Referat fra møte i Studentparlamentet 02.09.2015

Transcription

Referat fra møte i Studentparlamentet 02.09.2015
Referat fra møte i Studentparlamentet UiT
– Norges arktiske universitet 02.09.2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Sosialistisk Studentlag
Bendik Storvik Nilsen
Ina Marie Ruud Guttulsrød
Sosialdemokratiske studenter
Kari Ripel Eie
Morten Antonsen
Maia Gartland Hoff
Pedagogisk liste
Aleksander Lyngstad
Moderat Liste
Kristoffer Wilhelmsen
Kristian Wangsfjord
Vegard Heiberg
Kristin Fjellheim Eriksen
Chris Alexander Stokvik
Marte Sandslett Seland
Kamilla Fjellheim Eriksen
Grønn liste
Kristin Myrvang Gjørv
Chris André Winger
Arktisk liste
Ruben Doornebal
Finnmarksfakultetet
Trudi Svarstad
HSL
Kristiane Mauno Krystad
NT-fak
Tillman Fortmüller
Jur.fak
Synne Evensen
Det helsevitenskapelige fakultet
Stine Andersen
BFE-fakultetet
Johannes Martola
Kunstfak
Jens Solbakken
ISU
Ilia Zhakun
SSSR
Tilstede
Ja
Ja
Vara
Håvar Halvorsen (t.o.m. sak 12-1516)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Hilde Larsen
Joakim Breivik
Eirik Seeberg
Ja
Ja
Erika Ekman
Ja
Ja
Ja
Nei
Ja
Ja
Ja
25
Nei
Møtet satt klokken 17:00 med 23/25 stemmeberetigede
Mikhail Enikeev
Contents
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden.......................................................................................... 2
Sak 09-1516 Valg av ordstyrer ............................................................................................................. 2
2.Godkjenning av referater ................................................................................................................. 2
3 – 12 Orienteringer ............................................................................................................................ 3
Sak 10/1516 Møteplan for høstsemesteret ........................................................................................ 3
Sak 11/1516 Budsjett for 2015/2016 .................................................................................................. 3
Sak 12/1516 Arbeidsprogram for 2015/2016 ..................................................................................... 3
Sak 29/156 Modell for fremtidig studentdemokrati ........................................................................... 4
Sak 13/1516 Endring av tildelingsreglement....................................................................................... 4
Sak 14/1516 Valg til kontroll- og organisasjonskomiteen ................................................................... 4
Sak 15/1516 Valg til læringsmiljøutvalget ........................................................................................... 4
Sak 16/1516 Valg til museumsstyret ................................................................................................... 4
Sak 17/1516 Valg til styret i universitetsbiblioteket ........................................................................... 5
Sak 18/1516 Valg til komité for semesteravgiftsfordeling .................................................................. 5
Sak 19/1516 Valg av studentrepresentanter til strategisk utdanningsutvalg ..................................... 5
Sak 20/1516 Valg til forskningsstrategisk utvalg ................................................................................. 5
Sak 21/1516 Valg til fusjonsutvalget for studentdemokrati ............................................................... 5
Sak 22/1516 Valg til likestillingsutvalget ............................................................................................. 5
Sak 23/1516 Valg til universitetets priskomité ................................................................................... 5
Sak 24/1516 Valg til styrerepresentanter i RESULT ............................................................................ 6
Sak 25/1516 Valg av studentrepresentant i styret til SESAM ............................................................. 6
Sak 26/1516 Valg av studentrepresentant til SMS .............................................................................. 6
Sak 27/1516 Valg til skikkethetsnemnda ............................................................................................ 6
Sak 28/1516 Valg til UiTs valgstyre ..................................................................................................... 6
1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag fra Arbeidsutvalget: Sak 09-1516 flyttes til rett etter godkjenning av innkalling og dagsorden.
