Kalendarium

Transcription

Kalendarium
Kalendarium
Våren 2012
utbildningsprogram
Temadagar kring migration
Transkulturellt Centrum
STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING
Transkulturellt Centrum (TC) är Stockholms läns landstings
kunskapscentrum för transkulturell psykiatri, asyl- och flyktingsjukvård samt tandvård.
Centret stöder en utveckling av hälso- och sjukvården
i länet som svarar mot den kulturella mångfalden hos befolkningen.
TC vänder sig till alla yrkeskategorier inom Stockholms
läns landsting samt upphandlade vårdverksamheter.
Från 1 januari 2012 kommer TC också att rymma en
grupp hälsokommunikatörer, med kompetens i hälsofrågor och kulturella aspekter av dessa samt med
språkkompetens i arabiska, tigrinja och somaliska.
Hälsokommunikatörerna har ett uppdrag att informera och vägleda invandrare och flyktingar kring
bl a vägar i vården, migration och hälsa.
För mer information kontakta Haibe Hussein,
[email protected]
Tel 123 486 89, 123 486 77
www.slso.sll.se/hk
UTBILDNINGAR
Språk och kultur – hur kan alla stämmor höras i en
mångkulturell vårdmiljö?
Ett seminarium med teori, forskning och kliniska erfarenheter om språkets och dialogens betydelse i den mångkulturella vården.
Professor Per Linell kommer att tala om dialogisk teori och konsekvenser för kulturmöten utifrån språkvetarens perspektiv. Professor
Jaakko Seikkula, psykolog och psykoterapeut som utvecklat den så
kallade "Öppna samtalsmetoden", kommer att tala om dialogiska möten i vården särskilt vid allvarliga kriser och referera till egen forskning.
Suzanne Guregård, psykiater och med dr kommer att berätta om sin
forskning med "Öppna samtal med flyktingfamiljer".
Dagen sammanfattas i ett panelsamtal.
Om kognitiva funktionshinder i främmande miljöer
– en trestegsraket!
Arbetsförmedlingen tog 2010 över delar av kommunernas flyktingmottagande. Bland de nyanlända som ska introduceras på arbetsmarknaden kan det finnas personer med psykisk ohälsa orsakad av migrationsstress. Det kan exempelvis yttra sig som inlärningssvårigheter, snabb
uttröttbarhet eller som nedsatt planeringsförmåga. I vissa fall kan det
vara svårt att särskilja funktionshinder från hinder orsakade av kulturkrockar och veta hur man bäst ska främja etableringen.
Finns det metoder inom psykiatrin som arbetsförmedlingen kan vara
hjälpt av? Finns det metoder hos arbetsförmedlingen som man kan använda sig av i psykiatrin? Detta kommer vi att utforska i en trestegsraket
där vi hoppas att du vill vara med.
Tid: Tors 23/2 kl 09.00–16.00
OBS plats: Swedenborgssalen, Nürnberghuset
Kostnad inklusive kaffe och
lunch: För verksamheter med
SLL-avtal 1400:-, för övriga
1600:- exkl moms
För information kontakta:
maria.sund[email protected]
tel 123 486 90
[email protected]
tel 123 486 78
Sista anmälningsdag: 7/2
Steg 1 Planeringsworkshop
Tid: Tis 6/3 kl 09.00–11.00
Plats: Transkulturellt Centrum
Kostnad: –
För information kontakta:
[email protected]
tel 123 486 75
[email protected]
tel 123 486 76
Sista anmälningsdag: 28/2
Max 14 deltagare
Målgrupp: Handläggare på arbetsförmedlingen och arbetsterapeuter
inom psykiatri och arbetsrehabilitering som kommer i kontakt med personer med annan kulturell bakgrund.
Raketen:
1. Planeringsworkshop vt 2012
2. Utbildningsdag, föreläsningar ht 2012
3. Metodseminarium vt 2013
Planeringsworkshopen syftar till att delge varandra våra erfarenheter
samt fördjupa oss i ämnet. Workshopen syftar också till att ge förslag till
upplägg och föreläsare till steg 2, utbildningsdagen.
