Liste over priser 2011

Comments

Transcription

Liste over priser 2011
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Liste over priser 2015
BÆRUM KOMMUNE
INNHOLDSFORTEGNELSE
LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015............................................................. 3
SEKTORUTVALG BARN OG UNGE ............................................................................................................ 3
Barnehage – Foreldrebetaling ................................................................................................................. 3
Driftstilskudd til private barnehager ....................................................................................................... 3
Skolefritidsordning – foreldrebetaling..................................................................................................... 3
Musikk- og kulturskolen – elevavgift ....................................................................................................... 3
SEKTORUTVALG BISTAND OG OMSORG............................................................................................... 4
Skjenke-/salgsbevillinger med tilhørende prøver .................................................................................... 4
Behovsprøvd tilbud etter skole- og arbeidstid......................................................................................... 4
Transport til aktivitets-/arbeidssenter og til andre ikke lovpålagte tjenester ....................................... 4
Institusjonsopphold ................................................................................................................................... 4
Rehabiliteringstilbud................................................................................................................................. 5
Behovsprøvde tjenester ............................................................................................................................. 5
Hjelpemiddelutlån/-leie ............................................................................................................................ 5
Reisevaksinering........................................................................................................................................ 6
Tjenester uten egenbetaling ...................................................................................................................... 6
SEKTORUTVALG FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE ................................................. 7
Bærum bibliotek – purregebyr ................................................................................................................. 7
Fritidstilbud for funksjonshemmede ........................................................................................................ 7
Leie av Solknatten hytte i Vestmarka ....................................................................................................... 7
Gravminne, gravstell med mer ................................................................................................................. 7
Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon, begravelse......................................................................... 8
SEKTORUTVALG MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK ........................................................ 9
Utleie av friområder til riggområde ........................................................................................................ 9
Kjøring på kommunale skogsveier ........................................................................................................... 9
Fellingsavgifter med mer .......................................................................................................................... 9
Utleie til uteservering, torg, salgs- og standplass .................................................................................. 9
Behandlings- og forringelsesgebyr – vei/samferdsel .............................................................................. 9
Overnatting gjestebrygge........................................................................................................................ 10
Parkeringsgebyr ...................................................................................................................................... 10
Parkeringsavgifter................................................................................................................................... 10
Parkeringsavgifter – detaljer ................................................................................................................. 10
LISTE OVER PRISER FOR SELVKOSTTJENESTER............................................................................ 12
Bygge-, plan-, dele-, seksjoneringssaker, samt oppmålingstjenester .................................................. 12
Vann og avløpstjenester.......................................................................................................................... 12
Renovasjon husholdninger og næring ................................................................................................... 13
Bærum havnedistrikt ............................................................................................................................... 14
Feieavgifter.............................................................................................................................................. 14
GJELDER FLERE SEKTORUTVALG – BILLETTPRISER OG KORTTIDSUTLEIE AV
KOMMUNALE LOKALER OG ANLEGG.................................................................................................. 15
PRINSIPPER FOR KORTTIDSUTLÅN/UTLEIE AV KOMMUNALE LOKALER OG ANLEGG .................................. 15
Erstatning av skader ............................................................................................................................... 15
Utlån/-leie av fritidssentre, skoler og barnehager................................................................................ 15
Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg ........................ 15
Fordeling av eventuell ledig tid på skolene........................................................................................... 15
Økt frivillighet stimuleres ....................................................................................................................... 15
Lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag/foreninger .................................................. 16
Lokaler og anlegg til private leietakere................................................................................................. 16
1
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Kommersielle leietakere betaler markedspris ....................................................................................... 16
BILLETTPRISER .............................................................................................................................................. 17
Emma Sansehus....................................................................................................................................... 17
Bærum idrettspark og Hauger kunstisbane ........................................................................................... 17
Bad og svømmehaller – Nadderud, Berger, Hundsund, samt Emma Friskhus................................... 17
LOKALER PRIMÆRT TIL FYSISK AKTIVITET – LEIEPRISER ............................................................................ 18
Kommunale gymnastikksaler på skoler og Emma Friskhus ................................................................. 18
Kommunale basseng, svømmehaller og sansehus................................................................................. 18
Idrettsanlegg, idrettshaller, kunstis- og uteanlegg ............................................................................... 19
Utendørsbaner – arbeid etter avtale...................................................................................................... 20
LOKALER PRIMÆRT TIL KULTURARRANGEMENT – LEIEPRISER ................................................................... 21
Kulturanlegg – lokal kulturarrangør ..................................................................................................... 21
Kulturanlegg – Øvrige kulturarrangører .............................................................................................. 21
Kulturanlegg – Tanken aktivitetshus ..................................................................................................... 21
LOKALER PRIMÆRT TIL MØTER/KURS – LEIEPRISER .................................................................................... 23
Kommunegården ..................................................................................................................................... 23
Bekkestua og Sandvika bibliotek – foredragssal og møterom.............................................................. 23
Fritidssenter, skoler og barnehager – møte/kurs/arrangement ........................................................... 23
Kunnskapssenteret................................................................................................................................... 24
LOKALER PRIMÆRT TIL HØYTIDELIGE ARRANGEMENTER OG MØTEROM – LEIEPRISER ............................. 25
Rådhusets vielsesrom .............................................................................................................................. 25
Seniorsentrene ......................................................................................................................................... 25
Skui grendehus ........................................................................................................................................ 25
Wøyen gård – Bærums kulturelle storstue............................................................................................. 26
Løkkeåsveien 2 ........................................................................................................................................ 26
Sjøholmen ................................................................................................................................................ 26
LOKALER PRIMÆRT TIL MØTEROM OG OVERNATTING ................................................................................ 27
REGA – EMMA Gjestehus...................................................................................................................... 27
VEDLEGG GEBYRREGULATIV FOR 2015 .............................................................................................. 28
2
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
LISTE OVER PRISER FOR KOMMUNALE TJENESTER 2015
SEKTORUTVALG BARN OG UNGE
Barnehage – Foreldrebetaling
Kr
2013
Foreldrebetaling for oppholdstid 0–8 timer pr. uke
Foreldrebetaling for oppholdstid 9–16 timer pr. uke
Foreldrebetaling for oppholdstid 17–24 timer pr. uke
Foreldrebetaling for oppholdstid 25–32 timer pr. uke
Foreldrebetaling for oppholdstid 33–40 timer pr. uke
Foreldrebetaling for oppholdstid over 41 timer pr. uke
Søskenmoderasjon** – for 2. barn
Søskenmoderasjon** – for 3. eller flere barn
Redusert foreldrebetaling etter søknad:
50 % redusert foreldrebetaling:
620*
1 010*
1 400*
1 790*
2 190*
2 330*
30 %
50 %
640*
1 040*
1 450*
1 850*
2 260*
2 405*
30 %
50 %
640*
1 040*
1 450*
1 850*
2 260*
2 405*
30 %
50 %
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
4,5 G
kr 369 549
2.8 G
kr 229 942
4,5 G
kr 383 603
2.8 G
kr 238 686
4,5 G
kr 397 665
2,8 G
kr 247 436
01.01.15
Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt
75 % redusert foreldrebetaling:
Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt
2014
2015
Fra dato
01.01.15
(G= kr 88 370,- pr. 1. mai 2014. Justeres hvert år 1. mai)
* Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer.
** Iht. Forskrift om foreldrebetaling, § 3
Driftstilskudd til private barnehager
Kr
Ordinære barnehager, små barn
Ordinære barnehager, store barn
Familiebarnehager, små barn
Familiebarnehager, store barn
2013
2014*
2015** Fra dato
185 847
95 190
154 300
120 600
194 860
100 540
160 200
125 200
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
* Endelige tilskuddssatser for 2014 fastsettes etter kommunens avleggelse av årsregnskapet for 2014.
**Tilskuddssats for 2015 vil bli fastsatt innen 1.2.2015.
Skolefritidsordning – foreldrebetaling
Kr
Foreldrebetaling 5 dager pr. uke
Foreldrebetaling 4 dager pr. uke
Foreldrebetaling 3 dager pr. uke
Foreldrebetaling 2 dager pr. uke
Betaling for en dag, ved behov – kun ved enkelte skoler
Etter søknad:
50 % redusert foreldrebetaling:
Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt
75 % redusert foreldrebetaling:
Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt
2013
2014
2015
Fra dato
2 415
1 920
1 445
1 100
230
2 510
1 995
1 500
1 140
240
2 830
2 250
1 690
1 280
270
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
4,5G
kr 356 479
2,8 G
kr 229 942
4,5 G
kr 383 603
2,8 G
kr 238 686
4,5 G
kr 392 976
2,8 G
kr 244 518
01.01.15
01.01.15
(G= kr 88 370,- pr. 1. mai 2014. Justeres hvert år 1. mai). På Haug skole kreves ikke foreldrebetaling for elever i SFO fra 5. klasse.
Musikk- og kulturskolen – elevavgift
Kr pr. år
Elevavgift individuell opplæring
Elevavgift opplæring i grupper
Musikk fra livets begynnelse
2013
4 640
3 470
1 195
2014
4 820
3 600
1 240
2015
4 990
3 730
1 280
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
3
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
SEKTORUTVALG BISTAND OG OMSORG
Skjenke-/salgsbevillinger med tilhørende prøver
Prisene følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om
etablererprøve for serveringssted. Forskriftene justeres jevnlig ved indeksregulering.
Kr
Ambulerende skjenkebevillinger
Skjenkebevilling for enkeltanledning***
Fast skjenkebevilling** (minstebeløp)
Fast salgsbevilling** (minstebeløp)
Kunnskapsprøve
Etablererprøve
2013
2014
2015*
280
4 050
4 050
1 370
300
400
290
4 050
4 050
1 370
300
400
290
4 100
4 100
1 380
300
400
Fra dato
Iht. forskrift
Iht. forskrift
Iht. forskrift
Iht. forskrift
Iht. forskrift
Iht. forskrift
* Umiddelbar prisjustering v/forskriftsendring.
** Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere.
*** Bevillingsmyndigheten kan i særlige tilfeller bestemme at gebyret skal settes lavere. Gebyret for arrangementer ved seniorsentre og
frivillige organisasjoner, samt lokale kulturarrangementer skal sammenfalle med gebyret for ambulerende skjenkebevilling.
Behovsprøvd tilbud etter skole- og arbeidstid
Ettermiddagstilbud fra skole- og arbeidstidsslutt og til kl. 16.30. Tilbud for
utviklingshemmede som går på videregående skole / eventuelt arbeider, bor hjemme hos
yrkesaktive foreldre og derfor har behov for tilbud til foreldrene kommer fra jobb.
Kr pr. måned
Egenandel 5 dager pr. uke
Egenandel 4 dager pr. uke
Foreldrebetaling 3 dager pr. uke
Egenandel 2 dager pr. uke
Egenandel 1 dager pr. uke
Egenandel ekstra dager i skolens ferie (etter søknad)
2013
2014
820
655
495
330
170
45
2015
830
665
500
335
175
45
840
675
505
340
180
46
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Transport til aktivitets-/arbeidssenter og til andre ikke lovpålagte tjenester
Gjelder egenandel for transport til aktivitets-/arbeidssenter og andre ikke lovpålagte tilbud.
Alle brukere av kommunens ikke lovpålagte tjenestetilbud skal likebehandles med hensyn til
betaling for transport til ikke lovpålagte tilbud.
Kr pr. måned
Transport – en dag i uka
Transport – inntil 3 dag i uka
Transport – over 3 dag i uka
2013
2014
0
285
560
2015
0
290
570
0
295
580
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Institusjonsopphold
Kr
Korttidsopphold/døgn inkl. mottakspl, forskriftens maks. pris for tiden*
Korttidsopphold/døgn rehabilitering, forskriftens maks. pris for tiden*
Dagsentertilbud pr. dag inkl. transport, forskriftens maks. pris for tiden*
Langtidsopphold i institusjon, iht. forskriftens maksimalpris *
Opphold på Trygghetsavdeling/døgn
Boopphold/døgn Bjørnegård psykososiale senter
2013
137
137
72
Ja
170
140
2014
142
142
74
Ja
173
140
2015
142
142
74
Ja
175
142
Fra dato
Forskrift
Forskrift
Forskrift
Forskrift
01.01.15
01.01.15
* Umiddelbart endring v/evt. forskriftsendring. Maksimalpris for langtidsopphold på institusjon er for 2014 beregnet til kr 553 349
For opphold i Altea på CAN tilsvarer egenbetalingen forskriftens pris for korttidsopphold.