Sak 29-1526 flyttes til etter sak 12
Vedtak: Innkalling og dagsorden godkjent med de foreslåtte endringer
Sak 09-1516 Valg av ordstyrer
Innkomne kandidater: Silje Lundgren, Kristian Eilertsen
Vedtak: Silje Lundberg velges som ordstyrer
2.Godkjenning av referater
Vedtak: Referatene er godkjent
3 – 12 Orienteringer
Orienteringene tas til etterretning
*Joakim Breivik søker permisjon fra 18:00. Permisjonen er innvilget*
Sak 10/1516 Møteplan for høstsemesteret
Forslag fra Joakim Breivik: Listene suppleres til møtet 7. oktober
Vedtak: Møteplanen vedtas som foreslått, og det gis anledning til å supplere listene til møtet 7.
oktober
Sak 11/1516 Budsjett for 2015/2016
Vedtak: Budsjettet vedtas som foreslått
Sak 12/1516 Arbeidsprogram for 2015/2016
Endringsforslag 1, fra Marte Seland:
Nytt strekpunkt legges til etter linje 243
- Jobbe for wifi på alle studentboliger
Vedtak: Forslaget er enstemmig vedtatt
Endringsforslag 2, fra Grønn Liste:
Vil endres til skal i linje 235
For: 1,2, 3,4,5,6,14,15,16,17,18,11
Mot: 24
Avholdende: 7,8,9,10,12,13,22,23,19,20
Vedtak: Forslaget er vedtatt
Endringsforslag 3, fra Grønn Liste:
Nytt punkt der det passer under kantine
Arbeidsutvalget skal jobbe for at universitetet generelt, og kantina i særdeleshet skal redusere
mengden avfall
Vedtak: Forslaget er enstemmig vedtatt
Endringsforslag 4, fra Grønn Liste:
Nytt punkt der det passer under internasjonalisering:
Vi ønsker å tilrettelegge bedre for utveksling på alle studieretninger. Et mulig grep er her å gi
fakultetene/instituttene ansvar for å forhåndsgodkjenne emner og universiteter. Vi anser det som
hensiktsmessig at dette formaliseres og gjennomføres.
Det gjøres først en første votering.
For: 1, 2, 3, 5, 15, 14, 6, 24
Mot: 9, 10,12, 13,7 16, 22, 23
Avholdende: 8, 17, 18, 19, 20, 11, 4
Grunnet stemmelikhet gjøres det så en andre votering.
1,2, 5, 3, 15, 14, 16, 18, 24, 11
Mot: 9, 8, 7, 4, 10, 12, 13, 16, 22, 23, 20
Avholdende: 17, 19
Vedtak: Forslaget har falt
Forslag 5, fra Morten Antonsen:
I linje 85 endres «blir brukt» til «skal brukes»
For: 2, 3, 4, 5, 15, 6, 9, 8, 7, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 22, 23, 11
Mot:
Avholdende: 1, 19, 24
Vedtak: Forslaget er vedtatt
Endelig vedtak: Arbeidsprogrammet vedtas med de endringer som fremkom under møtet
Vedtaket er enstemmig
*Joakim Breivik går klokken 18:05. Det er 22/25 stemmeberettigede igjen.*
Sak 29/156 Modell for fremtidig studentdemokrati
Vedtak: Studentparlamentet vedtar vedlagt forslag til organisering av fremtidig studentdemokrati
For: 1,2,4,5,7,8,10,12,13,16,18,22,23,24,20
Mot: 11
Avholdende: 3,15,14,6,17,19
Sak 13/1516 Endring av tildelingsreglement
Vedtak: Studentunionen Studenten tas ut fra listen over søknadsberettigede organisasjoner i §4.1 i
studentparlamentets tildelingsreglement.
Vedtaket er enstemmig.
Sak 14/1516 Valg til kontroll- og organisasjonskomiteen
Kandidater: Markus Julian Blaker
Vedtak: Markus Julian Blaker velges til kontroll- og organisasjonskomiteen
Sak 15/1516 Valg til læringsmiljøutvalget
Kandidater: Hanna Bakke-Jensen, Reidun Heggen, Ruben Doornebal
Vedtak: Reidun Heggen og Ruben Doornebal velges til læringsmiljøutvalget
Reidun Heggen trekker seg fra oppnevningen.
Vedtak: Til leder av LMU velges Hanna Bakke Jensen. Som medlem av LMU velges Ruben Doornebal.
