Användarhandledning + kom igång

Transcription

Användarhandledning + kom igång
Användarhandledning
Läkemedelsuppföljning
Innehåll
1. Inledning ________________________________________________________________ 2
1.1 Allmänt ____________________________________________________________________ 2
1.2 Inloggning __________________________________________________________________ 2
1.3 Felsökning __________________________________________________________________ 3
2. Funktionalitet ____________________________________________________________ 4
2.1 Startsida för Läkemedelsuppföljning _____________________________________________ 4
2.2 Dataurval __________________________________________________________________ 5
2.3 Spara favoriter ______________________________________________________________ 6
2.4 Välja startsida _______________________________________________________________ 6
3. Rapporter _______________________________________________________________ 7
3.1 Följsamhet till Kloka Listan ____________________________________________________ 7
3.1.1 Recept ___________________________________________________________________________ 8
3.1.2 Rekvisitioner och Totalt _____________________________________________________________ 8
3.2 Kloka råd ___________________________________________________________________ 9
3.3 Övriga mått _________________________________________________________________ 9
3.3.1 Indikatorgenerator _________________________________________________________________ 9
3.4 Topplistor / Största ökning/minskning __________________________________________ 10
3.4.1 Recept __________________________________________________________________________ 10
3.4.2 Rekvisitioner _____________________________________________________________________ 11
3.4.3 Totalt ___________________________________________________________________________ 11
3.5 Trendrapporter _____________________________________________________________ 11
3.5.1 Recept __________________________________________________________________________ 12
3.5.2 Rekvisition _______________________________________________________________________ 12
3.5.3 Totalt ___________________________________________________________________________ 13
3.6 Kostnad/Volym per terapiområde _____________________________________________ 13
3.7 Läkemedel per ålder & kön ___________________________________________________ 14
3.8 Totalöversikt _______________________________________________________________ 14
3.9 Antibiotika ________________________________________________________________ 15
3.10 Jämförelser _______________________________________________________________ 15
3.11 Läkemedel till äldre ________________________________________________________ 16
3.12 Vem förskriver/rekvirerar? (kräver särskild behörighet) ___________________________ 16
2014-06-16
1
1. Inledning
1.1 Allmänt
Läkemedelsuppföljning är en del av GUPS, Gemensam Uppföljningsplattform i Stockholms
läns landsting, och används för att följa upp kvalitet och kostnader i
läkemedelsanvändningen i länet. Läkemedelsuppföljningen består av ett antal rapporter som
bygger på apotekens försäljningsdata. Uppgifter om den totala läkemedelsförsäljningen i
Stockholms län mot recept eller rekvisition nås utan lösenord. Efter inloggning går det att
följa upp förskrivning och rekvisition av läkemedel utifrån ett verksamhetsperspektiv för
enskilda vårdgivare. Det går även att följa upp befolkningens läkemedelsutköp nedbrutet per
kommun eller stadsdel i Stockholm.
Systemet för uppföljning av läkemedel inom Stockholms län är baserat på en SLL-intern
systemlösning för läkemedelsdata från Statistical Analysis System, SAS. Alla dynamiska
rapporter genereras från försäljningsdata från apoteken, som hämtas ur SLL:s datalager för
vårddata VAL, se även dokumentet Begrepp & definitioner. Data uppdateras automatiskt
cirka tio dagar efter varje månadsskifte. Efter årsskifte kan uppdateringen dröja längre.
Läkemedelsuppföljningen drivs av Utvecklingsavdelningen vid Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Systemförvaltningen nås via
[email protected]
1.2 Inloggning
Läkemedelsuppföljningen kan nås via Janusinfo, www.janusinfo.se, genom att klicka på
grafen till höger på startsidan, ” Statistik för uppföljning av läkemedelsanvändningen i Stockholms län”. Välj sedan ”Till intranätversionen” eller ”Till
internetversionen”. GUPS, Gemensam uppföljningsplattform SLL, kan nås via
direktadresserna http://gups.sll.se (intranätet) och http://www.gups.sll.se (Internet).
Klicka på ”Log On” längst upp i det högra hörnet för inloggningsprocedur. Anvisning om hur
man ansöker om konto med lösenord finns under fliken ”Information”  Ansök om konto.
För att nå Läkemedelsuppföljning, klicka på fliken ”Läkemedel”, se nedan.
2014-06-16
2
1.3 Felsökning
Om systemet inte fungerar normalt kan det bero på olika saker. Nedan följer några exempel
på problem som kan dyka upp samt vad du själv kan göra för att lösa dem:

Inloggningen misslyckades
 Var lösenordet sannolikt fel? – Gör ett nytt försök.
 Observera att alla användarnamn ska sluta på "@sll". Kontrollera att du inte
skrivit "@sll.se".
 Du vet att du skrivit in rätt lösenord men får ändå felmeddelandet – EK, där
lösenordet kontrolleras, är troligen nere. Vänta en stund och försök sedan
igen.
 Efter tre "felaktiga” inloggningar låses användarkontot. För att låsa upp ett
låst konto ring eller mejla [email protected] tel: 08-123 177 77.

Bortglömt lösenord
 Begär nytt lösenord från [email protected] tel: 08-123 177 77.
