Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL

Transcription

Aktiv hälsostyrning med vårdcoacher inom SLL
Aktiv hälsostyrning med
vårdcoacher inom SLL
–sammanfattande resultat
av 1-årig uppföljning
Presentationsmaterial - Januari 2012
Sammanfattning (1)
Sedan
S
d
juni
j i 2010 pågår
å å inom
i
SLL ttvå
å pilotstudier
il t t di för
fö att
tt utvärdera
t ä d
och
h
förbereda införandet av aktiv hälsostyrning med vårdcoach.
Uppföljningen omfattar alla patienter som ingått i pilotstudierna och
som följts i minst ett år
år. Resultaten visar att:
• patienterna rapporterar signifikant ökad livskvalitet.
• patienternas
patiente nas beho
behov av
a slutenvård
sl ten å d halveras
hal e as och behovet
beho et av
a akut
ak t vård
å d
minskar. Samtidigt ökar andelen planerad vård.
• resurseffektiviseringen av SLLs sammanlagda vård för patienterna
ök signifikant.
ökar
i ifik t
• patienterna rapporterar stor uppskattning för vårdcoach som ett
tillfälligt komplement (ej ersättning) till den ordinarie vården.
• patienter med hjärtsvikt uppvisar intressanta och lovande resultat,
men utökad studie behövs.
1
Sammanfattning (2)
• Resultaten talar för att aktiv hälsostyrning med vårdcoach fungerar
väl för att leverera ökad livskvalitet och resurseffektiv vård för de
patienter som har många vårdkontakter och sammansatta,
omfattande behov av vård. Resultaten ligger i linje med tidigare
utvärderingar.
• SLL kommer att fortsätta utvärdera aktiv hälsostyrning med
vårdcoach under 2012. Det är angeläget att vårdcoachen kopplas till
patienter med de största behoven samt att metodik och kvalitet
kontinuerligt vidareutvecklas.
Projektet för att utvärdera aktiv hälsostyrning med vårdcoach inom SLL
l d ffrån
leds
å Hälsol
och
h sjukvårdsförvaltningen
k å d f
l
(HSF)
(
)
För mer information: Ann Fjellner, Överläkare och Senior Medicinsk
Råd i
Rådgivare,
HSF
HSF, telefon
t l f
08-123
08 123 132 30,
30 e-post:
t [email protected]
fj ll
@ ll
2
Om vårdbehov inom SLL
En liten grupp av patienter inom landstinget har mycket
omfattande behov av hälsohälso och sjukvården
• 1% av befolkningen
g
står för ca 30% av den totala hälso- och
sjukvårdskostnaden inom SLL. Dessa ca 20 000 vårdtunga patienter
har i snitt:
‒
‒
‒
‒
‒
8 olika diagnoser
65 vårdkontakter per år
en inläggning var tredje månad, oftast akut
mycket låg självskattad livskvalitet
stora behov av stöd
stöd, vårdkoordinering och coachning
• 35% av dessa patienter är yngre än 65 år.
• Gruppen
pp
vårdtunga
g är inte statisk – endast omkring
g 15% återfinns bland
de vårdtunga även året efter.
• Internationella erfarenheter visar att case- och disease management,
eller aktiv hälsostyrning (AHS), kan förbättra och effektivisera vården
för denna patientgrupp.
patientgrupp
Källa:
HSNf rapport ”Utveckling av innovativa och fokuserade beställarstrategier för bättre hantering av vårdtunga patienter”, 2 november 2009
3
Om aktiv hälsostyrning
En internationellt validerad förebyggande metodik som syftar till
att stödja utvalda målgrupper inom hälsohälso och sjukvården
Definition
”Aktiv
Aktiv hälsostyrning syftar till att identifiera och proaktivt
stödja målgrupper med stora vårdbehov. Syftet är även
att förbättra hälsan och livskvaliteten samt förbättra
resursanvändandet för dessa patienter.”
