
I dagsläget 151005 finns det ingen kö till Jobbförberedande gruppen.
Nedanstående diagram visar genomströmningen i flödet kvartalsvis. Här
framgår antal personer som anvisats från HP1 och antal personer som
skrivits in i HP2 och 3, antal personer som under kvartalet varit igång i
aktivitet i HP2 eller 3 samt antalet avslut från HP2 och 3.
Genomströmning i flödet
Antal
70
60
50
40
30
20
10
0
Anvisade från HP1
Nyinskrivna i HP2
I aktivitet i HP2 och 3
Avslutade i HP2 och 3
Juli-Sept
2014
36
24
61
28
Okt-Dec
2014
29
22
55
25
Jan-Mars
2015
37
30
60
20
April-Juni
2015
26
19
58
43
Juli-Sept
2015
13
15
30
16
Att antalet i aktivitet i HP2 och HP3 under perioden januari till december
överskrider antalet nyinskrivna beror på att de som skrivs in under ett
kvartal inte alltid avslutas inom samma kvartal.
Totalt har 79 personer avslutas från Flödet med följande avslutsorsaker:
Orsak
Jan-Mars
April-Juni
Juli-Sept
Arbete
Starta eget
AF
Studier
Uteblivit/avbrott
Återremiss HP1
Ohälsa
Föräldraledig
8
0
4
3
3
2
0
0
18
1
11
1
3
6
2
1
3
0
3
3
3
0
3
0
30 personer som avslutats från Flödet under det första kvartalet 2015
uppbar inte ekonomiskt bistånd fyra månader efter avslut, 13 fick fortsatt
bistånd. Det sammanlagda utbetalda försörjningsstödet minskande från
332 154kr vid startmånaden i HP2 till 81 612kr fyra månader efter avslut,
en minskning med 75%.
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Arbete och välfärdsförvaltningen
1(3)
2015-11-11
Utbildning och arbete
Preben Bruzelius
044-136907
Arbete och välfärdsnämnden
[email protected]
Effektivare sfi och vuxenutbildning
Änr AVN 2015/3149
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och
välfärdsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden beslutar för egen del att fastslå utredningen

Arbete och välfärdsnämnden beslutar för egen del att godkänna förändringen

Arbete och välfärdsnämnden beslutar att tillsätta en utvecklingsgrupp med
tillhörande uppdrag
Sammanfattning
Förvaltningscheferna för Arbete och välfärdsförvaltningen och Barn och
utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att i befintlig förvaltningsorganisation visa på
hur kommunal sfi och vuxenutbildning ska samordnas för att realisera intentionerna i
regeringspropositionen ”ökad individanpassning – en effektivare sfi och
vuxenutbildning”.
Utredningen föreslår att en utvecklingsgrupp får i uppdrag att genomföra en gemensam
antagning och studie- och yrkesvägledning samt en indelning av vuxenutbildningen
enligt följande:

Grundvux bas ansvarar för elever som endast är antagna till sfi.

Grundvux ansvarar för elever antagna till grundvux samt för de elever som
kombinerar detta med sfi.

Gymnasievux (teori) ansvarar för elever antagna till gymnasievux (teori) samt de
elever som kombinerar detta med kurser på grundläggande nivå eller sfi.
Postadress
Arbete och välfärdsförvaltningen
291 80 Kristianstad
Telefon
vxl 044-135000
Bankgiro
657-9536
Org.nr
21 20 00-0951
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2(3)

Gymnasievux (yrke) ansvarar för elever som antagits till gymnasievux (yrke)
samt de elever som kombinerar detta med kurser på gymnasial nivå teori,
grundläggande nivå eller sfi.

Särvux ansvarar för de elever som antagits till särvux.

