Februari - Patientnämnden

Transcription

Februari - Patientnämnden
2014-02-26
Månadsbrev nr 2
Patientnämnden den 11 februari
2014
Årets första sammanträde med
patientnämnden inleddes med att
vår handläggare Milana Kapfält
informerade om utvecklingen av
stödpersonsverksamheten under
2013 samt vår medverkan i ett
projekt tillsammans med andra
huvudmän inom Riksförbundet för
frivilliga samhällsarbetare (RFS).
Trots en ökning på 42 % av våra
förordnanden under förra året har
vi sänkt våra kostnader inom
stödpersonsverksamheten!
Nämnden fattade beslut i följande
ärenden:
-
-
-
Årsbokslut 2013
Principärende angående
svårighet att välja
psykiatrisk mottagning
Återföring angående
Neurocenter S:t Göran
angående bristande
information om avgifter
Återföring angående avgifter
för journalkopia
Återföring angående nedgång
av stödpersonsansökningar
Återföring angående vård
inom vårdgarantin
Förslag på yttrande
angående Statskontorets
delrapport om patientklagomål och patientsäkerhet
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon: 08-690 67 00
Fax: 08-690 67 18
-
Informationssäkerhets- och
IT-policy för 2014
Patientsäkerhetskonferens i
Paris
Ärenden som anmäldes:
-
-
-
-
Ekonomisk uppföljning per
den 31 december 2013
Synpunkter från
Förtroendenämnden i
Blekinge på promemorian
från Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) gällande
handläggning av
patientklagomål enligt
patientsäkerhetslagen
Synpunkter från patientnämnderna i Västra
Götaland på promemorian
från Inspektionen för vård
och omsorg (IVO) gällande
handläggning av
patientklagomål enligt
patientsäkerhetslagen
Anmälan av inkomna
ärenden under tiden
2013-11-21-2014-01-20
Anmälan av avslutade
ärenden under tiden 201311-21-2014-01-20
Våra ärenden hittar ni som
vanligt på SLLs hemsida:
www.sll.se/politik
E-post: [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
2 (4)
Statens haverikommission. Den
13 februari anordnade KTH ett
seminarium kring en rapport från
statens haverikommission.
Rapporten handlar om ett dödsfall
vid hjärtavdelningen Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna som
granskats av kommissionen. Vår
förvaltningsjurist Agneta Calleberg
var där och lyssnade på det mycket
intressanta seminariet. Om du vill
ta del av rapporten finns den att
tillgå på: www.havkom.se SHK:s
rapport RO 2013:02.
Årsrapport 2013. Den 21 februari
var chefläkarna och andra chefer
inom landstinget inbjudna för att
bli förhandsinformerade om
innehållet i vår årsrapport. Flera
handläggare informerade om de
olika avsnitten i rapporten.
Årsrapporten behandlas i nämnden
den 4 mars och som tidigare
meddelats blir den offentlig den 7
mars i samband med att ett
pressmeddelande skickas ut. Om
du vill ha den i pappersform kan du
beställa den via
[email protected] Du kan
också ladda ner den från vår
hemsida
www.patientnamndenstockholm.se
Patienters upplevelse av
bemötande i vården.
Förvaltningen hade bjudit in Maja
Wessel, som disputerat i medicinsk
etik och som arbetar vid
utvecklingsavdelningen på Hälsooch sjukvårdsförvaltningen. Maja
har i sin forskning haft fokus på
hur patienter bemöts i vården och
använt data från vår verksamhet.
Hennes resultat sammanfaller i hög
grad med våra erfarenheter. Något
som Maja särskilt tog upp var att
undersökningen visar att
kännedomen om patientnämnden
är relativt låg. Detta behöver vi
beakta framöver i vårt fortsatta
informationsarbete. Det var extra
intressant att få denna information
nu eftersom vår nämnd för en kort
tid sedan beslutade om ett större
principärende rörande bemötande.
Maja Wessel Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Foto: Louise Skantze
Möte med chefläkare och andra berörda
chefer inom landstinget.
Foto: Louise Skantze
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon: 08-690 67 00
Fax: 08-690 67 18
E-post: [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
3 (4)
Patientsäkerhetskommittén den
12 februari. Vid senaste mötet med
patientsäkerhetskommittén
berättade Michael Stenhem från
Vårdhygien om senaste
rapporteringen och mätningen av