I tillegg betaler bruker for obligatorisk reiseforsikring og flybilletter beregnet etter selvkost.
4
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Rehabiliteringstilbud
Kr pr. halvår
For deltakere med inntekt over 4 G:
Styrke og balansekurs
Bassenggrupper
Slag- og parkinsongruppe:
- Saltrening
- Bassengtrening
- I sal og basseng
For deltakere med inntekt under 4G:
Styrke og balansekurs
Bassenggrupper
Slag- og parkinsongruppe:
- Saltrening
- Bassengtrening
- I sal og basseng
2013
2014
2015
Fra dato
990
1 236
1 000
1 250
1 010
1 265
515
721
1 030
550
750
1 050
560
760
1 065
515
721
550
750
560
760
515
721
721
550
750
750
560
760
760
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Behovsprøvde tjenester
Kr pr. måned
Behovsprøvd trygghetsalarm
Behovsprøvd praktisk bistand (hjemmehjelp) inkl. akutthjelp i hjemmet
Kr pr. måned i henhold til selvkostberegning:
Under 2,5 G
2,5–3 G Det betales maksimalt for 1 time pr. måned
3–4 G Det betales maksimalt for 2,5 time pr. måned
4–5 G Det betales maksimalt for 4 time pr. måned
5–6 G Det betales maksimalt for 6 time pr. måned
Over 6 G Det betales maksimalt for 8 time pr. måned
2013 2014
2015
285
289
294
0
440
440
440
440
440
0
445
445
445
445
445
0
450
450
450
450
450
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Utregnet G beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradrag. (G= kr 88 370,- pr. 1. mai 2014. Justeres hvert år 1. mai)
Hjelpemiddelutlån/-leie
Et hjelpemiddel (gjenstand/tiltak) bidrar til å redusere brukerens praktiske problemer ved å
bedre funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten og/eller lette pleien. Staten har ansvaret for
trygdefinansierte hjelpemidler ved varige behov, mens kommune har ansvaret for
hjelpemidler ved midlertidig behov (mindre enn 2 år).
Kommunen plikter kostnadsfritt å utlevere/innhente trygdefinansierte hjelpemidler hos bruker.
(Forskrift om habilitering og rehabilitering § 11 ”Hjelpemidler og ergonomiske tiltak”
pålegger kommunen å: ”… sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler...”.
Kommunen har ansvar for å holde et lager av tekniske hjelpemidler for kortvarig behov
(normalt inntil 3 måneder)).
Egenandel for hjelpemiddelutlån/-leie
Egenandel for leie av kommunale hjelpemidler pr. hjelpemiddel
Utkjøring og innhenting av kommunale hjelpemidler pr. gang
Salg av hjelpemidler – påslag for administrative kostnader
2013 2014
100
200
20 %
100
200
20 %
2015
105
210
20 %
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Oversikt over tilbud og priser er lagt ut på Bærum kommune sine internettsider:
https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Helse_og_sosial/Barum-kommunalearbeidssentre/Hjelpemiddelutlan1/
https://www.baerum.kommune.no/Temastruktur/Tjenester-a---a/Hjelpemiddelutlan/
5
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Reisevaksinering
Prisene på vaksiner er regulert i henhold til legemiddelloven, § 17 annet ledd, hvor
kommentarer sier at enhver form for fortjeneste på legemidler som brukes under behandling
av pasient, utelukkes. Det er kun adgang til å kreve utlegg dekket relatert til anskaffelsen av
det aktuelle legemiddelet. Vaksinasjonskontoret i Bærum tar et påslag på omlag 5 prosent på
de oppgitte prisene, for å dekke utgifter til sprøyter, spisser med mer i tillegg til
konsultasjonsgebyret. Oversikt over priser på de ulike vaksiner er lagt ut under
Folkehelsekontoret på Bærum kommune sine internettsider:
https://www.baerum.kommune.no/Temastruktur/Tjenester-a---a/Reisevaksinasjon/
Tjenester uten egenbetaling
Praktisk bistand; opplæring daglige gjøremål (boveiledningstjeneste), brukerstyrt personlig
assistanse (BPA), avlastning; utenfor institusjon (privat avlastning) og i institusjon, Omsorgslønn, Pleie og omsorg utenfor institusjon (hjemmesykepleie og Psykisk helsetjeneste),
Individuell plan (IP).
6
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
SEKTORUTVALG FRIVILLIGHET, IDRETT, KULTUR OG KIRKE
Bærum bibliotek – purregebyr
Kr
1. varsel – Voksne
– Barn
2. varsel – Voksne
– Barn
3. varsel – Voksne
– Barn
Gebyr for utskrivning av tapt lånekort
2013
2014
40
20
85
50
125
75
20
2015
40
20
85
50
125
75
20
40
20
85
50
125
75
20
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Fritidstilbud for funksjonshemmede
Kr
Mandagsklubben, semesteravgift
2013
2014
500
520
2015
Fra dato
540
01.01.15
Leie av Solknatten hytte i Vestmarka
Fortrinnsrett funksjonshemmede
- Helg, uten sluttrengjøring
- Midtukedøgn, uten sluttrengjøring
2013
2014
1 350
600
2015
1 400
650
1 420
660
Fra dato
01.01.15
01.01.15
Gravminne, gravstell med mer
Prisene gjelder for kommunalt tilbud, det finnes andre leverandører av tjenestene.
GRAVMINNE med mer
Gravminne i stein ferdig montert
Flytting av gravminne
Salg av gamle gravminner
Navneplate og inskripsjon
Enkel navneplate i 20 år*
Dobbel navneplate i 20 år*
Inskripsjon på navneplate pr. navn*
Inskripsjon på fellesminnesmerket i stein (40 år)
Leie av andel på fellesgravminne inkl. 4 navneplater
Forsendelse av urne
Forsendelseskostnader tillagt administrative kostnader
2013
2014
2015
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
850
5 600
6 000
875
5 762
6 165
890
5 855
5 734
4 000
1 000
1 200
700
5 900
4 000
1 030
1 235
720
5 995
4 065
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
537
553
560
01.01.15
* Tilbud i forbindelse med ny gravlund
GRAVSTELL med mer (Presisert innhold)
Gravstell inklusiv stell, luking, vanning mai/juni–sept.
Gravstell med sommerblomster, inkl. stell, luking, vanning mai/juni–sept.
Gravfond med fellesgravminne andel i fellesbeplantningen i 20 år
Høstlyng pr. stk.
17.mai-dekorasjon
Dekorasjon til allehelgensdag eller krans til jul
Utleie av blomsterkasse
2013
2014
2015
679
907
16 968
137
274
228
500
699
933
17 460
141
282
235
515
720
960
17 940
145
285
240
525
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
7
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Avgifter for bruk av gravkapell, kremasjon, begravelse
Bærum kommune har i henhold til avtale med Fellesrådet fra 1. januar 2008 overtatt ansvaret
for forvaltningen av kirkegårdene, inkludert ansvaret for å foreslå priser for tjenesten.
(Gravferdsloven § 21).
Priser eks. mva.
Leie av seremonilokaler – avdøde fra andre kommuner
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser
Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser
Leie av Bryn gravkapell, ca. 100 plasser
Kremasjon
Kremasjonsavgift*
- Kremasjonsavgift kister under 1 meter
Kremasjonsavgift – avdøde fra ande kommuner
- Kremasjonsavgift av kister under 1 meter – avdøde fra andre kommuner
Feste av grav
Festeavgift – grav pr. år
Priser inkl. mva.
Salg av urne ved kremasjon
Omlegging av aske til annen urne
2013
2014
2015
Fra dato
1 094
2 188
1 094
1 126
2 251
1 126
1 145
2 290
1 145
01.01.15
01.01.15
01.01.15
2 142
1 071
4 851
2 425
2 226
1 113
5 040
2 520
2 260
1 130
5 120
2 560
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
320
01.01.15
308
2013
317
2014
395
532
406
547
2015
415
560
Fra dato
01.01.15
01.01.15
* Kremasjonsavgiften refunderes av NAV fram til fylte 18 år
Beregningsmetode for ny grav til avdøde fra andre kommuner
Bærum kommune krever i henhold til Gravferdsloven § 6 andre ledd dekning av kostnadene
ved gravferden og feste av grav for avdøde fra andre kommuner.
Beregningsgrunnlaget er som følger:
Ordinær grav festeavgift kr 322 pr. år x 20 år = kr 6 440.
Livsledsager 2 plasser 50 % festeavgift x 20 år = kr 3 220.
Enkel urnegrav 1 plass 25 % festeavgift x 20 år = kr 1 610.
Kistegrav under 1m 50 % av festeavgift x 20 år = kr 3 220.
Avgifter – avdøde fra andre kommuner
Urnegravlegging
Kistegravlegging
Ordinær urnegrav med 4 plasser
Livsledsagergrav – 2 plasser
Enkel urnegrav – 1 plass
Ordinær kistegrav – 1 plass
Liten kistegrav – kiste under 1m
Liten kistegrav i minnelund – kiste under 1m
1 337
5 004
6 160
1 540
6 160
1 540
3 080
1 376
5 149
6 339
ny
1 585
6 339
1 585
3 169
1 415
5 290
6 440
3 220
1 610
6 440
3 220
Utgår
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
8
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
SEKTORUTVALG MILJØ, KLIMA OG KOMMUNALTEKNIKK
Utleie av friområder til riggområde
Kr eksklusive mva. Mva. vil bli lagt til prisen der det er mulig
Utleie til riggområde midlertidig deponi og lign., pr. måned
Utleie av friområde til kommersiell filminnspilling, pr. dag
Felling eller påføring av skade på trær – pr. tre
2013
21
2014
pr. m2
13 170
22
pr. m2
2 000
13 350
2015
23
Fra dato
pr. m2
2 032
13 564
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Kjøring på kommunale skogsveier
Kr
Pr. gang *
Årsavgift
2013
2014
116
564
118
572
2015
Fra dato
120
581
01.01.15
01.01.15
* Gratis etter søknad for skoleklasser/tilsvarende i forbindelse med (klasse-) turer hvor mange ferdes i skogen og hvor det er viktig å ivareta
deltagernes sikkerhet. Tjenestestedet fastsetter selv depositum for nøkkel.
Fellingsavgifter med mer
Kr *
Fellingsavgift på voksen elg
Fellingsavgift elgkalv
Avliving og bortkjøring av dyr
Leie av utstyr til fangst av levende vilt.
2013
2014
485
285
675
675
496
292
684
684
2015
Fra dato
496
292
705
710
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
* Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. Prisene blir vedtatt 01.05 hvert år og gjelder fra 01.05–30.043
Utleie til uteservering, torg, salgs- og standplass
Torghandel er i tillegg underlagt forskrifter om torghandel i Bærum.
Gebyrene er ikke mva. - pliktige
Utleie av kommunal veigrunn til uteservering
- leie pr. m2 pr. måned
Utleie av torg, salgs- og standplass *
- Gågaten pr. dag
- Jernbanepassasjen pr. dag
- Torgplass avhengig av plassering pr. måned
2013
2014
2015
Fra dato
130
130
130
80
90
2 800
80
90
2 800
80
90
2 800
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
* Ideelle organisasjoner betaler ikke leie.
Behandlings- og forringelsesgebyr – vei/samferdsel
Gebyr for graving i kommunal vei består av et behandlingsgebyr, som belastes alle gravesaker, og et forringelsesgebyr som er arealavhengig.
Gebyrene er ikke mva.- pliktige.
Behandlingsgebyr pr. søknad
Forringelsesgebyr
0–10 m2
10–20 m2
20–50 m2
Over 50 m2
2013
2014
2015
Fra dato
2 300
2 300
2 350
01.01.15
2 100
3 400
4 500
7 200
2 100
3 400
4 500
7 200
2 150
3 500
4 600
7 300
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
* Tidligere gravegebyret
9
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Overnatting gjestebrygge
Kr/døgn
2013
Overnatting gjestebrygge, maks liggetid 2 døgn
2014
150
2015
150
Fra dato
150
01.01.15
Parkeringsgebyr
Parkeringsgebyr – ikke mva. - pliktige
Parkeringsgebyr *
Tilleggsavgift *
2013
2014
500
300
2015
500
300
500
300
Fra dato
Forskrift *
Forskrift *
* Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer.
Parkeringsavgifter
Det er ulikt lovverk som gjelder for innkreving av parkeringsavgifter i private
parkeringshus, som i kommunale parkeringshus og langs offentlig/kommunal vei.