Yh ansvarar för de elever som antagits till Yh.
Utvecklingsgruppen får i uppdrag att särskilt beakta och eventuellt förändra ansvar,
delegering, lokaler, anställningar, budget och verksamhetssystem.
Beslutsunderlag
Förändringar i och med införandet av regeringspropositionen ”Ökad individanpassning
– en effektivare sfi och vuxenutbildning”
Direktiv effektivare sfi och vuxenutbildning maj 2015
Barnkonventionsanalys 2015-11-05
Ärendet
Den 12 mars 2015 överlämnades till riksdagen regeringspropositionen 2014/15:85:
Ökad individanpassning – en effektivare sfi och vuxenutbildning. Propositionen syftar
till en effektivare och mer individanpassad vuxenutbildning, framför allt när det gäller
utbildning i svenska för invandrare (sfi) och kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå (grundvux). För att nå efterfrågad flexibilitet och individanpassning
föreslås att sfi inte längre ska vara en egen skolform utan ska ingå i skolformen
kommunal vuxenutbildning.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016 med tillämning från och med den 1 juli
2016.
Förvaltningscheferna för Arbete och välfärdsförvaltningen och Barn och
utbildningsförvaltningen fick 2015-05-26 i uppdrag att i en gemensam utredning visa på
hur kommunal sfi och vuxenutbildning i Kristianstads kommun, inom sina befintliga
förvaltningsorganisationer, ska planeras och samordnas, samt de förändringar av
nuvarande upplägg som måste till, för att realisera intentionerna i ovan nämnda
regeringsproposition.
Mot bakgrund av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp bestående av verksamhetschef
för Utbildning och arbete, skolchef för Gymnasieskola och vuxenutbildning samt
rektorer inom vuxenutbildning från de båda förvaltningarna.
Intentionen i propositionen är att vuxenutbildningen ska vara mer flexibel och kunna
anpassas utifrån individens förutsättningar och behov. För att uppnå intentionen krävs
att samarbetet mellan de båda förvaltningarna fördjupas och att ett gemensamt arbetssätt
TJÄNSTEUTLÅTANDE
3(3)
utarbetas. Arbetsgruppen har tagit fram ett förslag för att skapa en gemensam
vuxenutbildning med delat huvudmannaskap mellan Arbete och välfärdsnämnden och
Barn och utbildningsnämnden som presenteras i sammanfattningen ovan. En
utvecklingsgrupp bör tillsättas med uppdrag att succesivt genomföra förändringarna
under våren 2016 samt arbeta vidare med ytterligare utvecklingsområden.
Barnkonsekvensanalys
Barnkonsekvensanalys av ärendet har genomförts och barnkonventionens intentioner
beaktats.
Preben Bruzelius
Verksamhetschef
Arbete och välfärdsförvaltningen
Beslut expedieras till
Enligt ovan
Mattias Olsson
Skolchef
Barn och utbildningsförvaltningen
UTREDNING
2015-11-11
1(8)
Änr 2015/3149
Förändringar i och med införandet av regeringspropositionen Ökad
individanpassning- en effektivare sfi och
vuxenutbildning
Den 12 mars 2015 överlämnades till riksdagen regeringspropositionen
2014/15:85: Ökad individanpassning – en effektivare sfi och
vuxenutbildning. Propositionen syftar till en effektivare och mer
individanpassad vuxenutbildning, framför allt när det gäller utbildning i
svenska för invandrare (sfi) och kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå (grundvux). För att nå efterfrågad flexibilitet och
individanpassning föreslås att sfi inte längre ska vara en egen skolform
utan ska ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning.
Den kommunala vuxenutbildningen ska tillhandahållas på grundläggande
nivå, gymnasial nivå och i form av sfi. Huvudmannen för kommunal
vuxenutbildning ska verka för att undervisningen är anpassade efter varje
individs behov.
”… det är inte varje individ som ska anpassa sig till en utbildning stöpt i
en form. Det är utbildningen som ska anpassa sig till varje individ och
dennes särskilda behov.” (Propositionen, sid 91)
Elevens hemkommun är skyldig att se till att den som avser att påbörja
utbildning inom kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för
vuxna erbjuds studie- och yrkesvägledning. Hemkommunen är ansvarig
för att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom kommunal
vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna.
Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2016 med tillämning från och
med den 1 juli 2016.
Uppdraget
Förvaltningscheferna för Barn och utbildningsförvaltningen och Arbete
och välfärdsförvaltningen fick 2015-05-26 i uppdrag att i en gemensam
utredning visa på hur kommunal sfi och vuxenutbildning i Kristianstads
kommun, inom sina befintliga förvaltningsorganisationer, ska planeras
UTREDNING
och samordnas, samt de förändringar av nuvarande upplägg som måste
till, för att realisera intentionerna i ovan nämnda regeringsproposition.
Mot bakgrund av ovanstående tillsattes en arbetsgrupp bestående av
verksamhetschef för Utbildning och arbete, skolchef för Gymnasieskola
och vuxenutbildning samt rektorer inom vuxenutbildning från de båda
förvaltningarna.
Beskrivning av verksamheten idag
Vuxenutbildningen i Kristianstad är i dagsläget uppdelad på två
förvaltningar. Barn och utbildningsförvaltningen ansvarar för
grundläggande vuxenutbildning (grundvux), gymnasial vuxenutbildning
(gymnasievux), särskild utbildning för vuxna (särvux) samt studie- och
yrkesvägledning. Grundvux innebär studier i ämnen på grundskolenivå,
gymnasievux innebär studier i ämnen på gymnasial nivå särvux innebär
ett individuellt studieupplägg för elever med funktionsnedsättningar.
Även uppdragsutbildning och yrkeshögskola ingår i Barn och
utbildningsförvaltningens ansvar. Verksamheten är fördelad mellan tre
rektorer; en med ansvar för grundvux, särvux samt gymnasievux (teori),
en för yrkeshögskola och en för gymnasievux (yrke), uppdragsutbildning
samt studie- och yrkesvägledning.
Arbete och välfärdsförvaltningen ansvarar för sfi och gymnasievux
(yrke) samt studie- och yrkesvägledning. Verksamheten är fördelad
mellan två rektorer; en ansvarar för sfi och en för gymnasievux (yrke)
samt studie- och yrkesvägledning. Rektor för gymnasievux (yrkes)
ansvarar även för Väglednings- och lärcentrum (VLC). VLC ansvarar
även för samhällsorientering inom etableringen, antagning till sfi, att
tillhandahålla lärcentra och allmän studie- och yrkesvägledning till
kommunmedborgarna. VLC är även projektägare till de två ESFprojekten Lärlingsakademin Skåne Nordost och Within.
Lärlingsakademin Skåne Nordost pågår under perioden 2015-07-01 till
2018-12-31 och erbjuder läringsutbildning för ungdomar mellan 16-24
år. Within pågår under perioden 2015-11-01 till 2018-10-31 och syftar
till att minska avhoppen från gymnasiet. VLC ansvarar i detta projekt för
den övergripande paraplyorganisationen för Skåne Nordost.
Nedan presenteras antal unika elever/studerande, helårsplatser (årliga
heltidsplatser), antal heltidstjänster och totalbudget för respektive
verksamhet. I totalbudgeten ingår även lokalkostnader och
driftskostnader.
2(8)
UTREDNING
Sfi (AoV)
Elever ht 2014/vt 2015
Antal helårsplatser ht 2014/vt 2015
Antal tjänster 2015
Total budget 2015
varav statsbidrag
varav kommunbudget
1264
Mäts inte
51
23 900 000 kr
12 500 000 kr
11 400 000 kr
VLC exkl samhällsorientering (AoV)
Antal besök ht 2014/vt 2015
Antal helårsplatser ht 2014/vt 2015
Antal tjänster 2015
Total budget 2015
varav statsbidrag
varav kommunbudget
3000
Ej aktuellt
12
9 000 000 kr
0 kr
9 000 000 kr
Gymnasievux (yrke) AoV
Elever ht 2014/vt 2015
Antal helårsplatser ht 2014/vt 2015
Antal tjänster 2015
Total budget 2015
varav statsbidrag
varav kommunbudget
159
88,54
2
8 000 000 kr
3 600 000 kr
4 400 000 kr
Projektet Lärlingsakademin Kristianstad (AoV)
Elever ht 2014/vt 2015
99
Antal helårsplatser ht 2014/vt 2015
68,25
Antal tjänster 2015
0,75
Total budget 2015
2 200 000 kr
varav statsbidrag
1 600 000 kr
varav kommunbudget
600 000 kr
Grundvux (BUF)
Elever ht 2014/vt 2015
Antal helårsplatser ht 2014/vt 2015
Antal tjänster 2015
Total budget 2015
varav statsbidrag
varav kommunbudget
Gymnasievux (teori) BUF
441
135
9
6 500 000 kr
0 kr
6 500 000 kr
3(8)
UTREDNING
Elever ht 2014/vt 2015
Antal helårsplatser ht 2014/vt 2015
Antal tjänster 2015
Total budget 2015
varav statsbidrag
varav kommunbudget
1091
273
19
14 400 000 kr
0 kr
14 400 000 kr
Gymnasievux (yrke) BUF
Elever ht 2014/vt 2015
Antal helårsplatser ht 2014/vt 2015
Antal tjänster 2015
Total budget 2015
varav statsbidrag
varav kommunbudget
335
92
13
4 800 000 kr
0 kr
4 800 000 kr
Yh (BUF)
Studerande ht 2014/vt 2015
Antal helårsplatser ht 2014/vt 2015
Antal tjänster 2015
Total budget 2015
varav statsbidrag
varav kommunbudget
114
132
8,28
6 700 000 kr
6 700 000 kr
0 kr
Särvux (BUF)
Elever ht 2014/vt 2015
Antal helårsplatser ht 2014/vt 2015
Antal tjänster 2015
Total budget 2015
varav statsbidrag
varav kommunbudget
60
63
2
1 500 000kr
0 kr
1 500 000 kr
Vuxenutbildningen totalt
Elever/studerande ht 2014/vt 2015
3563 (+3000 besökare VLC)
Antal helårsplatser ht 2014/vt 2015
851,79 (ej Sfi + VLC)
Antal tjänster 2015
115,03
Total budget 2015
77 000 000 kr
varav statsbidrag
19 200 000 kr
varav kommunbudget
48 200 000 kr
4(8)
UTREDNING
Förändring av vuxenutbildningen
Intentionen i propositionen är att vuxenutbildningen ska vara mer flexibel
och kunna anpassas utifrån individens förutsättningar och behov. För att
uppnå intentionen krävs att samarbetet mellan de båda förvaltningarna
fördjupas och att ett gemensamt arbetssätt utarbetas. Arbetsgruppen har
tagit fram ett förslag för att skapa en gemensam vuxenutbildning med
delat huvudmannaskap mellan Arbete och välfärdsnämnden och Barn
och utbildningsnämnden som presenteras nedan. En utvecklingsgrupp
bör tillsättas med uppdrag att succesivt genomföra förändringarna under
våren 2016 samt arbeta vidare med ytterligare utvecklingsområden.
Gemensam antagning och studie- och
yrkesvägledning
Av propositionen framgår att elevens hemkommun är skyldig att se till
att den som avser att påbörja utbildning inom kommunal vuxenutbildning
eller särskild utbildning för vuxna erbjuds studie- och yrkesvägledning.
Hemkommunen ansvarar också för att en individuell studieplan upprättas
för varje elev inom kommunal vuxenutbildning.
Idag erbjuds studie- och yrkesvägledning inom både AoV och BUF.
Detta medför att det kan vara svårt för kommunmedborgare att veta vart
de ska vända sig för att få vägledning. Det finns idag ett bra samarbete
mellan studie- och yrkesvägledningen i de båda förvaltningarna men det
faktum att studie- och yrkesvägledningen bedrivs på två platser riskerar
att upplevas förvirrande. Det finns också risk att den studie- och
yrkesvägledning som erbjuds skiljer sig åt mellan de båda
förvaltningarna. Det finns ett behov av att tydliggöra studie- och
yrkesvägledningen då den ser olika ut inom och mellan de båda
förvaltningarna. Den nackdel som kan finnas med en gemensam studieoch yrkesvägledning är att studie- och vägledarnas möjligheter att internt
vara involverad i utbildningarna kan minska.
Det finns idag ett flertal olika antagningssätt för vuxenutbildningen,
minst sex olika antagningssätt har identifierats. En processkartläggning
har genomförts där medarbetare som arbetar med antagningen har
deltagit. Kartläggningen tydliggjorde de olikheter som finns idag både
beträffande vilka som är involverade i antagningen och själva
antagningsprocessen. Det ser också olika ut vad som ingår i
antagningsprocessen och när antagningen ska anses vara slutförd. Som
exempel kan nämnas att en del ansökningar görs via webben, andra i
pappersform. För att effektivisera arbetet och garantera en rättssäker
antagning för kommunmedborgaren bör det finnas en väg in och en
gemensam hantering av antagningsprocesser. Den risk som kan finnas
5(8)
UTREDNING
med en gemensam antagningsprocess är att ett glapp skapas mellan
antagning och utbildning och det är därför viktigt att ha ett nära
samarbete med respektive utbildning.
En gemensam antagning och studie- och yrkesvägledning är en
förutsättning för ett djupare samarbete mellan förvaltningarna. Här
hanteras all antagning och studie- och yrkesvägledning. En gemensam
antagning och studie- och yrkesvägledning skulle sannolikt innebära en
bättre överblick över erbjudna, önskade och sökta utbildningar.
Mer flexibel undervisning
Ambitionen i propositionen är att undervisningen ska vara flexibel så att
den passar individens behov och att fler ska kunna kombinera sfi och
kurser på grundläggande och gymnasial nivå. Idag kombinerar endast ett
fåtal elever sfi med kurser på grundläggande eller gymnasial nivå (8 st i
september 2015). Om nuvarande huvudmannaskap kvarstår kan de elever
som kombinerar sfi med kurser på grundläggande eller gymnasial nivå
komma att få ett delat huvudmannaskap. Detta kan även gälla andra
elever, exempelvis de som kombinerar kurser inom gymnasievux.
Helhetsynen på elevens studiesituation försvåras härmed. För att
intentionen i propositionen ska kunna uppnås kan en förändring av
huvudmannaskapet vara nödvändig.
Oavsett huvudmannaskap skulle vuxenutbildningen kunna delas in enligt
följande. En väg in för all studie- och yrkesvägledning och antagning
skapas. Efter att eleven antagits går ansvaret över till rektor.

