Nominerte kandidater til kontrollkomiteen 2016-2019

Transcription

Nominerte kandidater til kontrollkomiteen 2016-2019
Vedlegg 2 – LM-sak 2/15 Valg: kontrollkomiteen
Presentasjon av nominerte til kontrollkomiteen 2016–2019
Nominasjonene presenteres med utgangspunkt i verv. Der hvor det er nominert flere kandidater til vervet, blir kandidatene presentert i alfabetisk rekkefølge.
Opplysninger om kandidater som er foreslått til flere verv, presenteres første gang nominasjonen nevnes. Deretter henvises det til dette.
Nominerte lederkandidater
Navn/fylkeslag
Fødselsår
Medl.gr.
Verv – nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av:
Lars J. Bleie
Hordaland
1948
G
Leder av Kontrollkomiteen
Medlem sentralstyret, medlem fondsstyret
Lærer grunnskolen,
ungdomstrinnet
Runar Dammen
Vestfold
1949
G
Gunnar Opstad
Rogaland
1953
FAS
Møtende varamedlem lokallagsstyret,
Fylkesnestleder, medlem av rep.skap, medlem
sentral valgkomite, fylkesstyremedlem
(ledermedlem), lokallagsleder, hovedtillitsvalgt
Kontaktperson FAS, fylkesstyret. Foretakstillitsvalgt
Helse Stavanger
Sentralstyremedlem
Rektor, lærer i alle
skoleslag + leirskole
Offiser og
befalstillitsvalgt
Spesialist i klinisk
pedagogikk
Akershus, Aust-Agder,
Finnmark, Hedmark,
Hordaland, Møre og
Romsdal, Oppland, Sogn og
Fjordane, Sør-Trøndelag,
Telemark, Troms, VestAgder, Vestfold, Østfold
Buskerud
Rogaland
1
Vedlegg 2 – LM-sak 2/15 Valg: kontrollkomiteen
Nominerte nestlederkandidater
Navn/fylkeslag
Fødselsår
Medl.gr.
Verv – nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av:
Oddny Andreassen
Hedmark
1953
VGO
Fylkesleder fram til 31.7.2015
Plasstillitsvalgt, lokallagsleder, fylkesstyremedlem,
HTV-F, nestleder, fylkesleder
Hovedlærer med
ansvar for
avdelingens økonomi,
skoleutvalg
(delansvar for
økonomi), fylkesleder
Akershus, Buskerud,
Finnmark, Hedmark.
Hordaland, Oppland,
Telemark, Troms, Vestfold
Lærer grunnskole
(b-trinn og u-trinn),
ped.veileder komm.
Østfold
Lærer videregående
skole
Møre og Romsdal,
Rogaland
Runar Dammen,
Vestfold
Se informasjon under
«Nominert som leder»
Tor Egeberg
Østfold
Kari Sletten
Nordland
John Torsvik
Hordaland
1949
G
1945
VGO
1951
G
Medlem kontrollkomiteen 2013–2015
Lokallagsleder, hovedtillitsvalgt komm. (NL Råde),
fylkesstyremedlem og nestleder (NL Østfold), UDF
Østfold: leder seksjon grunnskole,
fylkesstyremedlem
Medlem av kontrollkomitéen. Leder av
pensjoniststyret i Utdanningsforbundet Nordland
HTV/nestleder/fylkesleder. Medl. av rep.skapet.
Fylkesleder fram til 31.7.2015
Fylkesnestleder
Ungdomsskolelærer
Sogn og Fjordane
Aust-Agder, Sør-Trøndelag,
Vest-Agder
2
Vedlegg 2 – LM-sak 2/15 Valg: kontrollkomiteen
Nominerte kandidater
Navn/fylkeslag
Oddny Andreassen
Hedmark
Se informasjon under
«Nominert som nestleder»
Lars Bleie
Hordaland
Se informasjon under
«Nominert som leder»
Lars Eirik Dahlberg
Troms
Runar Dammen
Vestfold
Se informasjon under
«Nominert som leder»
Tor Egeberg,
Østfold
Se informasjon under
«Nominert som nestleder»
Trude Jacobsen
Aust-Agder
Laila-Brith Josefsen
Østfold
Fødselsår
Medl.gr.
