Prisliste for kommunale tjenester 2017

Comments

Transcription

Prisliste for kommunale tjenester 2017
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
BÆRUM KOMMUNE
Liste over priser for kommunale tjenester 2017
INNHOLDSFORTEGNELSE
SEKTOR BARN OG UNGE ........................................................................................................................ 3
Barnehage – Foreldrebetaling ........................................................................................................... 3
Tilskuddssatser til private barnehager ............................................................................................... 3
Skolefritidsordning – foreldrebetaling ............................................................................................... 4
Musikk- og kultur skolen – elevavgift ................................................................................................. 4
SEKTOR BISTAND OG OMSORG ........................................................................................................... 5
Skjenke- /salgsbevillinger med tilhørende prøver............................................................................... 5
Behovsprøvd tilbud etter skole- og arbeidstid .................................................................................... 5
Transport til aktivitets-/arbeidssenter og til andre ikke lovpålagte tjenester ..................................... 5
Institusjonsopphold............................................................................................................................. 5
Opphold i Altea................................................................................................................................... 6
Rehabiliteringstilbud .......................................................................................................................... 6
Behovsprøvde tjenester ....................................................................................................................... 6
Hjelpemiddelutlån/-leie ...................................................................................................................... 7
Reisevaksinering ................................................................................................................................. 7
Tjenester uten egenbetaling ................................................................................................................ 7
SEKTOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR................................................................................................ 8
Bærum bibliotek – purregebyr ............................................................................................................ 8
Fritidstilbud for funksjonshemmede ................................................................................................... 8
Leie av Solknatten hytte i Vestmarka .................................................................................................. 8
Gravminne, gravstell med mer ........................................................................................................... 8
Avgifter for bruk av sermonirom, kremasjon, begravelse ................................................................... 9
Avgifter - avdøde fra andre kommuner ............................................................................................... 9
Utleie av friområder ......................................................................................................................... 10
Kjøring på kommunale skogsveier ................................................................................................... 10
Felling/skade på tre .......................................................................................................................... 10
Fellingsavgifter med mer .................................................................................................................. 10
Utleie til uteservering, torg, salgs- og standplass ............................................................................ 10
Gebyr for saksbehandling, kontroll av salg og oppbevaring av fyrverkeri ...................................... 10
Behandlings- og forringelsesgebyr – vei/samferdsel ........................................................................ 11
Overnatting gjestebrygge ................................................................................................................. 11
Parkeringsgebyr ............................................................................................................................... 11
Parkeringsavgifter ............................................................................................................................ 11
Parkeringsavgifter – detaljer............................................................................................................ 12
LISTE OVER PRISER FOR SELVKOSTTJENESTER ........................................................................ 13
Bygge-, plan-, dele-, seksjoneringssaker, samt oppmålingstjenester ............................................... 13
Vann og avløpstjenester.................................................................................................................... 13
Renovasjon, husholdninger og næring ............................................................................................ 14
Bærum havnedistrikt ......................................................................................................................... 15
Feieavgifter ...................................................................................................................................... 15
BILLETTPRISER OG KORTTIDSUTLEIE AV KOMMUNALE LOKALER OG ANLEGG (GJELDER
FLERE SEKTORER) ................................................................................................................................. 16
PRINSIPPER FOR KORTTIDSUTLÅN/LEIE AV KOMMUNALE LOKALER OG ANLEGG .................................... 16
Erstatning av skader ......................................................................................................................... 16
Utlån/-leie av fritidssentre, skoler og barnehager............................................................................ 16
Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg ....................... 16
Fordeling av eventuell ledig tid på skolene ...................................................................................... 16
Økt frivillighet stimuleres ................................................................................................................. 16
Lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag/foreninger................................................ 16
Lokaler og anlegg til private leietakere ............................................................................................ 17
Kommersielle leietakere betaler markedspris .................................................................................. 17
Versjon 28. september 2016
1
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
BÆRUM KOMMUNE
BILLETTPRISER ...................................................................................................................................... 17
Emma Sansehus ................................................................................................................................ 17
Bærum idrettspark og Hauger kunstisbane ...................................................................................... 17
Bad og svømmehaller –Emma Friskhus, Nadderud, Berger og Hundsund ...................................... 17
LOKALER PRIMÆRT TIL FYSISK AKTIVITET – LEIEPRISER ........................................................................ 19
Kommunale gymnastikksaler på skoler og Emma Friskhus ............................................................. 19
Kommunale basseng, svømmehaller og Emma Sansehus ................................................................. 19
Idrettsanlegg, idrettshaller, kunstis- og uteanlegg ........................................................................... 20
Utendørsbaner – arbeid etter avtale................................................................................................. 22
LOKALER PRIMÆRT TIL KULTURARRANGEMENT - LEIEPRISER ................................................................ 23
Kulturanlegg - lokal kulturarrangør ................................................................................................ 23
Kulturanlegg - øvrig kulturarrangør ................................................................................................ 24
Øvrige aktører .................................................................................................................................. 24
Kulturanlegg – Tanken aktivitetshus ................................................................................................ 24
LOKALER PRIMÆRT TIL MØTER/KURS - LEIEPRISER ................................................................................ 25
Kommunegården............................................................................................................................... 25
Bekkestua og Sandvika bibliotek - foredragssal og møterom ........................................................... 25
Fritidssenter, skoler og barnehager – møte/kurs/arrangement ........................................................ 25
Kunnskapssenteret ............................................................................................................................ 26
LOKALER PRIMÆRT TIL HØYTIDELIGE ARRANGEMENTER OG MØTEROM - LEIEPRISER ............................ 27
Rådhusets vielsesrom ........................................................................................................................ 27
Seniorsentrene .................................................................................................................................. 27
Skui grendehus ................................................................................................................................. 27
Wøyen gård – Bærums kulturelle storstue ........................................................................................ 28
Løkkeåsveien 2.................................................................................................................................. 28
Emma kafé ........................................................................................................................................ 28
LOKALER PRIMÆRT TIL MØTEROM OG OVERNATTING ............................................................................ 29
REGA - EMMA Gjestehus ................................................................................................................ 29
GEBYRREGULATIV FOR 2017 .............................................................................................................. 30
Versjon 28. september 2016
2
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
SEKTOR BARN OG UNGE
Barnehage – Foreldrebetaling
Kr. pr. måned
Foreldrebetaling for oppholdstid 0-8 timer pr. uke
Foreldrebetaling for oppholdstid 9-16 timer pr. uke
Foreldrebetaling for oppholdstid 17-24 timer pr. uke
Foreldrebetaling for oppholdstid 25-32 timer pr. uke
Foreldrebetaling for oppholdstid 33-40 timer pr. uke
Foreldrebetaling for oppholdstid over 41 timer pr. uke
Søskenmoderasjon**- for 2. barn
Søskenmoderasjon**- for 3. eller flere barn
2015
640*
1 040*
1 450*
1 850*
2 260*
2 405*
30 %
50 %
2016
690*
1 120*
1 550*
1 980*
2 420*
2 580*
30 %
50 %
2017
710*
1 150*
1 600*
2 040*
2 500*
2 655*
30 %
50 %
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
2015
2016
473 000*
2017
486 750*
Fra dato
01.01.2017
405 000*
417 000*
01.01.2017
2015
2016
2017**
Fra dato
192 137
94 307
9 500*
189 360
92 220
01.01.2017
01.01.2017
8 800*
14 100*
17 400*
18 300*
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
149 500*
113 700*
12 900*
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
Redusert foreldrebetaling etter søknad:
Redusert foreldrebetaling ved maksimal inntekt i husholdningen
- Foreldrebetaling tilsvarer 6 prosent av husholdningens inntekt
Gratis kjernetid 3 -5 åringer ved maksimal inntekt i husholdningen
*Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer.
**Iht. Forskrift om foreldrebetaling § 3
Tilskuddssatser til private barnehager
Kr. pr. år
Ordinære barnehager:
Drift, små barn
Drift, store barn
Kapitaltilskudd per barn:
Byggeår til og med 2007
Byggeår 2008 - 2010
Byggeår 2011 - 2013
Byggeår 2014 - 2016
Familiebarnehager:
Familiebarnehager, små barn
Familiebarnehager, store barn
Kapitaltilskudd per barn
152 900*
116 700*
12 000*
*Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer.
** Tilskuddssatser for 2017 vil bli fastsatt innen 31.10.2016
Versjon 28. september 2016
3
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Skolefritidsordning – foreldrebetaling
Kr. pr. måned
Foreldrebetaling 5 dager pr. uke
Foreldrebetaling 4 dager pr. uke
Foreldrebetaling 3 dager pr. uke
Foreldrebetaling 2 dager pr. uke
Betaling for en dag, ved behov - kun ved enkelte skoler
2015
2 830
2 250
1 690
1 280
270
2016
2 920
2 320
1 740
1 320
280
2017
2 920
2 320
1 740
1 320
280
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
2015
4,5 G
2016
4,5 G
2017
4,5 G
Fra dato
01.01.2017
kr 397 665
kr 405 306
kr 416 592
01.01.2017
2,8 G
2,8 G
2,8 G
01.01.2017
kr 247 436
kr 252 190
kr 259 213
01.01.2017
Redusert foreldrebetaling etter søknad:
50 % redusert foreldrebetaling:
Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt
75 % redusert foreldrebetaling:
Tilsvarende høyeste brutto familieinntekt
(G=kr 92 576 pr. 1 mai 2016. Justeres hvert år 1 mai) På Haug skole kreves ikke foreldrebetaling for elever i SFO fra 5 klasse.
Musikk- og kultur skolen – elevavgift
Kr. pr. år
Elevavgift individuell opplæring
Elevavgift opplæring i grupper
Musikk fra livets begynnelse
Versjon 28. september 2016
2015
4 990
3 730
1 280
2016
5 140
3 850
1 320
2017
5 260
3 940
1 350
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
4
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
SEKTOR BISTAND OG OMSORG
Skjenke- /salgsbevillinger med tilhørende prøver
Prisene følger av forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk og forskrift om etablererprøve for
serveringssted. Forskriftene justeres jevnlig ved indeksregulering*.
Kr.
Ambulerende skjenkebevillinger
Skjenkebevilling for enkeltanledning***
Fast skjenkebevilling**
Fast salgsbevilling**
Kunnskapsprøve
Etablererprøve
2015
290
4 100
4 100
1 380
300
400
2016
310
4 400
4 400
1 480
400
400
2017
340
4 800
4 800
1 540
400
400
Fra dato
Iht. Forskrift
Iht. Forskrift
Iht. Forskrift
Iht. Forskrift
Iht. Forskrift
Iht. Forskrift
* Umiddelbar pris jus tering v/fors krifts endring.
**Bevillings myndigheten kan i s ærlige tilfeller bes temme at gebyret s kal s ettes lavere.
***Bevillings myndigheten kan i s ærlige tilfeller bes temme at gebyret s kal s ettes lavere. Gebyret for arrangementer ved
s eniors entre og frivillige organis as joner, s amt lokale kulturarrangementer s kal s ammenfalle med gebyret for ambulerende
s kjenkebevilling.