Grundvux bas ansvarar för elever som endast är antagna till sfi

Grundvux ansvarar för elever antagna till grundvux samt för de
elever som kombinerar detta med sfi

Gymnasievux teori ansvarar för elever antagna till gymnasievux
(teori) samt de elever som kombinerar detta med kurser på
grundläggande nivå eller sfi

Gymnasievux (yrke) ansvarar för elever som antagits till
gymnasievux (yrke) samt de elever som kombinerar detta med
kurser på gymnasial nivå teori, grundläggande nivå eller sfi

Särvux ansvarar för de elever som antagits till särvux

Yh ansvarar för de elever som antagits till Yh
6(8)
UTREDNING
Antagning
Grundvux bas
Grundvux
Gymnasievux (teori)
Gymnasievux (yrke)
Särvux
Yh
Studie och yrkesvägledning
Utvecklingsgrupp
Idag träffas rektorerna inom vuxenutbildningen efter behov för att
diskutera gemensamma frågor. De förändringar som föreslås ovan
innebär att samarbetet behöver fördjupas framöver. En utvecklingsgrupp
bör tillsättas med uppdrag att succesivt genomföra förändringarna under
våren 2016 samt arbeta vidare med ytterligare utvecklingsområden.
Intentionen är att skapa en gemensam vuxenutbildning i Kristianstads
kommun.
Utvecklingsgruppen föreslås få i uppdrag att:

Genomföra förändring med en gemensam antagning och studieoch yrkesvägledning enligt förslaget