 Systemet fungerar inte alls, du får inte ens upp inloggningssida
Loggade du in i intranätversionen (http://gups.sll.se), försök istället att logga in i Internetversionen (http://www.gups.sll.se). Dessa betjänas av olika servrar. Går systemet ned på den
ena servern kan det samtidigt vara tillgängligt på den andra servern.
2014-06-16
3
2. Funktionalitet
Ej inloggade användare har endast tillgång till data över läkemedelsutköp på länsnivå.
Receptunderlaget omfattar uthämtade läkemedel förskrivna till länets befolkning från
samtliga vårdgivare (även i andra län). Efter inloggning finns utökade möjligheter att följa
upp befolkningens läkemedelsutköp nedbrutet per kommun eller stadsdel i Stockholm samt
att följa upp förskrivning och rekvisition av läkemedel utifrån ett verksamhetsperspektiv för
enskilda vårdgivare.
2.1 Startsida för Läkemedelsuppföljning
Efter inloggning visas automatiskt startsidan för den organisation som man är knuten till
enligt sin position i EK (om man är knuten till någon) alternativt den startsida man själv har
valt (se kapitel 2.4).
I mittenkolumnen visas nyckeldata för den egna/valda verksamheten. Om man inte har
någon startsida är mittenkolumnen tom. Nyckeldata redovisas uppdelat på recept och
rekvisition, ackumulerat innevarande år samt helårsdata för föregående år inom parentes.
För recept är data beräknade utifrån två olika befolkningsunderlag, dels alla patienter
(totalförskrivning) och dels endast patienter inom Stockholms län.
Grafen Totalbelopp visar utvecklingen över tid för bas- respektive specialläkemedel, recept
och rekvisitioner sammanslaget.
Tabellen visar utfall av Kloka råd. Resultaten beräknas genom summering av de senaste tolv
månaderna, s.k. rullande-12 (R12). Genom att klicka på ett råd länkas du vidare till rapporten
för det aktuella rådet. För de kloka råden är befolkningsunderlaget alla patienter.
I mittenkolumnen under verksamhetens namn finns länken ”Rekvisitionsnummer och
arbetsplatskoder för verksamheten som ingår i rapporten”. Den leder till en lista över vilka
arbetsplatskoder/kundnummer/GLN-koder (beställarnummer) som är kopplade till den
aktuella verksamheten. Verksamhetsinformationen har olika format beroende på aktuellt
2014-06-16
4
urval; EK, Uppdrag eller Eget urval, och syftar till att ge en bättre förståelse för hur de olika
kodstrukturerna är sammankopplade/grupperade. Verksamhetsinformationen innehåller
även ackumulerat totalbelopp innevarande år för varje kod; detta för att ge en uppfattning
om vilka koder som används/är aktiva. Systemet visar både gamla och nya koder för
verksamheterna, vilket kan vara en anledning till att vissa koder inte har någon kostnad.
Länken ”Vilka förskriver på gällande arbetsplatskoder?” leder till en rapport över vilka
förskrivarnamn som förekommit på recept med verksamhetens arbetsplatskod under den
period du väljer.
I vänsterkolumnens nedre del görs val av rapport för uppföljning. För anvisningar om
enskilda rapporter, se kapitel 3.
I högerkolumnen finns ett antal stöddokument samlade. Där finns även en länk till de
skriftliga utredningar om läkemedel som Enheten för Analys & Utvärdering vid
Utvecklingsavdelningen, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har gett ut.
Under ”Senaste Nytt!” presenteras diverse information, t.ex. om uppdateringar som gjorts.
2.2 Dataurval
Om du vill titta på ett annat dataurval än det som automatiskt aktiverats via din startsida går
detta att välja i vänsterkolumnens övre del.
Du kan titta på statistiken ur ett befolkningsperspektiv, summerad utifrån var patienten bor.
Summeringar kan ses för hela SLL, per kommun eller per stadsdel. Utan inloggning är
läkemedelsuppföljningen låst till hela SLL. Receptunderlaget omfattar uthämtade läkemedel
förskrivna till länets befolkning från samtliga vårdgivare (även i andra län). Observera att
denna statistik endast avser läkemedel uthämtade på recept. Rekvirerade läkemedel ingår
inte eftersom det inte finns information om vilka enskilda patient som fått dessa läkemedel.
Efter inloggning kan du välja att titta på statistiken ur ett verksamhetsperspektiv; varifrån
ett läkemedel skrivits ut eller till vilket förråd det beställts. Gruppering av en verksamhet kan
ske på tre olika sätt:
 Vårdenhet i EK – summerat per organisatorisk enhet i den organisatoriska
hierarkin som den är registrerad i EK (SLL:s elektroniska katalog). Här kan du se
både summeringar av uthämtade receptläkemedel och rekvirerade läkemedel.
 Uppdrag – summerat per uppdragstagare, t.ex. Vårdcentral X som har ett
husläkaruppdrag, eller någon verksamhet med någon av de andra olika
2014-06-16
5

uppdragstyperna som SLL använder för att via avtal beställa vård hos
vårdgivare. Här kan du bara se summeringar av uthämtade receptläkemedel.
Eget urval – summerat för den eller de enskilda arbetsplatskoder/GLN-koder/
kundnummer som du själv angivit. Här kan du se både summeringar av
uthämtade receptläkemedel och rekvirerade läkemedel.