Romer i hälso- och sjukvården
En liten workshop om "Romer i hälso- och sjukvården" – en förberedelse
för en utbildning hösten 2012.
Är du intresserad av att delta i diskussionen? Mejla [email protected] eller [email protected]
Khat – Vattenpipa – Tobak
och dess effekter för hälsa & munhälsa
Användandet av ”droger” för att uppnå en känsla av lugn, pigghet, glädje,
mättnad, smärtfrihet med mera är utbrett över världen. Vad man väljer
att använda kan variera, hur man väljer att ”ta sin drog” kan vara både
lika och olika. Användandet och beroendet av drogen tar man ofta med sig
även när man flyttar.
Under denna eftermiddag kommer dr Yakoub Aw Aden Abdi, Beroendecentrum SLL och leg tandhygienist Carin Klefbom, Transkulturellt Centrum att ta upp khat, både ur ett allmänt och ur ett hälso- och munhälsorelaterat perspektiv. Tandläkare Seppo Wickholm, Stockholm föreläser
om ”Tobak – en kultur med konsekvenser” och kommer även att
beröra bruket av vattenpipa, tuggtobak och dylikt.
Tid: Torsdag 19/4 kl 14.00–16.00
Plats: Transkulturellt Centrum
Tid: Tisdag 24/4 kl 13.00–16.30
Plats: Transkulturellt Centrum
Kostnad: För verksamheter med
SLL-avtal 550:-, för övriga 690:exkl moms
För information kontakta:
[email protected]
tel 123 486 86
Sista anmälningsdag: 3/4
Stigma och språk eller
Varför gör de inte som vi säger?
Varför vill inte patienten använda tolk? Varför vägrar flyktingen träffa en
psykolog? Varför följer inte patienten medicinordinationen?
Dessa och andra frågor kommer vi att reflektera över med exempel från
olika språkområden: somaliska, tigrinja/amarinja, arabiska och svenska.
Vi kommer att belysa synen på sjukdom historiskt och idag, olika språkliga formuleringar för ohälsa och olika föreställningar om orsaker och behandling. Vi kommer att ta upp såväl psykisk ohälsa som kroppsliga sjukdomar, som t ex HIV och tbc.
Målgrupp: Personal i sjukvård, kommun och på arbetsförmedlingar
samt tolkar med flera.
Föreläsare: Berhane Kidane, Eva Entrena, Ami Rohnitz, Jordanos Tewelde, Haibe Hussein, Ammar Alobaidi, Abeba Ghebru, Maria Sundvall.
Ångest
– att kombinera DSM och vårdprogram med ett kulturellt och
existentiellt perspektiv
Det regionala vårdprogrammet för ångestsyndrom (SLL, 2011) behandlar
i ett av kapitlen ångestsjukdomar och kulturell variation. Vi kommer under en eftermiddag att fördjupa oss i hur ett tillstånd kan tolkas ur kulturella och existentiella perspektiv.
Föreläsare: Sofie Bäärnhielm, med dr, överläkare och enhetschef vid
Transkulturellt Centrum. Jonna Hjertström Lappalainen, fil dr, lektor vid
Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola. Batja Håkansson,
överläkare Transkulturellt Centrum.
Temadagar kring migration
En utbildning om kontakten med och behandling av migranter för personal inom hälso-/sjukvård och tandvård samt introduktion och etablering.
Ur programmet för dagarna:
Tid: Torsdag 26/4 kl 09.00–16.30
Plats: Transkulturellt Centrum
Kostnad: För verksamheter med
SLL-avtal 700:-, för övriga 900:exkl moms
För information kontakta:
[email protected]
tel 123 486 90
[email protected]
tel 123 486 84
Sista anmälningsdag: 12/4
Tid: Tisdag 4/5 kl 13.00–16.30
Plats: Transkulturellt Centrum
Kostnad: För verksamheter med
SLL-avtal 500:-, övriga 650:- exkl
moms
För information kontakta:
[email protected]
[email protected]
Sista anmälningsdag: 20/4
Tid: 9-11/5 & 23-24/5
Program alla dagar 08:30–16:15
Plats: Transkulturellt Centrum
Kostnad för alla temadagarna:
För verksamheter med SLL-avtal
3750:-, övriga 4575:- exkl moms
Dag 1: 9 maj
Föräldraskap och flyktingskap
En metoddag kring former för dialog med föräldrar med utländsk bakgrund. Denna dag är en repris från hösten för att ge fler möjlighet att ta
del av metoderna.