Genomföra förändring med genomförande av utbildning enligt
förslaget. Följande behöver beaktas och eventuellt förändras
o
o
o
o
Ansvarfördelning
Delegeringsordning
Lokaler
Anställning
7(8)
UTREDNING
o Budget
o Verksamhetssystem
o Uppföljning
Preben Bruzelius
Verksamhetschef
Arbete och välfärdsförvaltningen
Mattias Olsson
Skolchef
Barn och utbildningsförvaltningen
8(8)
1 (2)
2015-05-26
Tillsättande av utredning inför föreslagen förändring av nuvarande sfi och vuxenutbildning
Bakgrund
Den 12 mars 2015 överlämnades till riksdagen regeringspropositionen
2014/15:85: Ökad individanpassning – en effektivare sfi och
vuxenutbildning. Propositionen syftar till en effektivare och mer
individanpassad vuxenutbildning, framför allt när det gäller utbildning i
svenska för invandrare (sfi) och kommunal vuxenutbildning på
grundläggande nivå (grundvux). För att nå efterfrågad flexibilitet och
individanpassning föreslås sfi inte längre vara en egen skolform utan ska
istället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning.
”… det är inte varje individ som ska anpassa sig till en
utbildning stöpt i en form. Det är utbildningen som ska
anpassa sig till varje individ och dennes särskilda behov.”
(Propositionen, sid 91)
Den kommunala vuxenutbildningen ska tillhandahållas på
grundläggande nivå, på gymnasial nivå och i form av svenska för
invandrare. Huvudmannen för kommunal vuxenutbildning i svenska för
invandrare ska verka för att undervisningen erbjuds på tider som är
anpassade efter elevens behov.
Elevens hemkommun ska vara skyldig att se till att den som avser att
påbörja utbildning inom kommunal vuxenutbildning eller särskild
utbildning för vuxna på grundläggande nivå erbjuds studie- och
yrkesvägledning. Hemkommunen ska också ansvara för att en individuell
studieplan upprättas för varje elev inom kommunal vuxenutbildning och
särskild utbildning för vuxna.
Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2016 men tillämpas från
och med den 1 juli 2016.
Uppdrag
Förvaltningschefen för barn och utbildning och förvaltningschefen för
Arbete och välfärd ges i uppdrag att i en gemensam utredning visa på
hur kommunal sfi och vuxenutbildning i Kristianstads kommun, inom sina
befintliga förvaltningsorganisationer, ska planeras och samordnas, samt
2 (2)
2015-05-26
de förändringar av nuvarande upplägg som måste till, för att realisera
intentionerna i ovan nämnda regeringsproposition.
Tidplan
Utredningen presenteras och behandlas som ärende i barn- och
utbildningsnämnden den 3 november och i arbete- och välfärdsnämnden
den 22 oktober.
Anders Tell
Ordförande
Barn och utbildning
Radovan Javurek
Ordförande
Arbete och välfärd
Skriv ut tom
blankett
Barnkonsekvensanalys
för barn 0-18 år
Sida 1 (1)
Berörd verksamhet
Verksamhet/arbetsplats
Vuxenutbildning
Planerad åtgärd/beslut
Ange planerad åtgärd/beslut
Se tjänsteutlåtande Effektivare sfi och vuxenutbildning
Vilket/vilka åtgärder/beslut ska fattas?
Se tjänsteutlåtande Effektivare sfi och vuxenutbildning
Vilka barn berörs
Inga
Barn berörs inte av det beslut som ska fattas
Barn berörs av det beslut som ska fattas *
* Beskriv hur barn berörs av det beslut som ska fattas
Barnkonsekvensanalys BANM 1.2
Inför förslaget på beslut har barnkonventionens intentioner beaktats på följande sätt
Barnkonsekvensanalys genomförd av
Datum
Preben Bruzelius och Mattias Olsson
2015-11-09
Barnkonsekvensanalysen ska diarieföras.
Skriv ut
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Arbete och välfärdsförvaltningen
1(3)
2015-10-21
Utveckling och Service
Susanne Friedrichsen
044-136994
Arbete- och välfärdsnämnden
[email protected]
Motion - Erbjud SFX, svenska för yrkesutbildade
Änr AVN 2015/5287
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete- och
välfärdsnämnden

