September - Patientnämnden

Transcription

September - Patientnämnden
Förvaltningens månadsbrev
2013-09-26
Nr 8
Gemensamt intranät inom landstingets förvaltningar. Under en
period har det pågått ett arbete med att
införa ett gemensamt intranät inom
landstingsstyrelsens förvaltning, hälsooch sjukvårdsförvaltningen och trafikförvaltningen. Målet har bland annat
varit att få en gemensam struktur med
många nya funktioner som gör det
möjligt att kommunicera och utbyta
erfarenheter på ett effektivt sätt. Det
nya intranätet lanserades i juni.
Eftersom vi var nyfikna på detta bjöd vi
in intranätansvarig Martina Hansson
och förvaltningsledare Dennis Larsson
från LSF kommunikation för att få mer
information.
kliniken vid Karolinska universitetssjukhusetet som forskningssjuksköterska och till viss del med patientsäkerhetsfrågor. Vi önskar henne
varmt välkommen till förvaltningen.
På bild: Dennis Larsson och Martina Hansson
Foto: Louise Skantze
Vår jurist Agneta Lönnemo Calleberg informerade om patientmaktsutredningens del 2 där hon
ingått som expert. Vi fick också en
lägesrapport från styrgruppen för
en gemensam handläggningsprocess. Arbetet kommer att mynna
Ny medarbetare. Den 2 september
började Bianca Billing Werner arbeta
hos oss som handläggare. Bianca är
legitimerad sjuksköterska och har arbetat vid transplantationskirurgiska
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Bianca Billing Werner
Nationella tjänstemannanätverket. Den 3 september träffade
jag det nationella nätverket för
patientnämndernas tjänstemän.
Diskussion fördes angående ett
eventuellt nationellt projekt kring
patientupplevd vårdskada liknande det som vi här i Stockholm
arbetat med. En arbetsgrupp tillsattes med representanter från
Stockholm, Örebro och Jämtland
som arbetar vidare med frågan.
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
ut i en gemensam handbok för
registrering och handläggning.
Presidiekonferens. Den 10 – 11
september träffades presidierna
vid patientnämnderna i Stockholm, Västra Götaland och Skåne
här i Stockholm. Annika Tibell
som är medicinskt sakkunnig och
representant för Nya Karolinska
sjukhuset gav oss en lägesrapport
om processen kring sjukhuset
som planeras att vara i full drift
2017.
åtgärder som pågår och planeras
inom den psykiatriska hälso- och
sjukvården.
På bild: Anders Printz
Foto: Louise Skantze
Även denna gång var förvaltningens jurist Agneta Lönnemo Calleberg med och informerade om
arbetet i patientmaktsutredningen.
På bild: Annika Tibell
Foto: Louise Skantze
Thord Redman som är stabschef
vid Inspektionen för vård och omsorg (IVO) berättade om den nya
tillsynsmyndigheten som vi
kommer att ha ett nära samarbete
med.
På bild: Thord Redman
Foto: Louise Skantze
Anders Printz, regeringens psykiatrisamordnare berättade om de
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Nationell strategi för patientsäkerhet. Jag och vår förvaltningsjurist Agneta LönnemoCalleberg deltog den 13 september i ett möte vid Socialstyrelsen
kring en nationell strategi för
patientsäkerhet, vars syfte är att
minska vårdskadorna. Strategin
har varit ute på remiss och har
därefter omarbetats efter synpunkter från olika organisationer.
Förvaltningens planeringsdagar. Den 18 – 19 september
hade vi planeringsdagar vid ett
internat och arbetade aktivt kring
frågor som rör vår framtid, informationsinsatser och arbetsmiljö. Dagarna var inspirerande
då alla medarbetare var mycket
engagerade och många intressanta diskussioner fördes i olika
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
grupper. Nu arbetar vi vidare
med dessa frågor på hemmaplan.
-
-
På bild: Siv Aronsson, Gunilla Larsdotter
och Staffan Blom.
Foto: Louise Skantze
Sammanträde med nämnden
den 19 september. Denna gång
fanns många ärenden på dagordningen. Bland annat fattades beslut i sex principärenden. Dessa
rörde:
-
remissbevakning
en man som väntat åtta år
på en operation
bristande information gällande privat taxa
bemötandeärenden 2008 –
2012
avgift för journalkopior
nedgång i stödpersonsansökningar.