Föreläsare: Eva Nyberg, leg psykolog och filosofie doktor i pedagogik
och Nabila Alfakir, pedagog och författare.
Dag 2: 10 maj
Cirkulär migration och arbetskraftsinvandring,
hur mår familjen?
Hur påverkas hälsan om migrationen styrs av sökande efter arbete?
Vad innebär transnationell migration för den globala familjen och dess
välbefinnande?
Medverkar gör bland annat Marita Eastmond, professor på Nordiska
högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg.
Dag 3: 11 maj
Ung, vuxen och ensam
En dag kring nyanlända, unga och vuxna flyktingars tillvaro i ett nytt
samhälle. Vilka utmaningar kan finnas mellan invanda och nya roller?
Hur är välbefinnandet beroende av allt från utbildning, jobb till sexuell
hälsa? Vi vill presentera användbara förhållningssätt i kontakter med
patienter/klienter.
Medverkar gör bland annat Amir Hashemi-Nik, projektledare, Helena Isaksson, distriktssköterska Ungdomshälsa Skellefteå och Sureya
Calli, socionom Uppsala.
Dag 4: 23 maj
Identitet, ålder och familjetillhörighet
Hur åldersbedömning blir din åldersbestämning och konsekvenserna
för rättigheter, framtid och vardagsliv. Krav på ”identitet” som en omöjlig nödvändighet. Hur bevisar jag att jag är jag?
Kostnad/dag 1: SLL 950:-,
övriga 1100:- exkl moms
Kostnad/dag 2-5: SLL 1000:-,
övriga 1250:- exkl moms
Del av dag: SLL 500:-,
övriga 625:- exkl moms
För information kontakta:
[email protected]
sll.se
tel123 486 87
[email protected]
tel 123 486 76
[email protected]
tel 123 486 86
[email protected]
tel 123 486 84
OBS!
Sista anmälningsdag: 4/4
Du kan välja att delta alla dagar alternativt enstaka dagar
eller del av dag.
Medverkar gör bland annat Henry Ascher, barnläkare NHV Göteborg
och Jan Ahlqvist, lektor oral diagnostik/radiologi Umeå universitet.
Dag 5: 24 maj
Åldrandet, äldre och migration
Gruppen äldre migranter blir fler. Behov av anpassat stöd och tillgång
till god vård och tandvård ökar. Spelar kultur och språk någon roll?
Medverkar gör bland annat Beata Terzis, chefspsykolog Minnesmottagningen Dalens sjukhus och Marie-Louise Hagman-Gustafsson, leg
tandhygienist avd för gerodonti KI.
Mer detaljerade uppgifter kring temadagarnas program kommer att publiceras på hemsidan www.slso.sll.se/tc.
Seminarium om konsultation med transkulturell
inriktning
Vilken hjälp kan man ha av konsultationer vid svåra situationer i den
mångkulturella vården? Vilka teorier stöder sig konsultationer på? Vilka
konsultationer kan Transkulturellt Centrum erbjuda?
Vi vill med detta seminarium inbjuda till en diskussion om både teoretiska och praktiska aspekter på konsultation med transkulturell inriktning. Ni är välkomna att ta med egna kliniska fall.
ARBETSPLATSANPASSAD UTBILDNING
En utbildning där planering och genomförande sker tillsammans med
personalen på arbetsplatsen. Vi vänder oss till alla verksamheter inom
tandvård och hälso- och sjukvård.
Tid: Tisdag 22/5 kl 13.00–16.30
Plats: Transkulturellt Centrum
Kostnad: För verksamheter
med SLL-avtal 500:-, övriga
650:- exkl moms
För information kontakta:
[email protected]
tel 123 486 81
[email protected]
tel 123 486 78
Sista anmälningsdag: 8/5
Grundpris: 1500:-/tillfälle
Kontaktpersoner:
[email protected]
tel 123 486 76
Innehållet, pedagogik, omfattning i tid och antal tillfällen planerar vi
tillsammans. Utbildningen kan handla om asylprocess, migration
och dess betydelse för mun och hälsa eller annat inom kunskapsområdet som är av värde för verksamheten. Vi inleder med ett
besök för att få kunskap om er arbetsplats.