Att anse motionen besvarad
Sammanfattning
Motionärerna framför att vi måste bli bättre på att ta vara på nyanländas erfarenheter
och kunskaper och att personer som har en yrkesutbildning ska erbjudas en anpassad
utbildning i svenska. Utbildningen ska fokusera på fackspråket och ge en orientering
kring hur yrket fungerar i Sverige genom praktik. Personerna ska även erbjudas hjälp
med att komplettera sin utbildning så att den blir gångbar på den svenska
arbetsmarknaden. Stockholm arbetar framgångsrikt med sfx istället för reguljär sfi för
yrkesutbildade och detta bör även erbjudas i Kristianstads kommun.
Sfi arbetar i dagsläget med att utveckla arbetslivsperspektivet inom
språkundervisningen och deltar i flera projekt i syfte att snabba på vägen till arbetslivet
för den enskilde eleven. Sfi i Kristianstad har inlett ett samarbete med Wendesskolans
yrkesinriktade gymnasieutbildningar i syfte att kunna erbjuda språkundervisning i
kombination med en orientering inom yrket. Ett arbete under ledning av Länsstyrelsen
med att etablera en regional plattform för yrkessfi i Skåne pågår och Arbete och
välfärdsförvaltningen anser att det är viktigt att fortsätta vara delaktig i detta
utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
Motion – erbjud sfx
Remiss
Beslut KF 2015-06-17
Postadress
Arbete och välfärdsförvaltningen
291 80 Kristianstad
Telefon
vxl 044-135000
Bankgiro
657-9536
Org.nr
21 20 00-0951
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2(3)
Ärendet
Motionärerna framför att vi måste bli bättre på att ta vara på nyanländas erfarenheter
och kunskaper och att personer som har en yrkesutbildning ska erbjudas en anpassad
utbildning i svenska. Utbildningen ska fokusera på fackspråket och ge en orientering
kring hur yrket fungerar i Sverige genom praktik. Personerna ska även erbjudas hjälp
med att komplettera sin utbildning så att den blir gångbar på den svenska
arbetsmarknaden. Stockholm arbetar framgångsrikt med sfx istället för reguljär sfi för
yrkesutbildade och detta bör även erbjudas i Kristianstads kommun.
De flesta är nog överens om att det är viktigt att nyanlända snabbt kommer ut på
arbetsmarknaden och i egenförsörjning. Att kombinera sfi med praktik är ett sätt som
förordas i många sammanhang. Av kursplanen för svenska för invandrare framgår att
utbildningen ska, med utgångspunkt från individens behov, kunna kombineras med
förvärvsarbete eller andra aktiviter såsom exempelvis praktik. Inom ramen för
etableringsuppdraget som Arbetsförmedlingen ansvarar för är intentionen att alla
nyanlända ska erbjudas praktik inom den 2-åriga etableringsplanen. Sfi i Kristianstad
har beviljats projektmedel av Länsstyrelsen under 2014 och 2015 för att arbeta med
yrkesspråk kopplat till den praktik den nyanlända har under sin etablering och att
tillsammans med Arbetsförmedlingen hitta överbryggande arbetsformer så att sfi och
praktik inte är två separata delar i etableringsplanen.
Då det av olika anledningar varit svårt att bedriva språkundervisning på arbetsplatser
har ett samarbete med Wendesskolans hantverksutbildning inletts och förhoppningen är
att inom kort kunna erbjuda en yrkesorienterad språkundervisning i kombination med en
orientering inom yrket. En förstelärare anställdes under hösten 2015 på sfi med ett
särskilt uppdrag att utveckla arbetslivsperspektivet i språkundervisningen.
Sfi deltar sedan september 2014 i ett nordplusprojekt vars syfte är att bygga broar
mellan invandrare och arbetslivet. Fokus läggs på arbetsgivare som inte har behov av
högutbildad arbetskraft. Sfi har tidigare deltagit i ett Leonardoprojekt vars syfte var att
ta fram en metodik för att utbilda och handleda personer som kommer i kontakt med
människor från andra kulturer. En handbok har tagits fram som använts för att utbilda
bland annat handläggare från Arbetsförmedlingen och ett antal arbetsgivare.
Sfi i Kristianstad ingår även i ett samarbete i Skåne med syfte att skapa en regional
plattform för yrkessfi i Skåne. Samarbetet sker under ledning av Länsstyrelsen och just
arbetas yrkessvenska inom vårdutbildning fram. Länsstyrelsen har även ansökt om
projektmedel från ESF för att etablera en valideringsplattform i Skåne något som
förhoppningsvis också kan leda till att nyanländas kompetens tas tillvara på ett bättre
sätt. Arbetsförmedlingen har upphandlat yrkessvenska för att skapa ett snabbspår ut på
arbetsmarknaden och även validering har upphandlats vilket också kan snabba på vägen
för den enskilde.
TJÄNSTEUTLÅTANDE
3(3)
Ett utvecklingsarbete pågår inom såväl sfi i Kristianstad, i Skåne och riket för att
yrkesanpassa sfi. Arbete och välfärdsförvaltningen är delaktiga i utvecklingsarbetet och
har ett stort intresse av att nyanländas kompetens tas tillvara på ett bättre sätt än idag.
Just nu befinner vi oss i en utredningsfas där flera olika perspektiv beaktas för att kunna
erbjuda en kvalitativ yrkessfi för yrkesutbildade som leder till arbete. Faktorer såsom att
det i Kristianstad finns ett stort antal elever som är yrkesobestämda gör att vi även är i
behov av att samarbeta med andra för att få tillräckligt elevunderlag. Yrkessfi behöver
också ske i nära samarbete med Arbetsförmedlingen då de ansvarar för
etableringsuppdraget. Utbildningen måste även stämma överens med de behov som
finns på den lokala och regionala arbetsmarknaden och metodiken behöver hålla en hög
kvalitet. Arbete och välfärdsförvaltningen anser därför att det är viktigt att fortsätta det
påbörjade arbetet med att etablera yrkessfi i Kristianstad och i Skåne.
Preben Bruzelius
Verksamhetschef
Arbete och välfärdsförvaltningen
Beslut expedieras till
Preben Bruzelius, Cecilia Flood och Marie Strandberg
KRISTIANSTADS KO?
Moderaterna i Kristianstad
2015-06-15
2015 -06- 1 5
Ä n-r
Motion
Erbjud SFX, svenska för yrkesutbildade
Kristianstad är en kommun många människor till flyttar från såväl andra delar av Sverige
samt som en följd av de senaste årens stora flyktingmottagande. Utbildningsnivån på dem
som kommer till Sverige är väldigt varierande, här finns alltifrån akademiker till analfabeter.
För nyanlända invandrare är ett snabbt inträde på arbetsmarknaden av största vikt för att
integreras i samhället.
I Stockholm har man framgångsrikt arbetat med SFX-yrke. Uppföljning visar att 8 av 10 som
gått SFX istället för reguljär SFI har ett jobb eller studerar redan efter två år.
Pedagogikprofessorerna Robert Höghielm och Petrus Gougoulakis släppte 2009 en
forskningsrapport angående svenskutbildning för yrkesutbildade. Den rapporten påvisar att
deltagarnas studiemotivation och studietakt ökar och vägen till egen försörjning blir
betydligt kortarel.
Vi måste bli bättre på att ta tillvara de erfarenheter och kunskaper de nyanlända tar med sig
hit. Vi vill därför att människor som kommer hit med en yrkesutbildning i bagaget ska
erbjudas en anpassad utbildning i svenska med fokus på fackspråket, en orientering i hur
yrket fungerar i Sverige, praktik som en del av svenskundervisningen samt hjälp för att
komplettera sin utbildning så att den blir fullt gångbar på den svenska arbetsmarknaden.
Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta:
att
Kristianstads kommun ska erbjuda SFX, svenska för yrkesutbildade, för
människor som idag är behöriga för SFI och har en yrkesutbildning
)al<b
Ludvig eeimertz (M)
'F-, %i?
Fredrik Axelsson (M)
1 http://sfx-yrke.se/upload/SFX-studie%20slutrapport%20Stockholms%20universitet.pdf
1(1)
REMISS
Kommunledningskontoret
2015-07-16
Kanslienheten
Marie Färm
044-13 51 15
[email protected]
Mottagare
Arbete och välfärdsnämnden
Ärendenummer
KS 2015/664
Ärende
yrkesutbildade
Motion - Erbjud SFX, svenska för
För yttrande
Snarast eller senast 2015-10-06
Yttrandet skickas till
Kommunledningskontoret,
Kanslienheten
Marie Färm
Tf Kanslichef
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-06-17
KF § 152
Motion - Erbjud SFX, svenska för
yrkesutbildade
Änr KS 2015/664
Beslut

Kommunfullmäktige remitterar motionen till kommunstyrelsen för
beredning.
Sammanfattning
Ludvig Ceimertz (M) och Fredrik Axelsson (M) föreslår i motion att
Kristianstads kommun ska erbjuda SFX, svenska för yrkesutbildade, för
människor som idag är behöriga för SFI och har en yrkesutbildning.
Beslutsunderlag
Motion från Ludvig Ceimertz (M) och Fredrik Axelsson (M) 2015-06-15
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
1 (1)
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Arbete och välfärdsförvaltningen
1(4)
2015-10-22
Utveckling och Service
Linda Ljungdahl
0728-858230
Arbete och välfärdsnämnden
[email protected]
Yttrande avseende motion om plan mot
våldsbejakande extremism
Änr AVN 2015/4996
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och
välfärdsnämnden