Kandidater til varaplass: Reidun Heggen, Aurora Meland
Vedtak: Som vararepresentanter til LMU velges Reidun Heggen og Aurora Meland
Sak 16/1516 Valg til museumsstyret
Kandidater: Oliver Mizero, Marius Hansen
Kandidater til vara: Chris Stokvik, Kristoffer Wilhelmsen
Vedtak: Til styret i TMU velges Oliver Mizero og Marius Hansen. Som vararepresentanter velges Chris
Stokvik og Kristoffer Wilhelmsen
Sak 17/1516 Valg til styret i universitetsbiblioteket
Kandidater: Simon Hansen, Emil Ellefsen
Varakandidater: Ruben Doornebal, Reidun Heggen
Vedtak: Til styret i universitetsbiblioteket velges Simon Hansen og Emil Ellefsen. Som
vararepresentanter velges Ruben Doornebal og Reidun Hegen.
Sak 18/1516 Valg til komité for semesteravgiftsfordeling
Kandidater: Joakim Breivik, Kristian Wangsfjord, Christoffer Diego Jakobsen, Chris André Winger,
Aurora Skagen, Kari Eie
Kandidater til varaplass: Morten Antonsen
Vedtak: Til semesteravgiftskomiteen velges Kari Eie, Aurora Skagen, Christoffer Diego Jakobsen, Chris
Winger. Som vararepresentanter velges Joakim Breivik og Morten Antonsen
Sak 19/1516 Valg av studentrepresentanter til strategisk utdanningsutvalg
Kandidater: Hanna Bakke-Jensen, Aleksander Lyngstad, Marte Seland
Kandidater vara: Reidun Heggen, Chris Winger
Vedtak: Til strategisk utdanningsutvalg velges Hanna Bakke-Jensen og Marte Seland. Som
vararepresentanter velges Reidun Heggen og Chris A. Winger
Sak 20/1516 Valg til forskningsstrategisk utvalg
Kandidater: Reidun Heggen
Kandidater til vara: Chris Winger
Vedtak: Til forskningsstrategisk utvalg velges Reidun Heggen. Som vararepresentant velges Chris
Winger
Sak 21/1516 Valg til fusjonsutvalget for studentdemokrati
Kandidater: Morten Antonsen
Vedtak: Til fusjonsutvalget for studentdemokrati velges Morten Antonsen
Sak 22/1516 Valg til likestillingsutvalget
Kandidater: Reidun Heggen, Kirsti Lydersen Mannvik
Kandidater til varaplass: Jens Rudi Solbakken, August Hansen
Vedtak: Til likestillingsutvalget velges Reidun Heggen og Kirsti Lydersen Mannvik. Som
vararepresentanter velges Jens R. Solbakken og August Hansen
Sak 23/1516 Valg til universitetets priskomité
Kandidater: Kristiane Mauno Krystad, Chris André Winger
Vara: Ruben Doornebal, Reidun Heggen
Vedtak: Til universitetets priskomité velges Kristiane M. Krystad og Chris A. Winger. Som
vararepresentanter velges Ruben Doornebal og Reidun Heggen.
Sak 24/1516 Valg til styrerepresentanter i RESULT
Kandidater: Joakim Breivik, Anders Lind, Chris Stokvik, Reidun Heggen
Vara: Jonas B. Apeland
Vedtak: Som styrerepresentanter i RESULT velges: Joakim Breivik og Chris Stokvik. Som
vararepresentanter velges Jonas B. Apeland og Anders Lind
Sak 25/1516 Valg av studentrepresentant i styret til SESAM
Vedtak: AU får myndighet til å oppnevne noen i dialog med SSSR.
Sak 26/1516 Valg av studentrepresentant til SMS
Kandidater: Kari Ripel Eie
Vara: Synne Evensen
Vedtak: Som fast representant i arbeidsgruppen for Studier med Støtte velges Kari Ripel Eie. Som
vararepresentant velges Synne Evensen.
Sak 27/1516 Valg til skikkethetsnemnda
Kandidater: Kristoffer Wilhelmsen, Erika Ekmann, Mariell Bertelsen Apeland
Vara: Synne Evensen
Vedtak: Til skikkethesnemnda velges Kristoffer Wilhelmsen og Mariell Apeland. Som
vararepresentanter velges Synne Evensen og Erika Ekman
Sak 28/1516 Valg til UiTs valgstyre
Kandidater: Steffen Haneboe
Vedtak: Til UiTs valgstyre velges Steffen Haneboe.
Møtet hevet klokken 20:14