Behovsprøvd tilbud etter skole- og arbeidstid
Ettermiddagstilbud fra skole- og arbeidstidsslutt og til kl. 16.30. Tilbud for utviklingshemmede som
går på videregående skole / eventuelt arbeider, bor hjemme hos yrkesaktive foreldre, og derfor har
behov for tilbud til foreldrene kommer fra jobb.
Kr. pr. måned
Egenandel 5 dager per uke
Egenandel 4 dager per uke
Egenandel 3 dager per uke
Egenandel 2 dager per uke
Egenandel 1 dag per uke
Egenandel ekstra dager i skolens ferie(etter søknad)
2015
840
675
505
340
180
46
2016
855
688
514
346
183
47
2017
872
702
524
353
187
48
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
Transport til aktivitets-/arbeidssenter og til andre ikke lovpålagte tjenester
Gjelder egenandel for transport til aktivitets-/arbeidssenter og andre ikke lovpålagte tilbud. Alle
brukere av kommunens ikke lovpålagte tjenestetilbud skal likebehandles med hensyn til betaling for
transport til ikke lovpålagte tilbud.
Kr. pr. måned
Transport - en dag i uka
Transport - inntil 3 dager i uka
Transport - over 3 dager i uka
2015
0
295
580
2016
0
300
590
2017
0
306
602
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
2015
142
142
2016
142
142
2017
Fra dato
150 Iht. Forskrift
150 Iht. Forskrift
74
Ja
175
142
74
Ja
178
145
80 Iht. Forskrift
Ja Iht. Forskrift
182
01.01.2017
148
01.01.2017
Institusjonsopphold
Kr.
Korttidsopphold/døgn forskriftens maks. pris for tiden*
Korttidsopphold/døgn rehabilitering forskriftens maks.
Dagsentertilbud pr. dag inkl. transport, forskriftens maks.
pris for tiden*
Langtidsopphold i institusjon, iht. forskriftens maks. pris*
Opphold på Trygghetsavdeling/døgn
Boopphold/døgn Bjørnegård psykososiale senter
*Umiddelbar endring v/forskriftsendring. Maksimalpris for langtidsopphold på institusjon er for 2016 beregnet til
kr. 722 469 pr plass
Versjon 28. september 2016
5
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Opphold i Altea
For opphold i Altea på CAN tilsvarer egenbetalingen forskriftens pris for korttidsopphold.
I tillegg betaler bruker for obligatorisk reiseforsikring og flybilletter beregnes etter selvkost.
Rehabiliteringstilbud
Kr. pr. halvår
For deltagere med inntekt over 4 G:
Styrke og balansekurs
Bassenggrupper
Slag- og parkinsongruppe:
- Saltrening
- Bassengtrening
- I sal og basseng
For deltagere med inntekt under 4 G:
Styrke og balansekurs
Bassenggrupper
Slag- og parkinsongruppe:
- Saltrening
- Bassengtrening
- I sal og basseng
2015
2016
2017
Fra dato
1 010
1 265
1 030
1 290
1 050
1 315
01.01.2017
01.01.2017
560
760
1 065
570
775
1 085
580
790
1 110
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
560
760
570
775
580
790
01.01.2017
01.01.2017
560
760
760
570
775
775
580
790
790
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
2015
294
2016
299
2017
305
Fra dato
01.01.2017
Behovsprøvde tjenester
Kr. pr. måned
Behovsprøvd trygghetsalarm
Behovsprøvd praktisk bistand
Under 2,5 G*
2,5-3 G det betales maksmalt for 1 time per måned
3-4 G det betales maksmalt for 2,5 timer per måned
4-5 G det betales maksmalt for 4 timer per måned
5-6 G det betales maksmalt for 6 timer per måned
Over 6 G det betales maksimalt for 8 timer pr. måned
2015
0
450
450
450
450
450
2016
0
463
463
463
463
463
2017
0
474
474
474
474
474
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
Det som skal betales pr måned er: antall timer tjeneste pr måned * timepris inntil maksimalt antall timer pr måned
*Utregnet G beløp tilsvarer husstandens skattbare nettoinntekt før særfradag.(G=kr 92 576 per 1. mai 2016. Justeres hvert år 1 mai)
Versjon 28. september 2016
6
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Hjelpemiddelutlån/-leie
Et hjelpemiddel (gjenstand/tiltak) bidrar til å redusere brukerens praktiske problemer ved å bedre
funksjonsevnen, øke selvhjulpenheten og/eller lette pleien. Staten har ansvaret for trygdefinansierte
hjelpemidler ved varige behov, mens kommunen har ansvaret for hjelpemidler ved midlertidig behov
(mindre enn to år).
Kommunen plikter kostnadsfritt å utlevere/innhente trygdefinansierte hjelpemidler hos bruker.
(Forskrift om habilitering og rehabilitering (2001/765) § 11 «Hjelpemidler og ergonomiske tiltak»
pålegger kommunen å: «……sørge for formidling av nødvendige hjelpemidler…..»). Kommunen har
ansvar for å holde et lager av tekniske hjelpemidler for kortvarig behov (normalt inntil tre måneder).
Egenandel for hjelpemiddelutlån/-leie
Egenandel for leie av kommunale hjelpemidler
pr. hjelpemiddel
Utkjøring og innhenting av kommunale hjelpmidler
pr. gang
2015
2016
2017
Fra dato
105
110
112
01.01.2017
210
220
225
01.01.2017
Salg av hjelpemidler - påslag for administrative kostnader
20 %
20 %
20 %
01.01.2017
Oversikt over tilbud og priser er lagt ut på Bærum kommune sine internettsider.
Reisevaksinering
Prisene på vaksiner er regulert i henhold til legemiddelloven, § 17 annet ledd, hvor kommentarer sier
at enhver form for fortjeneste på legemidler som brukes under behandling av pasient, utelukkes. Det er
kun adgang til å kreve utlegg dekket relatert til anskaffelsen av det aktuelle legemiddelet.
Vaksinasjonskontoret i Bærum tar et påslag på omlag fem prosent på de oppgitte prisene, for å dekke
utgifter til sprøyter, spisser med mer i tillegg til konsultasjonsgebyret.
Oversikt over priser på de ulike vaksiner er lagt ut under Folkehelsekontoret på Bærum kommune sine
internettsider:
https://www.baerum.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/vaksiner-og-smittevern/
Tjenester uten egenbetaling
Praktisk bistand; opplæring daglige gjøremål (boveiledningstjeneste), brukerstyrt personlig assistanse,
avlastning (utenfor institusjon /privat avlastning) og i institusjon, omsorgslønn, pleie og omsorg
utenfor institusjon (hjemmesykepleie og psykisk helsetjeneste), individuell plan.
Versjon 28. september 2016
7
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
SEKTOR MILJØ, IDRETT OG KULTUR
Bærum bibliotek – purregebyr
Kr
1. varsel - Voksne
- Barn
2. varsel - Voksne
- Barn
3. varsel - Voksne
- Barn
Gebyr for utskriving av tapt lånekort
2015
40
20
85
50
125
75
20
2016
40
20
85
50
125
75
20
2017
40
20
85
50
125
75
20
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
2015
540
2016
550
2017 Fra dato
560
01.01.2017
2015
1 420
660
2016
1 450
680
2017 Fra dato
1 480
01.01.2017
690
01.01.2017
Fritidstilbud for funksjonshemmede
Kr
Mandagsklubben, semesteravgift
Leie av Solknatten hytte i Vestmarka
Kr
Helg, uten sluttrengjøring
Midtukedøgn, uten sluttrengjøring
* Fortrinnsrett funksjonshemmede
Gravminne, gravstell med mer
Prisene gjelder for kommunalt tilbud, det finnes andre leverandører av tjenestene.
Gravminne (kroner)
Gravminne i stein ferdig montert
Flytting av gravminne
Salg av gamle gravminner
Navneplate og inskripsjon
Navneplate i 20 år*
Dobbel navneplate i 20 år*
Inskripsjon på navneplate per navn*
Inskripsjon på fellesminnesmerke i stein (40 år)
Leie av andel på fellesgravminne inkl. 4 navneplater
Forsendelse av urne til annen gravplassforvaltning
2015
6 165
890
5 855
2016
6 490
925
6 090
2017
6 620
945
6 210
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
1 030
1 235
720
5 995
4 065
560
1 640
1 640
760
6 235
4 230
580
1 675
Utgår
775
6 360
Utgår
590
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
*Prissetting på navneplate er forenklet slik at det bare er EN pris for navneplate i 20 år, enten den er enkel eller dobbel
(sum beregnet ut fra selvkostpris og administrasjonsgebyr, bestilling og montering)
Gravstell (kroner)
Gravstell - stell, luking, vanning mai/juni - sept.
Gravstell med sommer blomster - beplanting, stell,
luking, vanning mai/juni - sept.
Fellesgravminne - forhåndsbetalt andel av fellesutgifter (leie, beplantning, stell og vedlikehold) 20 år
Høstlyng per stykk
17.mai-dekorasjon
Krans til allehelgensdag eller jul
Utleie av undervanningskasse
Versjon 28. september 2016
2015
720
2016
760
2017
775
Fra dato
01.01.2017
960
990
1 010
01.01.2017
17 940
145
285
240
525
18 890
150
295
250
545
19 270
150
Utgår
255
555
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
8
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Avgifter for bruk av sermonirom, kremasjon, begravelse
Bærum kommune har i henhold til avtale med Fellesrådet fra 1. januar 2008 overtatt ansvaret for
forvaltningen av gravplassene, inkludert ansvaret for å foreslå priser for tjenesten.
(Gravferdsloven § 21).
Sermonirom
Priser, ikke mva pliktig
Leie av seremonilokaler - avdøde fra andre kommuner
Leie av Haslum lille seremonirom, 60 plasser
Leie av Haslum store seremonirom, 220 plasser
2015
2016
2017
Fra dato
1 145
2 290
1 205
2 380
1 230
2 430
01.01.2017
01.01.2017
2015
2 260
1 130
5 120
2016
2 350
1 175
5 325
2017
2 395
1 200
5 430
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
2 560
2 660
2 715
01.01.2017
2015
320
2016
335
2017
340
Fra dato
01.01.2017
415
560
430
590
440
600
01.01.2017
01.01.2017
Kremasjon
Priser, ikke mva pliktig
Kremasjonsavgift*
- Kremasjonsavgift kister under 1 meter
Kremasjonsavgift - avdøde fra andre kommuner
- Kremasjonsavgift kister under 1 meter - avdøde fra
andre kommuner
*Kremasjonsavgiften refunderes av NAV fram til fylte 18 år.
Feste av grav
Festeavgift - grav per år
Mva pliktig, priser inklusiv mva
Salg av urne
Overføring av aske til godkjent urne
Avgifter - avdøde fra andre kommuner
Bærum kommune krever i henhold til Gravferdsloven § 6 andre ledd dekning av kostnadene
for gravlegging og tildeling av ny grav til avdøde fra andre kommuner.