Målgrupper
Patienter
P
ti t med
d omfattande
f tt d och
h
komplexa vårdbehov
Patienter med kroniska
di
diagnoser
Folkhälsa och
primärprevention
Källa:
Care Contimuum Alliance; Cochrane Review; SLL
”Case
Case management
management”
”Disease management”
”Population
”P
l ti
h lth
health
management”
4
Aktiv hälsostyrning med vårdcoach i SLL
Fokus på vårdkoordinering och coachning till patienter med
omfattande och komplexa vårdbehov
• Aktiv hälsostyrning är ett tillfälligt, individanpassat stöd
som utförs av en specialutbildad sjuksköterska, även kallad
vårdcoach
• Utifrån patientens situation utformas en personlig
åtgärdsplan. Patienten stöttas med regelbunden
t l f
t bestående
b tå d av rådgivning,
åd i i
h i
telefonsupport
coachning,
stöd till egenvård samt hjälp med att koordinera
vård- och omsorgskontakter
• Aktiv hälsostyrning ska ses som ett komplement till
övrig vård och omsorg
5
Om ettårsuppföljningen
Omfattar två randomiserade studier för aktiv hälsostyrning med
vårdcoach inom SLL just nu
Studie 2
Studie 1
Hjärtsvikt
Mångbesökare
Patienter med ≥3
akutbesök senaste 6
mån
å
Patienter med ≥2
inläggningar pga.
hjärtsvikt inom de
senaste 12 månaderna
Målsättning: att vetenskapligt utvärdera aktiv hälsostyrning för 300-500
patienter inom SLL för att:
‒
‒
‒
‒
‒
öka hälsa & livskvalitet
skapa en mer patientsäker vård
skapa mer jämlik vård
minska återinläggningar
å
frigöra resurser och vårddygn
6
Studie 1 - Mångbesökare
Patienter med ≥3
akutbesök senaste 6
mån
7
Utvärdering av vårdcoach för mångbesökare
Uppföljningen innefattar 268 individer varav 106 individer
erhållit vårdcoach för mångbesökare som följts minst ett år.
år
Individer i helårsuppföljning
• Materialet
M t i l t omfattar
f tt
Åldersfördelning
Deltagare,
g
, nej-sägare
j
g
och kontrollgrupp
g pp
Median: 66 år
‒ samtliga individer från pilotstudien för
att utvärdera vårdcoach för
mångbesökare (juni till oktober 2010)
‒ 106 deltagare: 44 644 patientdagar
‒ 105 nej-sägare (patienter som
projektet inte fått kontakt med eller som
avböjt deltagande): 42 189 patientdagar
‒ 57 personer: 23 491 patientdagar, som
slumpats till en kontrollgrupp och
därmed inte erhållit någon vårdcoach
• U
Uppföljningen
följ i
gjordes
j d i oktober
kt b 2011 vilket
ilk t
innebär att alla patienter följts minst ett år
57
(21%)
20
(7%)
18-29
26
24
(10%)
(9%)
30-39
40-49
38
(14%)
47
44
(18%)
((16%))
12
(4%)
50-59
60-69
70-79
GVR; HN analys
90-
Könsfördelning
Deltagare, nej-sägare och kontrollgrupp
Män
41%
59%
Källa:
80-89
Kvinnor
8
Utvärdering av vårdcoach för mångbesökare
Patienternas självskattade livskvalitet har ökat
Helårsuppföljning för mångbesökare,
mångbesökare enkätstudie
Hälsoprofil enligt SF-36
Före vårdcoach
6-8 v med vårdcoach
1 år med vårdcoach
100
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Fysisk
funktion
Not
Källa:
Fysisk
rollfunktion
Smärta
Allmän hälsa
Vitalitet
Social
funktion
Emotionell
Psykiskt
rollfunktion välbefinnande
Samma individer jämförs vid samtliga enkättillfällen. Alla patienter har inte fått tre enkäter varför senaste enkättillfälle är antingen
patientens andra eller tredje enkät
Insamlade patientenkäter, SF36, n=71
9
Utvärdering av vårdcoach för mångbesökare
