Kurskatalog våren 2015

Transcription

Kurskatalog våren 2015
På kurs med
våren 2015
Lafa – enheten för sexualitet och hälsa är Stockholms läns landstings metodoch kunskapscentrum för personer som arbetar med sex och samlevnad.
Inom Stockholms län vill vi skapa förutsättningar för att människor ska ha
beredskap och kunskap så att de inte drabbas av sexuell ohälsa. Målet för Lafas
verksamhet är att förebygga hiv och andra sexuellt överförda infektioner, oönskade
graviditeter och att främja sexuellt välbefinnande. Lafa arbetar med utbildning,
stöd, service och information. Vi vänder oss till personer som i sitt arbete eller på
sin fritid når våra målgrupper som är ungdomar, unga vuxna, personer med
utländsk bakgrund, män som har sex med män samt patienter inom hälso- och
sjukvården.
Hej!
Välkomna till en spirande kursvår tillsammans med
oss på lafa. Vi har som vanligt en härlig blandning av
kurser i vårens kursutbud.
Vi vill gärna rekommendera dig att anmäla dig till
introduktionskursen En eftermiddag om
metoder. Kursen vänder sig i första hand till dig
som inte tidigare har arbetat så mycket med sex och
samlevnad, men jag tror att även ni andra kan ha stor
glädje av att få inspiration till att använda nya metoder
i sex- och samlevnadsarbetet.
Mer utförlig information om alla kurser och seminarier
ligger på lafas hemsida, www.lafa.nu/kurser, där
du också kan anmäla dig.
Besök gärna vårt fina bibliotek lusthuset. Där kan du
läsa och förkovra dig, boka träff med dina kollegor,
dricka en kopp kaffe och förbereda dina sex- och
samlevnadslektioner. lusthuset är öppet varje
måndag och fredag kl 13–16.
Om du vill ha kontinuerlig information från lafa kan du
prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Beställ på www.lafa.nu.
Med vänlig hälsning,
Thérèse Juvall
Skol- och utbildningsansvarig
Thérèse Juvall
Frågor om kurserna besvaras av
Thérèse Juvall,
tel 08-737 35 49, [email protected]
Mimmi Andersson,
tel 08-737 35 36, [email protected]
ulrica zwenger
Observera att våra grundkurser och
introduktionskursen är kostnadsfria!
Välkommen till Lafas Lusthus!
Fatburen,
Västgötagatan 2
I Lusthuset finns:
n 2 000 boktitlar inom områdena hiv och
aids, STi, sex och samlevnad,
reproduktiv hälsa, barn, ungdom,
kulturmöten med mera.
n Filmer.
n Broschyrer, affischer och
metodmaterial.
n Tidskrifter som rör hiv och aids,
prevension, sexuell och reproduktiv
hälsa, sexologi med mera.
ÖPPETTIDER:
Öppet hus måndagar och fredagar, kl 13–16.
Vill du besöka lusthuset på andra tider eller om du har frågor,
kontakta: Mimmi andersson,
tel 08-737 35 36, [email protected]
Mycket mer om sex och samlevnad
finns på Lafas sajter:
www.lafa.nu
www.frågachans.nu
www.säkraresex.se
Om du vill ha kontinuerlig information från
Lafa kan du prenumerera på Lafas nyhetsbrev.