Verv – nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av:
Aust-Agder, Møre og
Romsdal, Rogaland, Sogn
og Fjordane, Østfold
Rogaland
1982
VGO
1954
G
1952
BHG
ATV Utdanningsforbundet Breivika, Styremedlem i
Utdanningsforbundet Tromsø, Vara HTV i
Utdanningsforbundet Troms, 4. vara til styret i
Utdanningsforbundet Troms
Styremedlem i Utdanningsforbundet Breivika
4. varamedlem Aust-Agder fra 01.08.2015
Nestleder Aust-Agder til 31.07.2015
ATV Vik skole, Grimstad, Sekretær, nestleder,
lokallagsleder og HTV Grimstad, fylkesstyremedlem,
nestleder Aust-Agder kursleder Aust-Agder
Medlem lederråd i UDF Fredrikstad,
Leder seksj. bhg. UDF.
Kontaktlærer på
Kvaløysletta skole,
Lærer på Breivika vgs
og i Tromsø fengsel
siden 2010
Allmennlærer på
barnetrinnet
Buskerud
Finnmark, Oppland, VestAgder, Vestfold
Akershus, Buskerud,
Hordaland, Rogaland,
Telemark, Vest-Agder,
Vestfold
Akershus, Aust-Agder,
Buskerud, Finnmark, Møre
og Romsdal, Sogn og
Fjordane, Telemark,
Troms, Vest-Agder
Sogn og Fjordane, Østfold
3
Vedlegg 2 – LM-sak 2/15 Valg: kontrollkomiteen
Navn/fylkeslag
Åse Løvdal
Vest-Agder
Gunnar Opstad
Rogaland
Se informasjon under
«Nominert som leder»
Kari Sletten
Nordland
Se informasjon under
«Nominert som nestleder»
John Torsvik
Hordaland
Se informasjon under
«Nominert som nestleder»
Rita Ødegård
Rogaland
Fødselsår
1952
Medl.gr.
BHG
Verv – nåværende og tidligere
Gikk av som fylkesleder 31.7.2015
Landsmøtedelegat i NL og UDF, Landsstyremedlem i
NL fra 1994 til fusjonen.
Leder av Kvinneutv. i NL og medl. av forhandl.delegasjonen Stat, Styremedl. i seksj. bhg. sentralt,
Nestleder i UDF Vest-Agder 1.8.2003–1.4.2005
Fylkesleder i UDF Vest-Agder 1.4.2005–31.7.2015
Arbeidserfaring
Styrer i barnehage
Nominert av:
Hordaland
Aust-Agder, Oppland,
Telemark
Finnmark, Hordaland,
Nordland
1976
BHG
Fylkesstyremedlem., medl. kontaktforum UDF,
HTV UDF. Klepp
Akershus, Møre og
Romsdal, Troms, Vestfold,
Østfold
Oppland
4
Vedlegg 2 – LM-sak 2/15 Valg: kontrollkomiteen
Nominerte varakandidater
Navn/fylkeslag
Runar Dammen
Vestfold
Se informasjon under
«Nominert som leder»
Tor Egeberg
Østfold
Se informasjon under
«Nominert som nestleder»
Randi L Frestad
Vest-Agder
Trude Jacobsen
Aust-Agder
Se informasjon under
«Nominert som kandidat»
Thom Jambak
Buskerud
Laila-Brith Josefsen
Østfold
Se informasjon under
«Nominert som kandidat»
Gunnar Opstad
Rogaland
Se informasjon under
«Nominert som leder»
John Torsvik
Hordaland
Se informasjon under
«Nominert som nestleder»
Fødselsår
Medl.gr.
Verv – nåværende og tidligere
Arbeidserfaring
Nominert av:
Aust-Agder, Rogaland,
Troms
Finnmark, Sogn og
Fjordane
1947
1969
VGO
VGO
Nestleder UDF Farsund til 1.8.2015. Pensjonistkontakt i lokallaget og 1. ikke-møtende til fylkesstyret
Nestleder lokalt, fylkesstyremedlem og leder av
lederråd i fylket
lærer, rådgiver og
avdelingsleder i 15 år
HTV-F, Fylkesstyremedlem
ATV-F, delegat årsmøtet UDF Buskerud
Røyken vgs, adjunkt
m tilleggsutdanning
Akershus, Buskerud,
Rogaland, Troms, VestAgder, Østfold
Hordaland
Aust-Agder
Møre og Romsdal
Akershus, Buskerud, Møre
og Romsdal, Vest-Agder,
Vestfold, Østfold
Finnmark, Hordaland, Sogn
og Fjordane
5