Når det gjelder parkering i parkeringshus og parkeringsplasser innenfor avgrensede områder, opererer
kommunen i et konkurranseutsatt marked og må ta hensyn til markedspriser og konkurrenter. Generelt
ligger imidlertid kommunen lavere i pris enn private aktører, og har større begrensning på avgiftstidens
lengde.
For parkering langs offentlig/kommunal vei, såkalt gateparkering, har kommunen "monopol", her tas det
ved prisfastsetting hensyn til parkeringspolitiske forhold som omløpshastighet.
Parkeringsavgifter – detaljer
Avgiftene er mva.- pliktige. Satsene nedenfor er inkl. mva.
Parkeringshus (kr/time)
BI P-hus U. etasje
BI P-hus 1. etasje
BI P-hus 2 – 4. etasje
P-hus Kinoveien 13
Kommunegården U1-U2
Brodtkorbsgate
Sandvika P-hus
Sandvika P-hus Trygdegården
P-hus Sandvika (kr/time), maks P-tid 3 timer
- Helgerudgården, 1 time gratis, deretter
- Kreditkassetaket, 1 time gratis, deretter
Parkeringsplasser (kr/time)
Løkketangen
Bekkestua v/Meglergården
Bekkestua v/biblioteket
Stabekk sentrum
Stabekk v/Storengveien 90
Høvik v/O.H. Bangs vei 11
Høvik v/Sandviksveien 14
Kadettangen v/brygga
Kadettangen v/Rådhuset
Kadettangen under E18
Kadettangen, 3 timer gratis, deretter
Høvikodden, 3 timer gratis, deretter
Lomviveien, 5 kr timen første time, deretter 10 kr timen
de neste timene, maks sats 50 kr dagen
2013
2014
2015
Fra dato
13
13
13
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
13
13
14
14
14
14
01.01.15
01.01.15
13
13
13
13
13
13
11
13
13
13
13
13
14
14
14
14
14
14
11
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
11
14
14
14
14
14
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Varierende
Varierende
01.01.15
10
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Gateparkering (kr/time), maks. P-tid 1 time
Kinoveien 13
Claude Monets allé
Vestfjordgaten
Sandviksbrua
Rådhustorget
Anton Walles vei
Willy Greiners vei
Randersgården
J. Kanitz gate
Bekkestua sentrum
Utleieplasser (kr/mnd)
Høvik v/Sandviksvn. 14
P-hus Elias Smiths vei (BI) 2. – 4. etasje
Sandvika P-hus, Kreditkassetaket
J. Kanitz gate
Sandvika P-hus Trygdegården
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
510
600
600
600
600
560
650
650
650
650
560
650
650
650
650
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
11
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
LISTE OVER PRISER FOR SELVKOSTTJENESTER
Selvkost defineres som ”den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare
eller tjeneste”, en beregningsmetode som ofte er fastsatt i lov og i stor grad finansieres av
brukernes betaling, sammen med eventuelle statstilskudd, tjenesteområdene må følge
retningslinjer utarbeidet av KRD (H2140.01.2003), samt lovverket for den enkelte tjeneste.
Bygge-, plan-, dele-, seksjoneringssaker, samt oppmålingstjenester
Etter plan- og bygningslovens § 33-1 kan kommunestyret gi forskrift om gebyr for behandling
av søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter loven
og forskrift påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret
skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Matrikkelloven gir
hjemmel for å ta gebyr for oppmålingssaker.
Gebyret for bygge-, plan, dele og seksjoneringssaker samt oppmålingstjenester varierer sterkt
med tiltakets størrelse og kompleksitet. Gebyrene er basert på en minstesats M som i 2015 er
fastsatt til 2 600 kroner. Dersom en søknad sendes inn elektronisk og/eller er uten feil er
minstesatsen M fastsatt til 2 250 kr. Minstesatsen M er økt med 4 prosent sammenlignet med
2014.
For detaljert gebyrregulativ, se vedlegg.
Vann og avløpstjenester
Årsgebyret for Vann og avløp fastsettes i henhold til selvkostberegninger.
Gebyrene er mva.- pliktige. Satsene nedenfor er ekskl. mva.
Vann
Årsavgift (kr/m3)
Tilknytningsavgift (kr/m2)
Tilknytningsavgift, Sollihøgda (kr/m2)
Tilleggsgebyr tilknytning Fornebu (kr/m2)
Avløp
Årsavgift (kr/m3)
Tilknytningsavgift (kr/m2)
Tilknytningsavgift, Sollihøgda (kr/m2)
Tilleggsgebyr tilknytning Fornebu (kr/m2)
Septikavgift
Tillegg pr. m3 over 3 m3
Avgift for levering til septikmottak (kr/m3)
Vannmålere
Vannmålere (1/2" – 1") kr/år *
Vannmålere (1" – 2") kr/år *
Vannmålere (50mm–150mm) kr/år *
Tillegg for pulsgiver *
2013
2014
2015
Fra dato
10,00
112,50
250,00
30,50
10,00
112,50
250,00
30,50
10,00
112,50
250,00
30,50
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
11,00
112,50
250,00
37,00
1 305,00
255,00
105,00
11,00
112,50
250,00
37,00
1 350,00
265,00
105,00
11,00
112,50
250,00
37,00
1 350,00
270,00
105,00
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
160,00
735,00
1 500,00
450,00
160,00
735,00
1 500,00
450,00
160,00
735,00
1 500,00
450,00
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
* Vannmålerleie gjelder kun næringseiendommer
Samlet VA-gebyr for husholdninger, eksempel: 120 m2-standardbolig (Std.bolig)
2014
Årsgebyr
Pris for std.bolig
2015
Årsgebyr
Vann
10,00
1 800
Vann
10,00
Avløp 11,00
1 980
Avløp
11,00
Samlet
3 780
Samlet
Pris for std.bolig
1 800
1 980
3 780
12
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Renovasjon husholdninger og næring
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven § 34) sier at kostnadene
skal fullt ut dekkes gjennom gebyrer. Hjemlet i Forurensingsloven har Bærum kommune
vedtatt lokal forskrift for husholdningsavfall. Årsgebyret fastsettes i henhold til H-03/14
Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (KMD).
Årsgebyret for Renovasjon (sekkerenovasjon) fastsettes i henhold til selvkostberegninger.
Gebyrene er mva.-pliktige. Satsene nedenfor er ekskl. mva.
Sekkerenovasjon
1 sekk (0,1 m3) pr. uke
2 sekker samlet pr. uke
2 sekker eller flere pr. uke – pr. sekk
Sjakttillegg
Red. sjakttillegg
Bæretillegg over 10 m
Bæretillegg over 30 m
Bæretillegg over 50 m
Bæretillegg over 100 m
Øyrenovasjon, fritidsbolig
Hjemmekompostering, reduksjon i sekkerenovasjon pr. abonnent
Nedgravde containere
3,0 m3 tømming pr. uke – årsgebyr
4,0 m3 tømming pr. uke – årsgebyr
5,0 m3 tømming pr. uke – årsgebyr
Containerrenovasjon:
0,4 m3 tømming pr. uke – årsgebyr
Leie pr. stk. – årsleie
0,6 m3 tømming pr. uke – årsgebyr
Leie pr. stk. – årsleie
0,8 m3 tømming pr. uke – årsgebyr
Leie pr. stk. – årsleie
2,5 m3 tømming pr. uke – årsgebyr
Leie pr. stk. – årsleie
6,0 m3 tømming pr. uke – årsgebyr
Leie pr. stk. – årsleie
8,0 m3 tømming pr. uke – årsgebyr
Leie pr. stk. – årsleie
15 m3 tømming pr. uke – årsgebyr
Leie pr. stk. – årsleie
Avgifter for levering av avfall til miljøstasjonen ISI
Sortert avfall 0–100 kg (minstepris)
Sortert avfall, inntil 1 000 kg (kr/tonn)
Rent lass med hageavfall (1) fra private
Rent lass hageavfall, elektro-/hvitevarer og data (3)
Rent lass med farlig avfall fra private
Leveranser til forbrenning/leveranser mer enn 1 000 kg *
- minstepris *
Rent lass med hageavfall (1) fra næring (kr/tonn)
Farlig avfall fra næring iht. anbud og statlige forskrifter
Renovasjon Fornebu (2) (Kommunedelplan 2)
Husholdningsrenovasjon pr. bolig/år
Renovasjon næringslokaler og offentlige bygg (kr/m2)
Tilknytningsgebyr avfallssuganlegg (kr/m2)
2013
2014
2015
Fra dato
2 200
4 400
2 200
440
220
750
1 300
2 400
4 800
1 500
550
2 300
4 600
2 300
440
220
750
1 300
2 400
4 800
1 550
575
2 450
4 900
2 450
440
220
750
1 300
2 400
4 800
1 550
612,5
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
29 500
39 300
49 200
30 840
41 090
51 440
33 000
44 000
55 000
01.01.15
01.01.15
01.01.15
6 300
340
9 400
420
12 600
420
24 600
690
58 000
965
61 500
1 245
89 000
2 490
6 300
340
9 400
420
12 600
420
24 600
690
58 000
965
61 500
1 245
89 000
2 490
6 700
340
10 050
420
13 400
420
24 600
690
58 000
965
61 500
1 245
89 000
2 490
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
40
40
560
560
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
1 206
1 206
80
80
240
240
Iht anbud Iht anbud
40
600
Gratis
Gratis
Gratis
1 280
80
240
Iht anbud
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
2 450
24,5
177
01.01.15
01.01.15
01.01.15
2 200
22
177
2 300
23
177
* Tidligere oppgitt inkl. mva.
1) Med hageavfall menes kvist (maks diameter 15 cm), løv og gress.
2) Renovasjonsforskrift for Bærum kommune – avfall på Fornebu
3) Leveres hageavfall, farlig avfall, elektro-, hvitevarer, data eller rene masser sammen med annet avfall, veies hele lasset og betales sortert
avfall.
13
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Bærum havnedistrikt
Havnen er selvfinansierende (Havnelovens § 23) og avgiftene økes i henhold til selvkostberegninger. Ut fra fartøyets ytre mål beregnes avgiftsgrunnlag G etter følgende formel:
G = (L+B) x D, hvor L er fartøyets største lengde i meter, B er fartøyets største bredde i meter og D er
fartøyets største dyptgående i meter (sommerdyptgående). Deretter beregnes avgiftene ved at det
fastsettes ulike satser etter størrelse i antall G.
Havneavgifter
Avgiftene er ikke mva.-pliktige.
Anløpsavgift (Havnelovens § 23 a)
G-guppering
De første
150 G
De neste
150 G
De neste
200 G
De neste
200 G
De neste
200 G
De neste
300 G
De neste
300 G
De neste
500 G
For alle over 2500 G
Minste avgift
Kaiavgift (Havnelovens § 23 b)
G-guppering
De første
150 G
De neste
150 G
De neste
200 G
De neste
200 G
De neste
200 G
De neste
300 G
De neste
300 G
De neste
500 G
For alle over 2500 G
Minste avgift
Vareavgift (kr/tonn)
Importert vare
Eksportvare
Innenriks
Leie av kai (kr/døgn)
Tilleggsavgift ISPS-havn for utenlandske båter (1)
Anløpsavgift (kr/anløp)
Timepris utover 4 timer PSFO (kr/time)
(1)
(2)
2013
2014
2015
Fra dato
1,6
1,8
2,1
2,3
2,4
2,6
2,8
2,8
2,8
165
1,6
1,8
2,1
2,3
2,4
2,6
2,8
2,8
2,8
165
1,6
1,8
2,1
2,3
2,4
2,6
2,8
2,8
2,8
165
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
3,00
3,40
3,70
4,00
4,60
4,95
4,95
4,95
4,95
250
3,00
3,40
3,70
4,00
4,60
4,95
4,95
4,95
4,95
250
3,00
3,40
3,70
4,00
4,60
4,95
4,95
4,95
4,95
250
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
12
12
12
1 825
12
12
12
1 825
12
12
12
1 825
5 000
570
5 000
570
5 000
570
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
IMO (International Maritime Organization) pålegger ISPS-godkjent havn (International Ships Port Facility security code IMOs internasjonale kode på skips- og havnesikkerhet) ekstra fysiske sikkerhetstiltak ved skipsanløp fra utenlandske havner.
PSFO (Port Facility Security Officer - sikkerhetssjef) pålegger ekstra beredskaps- og vaktordning mens skipet ligger i havn.
Feieavgifter
Regulert av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Kapittel 6. Gebyr, kompensasjon og erstatning m.m. § 28 Gebyr m.m. Feiertjenestene er 100 prosent avgiftsfinansierte og
årsgebyret fastsettes i henhold til H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for
kommunale betalingstjenester (KRD).
