Omvårdnads PM Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång

Transcription

Omvårdnads PM Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång
Styrande lokalt dokument
1 (5)
Status: faststallande
Omvårdnads PM
Amningsvänlig uttrappning av tillägg vid hemgång med hjälp av
”Vätskebalans”!
Utarbetat av Kristin Svensson, Leg. Barnmorska
Godkänd av Agneta Rudels, Vårdchef obstetrik
Bakgrund: BHV påtalar att mammor/föräldrar som går hem med tillägg av
modersmjölksersättning från BB ofta fortsätter mata till och har svårt att sätta
ut tillägget. De upplever att föräldrarna har en rädsla över att barnet ska minska
i vikt/få lågt blodsocker. Föräldrarna hinner inte bli trygga med amningen och
med de korta vårdtiderna så hinner inte tillägget trappas ut. Det är en känslig
tid då föräldrarna lämnat sjukhuset och det är ett glapp till besöket på BHV.
Problem: Det är svårt att ge generella riktlinjer om uttrappning mer än att
mamman/föräldrarna behöver mycket stöd. Ofta ges råd om fortsatt tillmatning oberoende av
amnings- bröst- och barnstatus och oavsett mammans/föräldrarnas önskan/delaktighet.
Syfte: Att individbasera uttrappning av tillägg med modersmjölksersättning och få ett
gemensamt handläggande om vilka faktorer som bör beaktas och bedömas. Att föräldrarna
ska kunna känna sig trygga med amning/tillmatning med bröstmjölk och uttrappning av
modersmjölksersättning.
Forskning: Hud-mot-hudkontakt direkt efter förlossningen tills barnet har ammat ökar
mjölkmängden snabbare och ger mer mjölk. När mamma och barn måste separeras efter
förlossningen kan tidig stimulering av brösten ge samma effekt. Det är svårt att hitta forskning
som stöder om hur uttrappning av tillägg ska ske på bästa sätt. Erfarenheter visar att
individuell bedömning behöver göras: 1) om tillägg kan sättas ut helt. 2) trappas ner i
dygnsmängd. 3) kvarstå på samma dygnsmängd eller 4) om dygnsmängden behöver ökas vid
hemgång.
Handläggare:
Fastställare:
Organisation:
Anita Gasperoni/Karolinska/SLL;Cecilia Jansson/Karolinska/SLL
Agneta Rudels Björkman/Karolinska/SLL
Kvinnokliniken
Dokumentnr:
Version:
Giltig fr o m:
Utskriftsdatum:
Kar2-9816
1
2014-12-23
2015-03-23
Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.
Styrande lokalt dokument
2 (5)
Status: faststallande
Förebygga: Oavbruten säker hud-mot-hudkontakt direkt efter förlossningen tills barnet
ammat/somnat. Start av tidig urmjölkning om barnet somnat utan att suga och för mammor
som fått barn som behöver tillmatning enl. PM. Detta underlättar uttrappning av tillägg med
bröstmjölksersättning och övergång till amning/tillmatning med bröstmjölk.
Faktorer att beakta för bedömning av uttrappning
• Är barnet frisk och fullgånget eller finns riskfaktorer (ex. prematur, lätt eller tung för
längden, låg Apgar och BE)
• Aktuellt barnstatus (vitalitet, andning, hudfärg, elimination, vikt)
• Aktuellt Amningsstatus (tag om bröstet, sugförmåga, smärtupplevelse,
sugmönster/rytm, bröstvårtans utseende)
• Mammans bröststatus (finns tecken på ökad mjölkmängd eller finns riskfaktorer ex.
smärta, sen stimulering av bröstet, komplikationer under graviditet eller förlossning,
förlossningsupplevelse samt psykologiska aspekter vid bröstopererad)
• Mammans erfarenheter utifrån tidigare amning, problem, hel- eller delammat
• Mammans tillit, motivation, förväntningar, önskemål
• Tillmatningsmängd och antal amningstillfällen senaste dygnet
Förslag på handläggning:
Bedöm och utvärdera:
• Gör en bedömning av ”helheten”
• Barnets totala intag av tillägg, antal amningstillfällen senaste 24 timmarna relaterat
till barnets viktutveckling!
• Mammans bröststatus. Finns tecken på ökad mängd bröstmjölk? Finns riskfaktorer ex,
smärtsam amning, oro för bröstopererad?
• Barnets status, är barnet pigg och vital eller finns riskfaktorer som ikterus, stor
viktnedgång, trötthet, avvikande eliminationsmönster?
• Amningsstatus utan * eller finns * som visar något avvikande av de 5 punkterna samt
något som indikerar att extra stöd behövs?
Olika tillmatningsstrategier
När fortsatt tillmatning rekommenderas kan intaget ske på olika sätt beroende på hur ofta
barnet ammar och dygnsmängden modersmjölksersättning/bröstmjölk. Mängden tillmatning
kan fördelas vid enstaka tillfällen när barnet är mer piggt och verkar hungrig eller jämt över
dygnet . Oavsett tillmatningsfrekvens bör amning alltid uppmuntras på barnets signaler, dvs
fri amning. Variationen kan vara stor på hur barn uttrycker sina behov. Ett piggt och aktivt
barn kan signalera och då är det mer möjligt att följa barnets signaler vid tillmatning. Ett lite
tröttare barn kan behöva stimuleras genom mer regelbunden tillmatning.
Handläggare:
Fastställare:
Organisation:
Anita Gasperoni/Karolinska/SLL;Cecilia Jansson/Karolinska/SLL
Agneta Rudels Björkman/Karolinska/SLL
Kvinnokliniken
Dokumentnr:
Version:
Giltig fr o m:
Utskriftsdatum:
Kar2-9816
1
2014-12-23
2015-03-23
Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.
