Faktablad om Lustgasdestruktion

Transcription

Faktablad om Lustgasdestruktion
INFORMATION FAKTA
GODA EXEMPEL
ÖVRIGA KLIMATÅTGÄRDER
KLIMP – KLIMATINVESTERINGSPROGRAM
FEBRUARI 2011
Utsläppen av lustgas minskar
med Stockholms läns landstings
världsunika anläggning
Stockholms läns landsting var först i Sverige och i världen med en anläggning som
bryter ned lustgas som använts inom vården. Därmed blir det möjligt att minska de
diffusa utsläppen av en mycket aggressiv växthusgas.
INFORMATION
FAKTA
Lustgas har drygt 300 gånger starkare klimatpåverkande effekt än koldioxid.
Därför finns det all anledning att samla ihop den lustgas som används, till exempel i samband med förlossningar.
Stockholms läns landsting installerade i december 2004 en anläggning vid
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge. Anläggningen spjälkar upp lustgasen
i kväve och syre, och bryter ned uppemot 97 procent av den lustgas som tillförs.
Anläggningen var den första av sitt slag i Sverige och i världen och finansierades
delvis med bidrag från klimatinvesteringsprogrammet Klimp.
Stockholms läns landsting har nu anläggningar på samtliga fem förlossningssjukhus i länet och målet är att utsläppen av lustgas under 2011 är 75 procent
lägre än under 2002.
UNDER INFORMATION
FAKTA PRESENTERAR
NATURVÅRDSVERKET
FAKTA I OLIKA FRÅGOR
POSITIVA EFFEKTER PÅ MILJÖ OCH EKONOMI
•Destruktionsanläggningen omvandlar insamlad lustgas till syrgas och kvävgas.
•Utsläppen av lustgas har minskat från drygt 33 ton år 2002 till knappt 19
ton år 2009. Omräknat till så kallade koldioxidekvivalenter motsvarar det en
minskning från drygt 10 000 till 5 900 ton.
•Anläggningen har under perioden 2005–2008 destruerat i snitt 2,1 ton lustgas
per år, men den har kapacitet för mer.
Foto: Anette Andersson/Stockholms läns landsting
INFORMATION FAKTA
GODA EXEMPEL
ÖVRIGA KLIMATÅTGÄRDER
KLIMP – KLIMATINVESTERINGSPROGRAM
FEBRUARI 2011
ISBN: 978-91-620-8503-2
GENOMFÖRANDE
En anläggning för destruktion av lustgas, Anesclean-SW, installerades i december
2004 i anslutning till förlossningsavdelningen vid Karolinska Universitetssjukhuset
i Huddinge. Tekniken kommer från den japanska leverantören Showa Denko KK.
Genom så kallade dubbelmasker på förlossningssalarna kan man samla in
den lustgas barnaföderskan andas ut. Gasen leds till anläggningen, och förstörs
med hjälp av hög värme och en katalysator.
Anläggningen kräver el motsvarande 35 kWh per kilo destruerad lustgas.
En snabb teknikutveckling gör att nya anläggningar med samma teknik sänker
motsvarande elbehov till 5–10 kWh.
POTENTIAL OCH FRAMTIDA NYTTA
Det finns andra gaser än koldioxid som är klimatpåverkande växthusgaser. I
många fall har de en starkare klimatpåverkan per utsläppt mängd än vad koldioxid har. För att kunna nå klimatmålen är det viktigt att utsläppen också av
dessa gaser reduceras.
Intresset för anläggningen har varit stort och en rad andra landsting har följt
efter. I dag finns det ett dussin anläggningar runt om i landet.
VARFÖR ETT GOTT EXEMPEL
Projektet är världsunikt och visar att det går att fånga upp och förstöra stora delar av den lustgas som
annars sprids från vården. Liknande teknik fanns visserligen tidigare, men detta är första gången som den
används i en fullskaleanläggning för lustgas. Projektet har drivit på en teknikutveckling som gör anläggningen avsevärt mer energieffektiv.
MER INFORMATION
Kontakt:
Projektet på webben:
Anna Linusson,
www.sll.se/miljo
Stockholms läns landsting,
www.sll.se/lustgas
08-737 25 00, [email protected]
Johanna Borgendahl,
Stockholms läns landsting,
08-737 25 00, [email protected]
Entreprenörer/utförare:
Landstingsstyrelsens förvaltning (SLL Miljö).
Showa Denko KK levererade anläggningen.
IVL Svenska Miljöinstitutet AB genomförde
utvärderingar av anläggningen.
Mer information om Goda exempel:
www.naturvardsverket.se/mir
www.naturvardsverket.se/godaexempel
FAKTA
Klimp Stockholms läns landsting 2003
Åtgärd 2.0
Miljöinvestering: 4,5 Mkr
Bidrag: 1,2 Mkr
Kaigan tbk (315863)
Naturvårdsverket 106 48 Stockholm. Besöksadress: Stockholm - Valhallavägen 195, Östersund - Forskarens väg 5 hus Ub, Kiruna - Kaserngatan 14.
Tel: +46 8-698 10 00, fax: +46 8-20 29 25, e-post: [email protected] Internet: www.naturvardsverket.se Beställningar Ordertel: +46 8-505 933 40,
orderfax: +46 8-505 933 99, e-post: [email protected] Postadress: CM-Gruppen, Box 110 93, 161 11 Bromma. Internet: www.naturvardsverket.se/bokhandeln