Gebyrene er mva.-pliktige. Satsene nedenfor er ekskl. mva.
6" – 9" loddpiper(kr/pipeløp)
Maskinpiper og kanaler (kr/meter)
2013
180
90
2014
200
100
2015
Fra dato
200
100
01.01.15
01.01.15
14
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
GJELDER FLERE SEKTORUTVALG – BILLETTPRISER OG
KORTTIDSUTLEIE AV KOMMUNALE LOKALER OG ANLEGG
Prinsipper for korttidsutlån/utleie av kommunale lokaler og anlegg
Erstatning av skader
Reelle skader på utleieobjektet er leie/låntagers ansvar.
Utlån/-leie av fritidssentre, skoler og barnehager
Fritidssentrene, skoler og barnehager lånes ut gratis til rusfrie arrangementer, fortrinnsvis
arrangement for barn og ungdom og brukere fra nærmiljø/nærmiljøarrangement. Tjenestestedets aktivitet prioriteres før utleie. Leietaker må avtale med utleier hvordan tilsynet skal
gjennomføres, om nødvendig betales for tilsynsvakt.
Barn med barnehageplass og elever på skolene kan låne ”sin” barnehage/skole gratis til
fødselsdagsfeiring, forutsatt at voksne (og for skolen; tilsynsvakt) er tilstede. Fritidssenter
lånes gratis ut til samarbeidspartnere mot gjenytelser og samarbeidsaktiviteter. Arrangementer
i regi av FAU i skolens lokaler skal det ikke kreves betaling for, dette gjelder blant annet FAU
sine 17. mai arrangementer. Kommunale tjenestesteder kan låne kommunale lokaler til
møtevirksomhet og lignende. Tjenesteleder har frihet til å fastsette evt. leie, dersom utlånet
medfører ekstraarbeid.
Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg
Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg er gratis
for idrettslag i Bærum. Her gjelder faste årlige søknads- og tildelingstider. Svømming i regi
av kommunale barne- og ungdomsskoler er gratis for elevene (lovpålagt svømming).
Sekretariatsvogn (campingvogn), seierspall, bord, benker og sperregjerder (til
skiarrangement) lånes kostnadsfritt ut til idrettslag av Ambulerende rode tlf. 995 67 371.
Fordeling av eventuell ledig tid på skolene
Eventuell ledig tid på skolene fordeles av den enkelte skole etter følgende prioritering:
1. Skolens eget behov.
2. Aktiviteter med tilskudd etter Lov om Voksenopplæring.
3. Aktiviteter i regi av skoleidretten lag og foreninger (korps, kor, orkester, ansatte og
elevforeninger med mer).
4. Barne- og ungdomsarbeid i regi av frivillige lag og foreninger i Bærum.
5. Andre fritidsaktiviteter i regi av frivillige foreninger og lag i Bærum.
6. Kommersielle interesser og privatpersoner.
Økt frivillighet stimuleres
Humanitære/sosiale organisasjoner/frivillige får låne møtelokaler gratis/redusert pris.
Følgende lokaler prioriteres til slik bruk når disse ikke er i bruk av primærformålet eller er
tildelt andre brukere: Alle seniorsenter, skoler, barnehager, ungdomssenter, Arena Bekkestua,
Møterom i Kommunegården, Løkkeåsveien 2, Bekkestua bibliotek foredragssal og møterom.
15
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag/foreninger
Utleie av kommunale lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag, særkretser,
tjenestesteder i Bærum kommune, samt private og fylkeskommunale skoler skjer etter
prisliste kommunale tjenester. For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid påløper
ekstrakostnader i henhold til særskilt avtale.
Lokaler og anlegg til private leietakere
Utleie av kommunale lokaler og anlegg til ikke kommersielle private leietakere skjer etter
prislisten som følger på de neste sider. For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid
påløper ekstrakostnader i henhold til særskilt avtale.
Kommersielle leietakere betaler markedspris
Kommersielle leietakere skal betale markedspris, minimum selvkost, for leie av
lokaler/anlegg og tilleggstjenester, i henhold til prislisten. Bruk/lån/leie av kommunale lokaler
er i utgangspunktet ikke ment å kunne omdannes til fortjeneste for private fortjenestebaserte
aktører. Utlån av kommunale lokaler til fortjenestebasert bruk/kommersielle interesser er å
regne som kommersiell virksomhet og leietaker skal for dette betale markedspris, minimum
selvkost. For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid påløper ekstrakostnader i
henhold til særskilt avtale.
Tjenesteleder har ved behov mandat til å inngå særskilte avtaler med kommersielle leietakere
forutsatt at avtalen er godkjent av ansvarlig kommunalsjef.
16
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Billettpriser
Emma Sansehus
Emma Sansehus – BILLETTPRISER – Kr
Enkeltbillett voksne
Enkeltbillett barn, pensjonister, funksjonshemmede
Familiebillett 2 voksne og 3 barn
Floating – enkeltbillett
Floating – klippekort 3 klipp
Floating – klippekort uføre/pensjonister 6 klipp
Floating – klippekort 6 klipp
2013
2014
95
65
320
375
800
1 250
1 500
2015
95
65
320
375
900
1 250
1 500
Fra dato
100
70
340
375
900
Utgår
Utgår
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Barnehage/skole: Kr 50 pr. person pr. time.
Bærum idrettspark og Hauger kunstisbane
BILLETTPRISER – Kr
Bærum idrettspark – Friidrettshall
Sesongkort barn og ungdom (u 18)
Sesongkort voksne (o 18)
Hauger kunstisbane – publikumstid – Billettpriser
Enkeltbillett voksne
Enkeltbillett barn, pensjonister, funksjonshemmede
2013
2014
2015
Fra dato
1 000
2 000
1 000
2 000
1 050
2 100
35
16
35
16
35
16
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
* Man–fre kl. 14:00–16:00, ons kl. 16:30–18:30, søn kl. 11:30–14:00
Bad og svømmehaller – Nadderud, Berger, Hundsund, samt Emma Friskhus
Emma Friskhus – BILLETTPRISER – Kr
Barn/funksjonshemmede/honnør (voksne ledsagere gratis)
Nadderud, Berger og Hundsund – BILLETTPRISER – Kr
Voksne
Barn /honnør
Familie (2+2)(2+1)(1+3)
Klippekort voksne (12 klipp)
Klippekort barn/honnør (12 klipp)
Hel sesong voksne* – Berger
Hel sesong voksne* – Hundsund eller Nadderud + Berger
Hel sesong barn/honnør* – Berger
Hel sesong barn/honnør* – Hundsund eller Nadderud + Berger
Voksne vårsesong * – Berger
Voksne vårsesong * – Hundsund eller Nadderud+ Berger
Voksne høstsesong* – Berger
Voksne høstsesong* – Hundsund eller Nadderud+ Berger
Barn/honnør vårsesong * – Berger
Barn/honnør vårsesong * – Hundsund eller Nadderud + Berger
Barn/honnør høstsesong* – Berger
Barn/honnør høstsesong* – Hundsund eller Nadderud + Berger
Voksne rabattert ved stille perioder i badet
Barn/honnør rabattert ved stille perioder i badet
Trening i Mosjonsrom honnør Nadderudhallen
Trening i Mosjonsrom voksen Nadderudhallen (fra 16 år)
Tren/svøm honnør Nadderudhallen
Tren/svøm voksen Nadderudhallen (fra 16 år)
Obligatorisk bleieavgift for barn under 3 år
2013
2013
2014
37
75
37
175
750
370
2 540
2 950
1 270
1 475
1 525
1 730
1 370
1 525
800
900
650
750
50
25
40
55
60
100
2014
2015
40
80
40
180
800
400
2 580
3 000
1 290
1 500
1 600
1 800
1 400
1 550
800
900
700
775
50
25
40
55
60
105
ny
2015
Fra dato
40
80
40
180
800
400
2 580
3 000
1 290
1 500
1 600
1 800
1 400
1 550
800
900
700
775
50
25
40
55
60
105
25
01.01.15
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
* Hel sesong går fra 1/1–31/12, Vårsesong fra 1/1–1/7, Høstsesong fra 1/8–31/12.
17
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Lokaler primært til fysisk aktivitet – leiepriser
Kommunale gymnastikksaler på skoler og Emma Friskhus
LEIEPRISER KOMMUNALE GYMNASTIKKSALER
Tjenestestedets ansvar – kr pr. time (klokketime)
- hverdager
- helger
2013
255
445
2014
260
450
2015
260
460
Fra dato
01.01.15
01.01.15
Kommunale basseng, svømmehaller og sansehus
LEIEPRISER SVØMMEBASSENG pr. time
Basseng Haug, Ramstad skole, Emma Friskhus
Kommunale skoler (Bærum) utenom lovpålagt svømmeopplæring
Annen kommunal virksomhet
Annen offentlig virksomhet
Private brukere (fødselsdager m.m.)
Kommersielle brukere
2013
LEIEPRISER SVØMMEHALLER pr. time
Skoler + inngangsbillett
Kommunale etater/IL i Bærum/Særkretser
IL andre kommuner/Forbund
Firmaer/Private/Kursvirksomhet + inngangsbilletter
Alle leietakere varmtvannsbasseng (1/2 basseng) + inngangsbilletter
Baneleie Skoler, Komm./IL i Bærum/Særkretser + inngangsbill.
Baneleie IL andre kommuner/Forbund + inngangsbilletter
Baneleie Firmaer/Private/Kursvirksomhet + inngangsbilletter
2013
LEIEPRISER Emma Sansehus Kr
Sansehuset inntil 10 pers 2 timer-tillegg*
For funksjonshemmede hver d/kveld 2,5 tim er, under 15 pers
For funksjonshemmede lørdager 2,5 tim er under 15 personer**
Barneselskaper hverdager 2,5 timer
Barneselskap 2,5 t lørdag
Boblebad pr. time
Emma kafe prisavhengig av arrangement:
2013
190
310
415
560
560
200
260
390
990
320
75
110
290
1 300
1 100
1 350
1 100
1 350
95
Etter avtale
2014
190
315
420
570
570
2014
208
271
406
1 032
333
78
115
302
2014
1 300
1 100
1 350
1 100
1 350
95
Etter avtale
2015
190
320
430
580
580
2015
210
275
415
1 050
340
80
115
305
2015
1 400
1 200
1 400
1 200
1 400
100
Etter avtale
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
e-mail:[email protected] Tlf: 67153130.
* Kr 125 pr. person over 10 personer
**Funksjonshemmede over10 personer, tillegg kr 50 pr. pers
18
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Idrettsanlegg, idrettshaller, kunstis- og uteanlegg
LEIEPRISER pr. time
Idrettshaller
Skoler
Klisterrenhold – håndballag. Gjelder trening og kamper
Kommunale etater/IL i Bærum/Særkretser
IL andre kommuner/Forbund/Elitekamper
Bedrifter
1/3 idrettshall
Skoler
Kommunale etater/ IL i Bærum/Særkretser
IL andre kommuner/Forbund
Bedrifter/Private
Møterom – idrettshaller
Skoler, komm.etater/IL i Bærum/særkretser
IL andre kommuner/forbund
Bedrifter/private
Sommertrening idrettshall
Idrettslag i Bærum
Timepris tilsynsvakter i idrettshaller
Idrettslag i Bærum
Nadderud stadion – friidrett
Skoler – private/videregående fra 1.10
Komm./IL i Bærum/særkretser
IL andre kommuner/forbund/private – etter avtale eller:
Nadderud stadion – fotball u/undervarme *
Skoler – private/videregående fra 1.10
Komm./IL i Bærum/særkretser
IL andre kommuner/forbund/private
Grus-/gress-/kunstgressbaner – Arrangementsavgift
Aldersbestemt seriespill/sesong
Seniorlag i seriespill/sesong
Grus-/gressbane IL andre kommuner/forb./private
Baneleie Hundsund kunstgress – oppvarmet
Hel bane – idrettslag
Baneleie kunstgress – sommer
Komm./IL i Bærum
IL andre kommuner/særkrets/forbund/private – etter avtale
Kommersiell bruk
Kunstisanlegg A-timer** – 01.10–31.12
Hel bane
1/2 bane
1/3 bane
2013
2014
200
260
390
990
210
Ny
270
410
1 040
210
etter avtale
270
410
1 040
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
100
110
165
370
105
115
170
390
105
115
170
390
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
155
240
330
160
250
345
160
250
345
01.01.15
01.01.15
01.01.15
150
155
155
01.01.15
95
100
100
01.01.15
115
4 100
12 300
120
4 250
12 800
120
4 250
12 800
01.01.15
01.01.15
01.01.15
e avtale
4 100
6 150
e avtale
4 250
6 400
etter avtale
4 250
6 400
01.01.15
01.01.15
650
1 300
e avtale
675
1 350
e avtale
675
1 350
e avtale
01.01.15
01.01.15
01.01.15
1 575
1 625
1 625
01.01.15
130
310
520
135
325
540
135
325
540
01.01.15
01.01.15
01.01.15
900
900
915
01.01.15
650
650
660
01.01.15
650
650
660
01.01.15
370
370
380
01.01.15
215
160
01.01.15
01.01.15
475
330
2015
475
330
Fra dato
485
335
01.01.15
01.01.15
Kunstisanlegg B-timer ** – 01.10–31.12
Hel bane
1/2 bane
1/3 bane
Kunstisanlegg A-timer ** – 01.01–31.03
Hel bane hverdager
1/2 bane
1/3 bane
350
245
350
245
350
245
350
245
360
250
360
250
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Kunstisanlegg B-timer – 01.01–31.03
Hel bane hverdager 14–16
210
210
1/2 bane
1/3 bane
155
155
* Kostnad til undervarme og/eller bruk av stadionlys skal etter avtale dekkes av leietaker
** A-timer: hverdager kl. 16–23, lørdager kl. 9–18, søndager kl. 12–21. B-timer: hverdager kl. 14–16, søndager kl. 9–12
19
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Bærum idrettspark (timepris)
Friidrettshall
Arrangementer IL i Bærum
Arrangementer andre IL og forbund
Arrangementer privat
Delanlegg friidrettshall*
Idrettslag/krets/skoler (v.g og andre kom.)