På verksamhetsnivå är befolkningsunderlaget som standard rikets befolkning. För receptdata
går det dock att välja befolkningsunderlag i vissa rapporter. Alternativen är antingen alla
patienter (urval: Alla) eller endast patienter folkbokförda i Stockholms län (urval: SLL).
Vid val av vårdenhet i EK söker du fram önskad organisatorisk enhet via fritextrutan. Du kan
välja att antingen söka på en verksamhets namn eller på dess HSA-id (de fyra sista tecknen).
Vid val av Uppdrag görs urvalet via rullgardinsmenyer enligt följande:
- Uppdragstyp
- Länsdel (valfritt)
- Kommun (valfritt)
- Uppdragstagare
Vid Eget urval går det att skriva in en eller flera koder separerade med kommatecken.
2.3 Spara favoriter
Det är möjligt att ta fram en rapport och sedan spara den som en favorit genom att klicka på
länken ”Lägg till rapporten i dina favoriter”. Favoriten läggs då till i en lista i
vänsterkolumnen under rubriken ”Favoriter”. Nästa gång du klickar på favoriten upprepas
rapporten med samma verksamhet och samma urvalskriterier, med senast tillgängliga data.
Följande undantag förekommer från att rapporten alltid visas med senaste tillgängliga data:
 Vid val av en historisk period med slutpunkt till annan månad än den senaste visar
rapporten alltid den angivna perioden när du aktiverar favoriten
 Om startpunkt är januari förblir den januari under innevarande år och när tiden
passerar årsskiftet blir startpunkten januari i det nya året
Namnet på en sparad favorit kan ändras genom att använda länken ”Hantera favoriter och
startsida”. Det är enbart möjligt att spara en hel rapport som en favorit. Att spara t.ex. ett
halvifyllt urvalsformulär går inte.
Observera att funktionaliteten att spara favoriter endast är tillgänglig om du loggar in via
intranätversionen. Dock kan du nå dina befintliga favoriter även från Internet-versionen.
2.4 Välja startsida
En sparad favorit kan visas som startsida. Inställning görs via länken ”Hantera favoriter och
startsida”. Standardstartsidan är kvar tills man aktivt väljer att ändra denna.
Standardstartsidan kan återskapas via inställningssidan.
2014-06-16
6
3. Rapporter
Syftet med rapporterna är främst att stödja läkemedelsuppföljning hos enskilda vårdgivare
och vårdbeställarna. I flertalet rapporter ges möjlighet att på verksamhetsnivå välja mellan
uppföljning av Recept, Rekvisitioner eller Totalt (dvs. recept+rekvisitioner).
De flesta rapporter har en förvald grundinställning, till exempel av rapporttyp, tidsperiod,
måttenhet och läkemedelsurval. Tidsperioden är förinställd för att ge ett ackumulerat mått
för innevarande år med eventuell jämförelseperiod motsvarande föregående år. Om
grundinställningen fungerar bra, gå vidare till knappen ”Visa rapport”, annars görs först
egna val genom att klicka fram önskvärda urval i rullgardinsmenyerna. Den genererade
rapporten öppnas i en ny flik. På så sätt ligger urvalsparametrarna kvar i ursprungsfönstret
så att du lätt kan gå tillbaka och göra ändringar och skapa en ny rapport. Observera att det i
vissa fall kan dröja en liten stund innan vald rapport visas.
Uppgifter om typ av läkemedel (substans etc.) visas i vissa fall i kodad form, enligt det så
kallade ATC-kodsystemet, se dokumentet Begrepp & definitioner. Uppgift om vilken ATC-kod
ett visst läkemedel har kan återfinnas i FASS, www.fass.se.
Enstaka tabeller och diagram kan exporteras till Excel eller pdf genom att klicka på
respektive ikon ovanför önskad tabell/diagram. Samtliga tabeller och diagram i en rapport
kan exporteras till pdf genom att klicka på pdf-ikonen ”Hela rapporten” längst upp i
rapporten.
3.1 Följsamhet till Kloka Listan
Rapporten visar i diagramform verksamhetens topplista mätt i volym (DU90%), belopp
(DC90%) eller antal receptposter (DR90%) med färgmarkering av vilka läkemedel som är
rekommenderade i Kloka Listan. Grönt indikerar rekommenderat läkemedel och rött
indikerar icke-rekommenderat läkemedel. För definition av DU90%, DC90% och DR90%, se
dokumentet Begrepp & definitioner. Med följsamhet till Kloka Listan avses följsamhet enligt
beräkningen i DU90%. Som standard beräknar rapporten DU90% med urvalet alla
läkemedel/läkemedelsgrupper. Observera att de följsamhetstal som genereras i DC90%- och
DR90%-rapporterna saknar praktisk användning.