Styrande lokalt dokument
3 (5)
Status: faststallande
Olika exempel på uttrappning av tillägg med modersmjölksersättning:
1) Kan sättas ut helt:
-Om tecken finns att mammans bröstmjölk ökat i mängd kan modersmjölksersättning sättas ut
och ersättas av amning om Amningsstatus är utan * samt att barnstatus är utan riskfaktorer.
-Om mamman har gott om bröstmjölk och om barnet har riskfaktorer och behov av fortsatt
tillmatning utöver amning, kan tillmatning med modersmjölksersättning sättas ut och ersättas
av mammans urmjölkade bröstmjölk
2) Successivt trappas ner:
- Om mammans bröstmjölk ökat i mängd, Amningsstatus är utan anmärkning
men behov av tillmatning kvarstår pga att exempelvis barnets viktnedgång ej planat ut, kan
tillmatning successivt behöva trappas ut.
Ett barn tillmatas exempelvis med 30ml x 6-8 gånger/dygn vid hemgång. Uttrappning kan då
förslagsvis ske på följande sätt: första dagen hemma med ca 30ml x 4-6 gånger/dygn, andra
dagen hemma ca 30ml x 2-4 gånger/dygn, tredje dagen hemma ca 30 ml x 0-2 gånger/dygn.
Tillmatning ges exempelvis när barnet verkar som mest intresserad.
3) Fortsätta med samma dygnsmängd:
-Om tecken finns på att mammans bröstmjölk börjat öka i mängd men Amningsstatus har *
kan man fortsätta med samma dygnsmängd tillmatning ytterligare något dygn innan
nedtrappning/utsättning sker.
4) Ökning av dygnsmängd
-Om inga tecken finns på att mammans mjölk ökat i mängd, oavsett om riskfaktorer finns hos
barnet eller ej, kan mängden modermjölksersättning behöva ökas, se PM för tillmatning.
Uppmuntra mamman att fortsätta med urmjölkning om barnet inte ammar aktivt ca 8-12
gånger/dygn, för att stimulera mjölkproduktionen.
Dokumentation
Dokumentera indikation för tillägg samt planering för uttrappning av tillägg med
modersmjölksersättning i barnets vårdsammanfattning. Ge föräldrarna vårdplaneringen med
fortsatt handläggning och uppföljning (finns utskrivna A:4 blanketer på avdelningen) som
stöd samt för att underlätta för fortsatt handläggning vid annan enhet.
Individuell bedömning (Detta dokument nedan finns på avd och skickas
Handläggare:
Fastställare:
Organisation:
Anita Gasperoni/Karolinska/SLL;Cecilia Jansson/Karolinska/SLL
Agneta Rudels Björkman/Karolinska/SLL
Kvinnokliniken
Dokumentnr:
Version:
Giltig fr o m:
Utskriftsdatum:
Kar2-9816
1
2014-12-23
2015-03-23
Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.
Styrande lokalt dokument
4 (5)
Status: faststallande
med patienten):
Barnets namn …………………..
Barnets ålder:…………………..
Födelsevikt:……………………… Lägsta vikt………………………. Dagens
vikt…………………………..
Frågor att besvara, använd barnets obslista och/eller nutritionslistan för hjälp
-Hur många gånger har barnet ammat senaste 24 timmarna? ……….
-Hur många gånger har barnet fått ersättning senaste 24 tim? ........
-Dygnsmängd tillmatning senaste dygnet? .........
-Hur ser barnets viktutveckling ut? Går ner, stannat av, börjat gå upp?
-Hur ser barnets avföring ut? – mek - brun - gul ? …………
Vårdplanering: fortsatt handläggning och uppföljning
…………………………………………………………………………………………………
……………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Vårdplanering: fortsatt handläggning och uppföljning
……………………………………………………………………………………
…………………………………..
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………
Om behov av extra stöd behövs under denna period, erbjud tidig uppföljning vid
lämplig mottagning; Återbesöks/BBmottagning, BVC eller Amningsmottagning
Källmaterial: Karolinskas Strategi för Amning och Amningscentrums handlingsplan för WHO/UNICEF:s Tio
STEG www.karolinska.se/amningscentrum
Sammanställt av: Amningscentrum, Karolinska Universitetssjukhuset 2013 Bild www.breastfeeding.com
Handläggare:
Fastställare:
Organisation:
Anita Gasperoni/Karolinska/SLL;Cecilia Jansson/Karolinska/SLL
Agneta Rudels Björkman/Karolinska/SLL
Kvinnokliniken
Dokumentnr:
Version:
Giltig fr o m:
Utskriftsdatum:
Kar2-9816
1
2014-12-23
2015-03-23
Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.
Styrande lokalt dokument
5 (5)
Status: faststallande
Versionshistorik
Version
Datum
Förändring och kommentar
Ansvarig
2
1
2014-12-23
Omvårdnads PM inlagt från mapp.
Agneta Rudels
Björkman
Handläggare:
Fastställare:
Organisation:
Anita Gasperoni/Karolinska/SLL;Cecilia Jansson/Karolinska/SLL
Agneta Rudels Björkman/Karolinska/SLL
Kvinnokliniken
Dokumentnr:
Version:
Giltig fr o m:
Utskriftsdatum:
Kar2-9816
1
2014-12-23
2015-03-23
Kontrollera alltid att utskriven kopia är giltig. Ny version kan ha skapats sedan utskriften gjordes.