Forbund
Bedrifter
Kafeteria Alle leietakere (pr. dag)
Sosialt rom – hele
Skoler, komm.etater/IL i Bærum/særkretser/private
IL andre kommuner/forbund/elitekamper
Bedrifter
Møterom/delt sosialt rom
Komm.etater/IL i Bærum/særkretser/private
IL andre kommuner/forbund/elitekamper
Bedrifter
Styrketreningsrom
Skoler
Kommunale etater/IL i Bærum/særkretser/private
IL andre kommuner/forbund/elitekamper
Bedrifter
Idrettshall
Skoler
Kommunale etater/IL i Bærum/særkretser/private
IL andre kommuner/forbund/elitekamper
Bedrifter
Bærum idrettspark Fotballhall (timepris)
Kommunale etater/IL i Bærum/Særkretser/private
IL andre kommuner/Forbund
Bedrifter
2013
2014
2015
Fra dato
750
1 200
e.avtale
750
1 200
etter avtale
01.01.15
01.01.15
150
250
Ny
250
150
250
350
etter avtale
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
160
250
345
160
250
345
01.01.15
01.01.15
01.01.15
100
150
250
100
150
250
01.01.15
01.01.15
01.01.15
200
260
390
990
210
270
415
1 040
210
270
415
1 040
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
200
260
390
990
210
270
415
1 040
210
270
415
1 040
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
750
1 200
2013
500
800
1 500
2014
500
800
1 500
2015
500
800
1 500
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
* Hvert delanlegg prises enkeltvis ved leie: Rundbane 200m, sprint 60m, sprint 100m/spyd, kast – kule, kast – slegge, kast – diskos,
høyde, stav, lengde/tresteg og trampolineområdet.
Utleie til IL i Bærum gjelder arrangementer og i helger – trening er gratis på hverdager.
Grunnskoler og barnehager i Bærum har gratis bruk på dagtid.
Utendørsbaner – arbeid etter avtale
Arbeider utendørsbaner
Løskjøring og slådding grusbane
Slådding grusbane
Dyprensing kunstgressbane
Grovrensing kunstgressbane
2013
5 500
1 500
6 500
5 000
2014
5 700
1 550
6 700
5 150
2015
5 860
1 600
6 900
5 300
Fra dato
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
20
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Lokaler primært til kulturarrangement – leiepriser
Kulturanlegg – lokal kulturarrangør
Priser pr. klokketime, minimumsleie 4 timer / 1 dag
Bærum Kulturhus
Basisleie: forestillinger – Store Sal – 522 seter (pr. time)
Basisleie: prøver – Store Sal – 522 seter (pr. time)
Basisleie forestillinger: Underhuset – 120 seter (pr. time)
Basisleie foajéscenen – 50–140 sitteplasser (pr. time)
Sandvika Teater – 372 seter
Basisleie: forestillinger (pr. arrangement) **
Basisleie: prøver (pr. time)
Basisleie galleri (pr. time) **
Musikkflekken – 350 stående
Basisleie: forestillinger (pr. time)
Basisleie: prøver (pr. time)
Lille Scene – NB pris pr. dag – 70 seter
Basisleie: forestillingsdag
Basisleie: prøvedag
Alle scener
Teknikertimer ordinære (pr. time inntil 7 timer)
Teknikertimer overtid (pr. time) *
Billettavgift (pr. billett)
2013
2014
2015
Fra dato
1 190
1 020
750
530
01.01.15
01.01.15
510
1 170
1 000
ny
515
730
490
260
740
495
265
1 025
500
Utgår
01.01.15
01.01.15
01.01.15
360
285
pr. døgn
1 200
700
365
290
370
295
01.01.15
01.01.15
1 220
710
1 230
720
01.01.15
01.01.15
380
620
15
395
645
15
410
670
15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
1 150
990
01.01.15
* Etter 7 timer faktureres overtid. Mellom kl. 01.00 og 08.00 beregnes overtid med et tillegg på 100 %
** Leie av galleriet i Sandvika Teater har tidligere år vært en egen priskategori. Denne fjernes fra 2015, da arrangører i praks is leier hele
teateret. Leien for sal og galleri slås sammen til én pris.
For utleie se www.baerumkulturhus.no
Kulturanlegg – Øvrige kulturarrangører
Priser pr. klokketime, minimumsleie 5 timer/1 dag
Bærum Kulturhus
Basisleie: Store Sal – 522 seter (pr. time)
Basisleie: Underhuset – 120 seter (pr. time)
Basisleie foajéscenen (pr. time)
Sandvika Teater – 372 seter
Basisleie: Prøver, forestillinger/konferanse (pr. time)
Musikkflekken – 350 stående
Basisleie, forestillinger
Basisleie: prøver
Lille Scene – 70 seter
Basisleie, prøver, forestillinger pr. døgn
Alle scener
Teknikertimer ordinære (inntil 7 timer)
Teknikertimer overtid* (pr. time)
Billettavgift (pr. billett)
Kommersielle leietakere
Pris etter avtale
2013
2014
2015
3 250
3 300
ny
1 675
3 355
2 000
1 700
01.01.15
2 130
2 165
01.01.15
780
635
790
645
01.01.15
01.01.15
2 540
2 580
01.01.15
725
1 030
15
750
1 070
15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
1 650
2 100
pr. time
770
625
pr. døgn
2 500
pr. time
695
990
15
Fra dato
01.01.15
* Etter 7 timer faktureres overtid. Mellom kl. 01:00 og 08:00 beregnes overtid med et tillegg på 100 %
For utleie se www.baerumkulturhus.no
Kulturanlegg – Tanken aktivitetshus
Tanken tilbyr øvingsrom og utleie av scene for ungdom 15–25 år.
Priser, kr
Medlemspris pr. bandmedlem pr. halvår
2013
2014
2015
600
Fra dato
01.01.15
21
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Medlemmene får rabatt på leie av øvingslokaler og sceneleie for preproduksjon
Priser ikke-medlemmer, kr
Øvingslokaler pr. økt (09.00-15.00 eller 16.00-21.00)
mandag til søndag
Sceneleie for preproduksjon – pr. dag fredag–søndag
Sceneleie for preproduksjon – hel helg
2013
2014
2015
Fra dato
600
01.01.15
1 200
2 500
01.01.15
01.01.15
22
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Lokaler primært til møter/kurs – leiepriser
Kommunegården
For leie kr pr. dag/kveld (maks romkapasitet)
Enkeltrom M1, M2,M3 og M4 (maks 24–28pers),
Dobbel M2 og M3 (maks 50 personer)
Dobbelt M4 og G1 (maks 40 personer)
Grupperom G1, G2 og G3 (maks 6–12 personer)
Sentralhallen
Kantinen som møterom* hverdager (maks 200 personer)
Kantinen som møterom * lørdag/søndag
2013
2014
1 100
2 200
1 650
550
2 700
1 650
2 700
Fra dato
1 100
2 200
1 650
550
2 700
1 650
2 700
Utgår
Utgår
1 650
Utgår
2 700
1 700
2 800
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
* uten tilgang til kjøkken.
Kommunegårdens møterom leies ut fra kl. 16.00–22.00 på hverdager, samt helger gratis for pensjonist- og funksjonshemmedes foreninger,
fagforeninger, frivillige organisasjoner, samt politiske partier. Kommunale tjenestesteder får i tillegg leie gratis.
[email protected], telefon kl. 8–16 (15) 67 50 40 69 telefaks: 67 50 40 14 Vaktmester 67 50 40 56
Bekkestua og Sandvika bibliotek – foredragssal og møterom
Kr pr. økt
Foredragssal (kun Bekkestua) inntil 125 pers
2013
2014
2015
Fra dato
Inntil 4 timer
- Foreninger, lag, organisasjoner *
- Kommersiell virksomhet
Inntil 7 timer
- Foreninger, lag, organisasjoner *
- Kommersiell virksomhet
Møterom 1, 2, 3, 4 ** (10–12 pers) ***
1 170
1 730
1 190
1 750
1 190
1 750
01.01.15
01.01.15
1 730
2 190
1 750
2 220
1 750
2 220
01.01.15
01.01.15
355
570
360
580
360
580
01.01.15
01.01.15
460
720
470
730
470
730
01.01.15
01.01.15
Inntil 4 timer
- Foreninger, lag, organisasjoner *
- Kommersiell virksomhet
Inntil 7 timer
- Foreninger, lag, organisasjoner *
- Kommersiell virksomhet
Kontakt 67 11 69 00. * Søknadsfrist 01.11 for vårens bruk. Pensjonister/funksjonshemmedes foreninger betaler halv pris.
** Sandvikas to møterom utleies kun i åpningstiden *** to møterom dobbel pris
Fritidssenter, skoler og barnehager – møte/kurs/arrangement
Kr pr. økt inntil 4 timer. For over 4 timer dobles prisen
Små rom/små fasiliteter (for eksempel klasserom)
Store rom med gode fasiliteter (forsamlings-/festsal)
Bærumungdommens motorsenter, Løxaveien 2, Verksted
Arena Bekkestua
- Foreninger, lag, organisasjoner
- Kommersiell virksomhet (Pris pr. time.)
- Bursdag (inntil 3 timer e avtale)
2013
2014
2015
Fra dato
285
560
1 200
290
570
1 200
290
580
1 220
01.01.15
01.01.15
01.01.15
1 000
2 000
500
1 000
2 100
500
1 015
2 130
500
01.01.15
01.01.15
01.01.15
Ta kontakt med den enkelte skole, barnehage eller fritidssenter; Helset Fritidssenter 94 13 95 26, Rykkinn Fritidshus 94 13 90 78,
Marie P 67508916, Tanken aktivitetssenter 91 13 19 24 eller Bærumungdommens motorsenter 94 13 67 61, Arena Bekkestua 94 13 83 22,
og Hundsund grendesenter 94 14 60 00.
23
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Kunnskapssenteret
Kommunen leier lokaler til Kunnskapssenteret av Entra. En forutsetning for etableringen av
Kunnskapssenteret er finansiering ved blant annet leieinntekter. Kommunen har ansvaret for å
leie ut ledig tid når primærbruker ikke benytter lokalene.
Prinsipper for utleie av Kunnskapssenteret:
1. Når primærbrukerne ikke benytter lokalene leies Kunnskapssenteret ut til møter,
undervisning, arrangementer, forestillinger og selskapelighet.
2. Ved leie av lokaler i Kunnskapssenteret påløper utgifter til leie og drift. Prinsippet om
at Kommersielle leietakere betaler markedspris gjelder.
3. Kunnskapssenteret er ikke å anse som et kommunalt bygg og gir derved ikke
rettigheter til gratis leie i henhold til Voksenopplæringsloven
4. Kunnskapssenteret lånes ikke ut gratis eller til redusert pris til humanitære/sosiale
organisasjoner/frivillige. Frivillig sektor kan benytte gratis lokaler slik beskrevet i
Prinsipper for gratis bruk, utlån og leie av kommunale lokaler.