I urvalet kan antingen Kloka Listan eller Kloka Listan med tillägg väljas. Kloka Listan bör väljas
för uppföljning inom primärvård och Kloka Listan med tillägg bör väljas vid uppföljning inom
specialiserad vård, till exempel på sjukhus. Val av Kloka Listan med tillägg för specialiserad
vård leder till att läkemedel som enbart är rekommenderade att användas inom
specialiserad vård får gul stapel i resultatdiagrammet och räknas in i
följsamhetsberäkningen. Observera att ändrad periodisering jämfört med grundinställningen
inte medför att inställningen av Kloka Listan automatiskt ändras. Vid val av period över
årsskifte måste man ta ställning till vilken årgång av Kloka Listan som är lämplig att välja,
beroende på analysens syfte.
2014-06-16
7
Resultatdiagrammet omfattar maximalt 30 läkemedel inom 90 procent av urvalsvolymen. En
komplett resultatlista över hela urvalsvolymen visas separat i tabellform längre ner på sidan.
Tabellen visar fler måttenheter per läkemedel än enbart huvudmåttet. ATC-koderna per
läkemedel visas som hyperlänkar (fet stil = rekommenderat läkemedel). Dessa är klickbara
och länkar till separata diagram som visar hur volymen av respektive läkemedel har
förändrats över tid.
Vid uppföljning per arbetsplats/klinik/sjukhus/uppdrag visas under respektive diagram vilka
arbetsplatskoder/kundnummer/GLN-koder (beställarnummer) som beräkningen baseras på
samt hur många läkemedel som ingår i 90-procent-intervallet vid beräkning enligt
DU/DC/DR90%.
3.1.1 Recept
Följande parametrar finns tillgängliga för urval:
Alternativa menyval
Rapporttyp
Valbara alternativ
DU90%
DC90%
Periodstart
Periodslut
Befolkningsunderlag
Alla/Boende i SLL (endast vid
DR90%
ååååmm
ååååmm
Alla
verksamhetsurval)
SLL
Kloka Listan
Kloka Listan ÅÅÅÅ
Kloka Listan med tillägg
ÅÅÅÅ
Kloka Listan ÅÅÅÅ-1
osv.
Alla
Basläkemedel
Specialläkemedel
Alla
Kvinna
Man
Alla
0-6, 7-14, 15-44, 45-64, 6574, 75-84, 85+
Totalbelopp
SLL-kostnad
Alla
Läkemedelsgrupper
Kön
Åldersgrupper
Belopp
ATC-grupper
3-ställiga ATC-grupper
Ange ATC-koder
(tom)
Rapporten visar/kommenterar
Visar volym i topp med följsamhetsberäkning. Omfattar endast
läkemedel med åsatt DDD.
Visar totalbelopp alt. förmånskostnad i topp. Omfattar alla
läkemedel.
Visar topplista volym recept. Omfattar alla läkemedel.
Januari innevarande år default
Aktuell månad innevarande år är default
Uthämtade läkemedel förskrivna till rikets befolkning från vald
verksamhet inkluderas
Uthämtade läkemedel förskrivna till Stockholms läns befolkning
från vald verksamhet inkluderas
Aktuell Kloka Listan är default. För uppgift om aktuell Kloka Listan,
se www.janusinfo.se.
Enligt aktuell förteckning
Enligt aktuell förteckning
Inget urval av kön
Inget urval av åldersgrupp(er)
Urval av flera åldersgrupper kan ske genom att hålla ned [Ctrl] och
samtidigt klicka på önskade grupper.
Valbar vid DC90%
Alla 7-ställiga ATC-koder, det vill säga alla substanser eller
kombinationer med egen ATC-kod.
Urval av flera ATC-grupper kan ske genom att hålla ned [Ctrl] och
samtidigt klicka på önskade grupper. Visar samtliga substanser på
7-ställig ATC inom vald/valda 3-ställiga ATC-grupper.
Möjlighet att själv skriva in en eller flera ATC-koder på valfri nivå.
Flera koder separeras med kommatecken. Visar samtliga
substanser på 7-ställig ATC-nivå inom vald/valda ATC-grupper.
3.1.2 Rekvisitioner och Totalt
Samma urvalsmöjligheter som för Recept bortsett från att DR90% inte kan väljas och inget
urval kan göras avseende befolkningsunderlag (vid verksamhetsurval), kön och
åldersgrupp(er).
2014-06-16
8
3.2 Kloka råd
Följsamheten till några Kloka råd kan utvärderas med hjälp av indikatorer. Resultatet för
varje klokt råd redovisas i en egen rapport. I varje rapport finns det aktuella kloka rådet
formulerat, det finns uppgift om hur den korresponderande indikatorn är beräknad och det
finns en länk till motiveringstexten på Janusinfo. Receptunderlaget vid verksamhetsurval är
recept till rikets befolkning.
Varje rapport visar utvecklingen för indikatorn över tid (aktuellt år och tre år bakåt). På
befolkningsnivå och för husläkaruppdrag visas även en jämförelse med andra
områden/husläkaruppdrag av indikatorns värde de senaste 12 månaderna.
Värden för de kloka råden visas även i en sammanfattande tabellen på den egna
verksamhetens startsida.
Observera att det för närvarande inte finns någon uppgift om totalt antal behandlade
patienter eller antal, för indikatorn relevanta, behandlade patienter, t.ex. antal patienter
med diagnosen X.
3.3 Övriga mått
Följsamheten till några indikatorer som liksom de kloka råden kan beräknas utifrån
försäljning mot recept. Flera av de övriga måtten har tidigare varit Kloka råd.