Arbete och välfärdsnämnden anser att motionen är besvarad.
Sammanfattning
Sverigedemokraterna inkommer i juni med en motion till Kommunfullmäktige som
avser att ta fram en plan mot våldsbejakande extremism. I motionen föreslås att
Kristianstads kommun snarast upprättar en plan för att motverka våldsbejakande
extremism Arbete- och välfärdsförvaltningen anser att motionen är besvarad i och med
att framtagandet av en kommunövergripande handlingsplan mot våldsbejakande
extremism redan har påbörjats.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Yttrande avseende motion om plan mot våldsbejakande extremism,
daterat 2015-10-21
Remiss från kommunledningskontoret: Motion – Plan mot våldsbejakande extremism,
daterad 2015-09-01
Motion: Ta fram en plan mot våldsbejakande extremism, daterad 2015-06-09.
Postadress
Arbete och välfärdsförvaltningen
291 80 Kristianstad
Telefon
vxl 044-135000
Bankgiro
657-9536
Org.nr
21 20 00-0951
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2(4)
Ärendet
Bakgrund
Sverigedemokraterna inkommer i juni med en motion till Kommunfullmäktige som
avser att ta fram en plan mot våldsbejakande extremism. I motionen föreslås att
Kristianstads kommun snarast upprättar en plan för att motverka våldsbejakande
extremism i kommunen. Arbete- och välfärdsförvaltningen får i uppdrag att yttra sig
avseende motionen. Ett svar ska vara Kommunledningskontoret tillhanda senast 201511-27.
Nationell samordning mot våldsbejakande extremism
I promemorian Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism (Regeringskansliet 2015-09-24)framgår att den Nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism definierar våldsbejakande extremism enligt
nedan:
Med våldsbejakande extremism avses personer och/eller grupper som brukar våld i
syfte att främja sina politiska och/eller religiösa ståndpunkter. Aktuella grupperingar är
den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och
den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.
Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har under 2014 och 2015
genomfört ett stort antal kommunbesök i landet. Utifrån erfarenheter av de diskussioner
som förts med kommunföreträdare, myndighetsrepresentanter och civilsamhällets
aktörer har den Nationella samordnaren dragit ett antal slutsatser. En slutsats är att
arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt
när lokal samverkan utgår från någon form av strategiskt dokument. En lokal
handlingsplan mot våldbejakande extremism hjälper kommunen och dess anställda att
upprätta och konkretisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism. Den
Nationella samordnaren ger rekommendationer att utgå ifrån vid upprättandet av en
lokal handlingsplan, åtgärdsplan eller annat strategiskt dokument. Rekommendationerna
handlar t.ex. om:

Kontinuerlig och bred samverkan mellan berörda aktörer.

Samverkan i befintliga strukturer t.ex. använda sig av Brottsförebyggande råd,
skola, socialtjänst och polis.

Arbetet bör ha en utgångspunkt i en nulägesbeskrivning beträffande
våldsbejakande extremism i kommunen.

En tydlig ansvarsfördelning där någon part är sammankallande.
TJÄNSTEUTLÅTANDE
3(4)

Anhöriga till personer som anslutit sig till våldsbejakande extermistmiljöer ges
stöd.

Dialog med det civila samhället så som idrottsföreningar, trossamfund och andra
ideella organisationer.

Genom att involvera även kritiska aktörer vidgas samverkansperspektivet.
Handlingsplan för Kristianstads kommun
2015-06-03 genomfördes ett uppstartsmöte avseende våldsbejakande extremism.
Sammankallande var Kristianstads kommuns säkerhetschef och inbjudna var flera
förvaltningar. Planeringen var att Kommittésekreteraren Yassin Ekdahl skulle delta,
men han fick förhinder och deltog inte.
2015-09-21 genomfördes ett kommunövergripande möte med fokus på upprättandet av
en lokal handlingsplan för Kristianstads kommun gällande våldsbejakande extremism.
Kommittésekreteraren Yassin Ekdahl från regeringskansliet deltog på mötet och bidrog
med kunskap inom området. Deltagare på mötet var bland annat politiker och
representanter från Arbete och välfärdsförvaltningen, Brottsförebyggande rådet,
Räddningstjänsten och Barn och utbildningsförvaltningen. Vid mötet gjordes en
överenskommelse om att Drog- och brottsförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad
kommer att utse en arbetsgrupp som arbetar fram en policy och handlingsplan.
Handlingsplanen kommer att innehålla en del med fokus på förebyggande arbete och en
annan del som beskriver insatser om akuta situationer uppstår Samordnare för arbetet
blir Drog- och brottsförebyggande samordnare.
Arbete och välfärdsförvaltningens synpunkter på motionen
Motionen anses vara besvarad i och med att framtagandet av en kommunövergripande
handlingsplan mot våldsbejakande extremism redan har påbörjats.
Den planering som gjordes på det initiala mötet går i linje med rekommendationerna
från den Nationella samordnaren. Arbete och välfärdsförvaltningen betonar vikten av att
arbetet utgår ifrån den definition som den Nationella samordnaren ger, det vill säga att
fokus är att motverka våld som syftar till att främja politiska och/eller religiösa
ståndspunkter.
Merete Tillman
Förvaltningschef Arbete och välfärdsförvaltningen
Beslut expedieras till
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Kommunledningskontoret, Koncernledningsavdelningen
Brottsförebyggande rådet
4(4)
1(1)
REMISS
Kommunledningskontoret
2015-09-01
Koncernledningsavdelningen
Birgitta Axelsson
044 13 55 42
[email protected]
Mottagare
Arbete och välfärdsnämnden
Ärendenummer
KS 2015/645
Ärende
extremism
Motion - Plan mot våldsbejakande
För yttrande
Snarast eller senast 2015-11-27
Yttrandet skickas till
Kommunledningskontoret,
Koncernledningsavdelningen
Birgitta Axelsson
Förvaltningssekreterare
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Arbete och välfärdsförvaltningen
1(4)
2015-10-22
Utveckling och Service
Linda Ljungdahl
0728-858230
Arbete och välfärdsnämnden
[email protected]
Medborgarförslag - Inrättande av en kommunal
samordnare mot extremism och terrorliknande
verksamhet
Änr AVN 2015/6382
Arbete och välfärdsförvaltningens förslag till Arbete och
välfärdsnämnden