Kunnskapssenteret er i oppstartsfasen. Det er under etablering en egen nettside, hvor
næringsliv og andre kan logge seg på for å bestille lokaler med nødvendig utstyr. (Forventet
klart cirka 1.november 2014).
Sak om Utleiepriser for Kunnskapssenteret vil bli fremmet som egen sak til Sektorutvalg
eiendom og administrasjon parallelt med handlingsprogrammet.
For å profilere seg for eksterne arrangører og næringslivet, vil det i en introduksjonsperiode
på inntil et halvt år tilbys rabaterte priser.
24
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Lokaler primært til høytidelige arrangementer og møterom – leiepriser
Rådhusets vielsesrom
VIELSESROM tlf. 67 57 65 00 [email protected]
Rådhusets vielsesrom
2013
2014
gratis
2015
gratis
gratis
Fra dato
01.01.15
Asker og Bærum Tingrett har ansvaret for bruken av vielsesrommet til borgerlige vielser. Se: www.domstol.no.
Seniorsentrene
SENIORSENTRENE Kr
Kafeteria inkludert kjøkken
Ukedager etter kl. 17.00 mandag – torsdag
Enkelte anledninger
Faste leietakere (møterom og kjøkken)
Kafeteria uten kjøkken
Helg: Fredag/lørdag/søndag (pr. arr.)
Pensjonister
Storsal/Underetasje
Storsalen Henie Onstad
Underetasje Rykkinn
2013
2014
2015
Fra dato
1 340
980
670
3 300
2 170
1 400
1 000
700
3 350
2 200
1 430
1 020
720
3 400
2 235
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
1 550
1 290
1 600
1 350
1 630
1 380
01.01.15
01.01.15
* Hvert seniorsenter må kontaktes: Bekkestua (tlf.67 10 13 20), Haslum (tlf.67 11 25 80), Stabekk (tlf.67 51 89 60), Østerås (tlf.67 16 22 40),
Henie-Onstad (tlf.67 50 82 00), Kolsås (tlf.67 15 17 00), Rykkinn (tlf.67 17 18 50), Tanum og Jong (tlf.67 50 83 70) og Lommedalen (tlf.67
87 64 00). Brukerdrevne sentre: Ekeberg (tlf.67 53 28 66) følger kommunale takster, Skui er en del av Skui grendehus, Sandvika er en del av
Kommunegården og det vises til deres priser. Snarøya (tlf.67 12 37 61) er privat og fastsetter sine utleiepriser selv.
Skui grendehus
Sal: 240 kvm. Opphøyd scene. 14 lyskastere mot scene. 2 mikrofoner med 3 forsterkere. Fastmontert lerret.
Flygel. Foldedør mellom sal og stue. Selskaper: ca. 140 plasser. Arrangementer/møter: ca. 180 plasser. 18 bord
og 14 ekstraplater med målene 120 x 80 cm.
Stue: 55 kvm. Sofagruppe til 7 personer. Selskaper: ca. 30 plasser. 5 bord med målene 140 x 80 cm. Fullt utstyrt
anretningskjøkken. Servise, bestikk og glass til ca. 140 personer.
Møterom: 20 kvm. Ca. 16 plasser. 10 kvm. Ca. 8 plasser. Te kjøkken i tilknytning til møterommene.
Skui grendehus * Kr pr. økt
Møterom 20 kvm **
Hverdager, dag
Hverdager, kveld
Sal m/kjøkken Bordopps. inntil 200 pers
Hverdager, dag
Hverdager, kveld
Fredag/lørdag
Søndag
Stue m/kjøkken Bordoppsett 25 pers
Hverdager, dag
Hverdager, kveld
Fredag /lørdag
Søndag
Sal og stue m/kjøkken
Fredag /lørdag
Søndag
2013
2014
2015
Fra dato
475
240
475
240
480
245
01.01.15
01.01.15
1 270
1 100
3 465
2 850
1 215
1 215
3 470
2 850
1 235
1 235
3 500
3 000
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
745
520
1 850
1 850
710
710
1 850
1 850
720
720
1 880
1 880
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
4 170
3 470
4 170
3 470
4 210
3 510
01.01.15
01.01.15
* Storhusholdningskjøkken. Dekketøy til 150 pers. Ikke inkl. rydding/oppvask, inkl. vask av gulv. Lokalet skal være ryddet og leietaker ute
til kl. 02.00.
** Møterom 10 kvm ½ pris. Egne priser for 3 dager (fredag kl. 12.00 – søndag kl. 12.00)
25
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Wøyen gård – Bærums kulturelle storstue
Wøyen gård brukes i dag til sosiale og kulturelle formål. Gårdstunet har i dag seks bygninger. Vinkelgården er
påbygget en rekke ganger, den eldste delen trolig fra 1650-årene. De malte dekorasjonene vurderer
riksantikvaren at er fra slutten av det 16. århundre. Hurumgården, eller Østre Wøien, vurderer Riksantikvaren til
å være bygget i 1780-90-årene. Den lave bygningen – Libanons alder er helt uviss. De fire eldste bygningene på
Wøyen er fredet etter Lov om kulturminner.
I Vinkelgården er det kretskontor for speiderne, samt selskapslokaler som leies ut. I Hurumgården og Libanon
har driver Bærum arbeidssenter tilrettelagt virksomhet. Nygården (skolebygningen) benyttes av for Bærum
Husflidforening.
Wøyen gård selskapslokaler
Storsalen med blått rom, * 50 pers
Hverdager, kl. 8–17
Helger og hverdager utover kl. 17
- kl. 10–02
- kl. 13–02
- kl. 17–02
Konfirmasjon
Begravelseskaffe
Grupperom og Rosa rom, 20 pers
2013
2014
2015
Fra dato
2 125
2 160
2 200
01.01.15
5 860
4 915
4 460
4 090
2 795
805
6 000
5 000
4 520
4 150
2 850
820
6 100
5 100
4 600
4 300
2 900
850
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.15
01.01.14
* inkl. overhead/flipp/videokanon, dekketøy til 56 personer. Kontakt Bærum kommunale arbeidssenter: 67 13 82 47 mobil 46 82 74 94/ 94
84 08 24 eller [email protected] eller [email protected]
Løkkeåsveien 2
Løkkeåsveien 2 benyttes av Tilrettelagt Fritid og har i dag et utstrakt tilrettelagt fritidstilbud
for ulike brukergrupper. Her tilbys både faste samlingskvelder og tilrettelagt ferieaktiviteter.
Mandagsklubben er et treffsted for unge som trenger et tilrettelagt fritidstilbud med ulike
gruppe-aktiviteter som musikk, friluftsliv, kultur, form og farge, video og data, spill og sport.
Fredagstreff har lang tradisjon og er i dag et brukerstyrt treffsted for voksne
utviklingshemmede med blant annet kafé, dans og biljard. I tillegg har andre grupper faste
møtekvelder i måneden.
Når ikke huset er brukt av fritidsaktiviteter for primærgruppen, leies lokalene ut til møter,
bursdager, bryllup, konfirmasjoner. Huset blir stort sett benyttet alle ettermiddager og er
noe/ofte ledig på dagtid, lørdag og søndag.
Løkkeåsveien 2
Mandag – torsdag (seminar/møte)
Fredag/lørdag/søndag (pr. arr.)
Kr
2013
2014
1 800
3 550
1 850
3 700
2015
1 900
3 800
Fra dato
01.01.15
01.01.15
Kontakttelefon: Tilrettelagt Fritid 67 50 43 85 plass til 50–80 pers
Sjøholmen
2013
Skolen leier/låner ut lokaler på hverdager til lokale brukere.
Musikkskolen kan i helger kun leies av kommunalt ansatte.
2 710
2014
2 750
2015
Ingen leie
Fra dato
01.01.15
26
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Lokaler primært til møterom og overnatting
REGA – EMMA Gjestehus
Emma Hjorth området har siden 1903 vært bolig, arbeid og fritidsområde for mennesker med
utviklingshemming. Da Bærum kommune overtok eiendommen fra Akershus Fylkeskommune ble det laget en
avtale som skulle sikre de testamentariske føringer som fru Emma Hjorth hadde lagt for forvaltning av stedet.
Kommunen har etablert et nytt boligområde, det vil si 200 nye boenheter i form av eneboliger, rekkehus og
blokkbebyggelse. Regionalt aktivitetssenter, REGA, legger forholdene til rette for å lage felles funksjonelle
arenaer for alle mennesker og har fokus på å skape arbeidsplasser for funksjonshemmede. Tiltak og
arrangementer er spesielt tilrettelagt for målgruppen utviklingshemmede og arrangementer som kommer
nærmiljøet til gode. REGA består av Emma Gjestehus, Emma Kafe, Emma Sansehus, Emma Hjorth Museum og
Emma Friskhus.
Emma gjestehus har 16 dobbeltrom og 1 familierom, dusj/toalett på gangen. Hyggelig fellesstue og fullt utstyrt
kjøkken er til disposisjon for husets gjester. 1.etage er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det er nødvendig og
forhåndsbestille rom før ankomst. Ønskes mat kan dette ordnes fra Emma Kafe som ligger 2 min. gange fra
gjestehuset, blant annet tilbud om rimelige Takeaway middager.
EMMA GJESTEHUS: Åpningstider resepsjonen: Man – fre kl. 08.00–20.00, Lør – søn kl. 09.00–17.00
Adresse: Emma Gjestehus, Høyrabben 4, 1336 Sandvika, Tlf: 67 13 06 59 Faks: 67 13 72 80
[email protected] eller www.emmagjestehus.no
Emma Gjestehus regulerer prisene slik at de til enhver tid er tilpasset markedet.
27
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
VEDLEGG GEBYRREGULATIV FOR 2015
GEBYRREGULATIV ÅR 2015 for byggesaker, plansaker, delesaker,
oppmålingstjenester og seksjoneringsaker.
Vedtatt av Bærum kommunestyre med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1,
matrikkellovens §§ 30 og 32 og eierseksjonslovens § 7.
KAP I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER
§ 1. Gebyrsatser.
1. Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Minstegebyret
angis i dette reglement ved bokstaven M. For behandling av søknader og saksforhold
som ikke er spesielt nevnt i dette reglement betales M. Gebyret skal ikke settes lavere
enn M.
a) Normal sats er kr 2 600 og gjelder for plansaker og søknadssaker med mindre det
er fastsatt en lavere sats etter bokstav b).
b) Lav sats er kr 2 250 og gjelder for:
- førstegangsvedtak av søknader som sendes inn gjennom Byggsøk og som
ellers er feilfrie
- førstegangsvedtak av søknader som kan behandles i ett-trinn, omfatter ett
tiltak og er feilfrie
Ved oppdelt søknad må den aktuelle delsøknad være feilfri.
c) For seksjoneringssaker er gebyret knyttet til grunnbeløpet i folketrygden og er
lovfestet.
2. Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som for eksempel
tinglysningsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativ, skjer utskriving
og innkreving av statlige og kommunale gebyrer samlet.
3. Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller
kontrolloppgaver. Til dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte
utgifter. Norsk Heiskontroll krever egne gebyrer.
4. Gebyr etter medgått tid er kr 1 300 pr. time. Det skal føres timeregnskap. Dersom slikt
gebyr skal benyttes må det:
a. for plansaker være inngått avtale om dette i oppstartmøte
b. for enkeltsøknader bestemmes skriftlig av kommunen når søknaden mottas
5. Tilsynsvirksomheten finansieres av byggesaksgebyret. Av de samlede inntektene fra
byggesaker brukes 10 % til tilsynsvirksomhet.
§ 2. Beregningstidspunkt, betalingsplikt.
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag,
søknad, tilleggs- eller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger. Gebyrkravet
rettes til den som har underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.
§ 3. Betalingstidspunkt.
1. Gebyret faktureres når vedtak fattes eller tjenesten er levert og forfaller til
betaling 14 dager etter fakturadato. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når
søknaden registreres. For saker som behandles i to eller flere trinn skal gebyret være betalt
før det gis igangsettingstillatelse eller det treffes nye vedtak i saken, herunder brukstillatelse,
ferdigattest eller driftstillatelse. Nye søknader for samme eiendom behandles ikke dersom
gebyr i tidligere sak ikke er betalt..
2. For øvrig gjelder følgende særregler:
28
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
a) Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven
Gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven skal være betalt før oppmålingsarbeidet
igangsettes. Gebyr for oppmålingsarbeidet skal normalt være betalt før oppmålingen
gjennomføres.
b) Planforslag.
