April - Patientnämnden

Transcription

April - Patientnämnden
Förvaltningens månadsbrev
2013-04-26
Nr 4
Gisela Rosenquist, Milana Kapfält och besökare.
Foto: Louise Skantze
Sammanträde med nämnden i
Södertälje. Den 25 april hade vår
nämnd sammanträde vid Södertälje
sjukhus. Vi gjorde en informationsinsats liknande dem vi tidigare gjort vid
Norrtälje sjukhus och Södersjukhuset.
Under dagen bemannade vi entrén och
samtalade med besökare och personal.
Sammanträdet med nämnden inleddes
med intressant information från sjukhusdirektör Mikael Runsiö. Södertälje
sjukhus står inför spännande utmaningar då landstingsfullmäktige beslutat om både ny- och ombyggnation som
ska säkerställa en modern och ändamålsenlig akutsjukvård för framtiden.
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Inför besöket hade Länstidningen i
Södertälje skrivit om att vi skulle informera besökare om vår verksamhet.
Nämnden beslutade denna gång i
-
ett principärende angående
svårigheter att få teckentolkar
till döva och hörselskadade
-
en återföring om ett principärende angående problem med
att få psykiatrisk vård.
En redovisning från Capio vårdcentral i
Farsta anmäldes för nämndens kännedom.
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
Träff med kommunikationschefen vid Landstingets ömsesidiga försäkringsbolag (LÖF). Vi
har träffat Helena Olsson som är ny
kommunikationschef vid LÖF. Hon är
intresserad av vår verksamhet då vi har
en del gemensamma beröringspunkter.
hus presenterade sin forskning om
hantering av risker för återfall efter
rättpsykiatrisk vård.
Ordförandeträff. Den 15 april bjöd
vår nya ordförande Eva Lannerö in
ordförandena i storstadsregionerna för
gemensam planering av en kommande
presidiekonferens i Göteborg under
november.
Information om Nationella patientöversikten (NPÖ). Den 9 april
fick förvaltningen besök av Niklas
Engelhart som informerade om NPÖ.
Niklas är projektledare för SLLs anslutning till NPÖ och för införande i
vårdverksamheterna. NPÖ gör det
möjligt för behörig vårdpersonal att
med patientens samtycke ta del av
journaluppgifter som registrerats hos
andra vårdgivare. Detta kommer att
underlätta samordning av vårdinsatser
och ge en helhetsbild av patienten, vilket ger ett bättre beslutsunderlag för
diagnos, behandling och uppföljning.
Regionkonferens i Nyköping. Den
17 – 18 april deltog jag och några medarbetare vid en regionkonferens för
tjänstemän från patientnämnderna i
Mellansverige som anordnades i Nyköping. Tema för dagarna var ”Våld i
nära relationer” och ”Jämställdhet”.
En representant från Karsuddens sjuk-
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Regionkonferens i Nyköping.
Foto: Staffan Blom
Möte med Socialstyrelsen. Den 24
april besökte vi tillsammans med patientnämnden på Gotland Socialstyrelsen för att redovisa våra årsrapporter
för 2012. Från Socialstyrelsen deltog
tjänstemän från både tillsynen och enheten för enskilda klagomål (EK). Från
och med 1 juni ingår båda dessa i den
nya myndigheten Inspektionen för
vård och omsorg (IVO).
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
Informationsinsatser. Den 22 april
träffade vi samverkansrådet för
pensionärsorganisationerna. Även vid
denna sammankomst gavs information
om vår årsrapport som vi ser att det
finns ett stort intresse av. Vår handläggare Mats Haapanen informerade om
ärenden som rör hörselvård.
Danderyds sjukhus chefsdag,
Ann-Britt Sällman och Louise Skantze
Foto: Karin Melin Norlander
Samverkan med pensionärsorganisationerna.
Foto: Louise Skantze
Sedan föregående månadsbrev har vi
även hunnit träffa psykiatrienheten vid
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,
ortopedmottagningen vid Södersjukhuset, medicinska sekreterare inom
psykatrin, psykiatrin i Södertälje, politisk programberedning för barn, unga
och kvinnor, politisk tandvårdsberedning, Capio psykiatri, AISAB, heldygnsvården för Enskede-ÅrstaVantör, hjärt- och lungsjukas förening i
Huddinge, medverkat vid utbildning
inom psykiatrin samt vid Danderyds
sjukhus chefsdag.
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Patientsäkerhetskonferens i
London. I april var ordförande Eva
Lannerö, ersättare Ulla-Liza Blom och
handläggare Christina Hegefjärd i
London på konferensen International
Forum on Quality and Patient Safety in
Health Care. Under tre dagar träffades
3 500 deltagare från 44 länder för att
fokusera på patientsäkerhet. Många
deltagare var från Sverige, som också
presenterade flera intressanta postrar.
Det gavs tillfälle att lyssna på fantastiska föreläsare som bl a Donald
Berwick och Maureen Bisognano, men
också många spännande informella
samtal.
Ulla-Liza Blom och Eva Lannerö.
Foto: Christina Hegefjärd
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
Ärendeutveckling. Fram till den 10
april inkom 1 724 ärenden, vilket var
elva procent fler än samma period
föregående år. Klagomål på psykiatrisk
vård och specialistvård utanför akutsjukhusen ökade med 24 respektive
22 procent.
För den psykiatriska vården sågs ett
ökat antal ärenden rörande vård och
behandling respektive journal och sekretess. Specialistvård utanför sjukhus
omfattar många olika verksamheter
med olika inriktning. Störst ökningar
sågs för specialiteterna ortopedi och
kirurgi.
Stödpersonsverksamheten. Vårens introduktionsutbildningar för nya
stödpersoner är nu i full gång. Ett intressant och uppskattat inslag i utbildningen är en patient som berättar om
sin sjukdom och sina kontakter med
vården. Eftersom vi har brist på manliga stödpersoner i Södertälje med omnejd har vi annonserat både i Södertäljeposten och i Länstidningen.
Brandutbildning. Det var tre år sedan vi senast hade brandutbildning. Därför var
det dags igen. Som vanligt inleddes utbildningen med en teoretisk del för att sedan
övergå till praktiskt arbete genom att släcka en brand. Så nu är vi uppdaterade igen!
Brandutbildning.
Staffan Blom
Förvaltningschef
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
_____________________________________________________
Redaktör: Louise Skantze, e-post: [email protected], tel: 08-690 67 20
Patientnämndens månadsbrev utkommer med 11 nummer per år och ges ut av nämndens förvaltning.
Månadsbrevet riktar sig till verksamheter i vården, förtroendevalda, patientnämnder i Sverige, övriga
förvaltningar i landstinget med flera intresserade. Månadsbrevet finns att hämta från patientnämndens
hemsida www.patientnamndenstockholm.se, men det går också att anmäla sig för en prenumeration.
Ansvarig utgivare: Förvaltningschef Staffan Blom.
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se

Similar documents