Receptunderlaget vid verksamhetsurval är recept till rikets befolkning.
Resultatet för varje mått redovisas i en egen rapport. Varje rapport visar utvecklingen för
indikatorn över tid (aktuellt år och tre år tillbaka i tiden) samt jämförelse med andra
områden/verksamheter/specialiteter. Värdena presenteras månadsvis och för kvotmått
presenteras både andel (%) och absoluta tal.
3.3.1 Indikatorgenerator
Indikatorgeneratorn ligger som en underrapport till Övriga mått och ger möjlighet att skapa
en egen indikator att tillämpa på receptdata. Täljare och nämnare (eller enbart täljare) anges
i rapporturvalet genom att skriva in en eller flera ATC-koder. Om flera koder skrivs in
summeras resultaten av dem. ATC-koder kan anges på valfri ATC-kodsnivå.
Rapporten visar utvecklingen för indikatorn över vald tidsperiod. På befolkningsnivå och för
vårdcentraler/husläkarmottagningar och husläkaruppdrag visas även en jämförelse med
andra av indikatorns värde de senaste 12 månaderna i vald period.
Om både täljare och nämnare anges beräknas kvoter som anges i procent i
resultatdiagrammen. Om endast täljare anges får man resultatvärden på befolkningsnivå per
1000 invånare och för husläkaruppdrag erhålls resultatvärden per 1000 listade. Om endast
täljare anges får man automatiskt resultaten enligt R12 (i enlighet med Kloka rådrapporterna). R12 innebär att för varje månad visas ett ackumulerat värde av de senaste 12
månaderna.
2014-06-16
9
Följande parametrar finns tillgängliga för urval:
Alternativa menyval
Ange ATC-koder: Täljaren
Valbara alternativ
(tom)
Ange ATC-koder: Nämnaren (valfritt)
(tom)
Periodstart
Periodslut
ååååmm
ååååmm
Ange referenslinje (valfritt)
(tom)
Målet är att användningen ska
öka/minska (valfritt)
Måttenhet
Öka
Minska
Totalbelopp
DDD
SLL-kostnad
Receptposter
Antal förpackningar
Alla
SLL (endast boende i SLL)
Alla
Kvinna
Man
Alla
0-6. 7-14, 15-44, 45-64, 65-74, 75-84,
85+
Befolkningsunderlag
Kön
Åldersgrupper
Rapporten visar/kommentar
Flera ATC-koder kan anges, separerade
med kommatecken
Flera ATC-koder kan anges, separerade
med kommatecken
201001 är default
Aktuell månad innevarande år är
default
En röd linje läggs in i
resultatdiagrammet vid angett värde
Eventuellt urval styr endast
diagramtexten
Kan väljas för verksamheter
Inget urval av kön
Inget urval av åldersgrupp(er)
Urval av flera åldersgrupper kan ske
genom att hålla ned [Ctrl] och
samtidigt klicka på önskade grupper.
3.4 Topplistor / Största ökning/minskning
Rapporten beskriver vilka substanser som står för de största andelarna, största ökningen
eller största minskningen med avseende på vald måttenhet. Två tidsperioder kan väljas för
jämförelse.
3.4.1 Recept
Följande parametrar finns tillgängliga för urval:
Alternativa menyval
Rapporttyp
Valbara alternativ
Topplista
Största ökningen
Största minskningen
Periodstart
Periodslut
Jämförelseperiod, start
ååååmm
ååååmm
åååå-1mm
Jämförelseperiod, slut
åååå-1mm
Kloka Listan
Kloka Listan ÅÅÅÅ
Kloka Listan ÅÅÅÅ-1
osv.
Totalbelopp
DDD
SLL-kostnad
Receptposter
Antal förpackningar
Måttenhet
2014-06-16
Rapporten visar/kommenterar
Topplista över vilka substanser som står för den största andelen av
vald måttenhet.
Topplista över vilka substanser som står för den största ökningen
av vald måttenhet.
Topplista över vilka substanser som står för den största
minskningen av vald måttenhet.
Januari innevarande år är default
Aktuell månad innevarande år är default
Januari föregående år är default. Det är lämpligt att välja samma
månad som för periodstarten men annat år som start för
jämförelsen.
Innevarande månad föregående år är default. Det är lämpligt att
välja samma månad som för periodslutet men annat år som slut
för jämförelsen.
Aktuell Kloka Listan är default
10
Befolkningsunderlag
Alla/Boende i SLL (endast vid
Alla
verksamhetsurval)
SLL
Kön
Alla
Kvinna
Man
Alla
0-6, 7-14, 15-44, 45-64, 6574, 75-84, 85+
Nej
Åldersgrupper
Visa föregående års data
i graf?
Ja
Ange ATC-koder
(tom)
Uthämtade läkemedel förskrivna till rikets befolkning från vald
verksamhet inkluderas
Uthämtade läkemedel förskrivna till Stockholms läns befolkning
från vald verksamhet inkluderas
Inget urval av kön
Inget urval av åldersgrupp(er)
Urval av flera åldersgrupper kan ske genom att hålla ned [Ctrl] och
samtidigt klicka på önskade grupper.
Endast data för vald period visas i grafen, 20 substanser
presenteras.