Slutenvårdskonsumtionen har minskat, primärt drivet av färre
vårddygn
å dd
per vårdtillfälle
å dtillfäll
Helårsuppföljning för mångbesökare
Vårddygn per
patient
Kontrollgrupp
Vårdtillfällen per
patient
16,9
2,1
-59%
Deltagare
Nej-sägare
Källa:
GVR; HN analys
7,0
8,1
-16%
1,7
14,8
Vårddygn per
vårdtillfälle
2,0
-51%
4,0
7,4
10
Utvärdering av vårdcoach för mångbesökare
Inom öppenvården syns en minskning av vårdkonsumtion för de
patienter som erhåller stöd genom vårdcoach
Helårsuppföljning för mångbesökare
Läkarbesök per
patient
25 3
25,3
Kont ollg pp
Kontrollgrupp
-15%
Deltagare
Nej-sägare
Källa:
GVR; HN analys
21,4
18,8
11
Utvärdering av vårdcoach för mångbesökare
Sjukvårdskostnaden per patient är 57% lägre för de patienter
som erhåller vårdcoach
Helårsuppföljning för mångbesökare, total sjukvårdskostnad per patient*, tusentals kronor
-57%
57%
233
159
100
Kontrollgrupp
*
Källa:
Deltagare
Nej-sägare
Genomsnittlig DRG-ersättning per patient enligt GVR, exkluderar därmed vissa kostnader, t.ex. läkemedel, psykiatri
GVR; HN analys
12
Utvärdering av vårdcoach för mångbesökare
Patienter som erhåller vårdcoach har en mindre
andel akutvård jämfört med kontrollgrupp
Helårsuppföljning för mångbesökare, fördelning av kostnader per patient, tusentals kronor
233
72%
28%
Kontrollgrupp
Kostnad för akut vård
å per patient
Källa:
GVR; HN analys
100
56%
44%
Deltagare
159
100%
74%
26%
Nej-sägare
Kostnad för planerad vård
å per patient
13
Studie 2 - Hjärtsvikt
Patienter med ≥2
inläggningar pga.
hjärtsvikt inom de
senaste 12 månaderna
14
Utvärdering av vårdcoach för hjärtsviktspatienter
Helårsuppföljningen innefattar 130 individer varav 46 individer
erhållit vårdcoach för hjärtsviktspatienter som följts minst ett år
Individer i helårsuppföljning
• Materialet omfattar
Åldersfördelning
g
, nej-sägare
j
g
och kontrollgrupp
g pp
Deltagare,
Median: 84 år
‒ samtliga individer från pilotstudien för att
utvärdera vårdcoach för hjärtsviktspatienter
(juni till oktober 2010)
55
(42%)
‒ 46 deltagare: 17 092 patientdagar
‒ 55 nej-sägare (patienter som projektet inte
fått kontakt med eller som avböjt
deltagande): 16550 patientdagar
‒ 29 personer: 9883 patientdagar, som
slumpats till en kontrollgrupp och därmed
inte erhållit någon vårdcoach.
1
(1%)
3
(2%)
40-49
50-59
15
(12%)
60-69
29
(22%)
27
(21%)
70-79
80-89
90-
Könsfördelning
Deltagare, nej-sägare och kontrollgrupp
43% Kvinnor
Män 57%
Källa:
GVR; HN analys
15
Utvärdering av vårdcoach för hjärtsviktspatienter
Patienternas självskattade livskvalitet är i stort sett oförändrad
trots ett förväntat sjukdomsförlopp med minskad livskavlitet
Helårsuppföljning för hjärtsviktspatienter, enkätstudie
Hälsoprofil enligt SF-36
Före vårdcoach
6-8 v med vårdcoach
1 år med vårdcoach
100
60
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Fysisk
y
funktion
Not
Källa:
Fysisk
y
rollfunktion
Smärta
Allmän hälsa
Vitalitet
Social
funktion
Emotionell
Psykiskt
y
rollfunktion välbefinnande
Samma individer jämförs vid samtliga enkättillfällen. Alla patienter har inte fått tre enkäter varför senaste enkättillfälle är antingen
patientens andra eller tredje enkät
16
Insamlade patientenkäter, SF36, n=40
Utvärdering av vårdcoach för hjärtsviktspatienter
Slutenvårdskonsumtionen i hjärtsviktsgruppen är 28% lägre än i