Priser, ikke mva pliktig
Urnegravlegging
Kistegravlegging
Ordinær urnegrav - 4 plasser
Livsledsagergrav - 2 plasser
Enkel urnegrav - 1 plass
Ordinær kistegrav - 1 plass
Liten kistegrav - kiste under 1 meter
Versjon 28. september 2016
2015
1 415
5 290
6 440
3 220
1 610
6 440
3 220
2016
1 490
5 570
6 700
3 350
1 675
6 700
3 350
2017
1 520
5 680
6 835
3 415
1 710
6 835
3 415
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
9
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Utleie av friområder
Priser eksklusiv mva.*
Utleie til riggområde midlertidig deponi og lign. pr. måned
Utleie av friområde til kommersiell virksomhet pr. dag
2015
2016
2017
Fra dato
2
23 pr. m
2 032
2
23 pr. m
2 100
2
23 pr. m
2 140
01.01.2017
01.01.2017
2015
120
581
2016
120
595
2017
120
605
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
*Avgiftspliktige leietakere faktureres med merverdiavgift.
Kjøring på kommunale skogsveier
Gebyrene er ikke mva pliktige
Pr. gang*
Årsavgift
* Gratis etter søknad for skoleklasser/tilsvarende i forbindelse med (klasse-)turer hvor mange ferdes i skogen og hvor
det er viktig å ivareta deltagernes sikkerhet. Tjenestestedet fastsetter selv depsitum for nøkkel.
Felling/skade på tre
Priser eksklusiv mva.*
Felling eller påføring av skade på trær pr. tre
2015
13 564
2016
13 835
2017
15 000
Fra dato
01.01.2017
*Avgiftspliktige faktureres med merverdiavgift.
Fellingsavgifter med mer
Priser inkl. mva., kr.
Fellingsavgift på voksen elg*
Felligsavgift på elgkalv*
Avliving og bortkjøring av dyr
Leie av utstyr til fangst av levende vilt
2015
496
292
705
710
2016
510
300
725
725
2017
510
300
1000
1000
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
*Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. Prisene blir vedtatt 01.05. hvert år og gjelder fra 01.05-30.04
Utleie til uteservering, torg, salgs- og standplass
Torghandel er i tillegg underlagt forskrifter om torghandel i Bærum.
Gebyrene er ikke mva pliktige
Utleie av kommunal veigrunn til uteservering
2015
2016
2017
Fra dato
Leie pr. m2 pr. måned
Utleie av torg, salgs- og standplass*
- Gågaten pr. dag
- Torgplass avhengig av plassering pr. måned
130
130
130
01.01.2017
80
2 800
80
2 800
80
2 800
01.01.2017
01.01.2017
*Ideelle organisasjoner betaler ikke leie.
Gebyr for saksbehandling, kontroll av salg og oppbevaring av fyrverkeri
Per søknad, kr.
Saksbehandling og kontroll av salg og oppbevaring av
fyrverkeri
Versjon 28. september 2016
2015
2016
2017
Fra dato
NY
2 500
2 500
01.01.2017
10
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Behandlings- og forringelsesgebyr – vei/samferdsel
Gebyr for graving i kommunal vei består av et behandlingsgebyr, som belastes alle grave-saker, og et
forringelsesgebyr som er arealavhengig.
Gebyrene er ikke mva pliktige
Behandlingsgebyr pr. søknad
Forringelsesgebyr
0-10m2
10-20m2
20-50m2
Over 50m2
2015
2 350
2016
2 350
2017
2 400
Fra dato
01.01.2017
2 150
3 500
4 600
7 300
2 150
3 500
4 600
7 300
2 200
3 600
4 700
7 400
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
2015
150
2016
150
2017
150
Fra dato
01.01.2017
2015
500
300
2016
500
300
2017
0
0
300
600
900
Fra dato
Forskrift*
Forskrift*
Forskrift*
Forskrift*
Forskrift*
Overnatting gjestebrygge
Kr per døgn, pris inklusiv mva
Overnatting gjestebrygge, maks liggetid 2 døgn
Parkeringsgebyr
Parkeringsgebyr ikke mva pliktig
Parkeringsgebyr*
Tilleggsavgift*
Kontrollsanksjon lav sats*
Kontrollsanksjon middels sats*
Kontrollsanksjon høy stas*
*Prisene følger de maksimalpriser Stortinget til enhver tid bestemmer. Tilleggsavgift erstattes iht ny forskrift for vilkårsparkering av
kontrollsanksjon med 3 forskjellige satser.
Parkeringsavgifter
Det er ulikt lovverk som gjelder for innkreving av parkeringsavgifter i private parkeringshus,
kommunale parkeringshus og langs offentlig/kommunal vei.
 Når det gjelder parkering i parkeringshus og parkeringsplasser innenfor avgrensede områder,
opererer kommunen i et konkurranseutsatt marked og må ta hensyn til markedspriser og
konkurrenter. Generelt ligger imidlertid kommunen lavere i pris enn private aktører, og har
større begrensning på avgiftstidens lengde.
 For parkering langs offentlig/kommunal vei, såkalt gateparkering, har kommunen "monopol",
her tas det ved prisfastsetting hensyn til parkeringspolitiske forhold som omløpshastighet.
Versjon 28. september 2016
11
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Parkeringsavgifter – detaljer
Priser inklusiv mva
Parkeringshus pr. time
BI P-hus U. etasje
BI P-hus 1. etasje
BI P-hus 2-4. etasje
P-hus Kinoveien 13
Kommunegården U1-U2
Brodtkorbsgate
Sandvika P-hus
Sandvika P-hus Trygdegården
P-hus Sandvika, pr. time - maks P-tid 3 timer
- Helgerudgården, 1 time gratis, deretter
- Kreditkassetaket, 1 time gratis, deretter
2015
2016
2017
Fra dato
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
14
14
14
14
14
14
01.01.2017
01.01.2017
Priser inklusiv mva
Parkeringsplasser pr. time
Løkketangen
Bekkestua v/Meglergården
Bekkestua v/biblioteket
Stabekk sentrum
Stabekk v/Storengveien 90
Høvik v/O.H. Bangs vei 11
Høvik v/Sandviksveien 14
Kadettangen v/brygga
Kadettangen v/Rådhuset
J. Kanitz gate
Kadettangen under E18
Kadettangen, 3 timer gratis, deretter
Høvikodden, 3 timer gratis, deretter
Lomviveien, 5 kr første time deretter 10 kr timen
de neste timene, maks sats 50 kr dagen
2015
2016
2017
Fra dato
14
14
14
14
14
14
11
14
14
35
14
14
14
14
14
14
14
14
14
11
14
14
35
14
14
14
14
14
14
14
14
14
11
14
14
14
14
14
14
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
Priser inklusiv mva
Gateparkering, per time - maks. P-tid 1 time
Kinoveien 13
Claude Monets allé
Vestfjordgaten
Sandviksbrua
Rådhustorget
Anton Walles vei
Willy Greiners vei
Randersgården
Bekkestua sentrum
Utleieplasser kr. pr. måned
Høvik v/Sandviksvn. 14
P-hus Elias Smiths vei (BI) 2 - 4. etasje
Sandvika P-hus, Kreditkassetaket
J. Kanitz gate
Sandvika P-hus Trygdegården
Versjon 28. september 2016
Varierende Varierende Varierende
01.01.2017
2015
2016
2017
Fra dato
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
560
650
650
650
650
560
650
650
650
650
580
680
680
680
680
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
12
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
LISTE OVER PRISER FOR SELVKOSTTJENESTER
Selvkost defineres som ”den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller
tjeneste”, en beregningsmetode som ofte er fastsatt i lov og i stor grad finansieres av brukernes
betaling, sammen med eventuelle statstilskudd. Tjenesteområdene må følge retningslinjer utarbeidet
av KMD (H-3/14), samt lovverket for den enkelte tjeneste.
Bygge-, plan-, dele-, seksjoneringssaker, samt oppmålingstjenester
Etter plan- og bygningslovens § 33-1 kan kommunestyret gi forskrift om gebyr for behandling av
søknad om tillatelse, utferdigelse av kart og attester og for andre arbeid som det etter loven og forskrift
påhviler kommunen å utføre, herunder behandling av private planforslag. Gebyret skal ikke overstige
kommunens nødvendige kostnader på sektoren. Matrikkelloven gir hjemmel for å ta gebyr for
oppmålingssaker.
Gebyret for bygge-, plan, dele og seksjoneringssaker samt oppmålingstjenester varierer sterkt med
tiltakets størrelse og kompleksitet. Gebyrene er basert på en minstesats M som i 2017 er fastsatt til
kr. 2 850. Dersom en søknad sendes inn elektronisk og/eller er uten feil er minstesatsen M fastsatt til
kr. 2 450. Minstesatsen M er økt sammenlignet med 2016, hvor satsen var på kr. 2 800.
For detaljert gebyrregulativ, se vedlegg.
Vann og avløpstjenester
Årsgebyret for vann og avløp fastsettes i henhold til selvkostberegninger.
Gebyrene er mva. pliktige. Satsene oppgis eksklusiv mva.
Vann
Årsavgift (kr/m3)
2015
2016
2017
Fra dato
10,0
9,0
9,0
01.01.2017
112,5
112,5
112,5
01.01.2017
250,0
250,0
250,0
01.01.2017
Tilleggsgebyr tilknytning Fornebu (kr/m )
Avløp
30,5
30,5
30,5
01.01.2017
Årsavgift (kr/m3)
11,0
13,0
15,0
01.01.2017
Tilknytningsavgift (kr/m )
112,5
112,5
112,5
01.01.2017
Tilknytningsavgift, Sollihøgda (kr/m 2)
250,0
250,0
250,0
01.01.2017
37,0
1 350,0
37,0
1 350,0
37,0
1 350,0
01.01.2017
01.01.2017
270,0
300,0
300,0
01.01.2017
105,0
105,0
105,0
01.01.2017
160,0
735,0
1 500,0
450,0
160,0
735,0
1 500,0
450,0
160,0
735,0
1 500,0
450,0
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
Tilknytningsavgift (kr/m2)
2
Tilknytningsavgift, Sollihøgda (kr/m )
2
2
2
Tilleggsgebyr tilknytning Fornebu (kr/m )
Septikavgift
Tillegg pr. m3 over 3 m3
3
Avgift for levering til septikmottak (kr/m )
Vannmålere
Vannmålere (1/2" - 1") kr/år*
Vannmålere (1" - 2") kr/år*
Vannmålere (50 mm - 150 mm) kr/år*
Tillegg for pulsgiver*
*Vannmålerleie gjelder kun næringseiendommer
Samlet VA-gebyr for husholdninger, eksempel: 120 m2 - standardbolig (Std.bolig)
2016
Årsgebyr
Pris for std.bolig
2017
Årsgebyr
Vann
9,0
1 620
Vann
9,0
Avløp
13,0
2 340
Avløp
15,0
Samlet
3 960
Samlet
Versjon 28. september 2016
Pris for std.bolig
1 620
2 700
4 320
13
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Renovasjon, husholdninger og næring
Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven § 34) sier at kostnadene skal fullt
ut dekkes gjennom gebyrer. Hjemlet i Forurensingsloven har Bærum kommune vedtatt lokal forskrift
for husholdningsavfall. Årsgebyret fastsettes i henhold til H-3/14. Retningslinjer for beregning av
selvkost for kommunale betalingstjenester (KMD). Årsgebyret for Renovasjon
(husholdningsrenovasjon) fastsettes etter selvkostberegninger.