Data för vald period + jämförelseperiod visas i grafen, 6 substanser
presenteras.
Möjlighet att själv skriva in en eller flera ATC-koder på valfri nivå.
Flera koder separeras med kommatecken. Visar substanser på 7ställig ATC-nivå inom vald/valda ATC-grupper.
3.4.2 Rekvisitioner
Samma urvalsmöjligheter som för Recept bortsett från andra måttenheter samt att inget
urval kan göras avseende befolkningsunderlag (vid verksamhetsurval), kön och
åldersgrupp(er).
Alternativa menyval
Måttenhet
Valbara alternativ
Belopp
DDD
Antal förpackningar
Rapporten visar/kommenterar
Fakturerat belopp
3.4.3 Totalt
Samma urvalsmöjligheter som för Recept bortsett från andra måttenheter samt att inget
urval kan göras avseende befolkningsunderlag (vid verksamhetsurval), kön och
åldersgrupp(er).
Alternativa menyval
Måttenhet
Valbara alternativ
Belopp
DDD
Antal förpackningar
Rapporten visar/kommenterar
3.5 Trendrapporter
Rapporten anger kostnads- eller volymutveckling över tid för alla läkemedel eller vald
läkemedel/läkemedelsgrupp, per månad för innevarande år och fem år tillbaka. Rapporten
visar dessutom den procentuella fördelningen mellan aktuella
läkemedel/läkemedelsgrupper under tidsperioden.
Trendrapporten är främst lämpad för att följa upp utvecklingen av enskilda läkemedel eller
läkemedelsgrupper över tid.
Observera att vid uppföljning av kostnader för upphandlade läkemedel inköpta via rekvisition
över tid kan resultatet bli missvisande. Anledningen är att från och med 2010 dras
upphandlingsrabatten direkt på priset för rekvisitionsläkemedel och läkemedlet får ett så
kallat nettopris. Tidigare år har beställande enhet betalat fullt pris och eventuella
upphandlingsrabatter har betalats tillbaka i efterskott.
2014-06-16
11
3.5.1 Recept
Följande parametrar finns tillgängliga för urval:
Alternativa menyval
Ange ATC-koder
Ange substans som fritext
Valbara alternativ
(tom)
(tom)
Periodstart
Periodslut
Periodtyp
ååååmm
ååååmm
Absoluta tal
Rullande 12 (R12)
Ackumulerade tal
Delsummeringsnivå
Ingen
ATCKOD 1-ställig
Måttenhet
Befolkningsunderlag
Alla/Boende i SLL (endast vid
ATCKOD 3-ställig
ATCKOD 4-ställig
ATCKOD 5-ställig
ATCKOD 7-ställig
Produkt
Form
Totalbelopp
DDD
SLL-kostnad
Receptposter
Antal förpackningar
Alla
verksamhetsurval)
SLL
Kön
Alla
Kvinna
Man
Alla
0-6, 7-14, 15-44, 45-64, 6574, 75-84, 85+
Åldersgrupper
Rapporten visar/kommenterar
Flera ATC-koder kan anges, separerade med kommatecken.
Flera substanser kan anges, separerade med kommatecken.
Obs! Tänk på att vissa substanser har flera olika ATC-koder pga.
att den har flera användningsområden.
200901 är default
Aktuell månad innevarande år är default
Varje månadsvärde i grafen är ett ackumulerat värde av de
senaste 12 månaderna. Om ett för kort intervall väljs i
periodurvalet (<12 månader) får man ett felmeddelande.
Datat som presenteras i grafen är ackumulerade värden månad för
månad.
Visar utvecklingen för läkemedel summerat.
Om flera ATC-koder/substanser har angivits visas en summering av
dessa.
A, B etc., summa totalt. Kan inkludera ev. ej detaljspecificerade
extemporeberedningar inom hela ATC-gruppen, främst för
sjukhusbruk.
A01, A02 etc.
A01A, A03A etc.
A01AA, A01AB etc.
A01AB03, A01AB04 etc.
Specificerat samtliga produkter inom vald ATC-grupp
Summerat tillgängliga beredningsformer inom vald ATC-grupp
Uthämtade läkemedel förskrivna till rikets befolkning från vald
verksamhet inkluderas
Uthämtade läkemedel förskrivna till Stockholms läns befolkning
från vald verksamhet inkluderas
Inget urval av kön
Inget urval av åldersgrupp(er)
Urval av flera åldersgrupper kan ske genom att hålla ned [Ctrl] och
samtidigt klicka på önskade grupper.
Resultat presenteras i två grafer:
1. Linjediagram med utveckling per ATC-kod/produkt etc. per månad i vald måttenhet.
2. Linjediagram med procentuell fördelning per ATC-kod/produkt etc. per månad i vald
måttenhet.
Under graferna presenteras uppgifter om eventuella urval, de arbetsplatskoder som ligger
till grund för rapporten samt kodförklaringar.
3.5.2 Rekvisition
Samma urvalsmöjligheter som för Recept bortsett från andra måttenheter samt att inget
urval kan göras avseende befolkningsunderlag (vid verksamhetsurval), kön och
åldersgrupp(er).