Beställ nyhetsbrevet på www.lafa.nu
Vi som jobbar på Lafa
gunilla neVeS eKMan
enhetschef,
tel 08-737 35 51,
[email protected]
MiMMi anDerSSOn
administration, lusthuset
tel 08-737 35 36,
[email protected]
MarTa HanSSOn
BOcangel
ungdomsmottagningsfrågor,
hälso- och sjukvårdsfrågor,
tel 08-737 35 39,
[email protected]
lOTTa HaSSelBerg (vik)
Målgruppen personer
med utländsk bakgrund,
abortstatistik, frågelåda
säkraresex.se,
tel 08-737 35 38,
[email protected]
KarOlina HÖÖg
(föräldraledig)
Målgruppen personer
med utländsk bakgrund,
abortstatistik, frågelåda
säkraresex.se,
tel 08-737 35 38,
[email protected]
elin jacOBSSOn
Målgruppen unga vuxna,
regional samordnare för
hiv/STi-prevention Stockholm
och gotland, metodböcker,
tel 08-737 35 40,
[email protected]
MarTina junSTrÖM
redaktör insikt, webbredaktör
lafa.nu, säkraresex.se,
tel 08-737 35 41,
[email protected]
THérèSe juVall
Skol- och utbildningsansvarig, webbredaktör
frågachans.nu,
tel 08-737 35 49,
[email protected]
claeS SjÖSTeDT
ekonomi och administration,
tel 08-737 35 50,
[email protected]
Hanna ÅDin
redaktör insikt,
webbredaktör lafa.nu,
säkraresex.se,
tel 08-737 35 57,
[email protected]
liS-Marie KanOn
Målgruppen män som har
sex med män, studiebesök,
tel 08-737 35 42,
[email protected]
rOBerT panTzar
informatör, press,
marknadsföring, kampanjer
tel 08-737 35 37,
[email protected]
Stockholms läns landsting
Västgötagatan 2,
Box 175 33, 118 91 Stockholm.
Tel 08-737 35 50, fax 08-737 36 40.
VÅren 2015
KURSER 2
Kurser våren 2015
Viktigt att veta
l anmälan till vårens kurser kan göras via
talongen på sidan 8 eller direkt på
www.lafa.nu/kurser.
l Vårens metod- och fördjupningskurser kostar
500 kronor för heldag och 250 kronor för
halvdag. introduktionskursen och grundkurserna är gratis. Kursdeltagare som
inte meddelat återbud kommer att
debiteras 500 kronor. Kursavgifter för
övriga landet, se respektive kurs.
l lafas kurser erbjuds i första hand
sökanden från Stockholms län och
region gotland.
i mån av plats välkomnar vi även andra deltagare.
En eftermiddag om metoder
INTRODUKTIONSKURS
Torsdag 26 mars kl 13–16.30
i de nya läroplanerna lgr 11 och lgy 11 ges utrymme för
skolan att på ett helt nytt sätt arbeta med frågor som rör
sexualitet och samlevnad. Fler ämnen än tidigare är
berörda, exempelvis bild, idrott och hälsa och religion.
Den här kursen vänder sig till dig som vill få en introduktion och inspiration kring nya metoder.
FÖR VEM?
För lärare, elevhälsopersonal och fritidspersonal i
Stockholms län och region gotland.
INNEHÅLL
n Min roll i sex-och samlevnadsundervisningen.
n Vad ska undervisningen innehålla?
n Genomgång av praktiska och pedagogiska
metoder.
n Pröva på och träna hur du kan använda dem
i sex- och samlevnadsarbetet.
KURSLEDARE
Thérèse Juvall,
socionom, skol- och utbildningsansvarig på lafa,
redaktör för www.frågachans.nu.
Erik Centerwall,
sexualupplysare och författare.
nÄr?
Torsdag 26 mars kl 13–16.30.
Var?
Se kallelse!
KOSTnaD
ingen kursavgift i Stockholms län och region
gotland. Övriga landet 750 kr exkl moms.
anMÄlan
anmäl senast 12 mars.
använd talongen på sidan 8 eller anmäl dig på
www.lafa.nu.
Vill Du VeTa Mer?
Thérèse juvall, tel 08-737 35 49,
[email protected]
Mimmi andersson, tel-737 35 36,
[email protected]
VÅren 2015
KURSER 3
Fakta och perspektiv på ungdom,
sexualitet och hiv/aids
GRUNDKURS
Tisdag och onsdag 17–18 mars kl 8.30–16.30
Två grundläggande dagar i lafas utbildningsverksamhet
och en önskvärd bas för vårt övriga kursutbud.
FÖR VEM?
Kursen riktar sig till dig i Stockholms län och region
gotland som arbetar med och/eller är intresserad av
sex- och samlevnadsfrågor. Du arbetar professionellt
eller ideellt med ungdomar, kanske i skolan, på fritidsgården, i invandrarföreningen, på ett militärförband eller
en ungdomsmottagning.
Kursen är två heldagar i föreläsningsform.
