November - Patientnämnden

Transcription

November - Patientnämnden
Förvaltningens månadsbrev
2013-11-26
Presidiekonferens i Göteborg.
Den 7 - 8 november var patientnämndernas samtliga presidier och förvaltningschefer inbjudna till en konferens i
Göteborg. Dagarna ägnades åt flera
intressanta föreläsningar. Regeringens
samordnare Johan Assarsson
berättade om patientmaktsutredningen, Nils Lynöe, professor i medicinsk
etik vid Karolinska universitetet, föreläste om bemötande i hälso- och sjukvården och Erik Olsson, doktorand vid
Kunskapscentrum för jämlik vård,
föreläste om bemötande i cancervården
ur ett genusperspektiv. Generaldirektör Gunilla Hult-Backlund var också
inbjuden och gav en lägesrapport om
den nya myndigheten ”Inspektionen
för vård och omsorg” (IVO). Barbro
Fridén som är sjukhusdirektör vid
Sahlgrenska Universitetssjukhus gav
oss en inblick i patientsäkerhetskulturen i ett vårdgivarperspektiv.
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Nr 10
Det är angeläget för presidierna att
träffas för att diskutera gemensamma
politiska frågeställningar och hur man
på politisk nivå kan samarbeta nationellt. Vi i Stockholm har tagit på oss att
anordna 2015 års konferens.
Stockholms patientsäkerhetsdagar. Den 13 – 14 november medverkade vi vid Stockholms patientsäkerhetsdagar i Folkets Hus. Intresset för
dagarna är stort och därför arrangeras
konferensen under två dagar med
samma innehåll. Förvaltningen deltog
både som utställare och med
seminariet ”Patienten – en bortglömd
resurs i patientsäkerhetsarbetet”.
Detta är resultatet av ett pilotprojekt
som genomfördes under hösten 2012.
Pilotprojektet handlade om vårdens
och anmälarnas uppfattning om
huruvida en vårdskada har inträffat.
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
Rapporten kommer att anmälas i
nämnden den 10 december och kan
därefter beställas genom vår registrator per e-post: [email protected]
Nynäshamn, Synskadades riksförbund
och ett kvinnligt yrkesnätverk.
Till nämndens sammanträde i december kommer förvaltningens kommunikationsplan för 2014 – 2015 att
behandlas. Det främsta målet är att
patientnämnden ska bli mer känd och
att vi har en långsiktig planering för de
informationsinsatser vi planerar att
genomföra. Det är också viktigt att
skapa en bra dialog med olika aktörer.
Stödpersonsverksamheten.
Den 19 november var våra stödpersoner inbjudna till en utbildningskväll
kring bemötande och förhållningssätt
vid borderlinesjukdom. Drygt 40
stödpersoner deltog och vi fick en
mycket inspirerande föreläsning av
psykologen och forskaren Hanna
Sahlin Berg.
Förvaltningschef Staffan Blom
Foto: Louise Skantze
Patientsäkerhetsdagarna.
Förvaltningen från vänster:
Karin Melin Norlander, Gisela Rosenquist,
Renate Cremer
Foto: Louise Skantze
Informationsinsatser. Vi fortsätter
vårt ihärdiga arbete med att vara ute
och informera i alla tänkbara sammanhang, vilket är en viktig uppgift i vårt
lagreglerade uppdrag. För en tid sedan
var vi nämnda i Svenska Dagbladet i
samband med en artikel om cancervården. Inför artikeln hade tidningen efterfrågat statistik om ärenden som rör
cancervård. Efter artikeln kom även
TV 4 på besök för en intervju. I övrigt
har vi informerat personliga ombud i
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
I år har vi hittills förordnat 260 stödpersoner vilket är en ökning med 30
procent jämfört med föregående år.
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
Med anledning av den ökade arbetsbelastningen, inte minst administrativt, planerar vi att ändra och förstärka
vår organisation inför kommande
år.
Förordnanden av stödpersoner - utveckling
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Ärendeutveckling. Till och med den
15 november inkom 4 883 ärenden,
vilket var 4 procent fler än samma
period föregående år. Vi räknar nu med
knappt 5 700 ärenden för helåret.
Ärenden rörande primärvård minskade
med 6 procent. Här minskade klagomålen på kommunikation, som innefattar bemötande och information,
med 12 procent, medan klagomålen på
vård och behandling ökade något.
Ärenden rörande psykiatrisk vård
ökade med 7 procent. Ökningen var
tydligast för klagomål gällande organi-
sation, det vill säga väntetider och valfrihet, som uppgick till 17 procent.
Mindre ökningar sågs även för
klagomål på vård och behandling samt
kommunikation. Ärenden rörande
specialistvård utanför akutsjukhusen
ökade med 8 procent. Här sågs ökningar med 19 procent för klagomål
rörande kommunikation och med 40
procent för ärenden rörande vård och
behandling.
Staffan Blom
Förvaltningschef
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
______________________________________________________
Redaktör: Louise Skantze, e-post: [email protected], tel: 08-690 67 20
Patientnämndens månadsbrev utkommer med 11 nummer per år och ges ut av nämndens förvaltning.
Månadsbrevet riktar sig till verksamheter i vården, förtroendevalda, patientnämnder i Sverige, övriga
förvaltningar i landstinget med flera intresserade. Månadsbrevet finns att hämta från patientnämndens
hemsida www.patientnamndenstockholm.se, men det går också att anmäla sig för en prenumeration.
Ansvarig utgivare: Förvaltningschef Staffan Blom.
Om du inte önskar få detta utskick, sänd ett meddelande till redaktören.
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se

Similar documents