NORGE OG KINA - Chris Rynning

Transcription

NORGE OG KINA - Chris Rynning
Norge og Kina
Hva tenker norsk næringsliv i omstilling om
Norge’s relasjon til Kina?
Juni 2015
ChrisRynning.com
Independent China Research and Investment Advice
Norge og Kina
Hva tenker norsk næringsliv i omstilling om Kina?
Norsk økonomi er i omstilling etter et år med fallende oljepris og reduserte investeringer i
oljerelatert industri. Kina representerer den desidert største andelen av global BNP vekst og
har gått forbi USA i økonomisk størrelse målt etter kjøpekraftsparitet. Som største forbruker
av olje, gass og mange andre naturressurser er Kina blitt en av Norges økonomiske premissgivere. Det som skjer i Kina har utvilsomt store konsekvenser og ringvirkninger for norsk
økonomi.
Undersøkelsen “Norge og Kina -Hva tenker norsk næringsliv i omstilling om Kina?” antyder et norsk næringsliv som er bekymret over de ulemper som påføres norsk økonomi som
følge av manglende politisk samarbeid med Kina. Utdrag fra undersøkelsen viser at:
• 83% mener at det er “tildels eller svært ødeleggende” for deres konkurransesituasjon at
norske næringspolitiske delegasjoner ikke kan dra til Kina.
• 91% mener at det er “ganske eller svært ødeleggende” for deres konkurransesituasjon at
Kinesiske næringspolitiske delegasjoner ikke kommer til Norge.
• 100% mener at en manglende dialog med Norge’s største direkte og indirekte kunde er
dels eller svært ødeleggende” for norsk næringsliv.
“til-
• 100% av de spurte mener Norge ville vært mer effektiv i å hjelpe Kina i en bærekraftig
politisk og økonomisk retning ved å ha normale politiske relasjoner.
Observasjon
Vi observerer at at omstillingen i Norsk økonomi skjærper behovet for en normalisering av
forholdet til verdens nest største økonomi.
Norsk politisk og økonomisk ledelse bør vurdere nye grep for å bedre posisjonen for konkurranseutsatt norsk næringsliv i forhold til vår største direkte og indirekte kunde.
Et normalisert politisk forhold oppfattes å kunne gi Norge større muligheter til å hjelpe Kina
med en bærekraftig utvikling.
Om undersøkelsen
Undersøkelsen ble gjennomført mellom 20-26. Juni 2015. 40 ledere og sentrale ansatte i
bedrifter med aktivitet i eller i relasjon til Kina ble spurt og 23 svar ble innhentet ved bruk av
en “online” undersøkelse.
Undersøkelsen var anonym og vi kjenner ikke identitet bak de ulike svarene. Svakheter ved
undersøkelsen er mange, innkludert liten deltagelse; få spørsmål; de som er spurt kan ha
forutintatte oppfatninger og svarene tilhører enkeltinivider og ikke “bedrifter”.
Liten deltagelse gjør at undersøkelsen er sensitiv for enkeltsvar og er ikke representativ for
hele norsk næringsliv. En større undersøkelse må til for å “konkludere” og vi har derfor valgt
ordet “observere” istedetfor å konkludere. Få spørsmål medfører at mange nyanser blir borte
og vi føler det er vanskelig å generalisere over undersøkelsen, selv om nettopp det er vanskelig å unngå når vi skal oppsummere.
En annen svakhet med undersøkelsen er at kun personer/selskap med eksisterende aktivitet/relasjon til Kina er spurt. Det er derfor mulig at de som ikke har direkte relasjoner til Kina
tenker annerledes en de spurte. På den annen side er presumptivt svarene interessante
nettopp fordi de kommer fra personer med kunnskap eller erfaringer i forhold til Kina.
En bredere og dypere undersøkelse ville vært å anbefale mer rettet mot bedrifter både i
Norge og Kina. Vi vil ellers sterkt anbefale de undersøkelsene og rapportene som Innovasjon
Norge (Beijing) har gjort i forhold til norsk næringsliv og Kina.
Om ChrisRynning.com
ChrisRynning.com drives av Chris Rynning, Partner i Staur Asset Management AS. Chris har
operert fra Beijing og Tokyo i over 15 år og har ledet flere børsnoterte selskap fra Asia. Han
er en ofte benyttet kommentator i ulike media og konferanser spesielt relatert til fremvoksende marked og teknologi.
Chris er gründer av Mojob.no og partner i Staur, et private equity selskap med med utgangspunkt i Trondheim.
www.chrisrynning.com
ChrisRynning.com