Alternativa menyval
Måttenheter
2014-06-16
Valbara alternativ
Belopp
Rapporten visar/kommenterar
Fakturerat belopp
12
DDD
Antal förpackningar
3.5.3 Totalt
Samma urvalsmöjligheter som för Recept bortsett från andra måttenheter samt att inget
urval kan göras avseende befolkningsunderlag (vid verksamhetsurval), kön och
åldersgrupp(er).
Alternativa menyval
Måttenheter
Valbara alternativ
Belopp
DDD
Antal förpackningar
Rapporten visar/kommenterar
Fördjupad analys
Den Excel-tabell som erhålls genom Excel-export av linjediagrammet för absoluta tal (1)
erbjuder mycket goda möjligheter till strukturerad analys av utvecklingen över tid liksom
status. Det kan vara lämpligt att välja 7-ställig ATC-nivå i rapporten och sedan i fortsatt
analys splittra upp tabellens 7-ställiga koder i till exempel 3-ställig, 4-ställig och 5-ställig
nivå. Analysen kan ske till exempel genom att använda Autofilter eller genom överföring till
pivottabell. Om Period läggs som kolumner i pivottabellen kan månaderna lätt grupperas i
år och kvartal vilket ger fördelar, inte minst vid grafisk presentation av resultatet.
3.6 Kostnad/Volym per terapiområde
Urval kan endast göras avseende periodstart och periodslut, samt av befolkningsunderlag vid
verksamhetsurval. Rapporten består initialt av ett diagram per måttenhet med totalsumman
för vald period samt för motsvarande period en, två och tre år bakåt i tiden.
Följande måttenheter finns:
Recept, verksamhetsnivå
DDD
Totalbelopp
SLL-kostnad
Receptposter
Antal förpackningar
1
Recept, befolkningsnivå
DDD/TID
2
Totalbelopp/TIN
2
SLL-kostnad/TIN
2
Receptposter/TIN
2
Antal förpackningar/TIN
Rekvisition, verksamhetsnivå
DDD
Belopp
Förpackningar
Totalt
DDD
Belopp
1
DDD/TID = DDD per tusen invånare och dag
2
/TIN = per tusen invånare
Staplarna i diagrammen är klickbara och leder till nästa nivå. Varje nivå i ett diagram
representerar en nivå i ATC-kod systemet och visar samtliga ATC-koder inom nivån. Den
lägsta tillgängliga nivån är produktnivån. Förklaringar till ATC-koder saknas i denna rapport,
2014-06-16
13
främst av utrymmesskäl. Analys bör ske med ATC-register som stöd. (Se Fass Vårdpersonal
→ ATC-register. Där kan man även ladda hem registret i PDF-format.)
Observera att utrymmet på diagramaxlarna är begränsat och på de lägre nivåerna finns det
endast plats för några av posterna på kategoriaxeln. För att se fullständigt kategorinamn
samt värde för en stapel – för muspekaren över den, så kallad ”rollover”.
3.7 Läkemedel per ålder & kön
Rapporten beskriver kostnad och volym för önskad ATC-grupp/kod fördelat på ålder och kön
för en vald period. Rapporten kan endast användas för recept eftersom ålder och kön inte
finns kopplat till rekvisitioner.
Följande parametrar finns tillgängliga för urval:
Alternativa menyval
Periodstart
Periodslut
Åldersgrupper
Kön
Måttenhet
Vid verksamhetsurval
Valbara alternativ
ååååmm
ååååmm
Alla
0-6, 7-14, 15-44, 45-64, 6574, 75-84, 85+
Alla
Kvinna
Man
DDD
Totalbelopp
SLL-kostnad
Receptposter
Antal förpackningar
Vid befolkningsurval
ATC-grupper
Ange ATC-koder
Rapporten visar/kommenterar
Januari innevarande år default
Aktuell månad innevarande år är default
Inget urval av åldersgrupp(er)
Urval av flera åldersgrupper kan ske genom att hålla ned [Ctrl] och
samtidigt klicka på önskade grupper.
Inget urval av kön
DDD/TID
Belopp/TIN
SLL-kostnad/TIN
Recept/TIN
Antal förpackningar/TIN
Alla
Samtliga 3-ställiga ATCkoder
(tom)
DDD/TID = DDD per tusen invånare och dag
Belopp/TIN = belopp per tusen invånare
Urval av flera ATC-grupper kan ske genom att hålla ned [Ctrl] och
samtidigt klicka på aktuella grupper
Möjlighet att själv skriva in en eller flera ATC-koder på valfri nivå.
Flera koder separeras med kommatecken.
Resultat presenteras i en graf. Vald måttenhet visas på x-axeln och på y-axeln visas kvinnor
och män indelade per åldersgrupp. I diagrammet finns en linje som motsvarar medelvärdet
för urvalet.
3.8 Totalöversikt
Rapporten ska ge en ekonomisk sammanfattning över läkemedelsförskrivningen. Den
beskriver de totala kostnaderna för recept och rekvisitioner, fördelning mellan bas- och
specialläkemedel, största ökningar och minskningar i totalbelopp (recept+rekvisitioner) samt
största totalbelopp (recept+rekvisitioner) på substansnivå (ATC 7).
2014-06-16
14
Urval kan endast göras avseende periodstart och periodslut. Data för vald period jämförs
med data från samma period föregående år. Vid verksamhetsurval är befolkningsunderlaget
alla patienter.