INNEHÅLL
aTT arBeTa FÖreBygganDe
MeD HÄlSOFrÅgOr
Thérèse Juvall,
socionom, skol- och utbildningsansvarig på lafa,
redaktör för www.frågachans.nu.
SexualiTeT i TOnÅren MeD SÄrSKilT FOKuS pÅ
unga Tjejer
Sandra Dahlén,
sexualupplysare och författare.
aSpeKTer pÅ unga MÄnS SexualiTeT
Olle Waller,
sexualupplysare, frågelåda säkraresex.se.
SexuellT ÖVerFÖrDa inFeKTiOner
Karolina Höög,
barnmorska, arbetar med målgruppen personer
med utländsk bakgrund på lafa, frågelåda
säkraresex.se.
ung OcH HBT
Eva Hansson,
terapeut, Stockholm.
nÄr?
Tisdag och onsdag 17–18 mars kl 8.30–16.30.
Var?
Se kallelse!
KOSTnaD
ingen kursavgift i Stockholms län och region
gotland. Övriga landet 3 000 kr exkl moms.
anMÄlan
anmäl senast 3 mars.
använd talongen på sidan 8 eller anmäl dig på
www.lafa.nu.
Vill Du VeTa Mer?
Thérèse juvall, tel 08-737 35 49,
[email protected]
Mimmi andersson, tel-737 35 36,
[email protected]
OÖnSKaDe graViDiTeTer
Marta Hansson Bocangel,
barnmorska, ansvarig för
ungdomsmottagningsfrågor på lafa.
unga, Sex OcH inTerneT
Thérèse Juvall,
socionom, skol- och utbildningsansvarig på lafa,
redaktör för www.frågachans.nu.
HiV OcH aiDS
Steve Sjöquist,
författare till flera böcker med temat hiv samt krönikör
på www.hiv.se.
nOrMKriTiSK peDagOgiK
Renita Sörensdotter,
fil dr, genusvetenskap, Stockholms universitet.
aTT praTa Sex MeD ungDOMar
MeD annan KulTurell/
eTniSK BaKgrunD Än Din egen
Magnus Silfverstolpe,
rektor, Blackebergs gymnasium,
sexualupplysare.
VÅren 2015
KURSER 4
ulrica zwenger
Fråga chans –
sex och samlevnad för 10–13-åringar
GRUNDKURS
Onsdag och torsdag 22–23 april kl 9–16
Välkommen till en tvådagars grundkurs som innehåller
teoretiska föreläsningar, praktiska och pedagogiska
metoder och fördjupad kunskap i sex- och samlevnadsarbetet. Du får också tillfälle att prova på en del av de
metoder som finns i metodpärmen ”Fråga chans – sex
och samlevnad för 10–13-åringar”.
FÖR VEM?
För lärare, elevhälsopersonal och fritidspersonal i
Stockholms län och region gotland som arbetar med
10–13-åringar.
nÄr?
Onsdag och torsdag 22–23 april kl 9–16.
Var?
Se kallelse!
KOSTnaD
ingen kursavgift i Stockholms län och region
gotland. Övriga landet 3 000 kr exkl moms.
anMÄlan
anmäl senast 8 april.
använd talongen på sidan 8 eller anmäl dig på
www.lafa.nu.
Vill Du VeTa Mer?
Thérèse juvall, tel 08-737 35 49,
[email protected]
Mimmi andersson, tel-737 35 36,
[email protected]
INNEHÅLL
n Hur kan man arbeta med sex och samlevnad
bland 10–13-åringar?
n Vad är det som skiljer ”mellanstadiebarn”
från tonåringar?
n Hur ser sexualiteten ut och vilka uttryck tar den sig
i den här åldersgruppen?
n Vilka frågor har barnen?
n Hur påverkar den fysiska utvecklingen och
kroppsuppfattningen självkänslan?
n Vad är det som händer i glappet mellan den fysiska
och sociala mognaden?
n Hur kan vi planera och organisera undervisningen?
Kursen innehåller teoretiska föreläsningar, praktiska och
pedagogiska metoder samt ger tillfälle till diskussion och
samtal.
KURSLEDARE
Thérèse Juvall,
socionom, skol- och utbildningsansvarig på lafa,
redaktör för www.frågachans.nu.