kontroll primärt drivet av färre vårddygn per vårdtillfälle
kontroll,
Helårsuppföljning för hjärtsviktspatienter
Vårddygn per
patient
Kontrollgrupp
Vårdtillfällen per
patient
23,5
-28%
Deltagare
17 0
17,0
N j ä
Nej-sägare
16 8
16,8
Källa:
GVR; HN analys
Vårddygn per
vårdtillfälle
å
2,4
10,0
+17%
28
2,8
26
2,6
-38%
62
6,2
64
6,4
17
Utvärdering av vårdcoach för hjärtsviktspatienter
Även inom öppenvården ses en minskning av vårdbehov för de
patienter som erhåller stöd genom vårdcoach
Helårsuppföljning för hjärtsviktspatienter
Läkarbesök per patient
29 4
29,4
Kont ollg pp
Kontrollgrupp
-11%
26,2
Deltagare
Nej-sägare
Källa:
GVR; HN analys
21,3
18
Utvärdering av vårdcoach för hjärtsviktspatienter
Sjukvårdskostnaden per patient är 28% lägre för de patienter
som erhåller vårdcoach
Helårsuppföljning för hjärtsviktspatienter, total sjukvårdskostnad per patient*, tusentals
kronor
-28%
221
159
Kontrollgrupp
g pp
*
Deltagare
g
146
Nejsägare
j g
Genomsnittlig DRG-ersättning per patient enligt GVR, exkluderar därmed vissa kostnader, t.ex. läkemedel, psykiatri
Källa:GVR; HN analys
19
Utvärdering av vårdcoach för hjärtsviktspatienter
Patienter som erhåller vårdcoach har en mindre andel akutvård
jämfört med kontroller
Helårsuppföljning för hjärtsviktspatienter, fördelning av kostnader per patient, tusentals
kronor
221
78%
22%
Kontrollgrupp
Kostnad för akut vård per patient
Källa:
GVR; HN analys
159
146
61%
68%
39%
32%
Deltagare
Nejsägare
100%
Kostnad för planerad vård per patient
20
Utvärdering av vårdcoach för hjärtsviktspatienter
Patienters kommentarer om värdet med tjänsten
• Alla patienter var nöjda med tjänsten. 86% var mycket eller
väldigt mycket nöjda.
• 67% av patienterna anger att det bästa med tjänsten är mjuka
faktorer såsom vetskapen att ”någon kommer att ringa”, ”någon
b
bryr
sig
ig om hur
h jag
j g mår”
må ” och
o h ”man
”m n kan
k n ringa
ing någon/ som
om är
ä
sjukvårdsutbildad/” .
• Nära 25% av det deltagarna uttrycker att det bästa med
tjänsten är att man får råd och kan diskutera sin hälsa.
Att kunna diskutera och få
kunniga svar och råd på
frågor som jag inte hinner
få vid läkarbesök.
Källa:
48 anonymt besvarade patientenkäter
Det har känts mycket säkert
att veta att man har haft
någon att kontakta direkt
och få svar på sina frågor.
21
Utvärdering av vårdcoach för hjärtsviktspatienter
Patienters kommentarer om värdet med tjänsten
Att få tala om mitt
hälsotillstånd med en
förtroendefull person som
genom tekniken har full
insyn i mina
sjukdomsproblem och kan
besvara och förklara frågor
som jag ställt.
Att få ha en kontaktperson inom
sjukvården har varit MYCKET
tryggt och säkert för mig. Någon
som jag kan ringa till om jag får
problem och som alltid ställer
upp med råd och anvisningar.
anvisningar
Och som dessutom varit mycket
glad och trevlig att prata med.
Den möjligheten MÅSTE finnas
kvar!!
Etablera riktlinjer för
mig vad
d gäller
ll h
hälsan.
l
Källa:48 anonymt besvarade patientenkäter
22
Kontaktuppgifter
För mer information om utvärdering av aktiv hälsostyrning med vårdcoach
kontakta:
• Ann Fjellner, Överläkare och Senior Medicinsk Rådgivare, HSF, telefon: 08123 132 30, e-post: [email protected]
ARBETSMATERIAL
23

Similar documents