[email protected]
sll.se
tel 123 486 87
Vissa av våra arbetsplatsanpassade utbildningar har ett förutbestämt tema som bas för den gemensamma planeringen:
Utbildningen fokuserar på förbättrad transkulturell psykiatrisk diagnostik
och bedömning utifrån arbetsplatsens önskemål.
Betydelsen av behandling och omvårdnad diskuteras. Utbildningen riktar sig till samtliga yrkesgrupper involverade i bedömning och diagnostik
av psykisk sjukdom och ohälsa.
Som uppföljning erbjuds deltagarna en kostnadsfri handledning
om diagnostik. Gratis utbildningsmaterial: en manual och DVD-film.
Kontaktpersoner:
[email protected]
tel 123 486 79
[email protected]
tel 123 486 81
[email protected]
tel 123 486 90
Utbildningen syftar till att fördjupa kunskapen och skapa utrymme för
reflektion om de särskilda aspekterna av psykosbehandling i mångkulturell miljö. Den riktar sig till samtliga yrkesgrupper vid enheter
där personer med psykos behandlas. Möjliga teman är: migration och
psykosutveckling/utredning och diagnostik/trauma, psykos, dissociation/sjukdomsförklaringar, stigma/familj och nätverk/sociokulturella
aspekter på läkemedel.
Kontaktperson:
[email protected]
tel 123 486 90
Som uppföljning erbjuds deltagarna en kostnadsfri handledning/falldragning.
Visionen är att höja kompetensen bland vård- och tandvårdspersonal
vad gäller att arbeta med tolk inom hälso- och sjukvården samt tandvården, i syfte att stärka professionaliteten i arbetet med tolk i den
mångkulturella vården. Behovet av det tolkade samtalet kan vara delat,
patient/behandlare.
Utbildningsdelar: Kommunikationsteori, interkulturell kommunikation, bemötande/förhållningssätt, språkvetenskap, med mera.
Kontaktpersoner:
[email protected]
tel 123 486 81
[email protected]
tel 123 486 86
WEBBASERAD UTBILDNING
Vi vill med denna korta och lättillgängliga utbildning för dig, inom hälso- och sjukvård samt tandvård, stärka
engagemang, minska känslan av stress och väcka nyfikenhet för det vardagliga professionella mötet med asylsökande, gömda och papperslösa patienter.
Utbildningen har både ett regionalt och nationellt perspektiv och syftet är att öka din kännedom om:
• Asylprocessen
• Tillgången till vård/tandvård
• Lagar och riktlinjer på området
Du disponerar själv över din utbildningstid. Kurskostnaden är 200:- exkl moms och ger dig tillgång till inloggningsuppgifter och kursbevis efter avslutad utbildning.
För vidare information och anmälan kontakta:
[email protected].se, tel 123 486 76 eller [email protected], tel 123 486 86
KONSULTATION, HANDLEDNING, RÅDGIVNING
– INGEN AVGIFT
Transkulturellt Centrum erbjuder kostnadsfri konsultation för vårdpersonal inom SLL samt upphandlade
vårdverksamheter om transkulturell psykiatri, asyl- & flyktingsjukvård samt tandvård för asylsökande och
gömda. Konsultationen kan t ex beröra sambandet mellan kultur och psykisk ohälsa, vård och migrationsrelaterade frågor. Konsultationen kan ske per telefon, på centret eller på din arbetsplats, och den är sekretessbelagd. Konsultationer kan erbjudas av psykiater, psykolog, socionomer och sjuksköterskor.
Kontaktpersoner: psykolog [email protected], tel 123 486 81/tandhygienist [email protected], tel
123 486 86 eller beställ broschyren ”Konsultativa insatser”, TC tel 123 486 80/[email protected] för mer information.