vårdrelaterade infektioner. Vid
mötet presenterades även senaste
nytt i pilotprojektet ”Infektionsverktyget”. Arbetsgruppen för den
kommande patientsäkerhetsutbildningen rapporterade från sitt
arbete. Eventuellt kommer
lanseringen av utbildningen att ske
i flera steg via Lärtorget. Från
förvaltningen gavs information om
att vi skrivit till socialdepartementet
och statskontoret med anledning av
den promemoria som Inspektionen
för vård och omsorg (IVO) skickat
till socialdepartementet. Där
föreslås ändringar av
patientsäkerhetslagen vilket
påverkar vår verksamhet och
vården. Vi har ställt oss kritiska till
innehållet och de förslag som
presenteras.
Ärendeutveckling. Under januari
månad 2014 hade vi en kraftig
nedgång av ärendeinströmningen
jämfört med förra året. Denna trend
har vänt och nu i februari har
anmälningarna ökat rejält.
Informationsinsatser. Senaste
månaden har vi varit ute och
informerat vid kirurg- och
urologkliniken på Danderyds
sjukhus, Psykiatri södra, Tensta
vårdcentral och medverkat vid ett
inspirationscafé anordnat av
Stockholms stad. Vi är redan nu
inbokade hos olika verksamheter
under våren och hösten.
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Studiebesök från Norge. Jag och
vår förvaltningsjurist Agneta
Calleberg har träffat en norsk
delegation från norska lagrådet som
önskade information om vår
verksamhet. Delegationen har ett
uppdrag från Stortinget att se över
förutsättningarna för att skapa en
haverikommission vid allvarliga
händelser inom hälso- och
sjukvården. I uppdraget har bland
annat ingått att inhämta
erfarenheter från andra länders
hantering av patientklagomål och
vårdskador.
Stödpersonsverksamheten. Vi har
förstärkt vår stödpersonsverksamhet under detta år genom
att fler handläggare ansvarar för att
förordna stödpersoner och göra
uppföljningar. På så sätt minskar
sårbarheten i verksamheten.
Milana Kapfält har ett övergripande
ansvar för att samordna denna
verksamhet. Sedan årsskiftet har
det skett en fortsatt ökning av
ansökningar och förordnanden.
Hittills i år har vi förordnat drygt 60
stödpersoner vilket är bra. Vi är
också delaktiga i ett arbete med att
ta fram en nationell handbok för
stödpersonsverksamheten.
Medicinskt sakkunnig avslutar
sitt uppdrag i nämnden. Lennart
Engström, kirurg, och verksam vid
Södersjukhuset avslutade sitt
uppdrag i nämnden efter 30 år. Vi
tackade av Lennart på förvaltningen
och önskade honom lycka till i
fortsättningen.
Telefon: 08-690 67 00
Fax: 08-690 67 18
E-post: [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
4 (4)
Lennart har med sin kunskap om
vården varit ytterst värdefull vid
diskussioner vid nämndens
sammanträden. Han har med sina
kloka synpunkter alltid sett till
patientens bästa.
Amy Chau tillbaka på förvaltningen. Ingalil Carlsson som
arbetat som administratör hos oss i
15 år gick i pension vid månadsskiftet. Hon har ersatts av Amy
Chau. Amy har tidigare arbetat i 13
år på förvaltningen och varit borta i
drygt ett år. Hon har övertagit
Ingalils arbetsuppgifter och
kommer också att arbeta inom
stödpersonsverksamheten. Vi
hälsar Amy varmt välkommen åter.
Lennart Engström
Foto: Louise Skantze
Amy Chau
Foto: Louise Skantze
Staffan Blom
Förvaltningschef
______________________________________________________
Redaktör: Louise Skantze, e-post: [email protected],
tel: 08-690 67 20
Patientnämndens månadsbrev utkommer med 11 nummer per år och ges ut av
nämndens förvaltning. Månadsbrevet riktar sig till verksamheter i vården,
förtroendevalda, patientnämnder i Sverige, övriga förvaltningar i landstinget med flera
intresserade. Månadsbrevet finns att hämta från patientnämndens hemsida
www.patientnamndenstockholm.se, men det går också att anmäla sig för en
prenumeration. Ansvarig utgivare: Förvaltningschef Staffan Blom.
Om du inte önskar få detta utskick, sänd ett meddelande till redaktören.
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon: 08-690 67 00
Fax: 08-690 67 18
E-post: [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se

Similar documents