Erik Centerwall,
sexualupplysare och författare.
VÅren 2015
KURSER 5
Kropp och sexualitet
– en kurs i sex och
samlevnad för dig
som möter personer
med utländsk
bakgrund
FÖRDJUPNINGSKURS
Onsdag 15 april kl 8.30–16.30
FÖR VEM?
Kursen vänder sig till dig i Stockholms län och region
gotland som arbetar med eller är intresserad av sexoch samlevnadsfrågor och möter personer med utländsk
bakgrund.
INNEHÅLL
Kursen behandlar bland annat frågor kring ordens laddning och värderingar samt frågor om likheter och olikheter
när det gäller syn på sexualitet i Sverige jämfört med
andra länder.
nÄr?
Onsdag 15 april kl 8.30–16.30.
Var?
Se kallelse!
KOSTnaD
500 kr exkl moms i Stockholms län och region
gotland. Övriga landet 1 500 kr exkl moms.
anMÄlan
anmälan senast 2 april.
använd talongen på sidan 8 eller anmäl dig på
www.lafa.nu.
Vill Du VeTa Mer?
Thérèse juvall, tel 08-737 35 49,
[email protected]
Mimmi andersson, tel-737 35 36,
[email protected]
FÖRELÄSARE
Karolina Höög,
barnmorska, arbetar med målgruppen personer
med utländsk bakgrund på lafa, frågelåda säkraresex.se
Magnus Silfverstolpe,
rektor, sexualupplysare.
KURSLEDARE
Olle Waller,
sexualupplysare, frågelåda säkraresex.se.
Daniel Foxhage,
socionom och sexualupplysare.
”Den bästa kondomen är den
som kommer på”
METODKURS
Tisdag 21 april kl 13–16.30
Välkommen till en inspirerande och kreativ eftermiddag
där kondomen står i fokus.
FÖR VEM?
För dig som arbetar med ungdomar i Stockholms län
och region gotland och som vill diskutera
”säkrare sex”-frågor.
INNEHÅLL
eftermiddagen innehåller arbete i helgrupp och smågrupper, diskussioner och praktiska övningar.
KURSLEDARE
Olle Waller,
sexualupplysare, frågelåda säkraresex.se.
Daniel Foxhage,
socionom, sexualupplysare.
nÄr?
Tisdag 21 april kl 13–16.30.
Var?
Se kallelse!
KOSTnaD
250 kr exkl moms i Stockholms län och region
gotland. Övriga landet 750 kr exkl moms.
anMÄlan
anmäl senast 7 april. använd talongen på
sidan 8 eller anmäl dig på www.lafa.nu.
Vill Du VeTa Mer?
Thérèse juvall, tel 08-737 35 49,
[email protected]
Mimmi andersson, tel-737 35 36,
[email protected]
VÅren 2015
KURSER 6
Smittspårning för primärvårdspersonal
GRUND- OCH FÖRDJUPNINGSKURS
i Smittskyddslagen är det lagstadgat att det krävs särskild
kompetens för att få utföra smittspårning vid positiv STi.
Sesamenheterna vid Karolinska universitetssjukhuset
(Sesam city och Huddinge), Danderyds sjukhus och
Södersjukhuset erbjuder tillsammans med Smittskydd
Stockholm grund- och fördjupningskurser i smittspårning
vid STi.
ANMÄLAN SAMT MER INFORMATION
OM INNEHÅLL, PLATS OCH HÖSTENS KURSER:
www.sexosam.info, under fliken
Vårdgivare, Kurser och utbildningar.
Vill du veta mer?