Gebyrene er mva. pliktige. Satsene oppgis eksklusiv mva.
Sekkerenovasjon
1 sekk (0,1 m3 ) pr. uke
2 sekker samlet pr. uke
2 sekker eller flere pr. uke - pr. sekk
Sjakttillegg
Red. sjakttillegg
Bæretillegg over 10 m
Bæretillegg over 30 m
Bæretillegg over 50 m
Bæretillegg over 100 m
Øyrenovasjon, fritidsbolig
Hjemmekompostering, redusjon i sekkerenovasjon
pr. abonnement
Nedgravde containere
2015
2016
2017
Fra dato
2 450
4 900
2 450
440
220
750
1 300
2 400
4 800
1 550
2 550
5 100
2 550
440
220
750
1 300
2 400
4 800
1 550
2 550
5 100
2 550
462
231
787
1 365
2 520
5 040
1 597
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
612,5
637,5
674,0
01.01.2017
3,0 m3 tømming pr. uke - årsgebyr
33 000
34 500
35 535
01.01.2017
4,0 m3 tømming pr. uke - årsgebyr
44 000
46 000
47 380
01.01.2017
5,0 m3 tømming pr. uke - årsgebyr
Beholder-/Containerrenovasjon
55 000
57 500
59 225
01.01.2017
0,4 m3 beholder, tømming pr. uke - årsgebyr
Leie pr. stk. - årsleie
6 700
340
7 000
340
7 210
360
01.01.2017
01.01.2017
0,6 m3 beholder, tømming pr. uke - årsgebyr
Leie pr. stk. - årsleie
10 050
420
10 500
420
10 815
480
01.01.2017
01.01.2017
0,8 m3 beholder, tømming pr. uke - årsgebyr
Leie pr. stk. - årsleie
13 400
420
14 000
420
14 420
480
01.01.2017
01.01.2017
2,5 m3 container, tømming pr. uke - årsgebyr
Leie pr. stk. - årsleie
24 600
690
25 000
690
25 750
1 320
01.01.2017
01.01.2017
6,0 m3 container, tømming pr. uke - årsgebyr
Leie pr. stk. - årsleie
58 000
965
58 000
965
59 740
1 760
01.01.2017
01.01.2017
8,0 m3 container, tømming pr. uke - årsgebyr
Leie pr. stk. - årsleie
61 500
1 245
62 000
1 245
63 860
1 760
01.01.2017
01.01.2017
15 m3 container, tømming pr. uke - årsgebyr
Leie pr. stk. - årsleie
Avgifter for levering av avfall til ISI miljøstasjonen
Sortert avfall 0 - 100 kg (minstepris)
Sortert avfall, inntil 1 000 kg (kr/tonn)
89 000
2 490
90 000
2490
92 700
3 800
01.01.2017
01.01.2017
40
600
40
600
40
600
01.01.2017
01.01.2017
Rent lass med hageavfall (1), (2) fra private
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
Gratis
1 280
80
Gratis
1 280
80
Gratis
1 280
80
240
Iht anbud
240
Iht anbud
240
Iht anbud
01.01.2017
2 450
2 550
2 550
01.01.2017
24,5
25,5
26
01.01.2017
177
177
193
01.01.2017
Rent lass med elektro-/hvitevarer og data
(2)
Rent lass med farlig avfall fra private (2)
Leveranser til forbrenning / leveranser mer enn 1 000 kg
- minstepris
Rent lass med hageavfall (1) fra næring (kr/tonn)
Farlig avfall fra næring iht. anbud og statlige forskrifter
Renovasjon Fornebu (3) (Kommunedelplan 2)
Husholdningsrenovasjon per bolig/år
Renovasjon næringslokaler og offentlige bygg (kr/m 2)
Tilknytningsgebyr avfallssuganlegg (kr/m 2)
01.01.2017
01.01.2017
1)
Med hageavfall menes kvis t(maks diameter 15 cm), løv og gres s .
2)
Leveres hageavfall, farlig avfall, elektrovarer, hvitevarer, data eller rene mas s er s ammen med annet avfall, veies hele las s et
og avgift blir iht. s ortert avfall.
3) Renovas jons fors krift for Bærum kommune - avfall på Fornebu
Versjon 28. september 2016
14
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Bærum havnedistrikt
Havnen er selvfinansierende (Havnelovens § 23) og avgiftene økes i henhold til selvkostberegninger.
Ut fra fartøyets ytre mål beregnes avgiftsgrunnlag G etter følgende formel:
G = (L+B) x D, hvor L er fartøyets største lengde i meter, B er fartøyets største bredde i meter og D er fartøyets største dyptgående i meter (sommerdyptgående). Deretter beregnes avgiftene ved at det fastsettes ulike satser etter størrelse i antall G.
Havneavgifter
Avgifter ikke mva pliktige
Anløpsavgift (Havnelovens § 23 a)
G-guppering
De første 150 G
De neste 150 G
De neste 200 G
De neste 200 G
De neste 200 G
De neste 300 G
De neste 300 G
De neste 500 G
For alle over 2500 G
Minste avgift
Kaiavgift (Havnelovens § 23 b)
G-guppering
De første 150 G
De neste 150 G
De neste 200 G
De neste 200 G
De neste 200 G
De neste 300 G
De neste 300 G
De neste 500 G
For alle over 2500 G
Minste avgift
Vareavgift (kr/tonn)
Importert vare
Eksportvare
Innenriks
Leie av kai (kr/døgn)
Tilleggsavgift ISPS-havn for utenlandske båter (1)
Anløpsavgift (kr/avløp)
Timepris utover 4 timer PSFO(2) (kr/time)
2015
2016
2017
Fra dato
1,6
1,8
2,1
2,3
2,4
2,6
2,8
2,8
2,8
165
1,6
1,8
2,1
2,3
2,4
2,6
2,8
2,8
2,8
165
1,6
1,8
2,1
2,3
2,4
2,6
2,8
2,8
2,8
165
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
3,00
3,40
3,70
4,00
4,60
4,95
4,95
4,95
4,95
250
3,00
3,40
3,70
4,00
4,60
4,95
4,95
4,95
4,95
250
3,00
3,40
3,70
4,00
4,60
4,95
4,95
4,95
4,95
250
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
12
12
12
1 825
12
12
12
1 825
12
12
12
1 825
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
5 000
5 000
5 000
01.01.2017
570
570
570
01.01.2017
(1) IMO (International Maritime Organization) pålegger ISPS- godkjent havn (International Ships Port Facility security code
- IMOs internasjonale kode på skips- og havnesikkerhet) ekstra fysiske sikkerhetstiltak ved skipsanløp fra utenlandske
havner.
(2) PSFO (Port Facility Security Officer - sikkerhetssjef) pålegger ekstra beredskaps- og vaktordning mens skipet ligger i
havn.
Feieavgifter
Regulert av Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) Kapittel 6. Gebyr, kompensasjon og erstatning
m.m. § 28 Gebyr m.m. Feiertjenestene er 100 prosent avgiftsfinansierte og årsgebyret fastsettes i
henhold til H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (KMD).
Gebyrene er mva. pliktige. Satsene oppgis eksklusiv mva.
6" - 9" loddpiper(kr/pipeløp)
Maskinpiper og kanaler (kr/meter)
Versjon 28. september 2016
2015
200
100
2016
210
105
2017
210
105
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
15
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
BÆRUM KOMMUNE
BILLETTPRISER OG KORTTIDSUTLEIE AV KOMMUNALE
LOKALER OG ANLEGG (GJELDER FLERE SEKTORER)
Prinsipper for korttidsutlån/leie av kommunale lokaler og anlegg
Erstatning av skader
Reelle skader på utleieobjektet er leie/låntagers ansvar.
Utlån/-leie av fritidssentre, skoler og barnehager
Fritidssentrene, skoler og barnehager lånes ut gratis til rusfrie arrangementer, fortrinnsvis arrangement
for barn og ungdom og brukere fra nærmiljø/nærmiljøarrangement. Tjenestestedets aktivitet prioriteres
før utleie. Leietaker må avtale med utleier hvordan tilsynet skal gjennomføres, om nødvendig betales
for tilsynsvakt.
Barn med barnehageplass og elever på skolene kan låne ”sin” barnehage/skole gratis til fødselsdagsfeiring, forutsatt at voksne (og for skolen; tilsynsvakt) er tilstede. Fritidssenter lånes gratis ut til
samarbeidspartnere mot gjenytelser og samarbeidsaktiviteter. Arrangementer i regi av FAU i skolens
lokaler skal det ikke kreves betaling for, dette gjelder blant annet FAUs 17. mai arrangementer.
Kommunale tjenestesteder kan låne kommunale lokaler til møtevirksomhet og lignende. Tjenesteleder
har frihet til å fastsette evt. leie, dersom utlånet medfører ekstraarbeid.
Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg
Tildelt treningstid i skolenes gymnastikksaler, idretts-, svømmehaller og uteanlegg er gratis for idrettslag i Bærum. Her gjelder faste årlige søknads- og tildelingstider. Svømming i regi av kommunale
barne- og ungdomsskoler er gratis for elevene (lovpålagt svømming).
Sekretariatsvogn (campingvogn), seierspall, bord, benker og sperregjerder (til skiarrangement) lånes
kostnadsfritt ut til idrettslag av Ambulerende rode tlf. 995 67371.
Fordeling av eventuell ledig tid på skolene
Eventuell ledig tid på skolene fordeles av den enkelte skole etter følgende prioritering:
1. Skolens eget behov.
2. Aktiviteter med tilskudd etter Lov om Voksenopplæring.
3. Aktiviteter i regi av skoleidretten, lag og foreninger (korps, kor, orkester, ansatte og
elevforeninger med mer)
4. Barne- og ungdomsarbeid i regi av frivillige lag og foreninger i Bærum.
5. Andre fritidsaktiviteter i regi av frivillige foreninger og lag i Bærum.
6. Kommersielle interesser og privatpersoner.
Økt frivillighet stimuleres
Humanitære/sosiale organisasjoner/frivillige får låne møtelokaler gratis/redusert pris. Følgende lokaler
prioriteres til slik bruk når disse ikke er i bruk av primærformålet eller er tildelt andre brukere: Alle
seniorsentre, skoler, barnehager, ungdomssenter, Arena Bekkestua, Møterom i Kommunegården,
Løkkeåsveien 2, Bekkestua bibliotek foredragssal og møterom.
Lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag/foreninger
Utleie av kommunale lokaler og anlegg til ikke-kommersielle innenbygds lag, særkretser,
tjenestesteder i Bærum kommune, samt private og fylkeskommunale skoler skjer etter prisliste
Versjon 28. september 2016
16
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
kommunale tjenester. For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid påløper ekstrakostnader i
henhold til særskilt avtale.
Lokaler og anlegg til private leietakere
Utleie av kommunale lokaler og anlegg til ikke kommersielle private leietakere skjer etter prislisten
som følger på de neste sidene. For utleie utenom utleieobjektets normale åpningstid påløper
ekstrakostnader i henhold til særskilt avtale.
Kommersielle leietakere betaler markedspris
Kommersielle leietakere skal betale markedspris for leie av lokaler/anlegg og tilleggstjenester, i
henhold til prislisten. Utlån av kommunale lokaler til fortjenestebasert bruk/kommersielle interesser er
å regne som kommersiell virksomhet og leietaker skal for dette betale markedspris. For utleie utenom
utleieobjektets normale åpningstid påløper ekstrakostnader i henhold til særskilt avtale.
Tjenesteleder har ved behov mandat til å inngå særskilte avtaler med kommersielle leietakere forutsatt
at avtalen er godkjent av ansvarlig kommunalsjef.
Billettpriser
Emma Sansehus
Billettpriser - kr.
Enkeltbillett voksne
Enkeltbillett barn, pensjonister, funksjonshemmede
Familiebillett 2 voksne og 3 barn
Billettpriser inklusiv mva - kr.
Floating - enkeltbillett
Floating - klippekort 3 klipp
2015
100
70
340
2016
100
70
340
2017
100
70
340
375
900
375
900
2015
2016
2017
Fra dato
1 050
2 100
1 050
2 200
1 050
2 300
01.01.2017
01.01.2017
35
16
35
16
0
0
01.01.2017
01.01.2017
Utgår
Utgår
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
Barnehage/ skole: kr. 60 pr. person pr. time
Bærum idrettspark og Hauger kunstisbane
Billettpriser - kr.
Bærum idrettspark - Friidrettshall
Sesongkort barn og ungdom (u 16)
Sesongkort voksne (o 16)
Hauger kunstisbane - publikumstid - billettpriser*
Enkeltbillett voksne
Enkeltbillett barn, pensjonister, funksjonshemmede
* Man-fre kl. 14:00-16:00, ons kl 16:30-18:30, søn kl 11:30-14:00
Bad og svømmehaller –Emma Friskhus, Nadderud, Berger og Hundsund
Emma Friskhus
Billettpriser - kr.
Barn, funksjonshemmede, honnør (voksne ledsagere
gratis)
Versjon 28. september 2016
2015
2016
2017
Fra dato
40
40
45
01.01.2017
17
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Nadderud, Berger og Hundsund
Billettpriser - kr.
Nadderud
Voksne
Barn /honnør
Familie (2+2)(2+1)(1+3)
Klippekort voksne (12 klipp)
Klippekort barn/honnør (12 klipp)
Hel sesong voksne*
Hel sesong barn/honnør*
Voksne vårsesong *
Voksne høstsesong*
Barn/honnør vårsesong *
Barn/honnør høstsesong*
Trening i Mosjonsrom honnør Nadderudhallen
Trening i Mosjonsrom voksen Nadderudhallen (fra 16 år)
Tren/svøm honnør Nadderudhallen
Tren/svøm voksen Nadderudhallen (fra 16 år)
Obligatorisk bleieavgift for barn under 3 år
Berger og Hundsund
Voksne
Barn /honnør
Familie (2+2)(2+1)(1+3)
Klippekort voksne (12 klipp)
Klippekort barn/honnør (12 klipp)
Hel sesong voksne*
Hel sesong barn/honnør*
Voksne vårsesong *
Voksne høstsesong*
Barn/honnør vårsesong *
Barn/honnør høstsesong*
Voksne rabattert ved stille periode i badet
Barn/honnør rabattert ved stille periode i badet
Obligatorisk bleieavgift for barn under 3 år
2015
2016
2017
Fra dato
80
40
180
800
400
3 000
1 500
1 800
1 550
900
775
40
55
60
105
25
80
40
180
800
400
3 000
1 500
1 800
1 550
900
775
40
55
60
105
30
90
45
205
900
450
3 370
1 685
2 020
1 740
1 010
870
45
60
65
115
30
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
80
40
180
800
400
2 580
1 290
1 600
1 400
800
700
50
25
25
80
40
180
800
400
2 710
1 355
1 680
1 470
840
735
60
30
30
90
45
205
900
450
3 050
1 525
1 890
1 650
945
825
70
35
30
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
*Hel sesong går fra 1/1-31/12, Vårseseong fra 1/1-1/7, Høstsesong fra 1/8-31/12
Versjon 28. september 2016
18
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Lokaler primært til fysisk aktivitet – leiepriser
Kommunale gymnastikksaler på skoler og Emma Friskhus
Leiepriser kommunale gymnastikksaler
Tjenestestedets ansvar - kr. pr. time (klokketime)
- hverdager
- helger
2015
2016
2017
Fra dato
260
460
265
470
270
480
01.01.2017
01.01.2017
Kommunale basseng, svømmehaller og Emma Sansehus
Leiepriser svømmebasseng pr. time
Basseng Haug, Ramstad skole, Emma Friskhus
Kommunale skoler (Bærum) utenom lovpålagt
svømmeopplæring
Annen kommunal virksomhet
Annen offentlig virksomhet
Private brukere (fødselsdager m.m.)
Kommersielle brukere
2015
2016
2017
Fra dato
190
320
430
580
580
195
325
440
590
590
200
330
450
600
600
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
Leiepriser svømmehaller pr.time
Skoler + inngangbillett
Kommunale etater/IL i Bærum/særkretser
IL andre kommuner/forbund
Firmaer/private/kursvirksomhet + inngangsbilletter
Alle leietakere varmtvannsbasseng (1/2 basseng) +
inngangsbilletter
Baneleie skoler, komm.etater/IL i Bærum/særkretser +
inngangsbilletter
Baneleie IL /andre kommuner/forbund +
inngangsbilletter
Baneleie firmaer/private/kursvirksomhet +
inngangsbilletter
2015
210
275
415
1 050
2016
220
280
430
1 090
2017
220
280
430
1 090
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
340
350
350
01.01.2017
80
85
85
01.01.2017
115
120
120
01.01.2017
305
320
320
Leiepriser Emma Sansehus*
Barneselskaper og andre grupper under 20 pers,
hverdager 2,5 timer
Barneselskaper og andre grupper under 20 pers,
lørdager 2,5 timer
Over 20 personer 2,5 timer
Emma kafe prisavhengig av arrangement*
2015
2016
2017
Fra dato
1 200
1 300
1 300
01.01.2017
1 500
1 500
3 000
Utgår
Etter avtale Etter avtale Etter avtale
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
1 400
01.01.2017
*For utl ei e konta kt: e-ma i l : s a ns ehus [email protected] erum.kommune.no Tl f: 67 15 31 30
Versjon 28. september 2016
19
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Idrettsanlegg, idrettshaller, kunstis- og uteanlegg
Leiepriser pr. time
Idrettshaller
Skoler
Klisterrenhold - håndballag. Gjelder trening og kamper
Kommunale etater/ IL i
Bærum/særkretser/mosjonsgrupper/Private
IL andre kommuner/forbund/elitekamper
Bedrifter/kommersielle leietakere*
1/3 idrettshall
Skoler
Kommunale etater/ IL i
Bærum/særkretser/mosjonsgrupper/Private
IL andre kommuner/forbund
Bedrifter/kommersielle leietakere*
Møterom - idrettshaller
Skoler/Kommunale etater/ IL i
Bærum/særkretser/mosjonsgrupper/Private
IL andre kommuner/forbund
Bedrifter/kommersielle leietakere*
Sommertrening idretthall
Kommunale etater/ IL i
Bærum/særkretser/mosjonsgrupper/Private
Timepris tilsynsvakter i idrettshaller
Idrettslag i Bærum
Nadderud stadion - friidrett
Skoler – private/videregående fra 1.10 - Merk pr time
Kommunale etater/ IL i
Bærum/særkretser/mosjonsgrupper/Private
IL andre kommuner/forbund/bedrifter/kommersielle
leietakere* - eller etter avtale:
Nadderud stadion – fotball u/undervarme*
Skoler – private/videregående fra 1.10
Kommunale etater/ IL i
Bærum/særkretser/mosjonsgrupper/Private
IL andre kommuner/forbund/bedrifter/kommersielle
leietakere* - eller etter avtale:
Grus-/gress-/kunstgressbaner – Arrangementsavgift
Aldersbestemt seriespill/sesong
Seniorlag i seriespill/sesong*
Grus-/gressbane IL andre kommuner/forb./private*
Baneleie Hundsund kunstgress - oppvarmet
Hel bane – idrettslag
Baneleie kunstgress – sommer
Komm./IL i Bærum
IL andre kommuner/særkrets/forbund/mosjonsgruppe etter avtale
Kommersiell bruk*
2015
2016
2017
Fra dato
210
220
220
Etter avtale Etter avtale Etter avtale
01.01.2017
270
410
1 040
280
430
1 090
280
430
1 090
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
105
110
110
01.01.2017
115
170
390
120
175
410
120
175
410
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
160
250
345
165
260
360
165
260
360
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
155
160
160
01.01.2017
100
105
105
01.01.2017
120
125
125
01.01.2017
4 250
4 400
4 400
01.01.2017
12 800
13 300
13 300
01.01.2017
Etter avtale Etter avtale Etter avtale
4 250
4 400
4 400
01.01.2017
6 400
6 650
6 650
01.01.2017
675
700
700
1 350
1 400
1 400
Etter avtale Etter avtale Etter avtale
01.01.2017
01.01.2017
1 625
1 675
1 675
01.01.2017
135
140
140
01.01.2017
325
540
340
560
340
560
01.01.2017
01.01.2017
* avgiftspliktige leietakere faktureres med merverdiavgift.
Versjon 28. september 2016
20
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Leiepriser pr. time
Kunstisanlegg A-timer** - 01.10 - 31.12
Hel bane
1/2 bane
1/3 bane
Kunstisanlegg B-timer **- 01.10 - 31.12
Hel bane
1/2 bane
1/3 bane
Kunstisanlegg A-timer ** - 01.01 - 31.03
Hel bane hverdager
1/2 bane
1/3 bane
Kunstisanlegg B-timer** - 01.01 - 31.03
Hel bane hverdager 14-16
1/2 bane
1/3 bane
2015
2016
2017
Fra dato
915
485
335
915
485
335
935
495
340
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
660
360
250
660
360
250
675
365
255
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
660
360
250
660
360
250
675
365
255
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
380
215
160
380
215
160
390
220
165
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
* Kostnad til undervarme og/eller bruk av stadionlys skal etter avtale dekkes av leietaker.