Metodutveckling
Transkulturellt Centrum erbjuder stöd till enheter som vill utveckla sina metoder i det kliniska arbetet, utifrån
transkulturella aspekter. Vi kan träffas och diskutera utifrån en konkret klinisk fråga, med syfte att kartlägga
möjliga metoder som skulle kunna användas och hur de kan utvärderas.
Kontaktperson: [email protected], tel 123 486 79
NÄTVERKSMÖTEN – INGEN AVGIFT
(se hemsidan för mer information – anmäl dig på [email protected])
Om inget annat anges så är nätverksmötena på Transkulturellt Centrum, S:t Göransgatan 126, plan 13
Transkulturell psykosvård
Nätverket vänder sig till alla yrkesgrupper som arbetar med psykosvård där det
finns transkulturella frågeställningar. Vi återkommer med inbjudan.
Ansvarig [email protected], tel 123 486 90.
Barnhälsovård (norr) Barn som bevittnar våld/lagen om barnaga
Måndag 5/3 kl 13.30–16.00
Leg barnmorska Eva Sundborg. Ansvarig [email protected]
OBS plats: BVC MamaMia, Kista Galleria, trapphus 3, plan 3
Barnhälsovård (söder) Barn som bevittnar våld/lagen om barnaga
Tisdag 13/3 kl 13.30–16.00
Leg barnmorska Eva Sundborg. Ansvarig [email protected]
se, tel 123 486 87.
Arbetsterapeuter inom psykiatrin
Tisdag 3/4 kl 13.30–16.00
Nytt nätverk! Kom och dela med dig av dina erfarenheter av utredning och
behandling av patienter med annan kulturell bakgrund. Vi inleder med kort
introduktion i transkulturell psykiatri. Ansvarig [email protected], tel
123 486 75.
Psykologer som arbetar inom vuxenpsykiatri och primärvård
Torsdag 12/4 kl 13.15–16.00
Programmet för nätverksmötet publiceras på vår webbplats. Ansvarig victoria.
[email protected], tel 123 486 81.
Läkare som arbetar inom psykiatrin
Onsdag 18/4 kl 14.00–16.30
Ansvarig [email protected], tel 123 486 90.
Kuratorer/socionomer
Frivilligorganisationer som resurs i den mångkulturella vården – vart kan jag
vända mig? Bland annat kommer representanter från Röda korsets sjukvårdsförmedling att berätta om sitt arbete med papperslösa och gömda. Ansvariga
[email protected], tel 123 486 84 & [email protected], 123 486 78.
Tisdag 29/5 kl 13.15–16.00
ANMÄLNINGSBLANKETT
Anmälan Transkulturellt Centrum tillhanda senast en vecka före kurs (om inget annat anges).
Du kan anmäla dig via hemsidan: www.slso.sll.se/tc eller på denna blankett:
Kurser/nätverk:
. ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Namn:
Yrke:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Arbetsplats:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adress:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Tel/fax:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
E-post*):
. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Vid elektronisk faktura var god ange referens (gäller SLL verksamheter):
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
*) Information till deltagarna sänds per e-post, skriv e-postadressen tydligt.
Anmälan är bindande – fakturan sänds till arbetsplatsen. Deltagarantalet är
begränsat och deltagarna antas i turordning. Du får besked om kursplats. Sistaminuten anmälning bör göras per telefon.
För detaljprogram för utbildningar/nätverksmöten gå till Centrets webbplats
www.slso.sll.se/tc och där till Utbildning/Nätverk. För ytterligare information kontakta oss per tel 08-123 486 80 eller e-post [email protected] Fax: 08-123 497 02
Postadress: Transkulturellt Centrum, S:t Görans sjukhus, plan 13, 112 81 Stockholm
T
Design: Päivi Toivola, Transkulturellt Centrum • Foto: Inga-Lill Engelmark-Schönning • Tryckeri: Edita Sverige AB, Stockholm 2012
Transkulturellt Centrum
S:t Görans sjukhus, plan 13, 112 81 Stockholm
Besöksadress: S:t Göransgatan 126, plan 13 (T-Stadshagen)
Telefon 08-123 486 80 • fax 08-123 497 02 • [email protected] • www.slso.sll.se/tc