3.9 Antibiotika
Rapporten är framtagen i samarbete med STRAMA1 Stockholm. De verkar för en rationell
antibiotikaanvändning och arbetar bland annat med att följa upp hur husläkarverksamheter
med husläkaruppdrag förskriver antibiotika. Rapporten består av tre stycken underrapporter
som har direkt koppling till de nationella riktlinjerna kring antibiotikaanvändning:



Totalt antal antibiotikarecept – Nationellt mål på landstingsnivå är 250 recept per
1000 invånare
Luftvägsantibiotika – Nationellt mål på landstingsnivå är att 80 % av
luftvägsantibiotika till barn 0-6 år ska vara PcV
Urinvägsantibiotika till kvinnor – Nationellt mål på landstingsnivå är att minst 90 %
av urinvägsantibiotika till kvinnor 18-79 år ska vara icke-kinoloner (nitrofurantoin,
pivmecillinam och trimetoprim)
Resultat presenteras genom ett antal diagram. Vilka diagram som visas i respektive
underrapport beror av grundurvalet (befolkning eller verksamhet). Vidare skiljer det för två
olika typer av verksamheter; de som har listade patienter samt de som inte har det. För
befolkningsområden och husläkarverksamheter anges resultatet per 1000 invånare
respektive per 1000 listade patienter. För husläkarverksamheter görs även jämförelse med
närliggande verksamheter.
Resultaten kan presenteras som R12 (rullande 12), vilket innebär att för varje månad visas
ett ackumulerat värde av de senaste 12 månaderna. I dessa fall anges R12 i anslutning till
diagrammet. I annat fall, om inget anges, presenteras värdena som utfall per månad.
3.10 Jämförelser
Rapporten ger möjlighet att göra jämförelser ur olika perspektiv (som väljs initialt i
vänstermenyn). Ur ett befolkningsperspektiv kan jämförelser göras mellan kommuner
och/eller stadsdelar (endast recept). Ur ett verksamhetsperspektiv kan jämförelser göras
mellan vårdcentraler/husläkarmottagningar, valfria vårdenheter i EK, uppdrag samt mellan
ett eget urval av koder. De poster man vill ha med i jämförelsen markeras i den vänstra listan
och läggs till i den högra.
1
Strategigruppen för Rationell Antibiotikaanvändning och Minskad Antibiotikaresistens
2014-06-16
15
Beroende på vad som jämförs kan man välja mellan ett antal olika mått för recept,
rekvisition och totalt. Vid jämförelser av uppdrag-husläkarverksamhet finns uppgift om antal
listade och mått kan fås beräknat per listad, t.ex. totalbelopp/listad och DDD/listad.
Urval kan även göras av period, befolkningsunderlag (alla eller boende i SLL), kön och
åldersgrupp(er) samt ATC-koder. Resultat presenteras genom ett diagram och en tabell.
3.11 Läkemedel till äldre
Regeringen och Sveriges kommuner och landsting har ingått en överenskommelse om en
sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Denna rapport har tagits fram för
att möjliggöra uppföljning av läkemedelsindikatorerna i den överenskommelsen. Rapporten
består av tre stycken underrapporter, en per indikator.
Resultat presenteras genom ett diagram med andel (%) och ett diagram med antal individer
för respektive täljare och nämnare, per kvartal över tid. Indikatorerna och hur de är
beräknade redovisas nedan samt i respektive rapport, där även ATC-koder redovisas.
 Andel personer 75+ som har olämpliga läkemedel
Indikatorn beräknas enligt följande: (Antal personer 75+ som har fått olämpliga läkemedel,
recept eller dosrecept) / (Totalt antal personer 75+ som har humanläkemedel ATC1-grupp AV, recept eller dosrecept)
Olämpliga läkemedel omfattar långverkande bensodiazepiner, läkemedel med betydande
antikolinerga effekter, tramadol och propiomazin. Värden för dessa grupperingar visas
tillsammans med totalvärdet för indikatorn (i diagram 1 och 2).
 Andel personer 75+ som har läkemedel mot psykos
Indikatorn beräknas enligt följande: (Antal personer 75+ med läkemedel mot psykos exklusive
litium, recept eller dosrecept) / (Totalt antal personer 75+ som har något läkemedel, recept
eller dosrecept)

Andel personer 75+ med recept som har NSAID
Indikatorn beräknas enligt följande: (Antal personer 75+ med minst ett receptköp av NSAID
exklusive glukosamin) / (Totalt antal personer 75+ med minst ett receptköp)
3.12 Vem förskriver/rekvirerar? (kräver särskild behörighet)
Rapporten lämnar information om vilka arbetsplatser (arbetsplatskoder) eller vilka
specialiteter som förskrivit recept som köpts ut av en viss läkemedelsgrupp, ett visst
läkemedel eller en viss produkt* samt vilka kundnummer/GLN-koder eller vilka specialiteter
som rekvirerat ett visst läkemedel/produkt. Rapporten avser hela länet oavsett eventuella
urval och är endast tillgänglig för särskilt behöriga inom SLL.
* Observera att utbytbara läkemedel kan ha blivit utbytta vid expedition på apotek.
2014-06-16
16