* *A-timer: hverdager kl. 16-23, lørdager kl. 9-18, søndager kl. 12-21. B-timer: hverdager kl. 14-16, søndager kl. 9 - 12
Bærum idrettspark (timepris)
Friidrettshall
Arrangementer Idrettslag/krets/skoler (v.g. og andre
kom.)/mosjonsgrupper/Private
Arrangementer andre IL og forbund
Arrangementer Bedrifter/kommersielle leietakere*
Delanlegg friidrettshall*
Idrettslag/krets/skoler (v.g. og andre
kom.)/mosjonsgrupper/Private
IL andre kommuner og forbund
Bedrifter/kommersielle leietakere*
Kafeteria Alle leietakere (pr dag)
Sosialt rom - hele
Skoler/Kommunale etater/ IL i
Bærum/særkretser/mosjonsgrupper/Private
IL andre kommuner/forbund
Bedrifter*
Møterom/delt sosialt rom
Skoler/Kommunale etater/ IL i
Bærum/særkretser/mosjonsgrupper/Private
IL andre kommuner/forbund
Bedrifter/kommersielle leietakere*
2015
2016
2017
Fra dato
750
750
765
1 200
1 200
1 225
Etter avtale Etter avtale Etter avtale
01.01.2017
01.01.2017
150
155
155
250
255
255
350
350
350
Etter avtale Etter avtale Etter avtale
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
160
250
345
165
255
350
165
255
350
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
100
150
250
105
155
255
105
160
260
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
* avgi fts pl i kti ge l ei etakere faktureres med merverdi avgi ft. Hvert del anl egg pri s es enkel tvi s ved l ei e: Rundbane 200m,
s pri nt 60m, s pri nt 100m/s pyd kas t - kul e, kas t - s l egge, kas t - di s kos , høyde, s tav, l engde/tres teg og trampl i neområdet.
Utl ei e ti l IL i Bærum gjel der arrangementer og i hel ger - treni ng er grati s på hverdager. Grunns kol er og barnehager i Bærum
har grati s bruk på dagti d.
Versjon 28. september 2016
21
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Styrketreningsrom
Skoler
Kommunale etater/ IL i
Bærum/særkretser/mosjonsgrupper/Private
IL andre kommuner/forbund
Bedrifter/kommersielle leietakere*
Idrettshall
Skoler
Kommunale etater/ IL i
Bærum/særkretser/mosjonsgrupper/Private
IL andre kommuner/forbund/elitekamper
Bedrifter/kommersielle leietakere*
Bærum Idrettspark Fotballhall (timepris)
Skoler/Kommunale etater/ IL i
Bærum/særkretser/mosjonsgrupper/Private
IL andre kommuner/forbund
Bedrifter/kommersielle leietakere*
210
215
215
01.01.2017
270
415
1 040
275
425
1 060
275
425
1 060
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
210
215
215
01.01.2017
270
415
1 040
275
425
1 060
275
425
1 060
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
500
800
1 500
510
815
1 530
510
815
1 530
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
* avgi fts pl i kti ge l ei etakere faktureres med merverdi avgi ft. Hvert del anl egg pri s es enkel tvi s ved l ei e: Rundbane 200m,
s pri nt 60m, s pri nt 100m/s pyd kas t - kul e, kas t - s l egge, kas t - di s kos , høyde, s tav, l engde/tres teg og trampl i neområdet.
Utl ei e ti l IL i Bærum gjel der arrangementer og i hel ger - treni ng er grati s på hverdager. Grunns kol er og barnehager i Bærum
har grati s bruk på dagti d.
Utendørsbaner – arbeid etter avtale
Arbeider utendørsbaner
Løsgjøring og slådding grusbane
Slådding grusbane
Dyprensing kunstgressbane
Grovrensing kunstgressbane
Versjon 28. september 2016
2015
5 860
1 600
6 900
5 300
2016
5 975
1 630
7 040
5 405
2017
6 095
1 665
7 180
5 515
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
22
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Lokaler primært til kulturarrangement - leiepriser
Kulturanlegg - lokal kulturarrangør
Prisene oppgis eksklusiv merverdiavgift.
Priser pr. klokketime, minimumsleie 4 timer / 1 dag
Bærum Kulturhus *
Basisleie: forestillinger - Store Sal - 521 seter (pr. time)
Basisleie: prøver - Store Sal - 521 seter (pr. time)
Basisleie forestillinger: Underhuset - 60 - 120 seter (pr.
time)
Basisleie: prøver - Underhuset - 60 - 120 seter (pr. time)
Basisleie foajéscenen - 50 - 140 sitteplasser (pr. time)
Sandvika Teater - 358 seter *
Basisleie: forestillinger (pr. time)
Basisleie: prøver (pr. time)
Lille Scene - 70 seter *
Basisleie: forestillingsdag
Basisleie: prøvedag
Alle scener
Teknikertimer ordinære (inntil 7 timer)
Teknikertimer overtid (pr. time) **
Seteavgift arrangør (pr. billett)
Serviceavgift publikum (pr. billett) (pålydende beløp):
Billettpris: 0 - 99
Billettpris: 100 - 249
Billettpris: 250 - 449
Billettpris: 450 - 699
Billettpris f.o.m. 700, kr 30 + kr 5 pr kr 250
2015
2016
2017
Fra dato
1 190
1 020
1 240
1 020
1 265
1 040
01.01.2017
01.01.2017
750
530
700
400
540
700
400
550
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
750
500
800
510
820
520
01.01.2017
01.01.2017
1 260
740
1 300
760
01.01.2017
01.01.2017
425
690
15
450
730
15
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
15
20
25
30
35
15
20
25
30
35
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
pr.døgn
1 230
720
pr.time
410
670
15
15
15
15
15
15
*Avgifts pliktige faktureres med merverdiavgift.
* *Etter 7 timer faktureres overtid. Mellom kl 01.00 og 08.00 beregnes overtid med et tillegg på 100 % av ordinær timepris .
På offentlige helligdager ("Røde dager") er timepris en 133% av ordinær timepris .
Versjon 28. september 2016
23
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Kulturanlegg - øvrig kulturarrangør
Prisene oppgis eksklusiv merverdiavgift.
Priser pr. klokketime, minimumsleie 5 timer / 1 dag
Bærum Kulturhus *
Basisleie: forestillinger - Store Sal - 521 seter (pr. time)
Basisleie forestillinger: Underhuset - 60-120 seter (pr.
time)
Basisleie foajéscenen - 50 - 140 sitteplasser (pr. time)
Sandvika Teater - 358 seter *
Basisleie: Prøver, forestillinger/konferanse (pr. time)
Lille Scene - 70 seter *
Basisleie: pr. dag
Alle scener
Teknikertimer ordinære (inntil 7 timer)
Teknikertimer overtid (pr. time) **
Seteavgift arrangør (pr. billett)
Serviceavgift publikum (pr. billett) (pålydende beløp):
Billettpris: 0 - 99:
Billettpris: 100 - 249:
Billettpris: 250 - 449:
Billettpris: 450 - 699:
Billettpris f.o.m. 700, kr 30 + kr 5 pr kr 250
2015
2016
2017
Fra dato
3 355
3 425
3 495
01.01.2017
2 000
1 700
2 040
1 735
2 080
1 770
01.01.2017
01.01.2017
2 165
2 210
2 255
01.01.2017
2 580
pr. time
750
1 070
15
2 630
2 700
01.01.2017
775
1 100
15
820
1 165
20
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
15
15
15
15
15
15
20
25
30
35
15
20
25
30
35
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
*Avgifts pliktige faktureres med merverdiavgift.
* *Etter 7 timer faktureres overtid. Mellom kl 01.00 og 08.00 beregnes overtid med et tillegg på 100 % av ordinær timepris .
På offentlige helligdager ("Røde dager") er timepris en 133% av ordinær timepris .
Øvrige aktører
Pris etter avtale. For utleie, se www.baerumkulturhus.no.
Kulturanlegg – Tanken aktivitetshus
Avgiftspliktige leietakere faktureres med merverdiavgift.
Priser kr.
Medlemspris pr. bandmedlem pr. halvår
Seniormedlemmer
2015
600
2016
610
Medlemmene får rabatt på leie av øvningslokaler og sceneleie for preproduksjon
Priser ikke-medlemmer kr.
2015
2016
Øvningslokaler pr. økt (09.00-15.00 eller 16.00-21.00)
600
610
mandag til søndag
Sceneleie for preproduksjon - pr.dag fredag - søndag
1 200
1 220
Sceneleie for preproduksjon - hel helg
2 500
2 540
Versjon 28. september 2016
2017
1 000
2 000
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
2017
600
Fra dato
01.01.2017
4 500
se per dag
01.01.2017
01.01.2017
24
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Lokaler primært til møter/kurs - leiepriser
Kommunegården
Leie pr. dag/kveld (maks romkapasitet)
Kantinen som møterom hverdager*(maks 150) personer
med redusert pris til definerte grupper**
2015
Ny kantine
endret bruk
og pris fra
2016
2016
2017
Fra dato
850
867
01.01.2017
Pers onal kanti nen:
Kanti nen s om møterom l ei es ut fra kl . 15.00-22.00 på hverdager. Lokal ene kan l ei es ut grati s ti l kommunens tjenes tes teder,
s eni orbas en ti l hørende Kommunegården, Bærum Kommunal e Pens joni s tforeni ng og Rådhus et med pol i ti kere.
* uten ti l gang ti l kjøkken
** Føl gende kan l ei e l okal ene i s amme ti ds punkt ti l redus ert pri s : Forbund, foreni nger og fri vi l l i ghets organi s erte.
Lån av l okal ene gjøres ved å kontakte kanti neans varl i g på e-pos t:
pers onal kanti [email protected] el l er på tel efon 947 94 723/ 953 66 256 (kl 8.00 - 14.30)
Det s kal l ages en l ei eavtal e for l ei eperi oden. Lei e av l okal ene etter kl . 21 medfører utgi fter ti l eks tra vakttjenes te.
Bekkestua og Sandvika bibliotek - foredragssal og møterom
Avgiftspliktige leietakere faktureres med merverdiavgift.
Kr. pr økt
Foredragssal (kun Bekkestua) inntil 125 pers
Inntil 4 timer
- Foreninger, lag, organisasjoner *
- Kommersiell virksomhet
Inntil 7 timer
- Foreninger, lag, organisasjoner *
- Kommersiell virksomhet
Møterom 1, 2, 3, 4 ** (10-12 pers) ***
Inntil 4 timer
- Foreninger, lag, organisasjoner *
- Kommersiell virksomhet
Inntil 7 timer
- Foreninger, lag, organisasjoner *
- Kommersiell virksomhet
2015
2016
2017
Fra dato
1 190
1 750
1 210
1 780
1 210
1 780
01.01.2017
01.01.2017
1 750
2 220
1 780
2 260
1 780
2 260
01.01.2017
01.01.2017
360
580
370
600
370
600
01.01.2017
01.01.2017
470
730
480
745
480
745
01.01.2017
01.01.2017
2015
290
580
1 220
2016
295
590
1 240
2017
300
600
1 265
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
1 015
2 130
500
1 030
2 165
550
1 050
2 210
560
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
*Pensjonister/funksjonshemmedes foreninger betaler halv pris.
