Neonatal hypoglykemi

Transcription

Neonatal hypoglykemi
Arbetsplats:
Avd 55 BB/Förl, Sunderby sjukhus
Godkänt av:
Ingela Heimdahl
Giltigt from:
2015-05-20
Neonatal hypoglykemi
Definition
Hos friska normalviktiga nyfödda barn sjunker blodsockernivån efter förlossningen till som
lägst 1,5 mmol/L vid ca 1 timmes ålder. Därefter sker en successiv stegring, med värden som
oftast ligger på >2,6 mmol/L vid 3-4 timmars ålder. Blodsockervärden som tas före 2 timmars
ålder är ofta i praktiken fysiologiskt låga.
Provtagning
Kontroll av p-glukos genomförs med kapillärt blodprov. Smärtlindring med koncentrerad
glukoslösning (300mg/ml) 1 ml givet oralt omedelbart före provtagning påverkar inte
glukoskoncentrationen i blod eller plasma.
Provtagningen genomförs om möjligt med barnet i hud mot hud position.
Kapillär provtagning från hälen är smärtsam och bör undvikas.
Riskgrupper
Följande är en indelning av barn som kan ha en ökad risk för hypoglykemi. Till varje grupp
följer ett flödesschema med de åtgärder som är aktuella.
GRUPP A
Barn som löper ökad risk för hypoglykemi där tidig tillmatning (1-2 timmar efter partus) är
av betydelse.




Lätt för längden
Prematur (< v. 37+0)
Barn till mor med insulinbehandlad diabetes mellitus
Barn som utsatts för perinatal stress (t.ex. asfyxi)
Obs! Om ett barn i denna riskgrupp uppvisar symtom på hypoglykemi (mellan
tillmatningarna) bör alltid p-glukos kontrolleras.
GRUPP B
Barn som löper ökad risk för hypoglykemi där provtagning (p-glukos) är nödvändig och där
tillmatning ev. kan bli aktuell.




Tung för längden
Barn till mor med kostbehandlad diabetes mellitus
Barn till mor som medicinerar med betablockerare
Barn till mor som medicinerar med antidepressiva
GRUPP C
Icke riskbarn som uppvisar symtom på hypoglykemi (främst skakighet och/eller slöhet).
Arbetsplats:
Avd 55 BB/Förl, Sunderby sjukhus
Godkänt av:
Ingela Heimdahl
Neonatal hypoglykemi
Giltigt from:
2015-05-20
GRUPP A
Flödesschema grupp A
1.Tillmatning x 8
enligt PM med
första tillmatning
inom 1-2 timmar
2.Kontroll av pglukos en timme
efter tillmatningen
P-glukos <1,5
mmol/L
P-glukos >1,5 - <2,6
mmol/L
Till avd 56
Ge ytterligare tillmatning
och fortsätt från punkt 2.
Obs! Om ej bättre pglukos trots mer
tillmatning, om
svårigheter att tillmata
och/eller om allvarliga
symtom – kontakta
barnläkare och diskutera:
-
Öka matmängden till
5-7 ml/kg?
Tillmata oftare än 8
gånger per dygn?
P-glukos >2,6
mmol/L
Fortsatt tillmatning x 8
enligt PM.
Kontroll av p-glukos
innan varje måltid.
Kontrollerna avslutas
när barnet uppvisat två
p-glukos > 2,6 mmol/L
vid två efter varandra
följande tillmatningar
(således 2 st tretimmars-värden).
Arbetsplats:
Avd 55 BB/Förl, Sunderby sjukhus
Godkänt av:
Ingela Heimdahl
Neonatal hypoglykemi
Giltigt from:
2015-05-20
GRUPP B
Flödesschema grupp B
1.Kontroll av pglukos efter 6h, 12h,
24h, 48h
P-glukos <1,5
mmol/L
Till avd 56
P-glukos >1,5 - <2,6
mmol/L
P-glukos >2,6
mmol/L
2.Tillmatning enl PM
Fortsatta kontroller
enligt punkt 1
3.Kontroll av pglukos en timme
efter tillmatning
P-glukos >2,6
mmol/L
P-glukos <1,5
mmol/L
P-glukos >1,5 - <2,6
mmol/L
Till avd 56
Ge ytterligare tillmatning enl PM.
Fortsätt från punkt 3.
Fortsatt tillmatning x 8
enl PM.
Obs! Om ej bättre p-glukos trots
mer tillmatning, om svårigheter
att tillmata och/eller om allvarliga
symtom – kontakta barnläkare
och diskutera:
Kontroll av p-glukos
innan varje måltid.
Kontrollerna avslutas när
barnet uppvisat två pglukos > 2,6 mmol/L vid
två efter varandra
följande tillmatningar
(således 2 st tre-timmarsvärden)
-
Öka matmängden till 5-7
ml/kg?
Tillmata oftare än 8 gånger
per dygn?
Arbetsplats:
Avd 55 BB/Förl, Sunderby sjukhus
Godkänt av:
Ingela Heimdahl
Neonatal hypoglykemi
Giltigt from:
2015-05-20
GRUPP C
Flödesschema grupp C
1.Amma alt.
tillmatning
2.Kontroll p-glukos
en timme efter
påbörjad
amning/tillmatning
P-glukos >1,5 - <2,6
mmol/L
P-glukos <1,5
mmol/L
Till avd 56
Ge tillmatning enl PM.
Fortsätt från punkt 2.
Obs! Om ej bättre pglukos trots mer
tillmatning, om
svårigheter att tillmata
och/eller om allvarliga
symtom – kontakta
barnläkare och diskutera:
-
Öka matmängden till
5-7 ml/kg?
Tillmata oftare än 8
gånger per dygn?
P-glukos >2,6
mmol/L
Endast fortsatt
observation