Frågor om grund- och fördjupningskurserna i smittspårning besvaras av utbildningsledarna vid respektive enhet:
rOBerT ValSinger,
kurator och utbildningsledare Sesam Huddinge,
Karolinska universitetssjukhuset,
08-585 870 21,
[email protected]ka.se
Ola auguSTSSOn garpHage,
kurator och utbildningsledare,
Sesam city, tel 08-22 75 07,
[email protected]
MOna anDerSSOn eng,
kurator och utbildningsledare
Sesam city, tel 08-22 75 05
[email protected] .se
liSa gulBranDSen,
kurator och utbildningsledare, Sesam Danderyd,
Danderyds Sjukhus, tel 08-123 572 15,
[email protected]
Karl nOrwalD,
kurator och utbildningsledare Sösam, Södersjukhuset,
tel 08-616 25 50,
[email protected]
För dig som arbetar inom hälso- och sjukvården!
på Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset på Sesam city på Barnhusgatan 20
och Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, finns det Sesamenheter. (Sesam är en förkortning av sex och
samlevnad). enheterna har dels specialistmottagning, Sesammottagning, men också ett uppdrag att utbilda
primärvårdens personal i frågor om hiv/aids, övriga sexuellt överförda infektioner, smittspårning, preventivmedel
och oönskade graviditeter. Därför finns det på enheterna utbildningsledare anställda som regelbundet anordnar
utbildningar främst för primärvården i sina respektive geografiska områden.
UTBILDNINGSLEDARE
Ola
auguSTSSOn
garpHage
Kurator och
utbildningsledare,
Sesam city,
tel 08-22 75 07,
[email protected]
karolinska.se
MOna
anDerSSOn
eng
Kurator och
utbildningsledare,
Sesam city,
tel 08-22 75 05,
[email protected]
liSa
gulBranDSen
Kurator och
utbildningsledare,
Sesam Danderyd,
Danderyds Sjukhus,
tel 08-123 572 15,
[email protected]
ds.se
rOBerT
ValSinger
Kurator och
utbildningsledare,
Sesam Huddinge,
Karolinska
universitetssjukhuset,
08-585 870 21,
[email protected]
karolinska.se
Karl nOrwalD
Kurator och
utbildningsledare,
Sösam,
Södersjukhuset,
tel 08-616 25 50,
[email protected]
sodersjukhuset.se
VÅren 2015
KURSER 7
Välkommen att anmäla dig här!
ANMÄLNINGSBLANKETT
l Du kan också anmäla dig på
www.lafa.nu/kurser.
Faxa på 08-737 36 40 eller skicka blanketten till
lafa, Box 175 33, 118 91 Stockholm.
l anmäl dig bara till en kurs på varje
anmälningsblankett. Behöver du fler, kopiera!
Kursnamn
l Om du har gått en lafa-kurs tidigare, ange ditt
kundnummer på anmälningsblanketten.
Kundnumret hittar du på den högra delen av adressetiketten på tidningen insikt.
l Beskriv gärna hur du arbetar med sex och
samlevnad och vilka ditt arbete riktar sig till.
Kursdatum
namn
Kundnummer
yrke
arbetsplats
arbetsplatsens adress
Se högra delen av adressetiketten på inSiKT!
BOx
postnummer
Ort
postnummer
Ort
Fakturaadress
BOx
e-post OBligaTOriSKT
Telefon
Mobiltelefon
Har du sökt kursen tidigare?
Har du deltagit i någon av grundkurserna:
”Fakta och perspektiv på ungdom, sexualitet och hiv/aids”,
”Fråga chans – sex och samlevnad för 10–13-åringar”?
ja
nej
ja
nej
Hur arbetar du med sexualitet och samlevnad?
VÅren 2015
KURSER 8
Mars
3 mars
Sista anmälningsdag: Fakta och perspektiv på ungdom, sexualitet och hiv/aids
17–18 mars
Fakta och perspektiv på ungdom, sexualitet och hiv/aids
12 mars
26 mars
April
2 april
7 april
8 april
15 april
21 april
22–23 april
Sista anmälningsdag: en eftermiddag om metoder
En eftermiddag om metoder
Sista anmälningsdag: Kropp och sexualitet – en kurs i sex och samlevnad för
dig som möter personer med utländsk bakgrund
Sista anmälningsdag: ”Den bästa kondomen är den som kommer på”
Sista anmälningsdag: Fråga chans – sex och samlevnad för 10–13-åringar
Kropp och sexualitet – en kurs i sex och samlevnad för dig som
möter personer med utländsk bakgrund
”Den bästa kondomen är den som kommer på”
Fråga chans – sex och samlevnad för 10–13-åringar
!
ulrica zwenger
Gå på kurs hos