** Sandvikas to møterom utleies kun i åpningstiden *** to møterom dobbel pris
Fritidssenter, skoler og barnehager – møte/kurs/arrangement
Kr. pr økt inntil 4 timer. For over 4 timer dobles prisen
Små rom/små fasiliteter (for eksempel klasserom)
Store rom med gode fasiliteter (forsamlings-/festsal)
Bærumungdommens motorsenter, Løxavn 2, Verksted
Arena Bekkestua
- Foreninger, lag, organisasjoner
- Kommersiell virksomhet (pris pr. time), mva pliktig
- Bursdag (inntil 3 timer etter avtale)
Ta kontakt med den enkelte s kole, barnehage eller fritids s enter; Hels et Fritids s enter 941 39 526, Rykkinn Fritids hus 941 39 078,
Marie Plathe 67 50 89 16, Tanken aktivitets s enter 911 31 924 eller Bærumungdommens motors enter 941 36 761 og
Arena Bekkes tua 941 38 322, Hunds und grendes enter 941 46 000.
Versjon 28. september 2016
25
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Kunnskapssenteret
Kunnskapssenteret har adresse Otto Sverdrups plass 4 og Malmskriverveien 4 i Sandvika. Kommunen
leier lokaler til Kunnskapssenteret av Entra. Når primærbrukerne ikke benytter lokalene leies
Kunnskapssenteret ut til møter, undervisning, arrangementer, forestillinger, og selskapelighet.
Halv dag (4 timer )
Helt auditorium, 220 seter
Delt auditorium 90 seter eller 130 seter
Kantine som undervisningsrom 200 seter
Kantine tilstelninger (kun lørdag eller søndag)
Videokonferanse/fjernundervisning 10 personer (7 stk.)
Videokonferanse/fjernundervisning 14-20 personer (1
Stort undervisningsrom inntil 80 plasser
Middels undervisningsrom inntil 40 plasser
Datarom, 15-24 plasser
Lite undervisnings-/grupperom 14-20 plasser
Møterom 8-10 personer
Musikksal – Kammersal 90 stoler
Musikksal – Studio 50 stoler
2015
6 400
4 000
4 400
5 200
4 000
5 200
4 000
2 400
2 000
1 400
4 000
3 200
2016
6 400
4 000
4 400
5 200
4 000
5 200
4 000
2 400
2 000
1 400
4 000
3 200
2017
7 400
4 600
5 000
6 000
4 600
6 000
4 000
4 600
2 800
2 300
1 600
4 000
3 700
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
Hel dag ( 8 timer)
Helt auditorium, 220 seter
Delt auditorium 90 seter eller 130 seter
Kantine som undervisningsrom 200 seter
Kantine tilstelninger (kun lørdag eller søndag)
Videokonferanse/fjernundervisning 10 personer (7 stk.)
Videokonferanse/fjernundervisning 14-20 personer (1
Stort undervisningsrom inntil 80 plasser
Middels undervisningsrom inntil 40 plasser
Datarom, 15-24 plasser
Lite undervisnings-/grupperom 14-20 plasser
Møterom 8-10 personer
Musikksal – Kammersal 90 stoler
Musikksal – Studio 50 stoler
2015
10 000
6 000
6 000
10 000
6 000
7 000
5 000
4 000
3 000
2 000
5 000
4 000
2016
10 000
6 000
6 000
10 000
6 000
7 000
5 000
4 000
3 000
2 000
5 000
4 000
2017
11 500
6 900
6 900
11 500
6 900
8 100
5 800
4 600
4 600
3 500
2 300
5 800
4 600
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
2015
2016
2017
1800
1200
1300
1500
1200
1500
1200
700
700
600
400
1200
900
500
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
Deretter pr time
Helt auditorium, 220 seter
Delt auditorium, 90 seter eller 130 seter
Kantine som undervisningsrom 200 seter
Kantine tilstelninger (kun lørdag eller søndag)
Videokonferanse/ fjernundervisning 10 personer (7 stk.)
Videokonferanse/ fjernundervisning 14-20 personer (1 stk.)
Stort undervisningsrom inntil 80 plasser
Middels undervisningsrom inntil 40 plasser
Datarom, 15-24 plasser
Lite undervisnings-/grupperom 14-20 plasser
Møterom 8-10 personer
Musikksal - Kammersal 90 stoler
Musikksal - Studio 50 stoler
Oppstartskostnad for arrangementer med flere enn 10 personer:
Eksterne leietakere kan gå inn på Kunnskapssenterets nettsider, www.ksis.no, for informasjon, utleiebetingelser, priser og
booking.
Versjon 28. september 2016
26
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Lokaler primært til høytidelige arrangementer og møterom - leiepriser
Rådhusets vielsesrom
Vielsesrom tlf. 67 57 65 00 [email protected]
Rådhusets vielsesrom
2015
gratis
2016
gratis
2017
gratis
Fra dato
Asker og Bærum tingrett har ansvaret for bruken av vielsesrommet til borgelige vielser. Se: www.domstol.no
Seniorsentrene
Avgiftspliktige leietakere faktureres med merverdiavgift.
Kr.
Kafeteria inkludert kjøkken
Ukedager etter kl 17.00 mandag - torsdag
Enkelt anledninger
Faste leietakere (møterom og kjøkken)
Kafeteria uten kjøkken
Helg: Fredag/lørdag/søndag (pr. arr.)
Pensjonister
Storsal/Underetasje
Storsalen Henie Onstad
Underetasje Rykkinn
2015
2016
2017
Fra dato
1 430
1 020
720
3 400
2 235
1 447
1 033
723
3 461
2 273
1 476
1 054
738
3 531
2 319
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
1 630
1 380
1 653
1 395
1 686
1 423
01.01.2017
01.01.2017
* Hvert s eni ors enter må kontaktes : Ri nghøyden (tl f. 67 50 63 33), Has l um (tl f. 67 11 25 80), Stabekk (tl f. 67 51 89 60),
Øs terås (tl f. 67 16 22 40), Heni e-Ons tad (tl f. 67 50 82 00), Kol s ås (tl f. 67 15 17 00), Rykki nn (tl f. 67 17 18 50),
Tanum og Jong (tl f. 67 50 83 70), Lommedal en (tl f. 481 34 612) og Ekeberg (tl f. 67 53 28 66). Skui (tl f: 958 47 463) er en del av
Skui grendehus og det vi s es ti l deres pri s er. Snarøya s eni ors enter (tl f: 67 12 37 61) er pri vat og fas ts etter s i ne utl ei epri s er s el v.
Skui grendehus
Sal: 240 kvm. Opphøyd scene. 14 lyskastere mot scene. 2 mikrofoner med 3 forsterkere. Fastmontert
lerret. Flygel. Foldedør mellom sal og stue. Selskaper: ca. 140 plasser. Arrangementer/møter: ca. 180
plasser. 18 bord og 14 ekstraplater med målene 120 x 80 cm.
Stue: 55 kvm. Sofagruppe til 7 personer. Selskaper: ca. 30 plasser. 5 bord med målene 140 x 80 cm.
Fullt utstyrt anretningskjøkken. Servise, bestikk og glass til ca. 140 personer.
Møterom: 20 kvm. Ca. 16 plasser. 10 kvm. Ca. 8 plasser. Te kjøkken i tilknytning til møterommene.
Avgiftspliktige leietakere faktureres med merverdiavgift.
Kr. pr økt
Møterom 20 kvm **
Hverdager, dag
Hverdager, kveld
Sal m/kjøkken Bordoppsett inntil 200 personer
Hverdager, dag
Hverdager, kveld
Fredag/lørdag
Søndag
Stue m/kjøkken Bordoppsett 25 personer
Hverdager, dag
Hverdager, kveld
Fredag /lørdag
Søndag
Sal og stue m/kjøkken
Fredag /lørdag
Søndag
2015
2016
2017
Fra dato
480
245
490
250
500
260
01.01.2017
01.01.2017
1 235
1 235
3 500
3 000
1 255
1 255
3 560
3 050
1 280
1 280
3 630
3 110
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
720
720
1 880
1 880
730
730
1 910
1 910
740
740
1 950
1 950
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
4 210
3 510
4 280
3 570
4 370
3 640
01.01.2017
01.01.2017
* Storhusholdningskjøkken. Dekketøy til 150 pers. Ikke inkl rydding/oppvask, inkl vask av gulv. Lokalet skal være ryddet og
leietaker ute til kl. 02.00. ** Møterom 10 kvm ½ pris. Egne priser for 3 dager (fredag kl. 12.00 – søndag kl. 12.00)
Versjon 28. september 2016
27
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
Wøyen gård – Bærums kulturelle storstue
Wøyen gård brukes i dag til sosiale og kulturelle formål. Gårdstunet har i dag seks bygninger.
Vinkelgården er påbygget en rekke ganger, den eldste delen trolig fra 1650-årene. De malte
dekorasjonene vurderer riksantikvaren er fra slutten av det 16. århundre. Hurumgården, eller Østre
Wøyen vurderer Riksantikvaren til å være bygget i 1780 – 90 årene. Den lave bygningen – Libanons
alder er helt uviss. De fire eldste bygningene på Wøyen er fredet etter Lov om kulturminner.
I Vinkelgården er det kretskontor for speiderne, samt selskapslokaler som leies ut. I Hurumgården og
Libanon driver Bærum Arbeidssenter tilrettelagt virksomhet. Nygården (skolegården) benyttes av
Bærum Husflidsforening.
Avgiftspliktige leietakere faktureres med merverdiavgift.
Wøyen gård selskapslokaler
Storsalen med blått rom, * 50 pers
Hverdager, kl. 8-16
Helger og hverdager utover kl. 16
- kl 10 – 02
- kl 13 - 02
- kl 16 - 02
Konfirmasjon
Begravelseskaffe
Grupperom og Rosa rom, 20 pers
2015
2016
2017
Fra dato
2 200
2 568
2 619
01.01.2017
6 100
5 100
4 600
4 300
2 900
850
8 534
7 112
6 429
5 271
3 388
975
8 705
7 254
6 558
5 376
3 456
994
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
01.01.2017
* inkl. overhead/flipp/videokanon, dekketøy til 56 personer
Kontakt Bærum kommunale arbeidssenter, Vinkelgården mobil 468 27 494/ 948 40 824 eller [email protected]
Løkkeåsveien 2
Løkkeåsveien 2 benyttes av Fritid og Avlastning og har i dag et utstrakt tilrettelagt fritidstilbud for
ulike brukergrupper. Her tilbys både faste samlingskvelder og tilrettelagte ferieaktiviteter.
Mandagsklubben er et treffsted for unge som trenger et tilrettelagt fritidstilbud med ulike gruppeaktiviteter som musikk, friluftsliv, kultur, form og farge, video og data, spill og sport. Fredagstreff har
lang tradisjon og er i dag et brukerstyrt treffsted for voksne utviklingshemmede med blant annet kafé,
dans og biljard. I tillegg har andre grupper faste møtekvelder i måneden.
