Maj - Patientnämnden

Transcription

Maj - Patientnämnden
Förvaltningens månadsbrev
2013-05-24
Nr 5
Landstingsfullmäktige den 14 maj 2013
Foto: Louise Skantze
Patientnämndens årsrapport i
Landstingsfullmäktige. Den 14 maj
anmäldes vår årsrapport i fullmäktige.
Nämndens ordförande Eva Lannerö
(KD) informerade om innehållet i rapporten. Därefter intog vår vice ordförande Inger Ros (S) talarstolen och
efter detta fortsatte debatten med flera
talare som ville kommentera innehållet
i rapporten. Några av förvaltningens
tjänstemän var förstås på plats.
Nätverksträff för tjänstemän på
SKL 14 maj. Vid denna träff var
tjänstemän från landets samtliga patientnämnders förvaltningar närvaPatientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
rande. På agendan fanns bland annat
en lägesrapport från styrgruppen för
gemensam handläggningsprocess samt
pilotarbetet med ett nytt gemensamt
sätt att registrera ärenden. Vidare diskuterade vi nätverkets roll när det gäller stödpersonsverksamheten och en
gemensam databas för patientnämnderna. Interncontroller Lillemor
Humlekil presenterade preliminära
resultat från det projekt som rör
patientupplevd vårdskada som vi i
Stockholm genomfört. Agneta Calleberg Lönnemo redovisade arbetsläget i
patientmaktsutredningen (se nästa
stycke).
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
Patientmaktsutredningen. Agneta
Calleberg Lönnemo är förvaltningens
expert i patientmaktsutredningen. Utredningen ska bland annat föreslå hur
patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården kan
stärkas. Den 31 januari 2013 kom ett
delbetänkande gällande ny patientlag.
Utredningen arbetar nu vidare med att
föreslå en modell för systematisk insamling och bearbetning av patientberättelser i klagomåls- och anmälningsärenden, en likvärdig och jämlik
tillgång till vård av god kvalitet samt
framtagande av en ny lag om hälsooch sjukvårdens organisation. Det sista
expertmötet med utredningen hölls
den 22 maj. Betänkandet kommer att
presenteras den 30 juni.
Stödpersonsverksamheten. Vi är
inne i ett skede där vi kommer att ta
ytterligare steg mot kvalitetsförbättringar i arbetsprocessen. Det handlar
bland annat om att göra förändringar i
databasen och förbättra rapportdelen.
Efter att vi annonserat i tidningar i
Södertälje har vi fått flera nya ansökningar om att bli stödperson. Vi har
därför ordnat med en extra utbildning
för blivande stödpersoner som kommer
att hållas i slutet av maj och början av
juni. Efter en kraftig nedgång av stödpersonsförordnanden i början av året
har det den senaste månaden kommit
in många ansökningar om att få en
stödperson. Samtidigt håller förvaltningen på att sammanställa de yttranden vi fått in från den psykiatriska
tvångsvården med anledning av den
tidigare nedgången. Den 16 maj hade vi
ett möte med ledningen för den rättspsykiatriska vården där vi diskuterade
uppkomna problem och klargjorde
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
fortsatta former för samverkan. Vi har
även varit ute och informerat EnskedeÅrsta-Vantörs psykiatri om stödpersonsverksamheten.
Informationsinsatser. Som vanligt
är flitigt vi ute och informerar och senast har vi:
-
deltagit i Hälso- och sjukvårdsförvaltningens vårdgivarmöte
informerat vid utbildning för utländska läkare,
informerat vid Sophiahemmets
sjuksköterskeskola
informerat vid Socialpsykiatri i
Farsta
informerat Hörselskadades riksförbund i Stockholm.
Dessutom har vid haft nöjet att ha
patientvägledarna från sjukhusen
på besök där vi fick tillfälle att
diskutera gemensamma frågeställningar.
Besök av patientvägledarna på sjukhusen.
Foto: Louise Skantze
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
HIV - förebyggande arbete och
utmaningar i patientmötet. Vår
handläggare Louise Skantze har deltagit i ett mycket intressant seminarium
om hiv. Smittskyddsläkare Åke
Örtqvist var moderator och inledde
seminariet som arrangerades av det
regionala rådet för STI/hiv-prevention
i Stockholms län. Dagen handlade om
den svenska hiv-epidemin, Sesams
migrantprojekt och förändringar i
riskbeteende bland personer som
injicerar. En kvalitativ studie om hinder för hiv-testning i den migrerade
befolkningen i Etiopien och Eritrea
presenterades också. Seminariet avslutades med en paneldiskusson där AnnMarie Sjöblom, verksamhetschef för
Rissne vårdcentral, Birgitta Rydberg
(FP), landstingsråd och Monica Lindell
Olsson, enhetschef vid Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, medverkade.
På bild: Smittskyddsläkare Åke Örtqvist
och med dr överläkare Veronica Svedhem
Karolinska universitetssjukhuset
Foto: Louise Skantze
För den psykiatriska vården ökade
klagomålen på vård och behandling
med 32 procent. Specialistvård utanför
sjukhus omfattar många olika verksamheter med olika inriktning. Störst
ökning sågs för specialiteterna kirurgi
och ortopedi.
Nya handläggare vid förvaltningen. Gunilla Larsdotter börjar heltid
hos oss den 1 juli och efterträder
Katarina Eveland som går i pension vid
halvårskiftet. Gunilla har arbetat hos
oss till och från senaste åren, bland
annat med att kvalitetssäkra och följa
upp stödpersonsverksamheten.
Gunilla, som är sjuksköterska, har
arbetat länge inom vården i ledande
positioner och varit anställd vid Socialstyrelsens tillsynsavdelning.
På bild: Gunilla Larsdotter
Foto: Louise Skantze
Ärendeutveckling: Fram till den 5
maj inkom 2 250 ärenden, vilket var 12
procent fler än samma period föregående år. Klagomål på psykiatrisk vård
och specialistvård utanför akutsjukhusen ökade med 20 procent vardera.
För akutsjukhus och primärvård sågs
endast marginella ökningar.
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se
Den 1 september börjar Bianca Billing
Werner arbeta heltid. Bianca är också
sjuksköterska och arbetar idag inom
transplantationsverksamheten vid Karolinska Universitetssjukhuset. Vi hälsar Gunilla och Bianca varmt välkomna
till oss !
Staffan Blom
Förvaltningschef
_____________________________________________________
Redaktör: Louise Skantze, e-post: [email protected], tel: 08-690 67 20
Patientnämndens månadsbrev utkommer med 11 nummer per år och ges ut av nämndens förvaltning.
Månadsbrevet riktar sig till verksamheter i vården, förtroendevalda, patientnämnder i Sverige, övriga
förvaltningar i landstinget med flera intresserade. Månadsbrevet finns att hämta från patientnämndens
hemsida www.patientnamndenstockholm.se, men det går också att anmäla sig för en prenumeration.
Ansvarig utgivare: Förvaltningschef Staffan Blom.
Patientnämndens förvaltning
Box 17535, 118 91 Stockholm
Hornsgatan 15
Telefon 08-690 67 00
Fax 08-690 67 18
E-post [email protected]
www.patientnamndenstockholm.se