Gebyret faktureres etter oppstartmøte og etter vedtak om planprogram og for planens
behandling når kommunen finner at det tilsendte materialet er komplett slik at fristen for å
behandle planforslaget begynner å løpe.
c) Felles plansak og byggesak.
50 % av byggesaksgebyret faktureres samtidig med plangebyret og resten ved
rammetillatelsen.
d) Seksjoneringssaker.
Gebyret skal være betalt før saksbehandlingen igangsettes.
§ 4 Beregning av tiltakets størrelse.
Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse skal det benyttes bruksareal for
bygningen(e). Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal beregnes gebyret etter flateinnholdet.
§ 5. Avbrutt arbeid, trukket sak.
Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid med bygge-,
dele- plan- eller oppmålingssak blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra
vedkommendes side, eller ved å trekke saken, skal det betales 50 % av normalt gebyr.
Dispensasjonsgebyrer tas ikke med i beregningsgrunnlaget. For plansak som er ferdig
forberedt for politisk behandling beregnes likevel fullt gebyr. For bygge-, dele- og
oppmålingssaker er slikt gebyr begrenset oppad til 5M. For en serie på flere like byggesaker
er øvre grense summen av M pr. hus.
§ 6. Urimelig gebyr – Fritak for gebyr.
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har
hatt med saken, kan det av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved
rimelighetsvurderingen tas utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige
kostnader for behandling av sammenlignbare saker.
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Gebyr etter
eierseksjonsloven kan ikke nedsettes.
Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak. Gebyr kan ettergis i henhold til
reglene i innfordringsreglementet.
Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister nedsettes (eventuelt tilbakebetales) gebyret
i henhold til regler i plan- og bygningsloven og i matrikkelloven.
§ 7. Klageadgang.
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av
regulativet. Når det etter avtale fastsettes gebyr etter medgått tid, kan gebyret ikke påklages.
Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen
forvaltningslovens klagefrist. Anmodning om nedsettelse av gebyr etter § 6 må fremsettes
innen klagefristen dersom klagemuligheten skal kunne benyttes. Forvaltningslovens regler om
fristberegning og oppreisning gjelder i slike tilfeller.
29
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
KAP II. FORSLAG TIL DETALJREGULERING
§ 8 Beregning av gebyr.
1. Den forberedende behandling.
Gebyr for oppstartmøte etter plan- og bygningslovens § 12-8: 5M
Gebyr for fastsettelse av planprogram etter plan- og bygningslovens § 12-9: 10M
Sak for politisk utvalg om å gi råd i en reguleringssak etter § 12-8: 15 M.
2. Behandlingsgebyr
For detaljregulering beregnes gebyr etter planområdets grunnareal og ny og eldre bebyggelses
bruksareal etter tabellene i § 9 a og b.
Som grunnareal medregnes byggeområder, land og sjøområder hvor det skal gjennomføres
andre byggetiltak, tilhørende fellesarealer og interne veier. Arealer som tas med for helhetens
skyld medregnes ikke.
I bruksarealet regnes ikke med eksisterende bebyggelse i sone med særlig hensyn til
kulturmiljø og heller ikke bruksareal for utendørs parkering. Underjordisk bruksareal
beregnes for seg etter 50 % av satsene i § 9 b uansett om høyeste sats er nådd for bruksarealet
over bakken. Der det reguleres eget formål for konstruksjoner og anlegg som ikke har
bruksareal, er gebyret 15M i tillegg til gebyr for eventuell bebyggelses bruksareal
Det er arealstørrelsene når planforslaget fremmes til politisk behandling som er grunnlaget for
beregningen. Endringer i arealstørrelsene som gjøres ved den politiske behandlingen endrer
ikke beregningsgrunnlaget. Et planforslag regnes som fremmet når det er satt på sakskartet til
planutvalget og innstillingen er avgitt.
§ 9. Gebyrsatser.
a) Gebyrsatser for grunnareal er:
Til og med 1 999 m2
2 000 m2 – 4 999 m2
5 000 m2 – 9 999 m2
10 000 m2 – 19 999 m2
20 000 m2 – 29 999 m2
30 000 m2 – 49 999 m2
50 000 m2 – 69 999 m2
Fra og med 70 000 m2
20M
45M
60M
75M
90M
100M
110M
120M
b) Gebyrsatser for tillatt bruksareal er:
Til og med 999 m2
1 000 m2 – 2 999 m2
3 000 m2 – 4 999 m2
5 000 m2 – 9 999 m2
10 000 m2 – 19 999 m2
20 000 m2 – 29 999 m2
30 000 m2 – 39 999 m2
40 000 m2 – 49 999 m2
50 000 m2 – 69 999 m2
Fra og med 70 000 m2
15M
25M
40M
50M
60M
70M
75M
80M
85M
90M
30
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
c) Tilleggsgebyr.
Detaljreguleringsplan som ikke samsvarer med arealbruk fastsatt i overordnet plan gis et
tillegg på 10M.
§ 10. Gebyr for fornyet behandling av planforslag.
a) Endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling eventuelt med ny
begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget: Tilleggsgebyr 10M.
b) Omfattende endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling med
ny varsling og høring og fremleggelse i planutvalget: Tilleggsgebyr på 50 % av opprinnelig
gebyr.
§ 11. Mindre reguleringsendring.
For private forslag til mindre endring av reguleringsplan eller av bebyggelsesplan etter
tidligere lov betales gebyr etter følgende satser:
Gebyr for mindre reguleringsendringer:
Endringstype
For hver endring som godkjennes administrativt forutsatt at
sektormyndighet ikke berøres
Endringer som godkjennes ved politisk behandling og/eller der
sektormyndighet berøres
Gebyr
2M
6M
Endringsforslag som ikke fremmes, betales 50 % av ovennevnte satser.
§ 12 Forlenget gyldighet.
For behandling av sak om forlenget gyldighet av detaljregulering er gebyret 6M.
KAP III. BYGGESAKER
§ 13 Tiltak som kan utføres uten krav om ansvarlig foretak.
Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg, terrasser og endringsarbeider og
midlertidige og flyttbare bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende. For
midlertidige konstruksjoner og bygninger som skal stå i lengre tid enn 2 år beregnes gebyret
som for permanente tiltak.
Tiltak
Midlertidige konstruksjoner, telt o.l
Bygningsmessig tiltak uten bruksareal
Bygningsmessige tiltak på inntil 30 m2
Bygningsmessige tiltak på inntil 70 m2
Bygningsmessige tiltak, unntatt åpen terrasse, på over 70 m2
Gebyr
M
M
2M
3M
6M
§ 14 Nye boligbygg og garasjer.
Denne bestemmelsen gjelder boliger og garasjer for bolig hvor det er krav om ansvarsrett for
tiltaket og derfor ikke faktureres etter § 13. Boligbygg for felles boformer, institusjoner,
kollektiver, hybelbygg m.v. beregnes etter § 15.
31
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Type søknad
Enebolig/fritidsbolig bruksareal under 200 m2
Enebolig/fritidsbolig bruksareal over 200 m2
Tomannsbolig
Rekkehus inntil 4 boenheter
Rekkehus over 4 boenheter
Boligblokk inntil 15 leiligheter
Boligblokk over 15 leiligheter
Frittliggende garasje/uthus
Felles garasjeanlegg knyttet til blokk eller andre boligbygg. Satsen gjelder pr.
blokk eller boligbygg som anlegget skal betjene.
Tillegg for sekundærleilighet (hybelleilighet)
Gebyr
12M
15M
20M
25M
30M
40M
50M
4M
3M
2M
§ 15 Næringsbygg, institusjonsbygg, publikumsbygg og andre lignende bygg.
Denne bestemmelsen gjelder nybygg, tilbygg, påbygg eller underbygg som ikke faktureres
etter § 13 eller § 14. For bygg med flere bruksformål beregnes boligdelen etter § 14. Gebyret
beregnes etter bruksarealet i henhold til denne tabell.
Arealintervaller
For de første 200m2
Areal mellom 201–2 000 m2
Areal mellom 2 000 m2 og 10 000 m2
Areal mellom 10 000 m2 og 50 000 m2
Innendørs parkeringsareal og på tak (beregnes for seg)
Gebyr
12M
7M pr. påbegynt 200 m2
3M pr. påbegynt 200 m2
M pr. påbegynt 200 m2
3M pr. påbegynt 200 m2
§ 16 Spesielle bygg og skilt.
Type tiltak
Bensinstasjon
Stadionanlegg, (eventuelle næringsarealer i anlegget kommer i tillegg,
jfr. § 15).
Skilt og reklame som er søknadspliktig. Flere skilt som dekker et
veggareal på inntil 35m2 regnes som ett skilt.
Gebyr
15M
30M
2M
§ 17. Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer.
Type tiltak
Bruksendring av bolig/leilighet til annet formål
Bruksendring av del av bolig/leilighet
Oppdeling av bolig/leilighet
Sammenslåing av leiligheter
Ominnredning/ny planløsning
Arbeider med våtrom og pipe
Bruksendring av tiltak etter § 15 som medfører
søknadspliktige ombyggingsarbeider
Bruksendring av tiltak etter § 15 til boligformål,
ombygging til leiligheter
Bruksendring av tiltak etter § 15 uten
søknadspliktige ombyggingsarbeider
Bygningsmessige arbeider når
bruksendringsspørsmålet er avgjort som egen sak
Bruksendring av kort varighet (inntil 6 mnd).
Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel
Gebyr
6M
2M
2M
M
M
M
50 % av satsene etter § 15
Tillegg/Merknad
Pr. leilighet
Pr. ny leilighet
Pr. etasje
50 % av satsene etter § 14
30 % av satsene etter § 15
30 % av satsene
I tillegg til gebyret
for bruksendringen
M
M
32
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Endring i bærende konstruksjon eller brannskille
Fasadeendring for bygning inntil 2 etasjer
Fasadeendring for bygning på 3 etasjer eller mer
Ark, parapet, takoppløft
Underbygging, utgraving
Ny etasjeplan i bygning
Vesentlig endring og vesentlig reparasjon av
tiltak etter §§ 14, 15, 16 og 18
Tilbygg/påbygg til bolig med ny boenhet
Tilbygg/påbygg til bolig uten ny boenhet
M
M
2M
2M
2M
50 % av satsene etter § 15
50 % av satsene
Pr. fasade, maks 3M
Pr. fasade, maks 6M
Pr. takflate
8M
6M
§ 18 Større konstruksjoner og anlegg
1. Det betales gebyr på 6M for følgende tiltak:
masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid som berører fra 2 til
10 daa areal og med en økning på 1M for hvert 10daa som berøres.
tribuner og idrettsbaner/anlegg som ikke går inn under § 16. Dersom tribuneanlegget
har rom for næringsvirksomhet betales gebyr etter § 15 i tillegg.
tunneler og underjordiske haller
lokk- og konstruksjoner over/under vei, vann eller bane
midlertidige bygninger/brakkerigger som skal stå lenger enn 2 år.
plattform for bane
§ 19 Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse.
2. Det betales gebyr på 3M for nyoppføring og nyanlegg eller utskifting og fornyelse av
følgende konstruksjoner og anlegg:
utendørs svømmebasseng
lagertanker
broer
offentlig veianlegg pr. påbegynt 250m lengde
offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for
avfall og fjernvarme pr. påbegynt 250 m lengde
permanent kai, molo, brygge og flytebrygger over 10 m lengde
støttemur eventuelt med tilhørende mindre terrengendring og støyskjerm over 10 m
lengde
utendørs opplag, lager, produksjonsvirksomhet
åpne anlegg for idrett og lek
privat ledningsanlegg uansett lengde
andre konstruksjoner på næringseiendom som ikke kan betegnes som bygning
anlegg for energiforsyning, pipe, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heis, rulletrapp og
rullebånd, herunder de bygningsmessige endringer som er en direkte følge av
installasjonen
midlertidig deponering av masse
master
parkeringsplass pr. påbegynt 200m 2
§ 20. Mindre konstruksjoner og anlegg.
Det betales gebyr på 2M for
utendørsplan og/eller revisjon av samme
anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller parkeringsplass
endring av terreng som ikke går inn under § 18
innhegning av mur, betong eller støyskjerm under 10 m lengde
33
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
-
støttemur eventuelt med tilhørende mindre terrengendring under 10 m lengde
skateramper og lekeinnretninger
flytebrygger under 10m lengde
midlertidig brakke og lignende
Det betales gebyr på 1M for
trappeheis, stolheis eller tilsvarende løfteinnretning
§ 21. Rivning. Pålegg om retting/rivning.