Därutöver fattade nämnden beslut rörande:
-
Jag vill passa på och påminna om
att våra handlingar finns under
landstingets hemsida www.sll.se
under fliken politik.
SNAC-K projektet. På vårt informationsmöte den 20 september hade vi förmånen att få besök
av Mårten Lagergren och Tina
Kiderud från Äldrecentrum. De
arbetar med en studie som heter
SNAC-K-projektet som är en
svensk studie om åldrande och
vård/omsorg på Kungsholmen
och Essingeöarna. Man följer ett
stort antal äldre över tiden med
inriktning på att beskriva åldrandet och de äldres livssituation
med hjälp av insamling av data.
återföring angående remisshantering
delårsrapport 2013
slutlig budget 2014 och
planår 2015-2016
patientnämndernas rikskonferens den 7 – 8
november 2013.
Följande ärenden anmäldes till
nämnden:
-
uteblivna yttranden från
Karolinska universitetssjukhuset
uppföljning av ärenden
januari – juni 2013
inkomna ärenden under
tiden 2013-05-11 – 201308-16
avslutade ärenden under
tiden 2013-05-11 – 201308-16.
På bild: Tina Kiderud och Mårten Lagergren
Foto: Louise Skantze
förenklad månadsrapport
avseende juli 2013
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
Tjänstemannakonferensen. Den
24 – 25 september hade vi vår årliga
tjänstemannnakonferens med medarbetare från kanslierna i hela Sverige.
En stor del av konferensen ägnades åt
stödpersonsverksamheten och åt handläggningsrutinerna för klagomålsärenden. I grupper diskuterade vi vilka likheter och skillnader som finns i handläggningen mellan olika kanslier och
om det går att göra arbetet mer likartat. Under konferensen gästades vi
också av representanter för Inspektionen för vård och omsorg (IVO),
Myndigheten för vårdanalys samt Sveriges kommuner och landsting (SKL),
som alla informerade om aktuella frågor.
Senaste nytt från stödpersonsverksamheten. Vid nämndens sammanträde den 19 september fattades
beslut i ett principärende rörande
vårens nedgång av förordnanden som
stödperson. Eftersom stödpersonsverksamheten är reglerad i lag och en
myndighetsutövning vid förvaltningen
är det viktigt att vården dels ser till att
patienten informeras om sin rätt att få
en stödperson, dels att anmälan/
ansökan görs när patienten önskar få
en stödperson. Under de senaste fyra
månaderna har antalet förordnaden
ökat markant. Som tidigare är förvaltningen i stort behov av manliga stöd-
personer. Därför planerar vi en ny utbildning av stödpersoner under hösten.
Genomförda informationsinsatser. Sedan föregående månadsbrev
har vi hunnit informera vid metodspecialistutbildning inom vården, utbildning för utländska läkare, Sophiahemmet sjuksköterskehögskola, personalintroduktion inom psykiatrin samt
sjukvårdsstyrelse Norr. Den 3 september var jag med i morgonsoffan hos
SVT 1 angående ett patientfall.
Ärendeutvecklingen. Till och med
den 31 juli inkom 3 819 ärenden, vilket
var 3 procent fler än samma period
föregående år. Under sommarmånaderna inkom nästan 20 procent färre
ärenden än samma period föregående
år. Från inledningen av september har
ärendeinflödet åter ökat och vi beräknar att få 5 700 ärenden för helåret.
Under sommarperioden har andelarna
ärenden avseende akutsjukhus, primärvård och specialistvård utanför
akutsjukhus varit något större än förväntat. Även andelarna klagomål på
organisation, det vill säga väntetid och
tillgänglighet, samt vård och behandling har varit större.
Staffan Blom
Förvaltningschef
______________________________________________________
Redaktör: Louise Skantze, e-post: [email protected], tel: 08-690 67 20
Patientnämndens månadsbrev utkommer med 11 nummer per år och ges ut av nämndens förvaltning.
Månadsbrevet riktar sig till verksamheter i vården, förtroendevalda, patientnämnder i Sverige, övriga
förvaltningar i landstinget med flera intresserade. Månadsbrevet finns att hämta från patientnämndens
hemsida www.patientnamndenstockholm.se, men det går också att anmäla sig för en prenumeration.
Ansvarig utgivare: Förvaltningschef Staffan Blom.
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se