Arbete och Välfärdsnämnden ställer sig bakom Arbete och Välfärdförvaltningens
förslag att bifalla medborgarförslaget Inrättande av en kommunal samordnare mot
extremism och terrorliknande verksamhet.
Sammanfattning
Per Kenne Jönsson lämnar 2015-06-02 ett medborgarförslag som handlar om inrättande
av en kommunal samordnare mot extremism och terrorliknande verksamhet. Arbete och
välfärdsförvaltningen får i uppdrag att senast 2016-01-20 inkomma med ett yttrande
gällande medborgarförslaget till Kommunledningskontoret. En kommunal samordnare
mot våldsbejakande extremism är redan utsedd. Det blir samordnaren för Brotts och
drogförebyggande rådet som kommer att vara sammankallande i den
kommunövergripande arbetsgruppen och därmed även fungera som samordnare i
arbetet med att upprätta en lokal handlingsplan
Arbete och välfärdsförvaltningen anser att medborgarförslaget redan är verkställt och
därmed föreslås att Arbete och Välfärdsnämnden ställer sig bakom förslaget att bifalla
medborgarförslaget Inrättande av en kommunal samordnare mot extremism och
terrorliknande verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande Medborgarförslag – inrättande av en kommunal samordnare mot
extremism och terrorliknande verksamhet, daterat 2015-10-22.
Postadress
Arbete och välfärdsförvaltningen
291 80 Kristianstad
Telefon
vxl 044-135000
Bankgiro
657-9536
Org.nr
21 20 00-0951
TJÄNSTEUTLÅTANDE
2(4)
Beslut Kommunfullmäktige 2015-09-15 KF § 180 Medborgarförslag – Inrättande av en
kommunal samordnare mot extremism och terrorliknande verksamhet.
Medborgarförslag Inrättande av en kommunal samordnare mot extremism och
terrorliknande verksamhet, daterat 2015-06-02.
Epost-meddelande från Per Kenne Jönsson, daterat 2015-11-04
Ärendet
Bakgrund
Per Kenne Jönsson lämnar 2015-06-02 ett medborgarförslag som handlar om inrättande
av en kommunal samordnare mot extremism och terrorliknande verksamhet.
Motiveringen i förslaget är att:
Utanförskapet i vår kommun blir allt större i ett fåtal grupper och vi måste vara
vaksamma på tendenser i samhället där enstaka individer dras mot extremrörelser
oavsett vilka dessa är. Vi måste höja vår beredskap för att kunna upptäcka, undanröja
och även förebygga extremism.
Per Kenne Jönsson anser att det behövs en särskild utsedd samordnare som på heltid
arbetar mot extremism och terrorliknande verksamhet, vilket innebär att han inte ställer
sig bakom förslaget att samordnaren för Brotts- och drogförebyggande rådet har detta
uppdrag.
Arbete och välfärdsförvaltningen får i uppdrag att senast 2016-01-20 lämna ett yttrande
gällande medborgarförslaget till Kommunledningskontoret.
Nationell samordning mot våldsbejakande extremism
I promemorian Utredningen En nationell samordnare för att värna demokratin mot
våldsbejakande extremism (Regeringskansliet 2015-09-24)framgår att den Nationella
samordnaren mot våldsbejakande extremism definierar våldsbejakande extremism enligt
nedan:
Med våldsbejakande extremism avses personer och/eller grupper som brukar våld i
syfte att främja sina politiska och/eller religiösa ståndpunkter. Aktuella grupperingar är
den högerextremistiska vit makt-miljön, den vänsterextremistiska autonoma miljön och
den våldsbejakande islamistiska extremistmiljön.
Den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism har under 2014 och 2015
genomfört ett stort antal kommunbesök i landet. Utifrån erfarenheter av de diskussioner
som förts med kommunföreträdare, myndighetsrepresentanter och civilsamhällets
aktörer har den nationella samordnaren dragit ett antal slutsatser. En slutsats är att
arbetet med att värna demokratin mot våldsbejakande extremism blir mer framgångsrikt
TJÄNSTEUTLÅTANDE
3(4)
när lokal samverkan utgår från någon form av strategiskt dokument. En lokal
handlingsplan mot våldbejakande extremism hjälper kommunen och dess anställda att
upprätta och konkretisera ett förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism.
Den Nationella samordnaren rekommenderar att lokal samverkan mot våldsbejakande
extremism ska bygga på befintliga strukturer så som Brottsförebyggande råd, skola, och
socialtjänst. Vidare i promemorian Utredningen En nationell samordnare för att värna
demokratin mot våldsbejakande extremism (Regeringskansliet 2015-09-24)betonas
vikten av att kommunen har en utsedd funktion som ansvarar för arbetet mot
våldsbejakande extremism. Denna funktion ska ha ett tydligt mandat att sammankalla
samverkansgruppen. Denna funktion kan med fördel också initiera det förebyggande
arbetet och vara en kontaktpunkt och kanal för åtgärder vid behov.
Handlingsplan för Kristianstads kommun
2015-09-21 genomfördes ett kommunövergripande möte med fokus på upprättandet av
en lokal handlingsplan för Kristianstads kommun gällande våldsbejakande extremism.
Kommittésekreteraren Yassin Ekdahl från regeringskansliet deltog på mötet och bidrog
med kunskap inom området. Deltagare på mötet var bland annat politiker och
representanter från Arbete och välfärdsförvaltningen, Brotts- och drogförebyggande
rådet, Räddningstjänsten och Barn och utbildningsförvaltningen. Vid mötet gjordes en
överenskommelse om att Brotts- och drogförebyggande rådet (Brå) i Kristianstad
kommer att utse en arbetsgrupp som arbetar fram en policy och handlingsplan.
Handlingsplanen kommer att innehålla en del med fokus på förebyggande arbete och en
annan del som beskriver insatser om akuta situationer uppstår. I uppdraget att vara
samordnare för Brotts och drogförebyggande rådet ingår även att samordna arbetet
gällande våldsbejakande extremism.
Arbete och välfärdsförvaltningens synpunkter på medborgarförslaget
En kommunal samordnare mot våldsbejakande extremism är redan utsedd. Det blir
Samordnaren för brotts och drogförebyggandet rådet som kommer att vara
sammankallande i den kommunövergripande arbetsgruppen och därmed även fungera
som samordnare i arbetet med att upprätta en lokal handlingsplan Arbete och
välfärdsförvaltningen anser att medborgarförslaget redan är verkställt och därmed
föreslås att Arbete och välfärdsnämnden ställer sig bakom förslaget att bifalla
medborgarförslaget Inrättande av en kommunal samordnare mot extremism och
terrorliknande verksamhet.
Merete Tillman
Förvaltningschef Arbete och välfärdsförvaltningen
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Beslut expedieras till
Kommunledningskontoret, Koncernledningsavdelningen
Samordnare Brotts och drogförebyggande rådet
Per Kenne Jönsson, Kapellgatan 12, Lgh 1302, 291 33 Kristianstad
4(4)
1(1)
REMISS
Kommunledningskontoret
2015-10-19
Koncernledningsavdelningen
Gittan Gertsson
044-135534
[email protected]
Mottagare
Arbete & välfärdsförvaltningen
Ärendenummer
KS 2015/622
Ärende
Medborgarförslag - Inrättande av en
kommunal samordnare mot extremism och terrorliknande verksamhet
För yttrande
Snarast eller senast 2016-01-20
Yttrandet skickas till
Kommunledningskontoret,
Koncernledningsavdelningen
Gittan Gertsson
Sekreterare
Medborgarförslag
Ärendet inskickat
2015-06-02 17:30
Ärendenummer:
KS 2015/616
Förslagsställare
Förnamn
Per Kenne
Efternamn
Jönsson
Personnummer
Bostadsadress
KAPELLGATAN 12 LGH 1302
Postnummer
29133
Postort
KRISTIANSTAD
Mobiltelefon
0708979795
Epost
[email protected]
kontaktsätt
[email protected]
Kort beskrivning av förslaget
Inrättande av en kommunal samordnare mot extremism och terrorliknande verksamhet
Motivering
Jag anser att Kristianstad kommun skall inrätta en samordnare mot extremism och terrorliknande verksamhet.
Utanförskapet i vår kommun blir allt större i ett fåtal grupper och vi måste vara vaksamma på tendenser i
samhället där enstaka individer dras mot extremrörelser oavsett vilka dessa är. Vi måste höja vår beredskap
för att kunna upptäcka, undanröja och även förebygga extremism. Se bifogad fil för komplett förslag.
Bifogade filer
Bilaga
medborgarförslag 20150602.docx
Övriga förslagsställare
Finns ytterligare
förslagsställare för detta
medborgarförslag
Nej
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | [email protected]
Kristianstads kommun | 291 80 Kristianstad | 044–13 50 00 | [email protected]
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
1 (1)
Sammanträdesdatum
Kommunfullmäktige
2015-09-15
KF § 180
Medborgarförslag - Inrättande av en kommunal
samordnare mot extremism och terrorliknande
verksamhet
Änr KS 2015/622
Beslut