Type tiltak
Rivning av tiltak som ved oppføring går under reglementets §§13, 19 og 20
Pålegg om rivning/fjerning/retting av ulovlige forhold
Pålegg om rivning eller istandsetting av lovlig tiltak
Pålegg etter plan- og bygningslovens kapittel 28, § 29-6 og § 29-9 og pålegg
om opphør av midlertidige tillatelser
Rivning av bygning under 200 m2 bruksareal
Rivning av bygning over 200 m2 bruksareal
Rivning/fjerning av tiltak nevnt i § 18
Gi dispensasjon ved rivesøknader (kommer i tillegg til rivningsgebyret)
Avslag på dispensasjon ved rivesøknader
Gebyr
Ikke gebyr
Ikke gebyr
2M
M
M
2M
M
2M
M
KAP IV. TILLEGGSGEBYR, AVSLAG, SÆRLIGE BEREGNINGSREGLER
§ 22. Revidert søknad og tegninger, foreldet godkjennelse.
Med revidert søknad menes endringer det søkes om etter at rammetillatelse eller etttrinnstillatelse er gitt, men før bygget eller tiltaket er tatt i bruk. Slikt gebyr beregnes likevel
ikke dersom endringen er fremmet for å imøtekomme naboprotest eller naboklage. Etter at
tiltaket er tatt i bruk betales fullt gebyr for søknad om endring.
Medfører endringen at bruksareal øker, beregnes gebyr etter § 13, eventuelt som
tillegg til gebyr for andre endringer.
Type tiltak
Endring av tiltak etter § 13 i reglementet
Endring av tiltak etter §§ 14 og 15
Endring av tiltak etter §§ 14 og 15 som ikke omfattes av § 17
Endring av tiltak etter §§ 18, 19 og 20
Endring av vedtak og vilkår, opphevelse av vilkår utenom klagesak
Skifte av ansvarlig foretak også om foretaket har sentral godkjenning
Gebyr
M
Gebyr etter § 17
2M
M
M
M
Er tillatelsen foreldet beregnes 50 % gebyr for ny behandling forutsatt at de ytre rammene er
identiske med det opprinnelige prosjekt og søknaden fremsettes av samme tiltakshaver innen
ett år etter tillatelsens bortfall. Det samme gjelder når et godkjent tiltak overtas av ny
tiltakshaver med nye ansvarsretter.
§ 23. Avslag og avvisning.
Dersom en søknad avslås eller avvises betales 50 % av fullt gebyr iberegnet
tilleggsgebyr og dispensasjonsgebyr dog ikke over 8M. Ved avvisning innregnes ikke
tilleggsgebyr og dispensasjonsgebyr. Dersom en søknad utløser midlertidig bygge- og
34
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
deleforbud betales gebyr som ved avvisning og ved den endelige behandlingen av slike
søknader betales ikke gebyr.
Dersom samme tiltakshaver innen 1 år etter at avslaget eller avvisningen er meddelt,
reviderer sitt tiltak og får dette godkjent, avregnes det tidligere avslagsgebyret i nytt gebyr.
Dersom også den reviderte søknaden avslås betales 2M og dette gebyret kan ikke trekkes fra i
senere godkjennelse.
§ 24. Tilleggsgebyr – flere tillatelser.
a)
Igangsetting uten tillatelse.
Dersom et arbeid påbegynnes eller utføres uten kommunens tillatelse eller før kommunens
frist til å behandle søknaden er gått ut, ilegges følgende tilleggsgebyr til det ordinære gebyr:
50 % tillegg regnet av det samlede gebyr dersom tiltaket blir godkjent.
gebyr etter § 23 med tillegg av 50 % dersom tiltaket blir avslått
b)
Flere igangsettingstillatelser.
Ved oppdelt igangsettingssøknad betales tilleggsgebyr på 2M for den andre
igangsettingstillatelsen og for hver igangsettingstillatelse etter denne.
c)
Ferdigattest/brukstillatelse for tiltak som er tatt i bruk.
Dersom et tiltak er tatt i bruk uten at det er søkt om brukstillatelse betales 2M for
etterskuddsvis behandling av slik søknad. Det samme gjelder behandling av ferdigattest når
det har gått 5 år eller mer fra tiltaket ble tatt i bruk.
§ 25. Dispensasjoner fra arealplan og plan- og bygningslovgivningen.
Dispensasjonsforhold
For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan- og
bygningslovgivningen og fra planbestemmelser med mindre annet er fastsatt
i denne tabellen.
Dispensasjon knyttet til mindre tiltak etter §§ 19 og 20 og andre mindre tiltak som
ellers er fritatt for saksbehandling forutsatt at sektormyndighet ikke berøres
Midlertidig dispensasjon fra plankrav fastsatt i arealplan når plankravet oppfylles på
et senere tidspunkt
Varig dispensasjon fra plankrav fastsatt i arealplan ved nyoppføring av bygning
3M
M
4M
10M
Dersom det ved kombinerte søknader etter § 28 oppstår de samme dispensasjonsforhold for
alle tiltak som det søkes om samtidig, skal dispensasjonsgebyret beregnes som om det var én
søknad.
§ 26. Refusjonssaker.
For refusjonssaker betales 2 % av godkjent kostnadsoverslag. Minstegebyret er 15M for ett
anlegg (vei eller ledninger) og 25 M for to anlegg (vei og ledninger). Minstegebyret betales
når tilsendt dokumentasjon aksepteres som fyllestgjørende for å starte anlegget.
Dersom refusjonsenheten deles påvirker ikke dette minstegebyret.
Endelig gebyr skal ikke overstige 80M og betales når endelig vedtak fattes. Tidligere betalt
gebyr kommer til fradrag i endelig gebyr.
§ 27. Lokal godkjenning/Ansvarsrett.
Personlig godkjenning etter byggesaksforskriftens § 6-8
Lokal godkjenning når foretaket mangler sentral godkjenning
Personlig eller lokal godkjenning for arbeider etter § 18,19 og 20
2M
2M
M
35
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
§ 28. Seriesaker og felles behandling.
1. Som seriesak regnes flere søknader om samme type tiltak eller oppføring av samme art
bebyggelse når søknadene fremmes under ett av samme tiltakshaver og ansvarlig søker. Som
tiltakshaver kan også regnes borettslag, sameier og huseierforeninger.
2. Ved søknader nevnt under nr. 1 skal gebyret for hver likeartet bygning eller tiltak legges
sammen. Det må være minst 5 hus for å få rabatt. Rabatten er 2 % per hus. (Eksempel: 5 hus
= 5 x 2 % =10 % rabatt av totalgebyret for de 5 husene). Største oppnåelige fradrag er 40 %
(for 20 hus eller flere)
3. Ved søknad om flere utendørstiltak etter §§ 18 og 19 skal gebyrene legges sammen, men
summen skal ikke overstige 12M.
4. Ved reparasjon av tekniske installasjoner i flere leiligheter eller bruksenheter i samme
bygning beregnes gebyr som for ett slikt tiltak med tillegg av 2M.
KAP V. DELESAKER OG SEKSJONERINGSSAKER
§ 29. Opprettelse av ny grunneiendom (delesak) og arealoverføring etter plan- og
bygningsloven, jf Pbl. § 20-1 m).
Type deling
Deling av eiendom i 2 tomter, bebygde eller
ubebygde
Deling av eiendom med flere enn 2 tomter,
bebygde eller ubebygde
Arealoverføring under 200 m2
Arealoverføring over 200 m2
Gebyr
7M
Merknad/Tillegg
3M
Pr. tomt - ikke ut over 30M
2M
5M
Det beregnes 50 % av gebyr etter tabellen over i følgende tilfeller:
- deling eller arealoverføring er i samsvar med grenser eller tomteinndelingen fastsatt i
godkjent plan.
- deling av eksisterende tomannsboligtomt eller rekkehustomt eller annen
sammenhengende bebyggelse når delelinjen legges mellom boenhetene.
Ved avslag på søknad om deling betales gebyr etter § 23. Det betales ikke gebyr for
utskilling av felles arealer for overføring av areal fra private til det offentlige. Gebyr for
oppmåling og delingsforretning kommer i tillegg, jfr. kap. VI.
§ 30. Seksjonering.
For behandling av begjæring om seksjonering der det ikke foretas befaring betales 3
ganger rettsgebyret. Der det foretas befaring betales 5 ganger rettsgebyret. I de tilfeller det må
utarbeides målebrevskart betales gebyr for dette etter reglene i kapittel VI.
KAP VI. OPPMÅLINGSSAKER
§ 31. Oppretting av matrikkelenhet.
1. Oppretting av grunneiendom og festegrunn.
Areal fra 0–500 m2
3M
Areal fra 501–2 000 m2
8M
2
Areal over 2 001 m – økning på M pr. påbegynt dekar.
36
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
Dersom det i tillegg til delingen justeres grenser mot naboeiendom, beregnes et tilleggsgebyr
på M pluss ½ M for hver ekstra eiendom (ut over 1).
2. Oppretting av uteareal på eierseksjon.
Beregnes per enkeltareal med 4M per enhet.
3. Oppretting av anleggseiendom.
Gebyr som for oppretting av grunneiendom
Areal fra 0–2 000 m2
8M
2
Areal fra 2 001m ; Gebyret økes med 2M pr. påbegynt 1000 m 2.
4. Oppretting av grunneiendom til atkomstvei/fellesareal
Areal fra 0–500m2
3M
2
2
Areal fra 501m –2 000 m
5M
Areal over 2 001 m2 – økning på M pr. påbegynt dekar
Fradeles det flere tilgrensende tomter samtidig, gis rabatt pr. tomt som bestemt i § 28 nr. 2.
§ 32. Grensejustering.
1. Grunneiendom.
Areal fra 0–250 m2
Areal fra 251–500 m2
2. Anleggseiendom
Gebyr for grensejustering
Areal fra 0–250 m2
Areal fra 251–1 000 m2
2M
3M
2M
3M
§ 33 Arealoverføring.
Arealoverføring medfører tinglysning og utløser også dokumentavgift.
1. Grunneiendom.
Gebyr for arealoverføring (eks. tinglysningsgebyr og dokumentavgift)
Areal 0–100 m2
2M
Areal 101–250 m2
3M
2
Areal 251–500 m
4M
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på M pr
påbegynt enhet.
Ved fradeling av grunn til veiformål kan kommunen bestemme at gebyr skal beregnes
etter medgått tid. Timepris kr 800,-.
2. Anleggseiendom.
Gebyr for overføring av eiendomsvolum (eks. tinglysningsgebyr og dokumentavgift):
Areal 0–100 m2
2M
2
Areal 101–250 m
3M
Areal 251–500 m2
4M
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m2 medfører en økning av gebyret på M pr.
påbegynt enhet.
3. Arealoverføring til offentlig vei og jernbane.
Areal 0–250 m2
3M
Areal 250–500 m2
4M
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500 m 2 medfører en økning av gebyret på M pr.
påbegynt enhet.
37
Vedlegg til Handlingsprogram 2015–2018, Prisliste 2015 versjon pr. 12.01.15
§ 34 Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning.
For inntil 2 punkter betales 2 800 kr. Deretter betales et tillegg på 900 kr pr. punkt. For ekstra
peler på rett linje betales 250 kr pr. pel.
§ 35 Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt
ved oppmålingsforretning.
For inntil 2 punkter betales 3M. Deretter betales et tillegg på M pr. punkt. For ekstra peler på
rett linje betales 200 kr pr. pel.
§ 36 Bestemmelse om vintertid.
I henhold til matrikkellovens forskrift § 18 gjelder bestemmelse om vintertid fra 1/12 til 1/3.
Saksbehandlingstiden for oppmålingssaker løper ikke i denne perioden.
§ 37 Utskrift av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider
175 kr
350 kr
§ 38. Salg av eiendomsdata, kartdata, situasjonskart
Tjenester nevnt nedenfor regnes som salg.
For analoge situasjonskart (pdf-dokument) betales 960 kr.
Dersom dataene i tillegg leveres digitalt, betales det til sammen 1 480 kr.
For digitale kartdata der kommunen utfører uttrekk og oversendelse av data, betales etter
følgende formler (areal angitt i dekar):
- For alle data samlet: (Kvadratrot areal) * 255, med minstegebyr 1 200 kr.
- For hver av datatypene eiendomsdata og plandata: (Kvadratrot areal) * 80, med
minstegebyr 600 kr.
For digitale data levert gjennom selvbetjente bestillingstjeneste på internett benyttes egen
priskalkulator.
For bearbeidede eiendomsopplysninger i forbindelse med eiendomsomsetning betales 660 kr.
38