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Förslagsställaren föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads kommun
ska inrätta en kommunal samordnare mot extremism och terrorliknande
verksamhet.
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett
från de fall som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen
eller annan nämnd att besluta i ett ärende som har väckts genom ett
medborgarförslag.
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-21
Medborgarförslag 2015-06-02
Utdragsbestyrkande
Justerarens signatur
TJÄNSTEUTLÅTANDE
Kommunledningskontoret
1(1)
2015-08-21
Koncernledningsavdelningen
Gittan Gertsson
044-135534
Kommunfullmäktige
[email protected]
Medborgarförslag - Inrättande av en kommunal
samordnare mot extremism och terrorliknande
verksamhet
Änr KS 2015/622
Kommunledningskontorets förslag till Kommunfullmäktige

Medborgarförslaget överlämnas till Kommunstyrelsen för beredning.
Sammanfattning
Per Kenne Jönsson, Kristianstad, föreslår i ett medborgarförslag att Kristianstads
kommun ska inrätta en kommunal samordnare mot extremism och terrorliknande
verksamhet..
I enlighet med kommunallagen 5 kap § 25 har kommunfullmäktige, bortsett från de fall
som anges i 3 kap § 9, möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att
besluta i ett ärende som har väckts genom ett medborgarförslag.
Beslutsunderlag
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-08-21
Medborgarförslag 2015-06-02
Marie Färm
Tf kanslichef
Beslut expedieras till
Berörd nämnd
Akten
Förslagsställaren
Postadress
Kommunledningskontoret
291 80 Kristianstad
Telefon
vxl 044-135000
Bankgiro
657-9536
Org.nr
21 20 00-0951
FÖRTECKNING
1(2)
2015-08-07
Arbete och välfärdsförvaltningen
Utveckling och service
Monica Ek
044-135834
[email protected]
Sammanträdes-schema 2016
Bryt för
Myndighetsutsk
ott
kl. 10.00
Myndighetsutsko
tt
kl. 13.00
5/1
13/1
19/1
27/1
2/2
10/2
23/2
2/3
8/3
16/3
22/3
30/3
5/4
13/4
26/4
3/5
OBS!
Tisdag
10/5
18/5
24/5
1/6
7/6
15/6
21/6
29/6
5/7
13/7
19/7
27/7
AVN
Bryt
senast
kl.
10.00*
13/1
Brytpres
idie
kl. 08.30
Gruppmöte,
nämnden
kl 16.30
Separata
gruppmöten
FÖS-smtr
kl 13.15 *
Presidie
före smtr
kl. 11.00
AVN
smtr
kl. 13.30
Presskonferens
kl. 09.00
18/1
21/1
26/1
28/1
28/1
29/1
8/2
11/2
16/2
18/2
18/2
19/2
2/3
7/3
10/3
15/3
17/3
17/3
18/3
13/4
18/4
21/4
26/4
28/4
28/4
29/4
11/5
16/5
19/5
24/5
26/5
26/5
27/5
2/6
7/6
9/6
14/6
16/6
16/6
17/6
3/2
KRISTIANSTADS KOMMUN
Bryt för
Myndighetsutsk
ott
kl 10.00
FÖRECKNING
Myndig- Brytdag Brytpres
hetsutsko senast
idie
tt
kl 10.00* kl 08.30
kl 13.00
2/8
10/8
23/8
31/8
6/9
14/9
20/9
28/9
4/10
12/10
25/10
2/11
8/11
16/11
22/11
6/12
Gruppmöte
nämnden
kl 16.30
Separata
gruppmöten
FÖS-smtr
kl 13.15 *
2(2)
Presidie
före smtr
kl 11.00
AVN
smtr
kl 13.30
Presskonferens
kl 09.00
10/8
15/8
18/8
23/8
25/8
25/8
26/8
14/9
19/9
22/9
27/9
29/9
29/9
30/9
12/10
17/10
20/10
25/10
27/10
27/10
28/10
30/11
9/11
14/11
17/11
22/11
24/11
24/11
25/11
14/12
30/11
5/12
8/12
13/12
15/12
15/12
16/12
* för kännedom till ordförande och vice ordförande (presidiet)

Similar documents