Når huset ikke er brukt til fritidsaktiviteter for primærgruppen, leies lokalene ut til møter, bursdager,
bryllup og konfirmasjoner. Huset blir stort sett benyttet alle ettermiddager, men er noe/ofte ledig på
dagtid, lørdag og søndag.
Avgiftspliktige leietakere faktureres med merverdiavgift.
Kr.
Mandag - torsdag (seminar/møte)
Fredag/lørdag/søndag (pr. arr.)
2015
1 900
3 800
2016
1 950
3 900
2017
1 990
3 980
Fra dato
01.01.2017
01.01.2017
LØKKEÅSVEIEN 2 kontakttelefon: Fritid og Avlastning 67 50 43 85 plass til 50-80 personer.
Emma kafé
Emma Kafé leies ut til møter med opp til 70 personer, ved selskap opp til 60 personer. Emma
Kafé er omgitt av et vakkert uteområde med fine turmuligheter. For pris og utleie ta kontakt
på telefon 67 15 31 30 eller e-mail: [email protected]
Versjon 28. september 2016
28
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
BÆRUM KOMMUNE
Lokaler primært til møterom og overnatting
REGA - EMMA Gjestehus
Emma Hjorth området har siden 1903 vært bolig, arbeid og fritidsområde for mennesker med
utviklingshemming. Da Bærum kommune overtok eiendommen fra Akershus Fylkeskommune ble det
laget en avtale som skulle sikre de testamentariske føringer som fru Emma Hjorth hadde lagt for
forvaltning av stedet. Kommunen har etablert et nytt boligområde, det vil si 200 nye boenheter i form
av eneboliger, rekkehus og blokkbebyggelse. Regionalt aktivitetssenter, REGA, legger forholdene til
rette for å lage felles funksjonelle arenaer for alle mennesker og har fokus på å skape arbeidsplasser
for funksjonshemmede. Tiltak og arrangementer er spesielt tilrettelagt for målgruppen
utviklingshemmede og arrangementer som kommer nærmiljøet til gode. REGA består av Emma
Gjestehus, Emma Kafe, Emma Sansehus, Emma Hjorth Museum og Emma Friskhus.
Emma gjestehus har 16 dobbeltrom og 1 familierom, dusj/toalett på gangen. Hyggelig fellesstue og
fullt utstyrt kjøkken er til disposisjon for husets gjester. 1.etage er tilrettelagt for rullestolbrukere. Det
er nødvendig og forhåndsbestille rom før ankomst. Ønskes mat kan dette ordnes fra Emma Kafe som
ligger to minutters gange fra gjestehuset. De tilbyr blant annet rimelige Takeaway middager.
EMMA GJESTEHUS: Åpningstider resepsjonen: Mandag - fredag kl. 08.00 - 20.00, lørdag – søndag
kl. 09.00 - 17.00
Adresse: Emma Gjestehus, Høyrabben 4, 1336 Sandvika, Tlf: 67 13 06 59
[email protected] eller www.emmagjestehus.no
Emma Gjestehus regulerer prisene slik at de til enhver tid er tilpasset markedet.
Versjon 28. september 2016
29
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
BÆRUM KOMMUNE
GEBYRREGULATIV FOR 2017
Gebyrregulativ for byggesaker, plansaker, delesaker, oppmålingstjenester og
seksjoneringsaker.
Vedtatt av Bærum kommunestyre med hjemmel i plan- og bygningslovens § 33-1, matrikkellovens §§
30 og 32 og eierseksjonslovens § 7.
KAP. I ALMINNELIGE BESTEMMELSER.
§ 1. Gebyrsatser.
1. Alle som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr. Minstegebyret angis i dette
reglement ved bokstaven M. For behandling av søknader og saksforhold som ikke er spesielt nevnt
i dette reglement betales M. Gebyret skal ikke settes lavere enn M.
a. Normal sats er kr 2 850 og gjelder for plansaker og søknadssaker med mindre det er fastsatt en
lavere sats etter bokstav b).
b. Lav sats er kr 2 450 og gjelder for:
- førstegangsvedtak av søknader som sendes inn gjennom Byggsøk og som ellers er
feilfrie
- førstegangsvedtak av søknader som kan behandles i ett-trinn, omfatter ett tiltak og
er feilfrie
c. Ved oppdelt søknad må den aktuelle delsøknad være feilfri.
d. For seksjoneringssaker er gebyret knyttet til grunnbeløpet i folketrygden og er lovfestet.
2. Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater, som for eksempel tinglysningsgebyr og
dokumentavgift for saker etter dette regulativ, skjer utskriving og innkreving av statlige og
kommunale gebyrer samlet.
3. Kommunen kan engasjere sakkyndig hjelp for spesifiserte utrednings- eller kontrolloppgaver. Til
dekning av utgiftene kan det kreves gebyr tilsvarende medgåtte utgifter. Norsk Heiskontroll krever
egne gebyrer.
4. Gebyr etter medgått tid er kr 1 400 per time. Det skal føres timeregnskap. Dersom slikt gebyr skal
benyttes må det:
a. for plansaker være inngått avtale om dette i oppstartmøte
b. for enkeltsøknader bestemmes skriftlig av kommunen når søknaden mottas
5. Tilsynsvirksomheten finansieres av byggesaksgebyret. Av de samlede inntektene fra byggesaker
brukes 10 prosent til tilsynsvirksomhet.
§ 2. Beregningstidspunkt, betalingsplikt.
Gebyr beregnes etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig planforslag, søknad, tilleggseller endringssøknad, rekvisisjon eller bestilling foreligger. Gebyrkravet rettes til den som har
underskrevet søknaden som tiltakshaver, rekvirent eller bestiller.
§ 3. Betalingstidspunkt.
1. Gebyret faktureres når vedtak fattes eller tjenesten er levert og forfaller til betaling 14 dager etter
fakturadato. Gebyret kan likevel deles opp slik at en del faktureres når søknaden registreres. For
saker som behandles i to eller flere trinn skal gebyret være betalt før det gis igangsettingstillatelse
eller det treffes nye vedtak i saken, herunder brukstillatelse, ferdigattest eller driftstillatelse. Nye
søknader for samme eiendom behandles ikke dersom gebyr i tidligere sak ikke er betalt.
2. For øvrig gjelder følgende særregler:
a) Oppmålingsarbeid etter matrikkelloven
Gebyr for behandling etter plan- og bygningsloven skal være betalt før oppmålingsarbeidet
igangsettes. Gebyr for oppmålingsarbeidet skal normalt være betalt før oppmålingen gjennomføres.
Versjon 28. september 2016
30
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
BÆRUM KOMMUNE
b) Planforslag.
Gebyret faktureres etter oppstartmøte og etter vedtak om planprogram og for planens behandling når
kommunen finner at det tilsendte materialet er komplett slik at fristen for å behandle planforslaget
begynner å løpe.
c) Felles plansak og byggesak.
50 prosent av byggesaksgebyret faktureres samtidig med plangebyret og resten ved ramme-tillatelsen.
d) Seksjoneringssaker.
Gebyret skal være betalt før saksbehandlingen igangsettes.
§ 4 Beregning av tiltakets størrelse.
Der hvor betalingssatsene er knyttet til bygningers størrelse skal det benyttes bruksareal for
bygningen(e). Dersom tiltaket ikke har noe bruksareal beregnes gebyret etter flateinnholdet.
§ 5. Avbrutt arbeid, trukket sak.
Når tiltakshaver/forslagsstiller/rekvirent er årsak til at kommunens arbeid med bygge-, dele-, planeller oppmålingssak blir avbrutt, herunder manglende oppfølging fra vedkommendes side, eller ved å
trekke saken, skal det betales 50 prosent av normalt gebyr. For plansak som er ferdig forberedt for
politisk behandling beregnes likevel fullt gebyr. For bygge-, dele- og oppmålingssaker er slikt gebyr
begrenset oppad til 5M. For en serie på flere like byggesaker er øvre grense summen av M pr. hus.
§ 6. Urimelig gebyr- Fritak for gebyr.
Hvis gebyret anses å bli åpenbart urimelig i forhold til de kostnadene kommunen har hatt med saken,
kan det av eget tiltak eller på anmodning fastsette et passende gebyr. Ved rimelighetsvurderingen tas
utgangspunkt i at gebyret skal gjenspeile gjennomsnittlige kostnader for behandling av
sammenlignbare saker.
Søknad om nedsettelse av gebyr utsetter ikke betalingsfristen. Gebyr etter eierseksjonsloven kan ikke
nedsettes.
Feilaktig utregnet gebyr kan rettes av eget tiltak. Gebyr kan ettergis i henhold til reglene i
innfordringsreglementet.
Ved oversittelse av saksbehandlingsfrister nedsettes (eventuelt tilbakebetales) gebyret i henhold til
regler i plan- og bygningsloven og i matrikkelloven.
§ 7. Klageadgang.
Gebyrfastsettelsen i den enkelte sak kan ikke påklages da dette kun er oppfølging av regulativet. Når
det etter avtale fastsettes gebyr etter medgått tid, kan gebyret ikke påklages.
Dersom gebyret fastsettes skjønnsmessig kan gebyrvedtaket påklages innen forvaltningslovens
klagefrist. Anmodning om nedsettelse av gebyr etter § 6 må fremsettes innen klagefristen dersom
klagemuligheten skal kunne benyttes. Forvaltningslovens regler om fristberegning og oppreisning
gjelder i slike tilfeller.
Versjon 28. september 2016
31
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
KAP. II PRIVATE FORSLAG TIL DETALJREGULERING
§ 8 Beregning av gebyr.
1. Den forberedende behandling.
Gebyr for oppstartmøte etter plan- og bygningslovens § 12-8: 5M
Gebyr for fastsettelse av planprogram etter plan- og bygningslovens § 12-9: 10M
Sak for politisk utvalg om å gi råd i en reguleringssak etter § 12-8: 15 M.
2. Behandlingsgebyr
For detaljreguleringsplan beregnes gebyr etter planområdets grunnareal og ny og eldre bebyggelses
bruksareal etter tabellene i § 9 a og b.
Som grunnareal medregnes byggeområder, land og sjøområder hvor det skal gjennomføres andre
byggetiltak, tilhørende fellesarealer og interne veier. Arealer som tas med for helhetens skyld
medregnes ikke.
I bruksarealet regnes ikke med eksisterende bebyggelse i sone med særlig hensyn til kulturmiljø og
heller ikke bruksareal for utendørs parkering. Underjordisk bruksareal beregnes for seg etter 50
prosent av satsene i § 9 b uansett om høyeste sats er nådd for bruksarealet over bakken. Der det
reguleres eget formål for konstruksjoner og anlegg som ikke har bruksareal, er gebyret 15M i tillegg til
gebyr for eventuell bebyggelses bruksareal.
Det er arealstørrelsene når planforslaget fremmes til politisk behandling som er grunnlaget for
beregningen. Endringer i arealstørrelsene som gjøres ved den politiske behandlingen endrer ikke
beregningsgrunnlaget. Et planforslag regnes som fremmet når det er satt på sakskartet til planutvalget
og innstillingen er avgitt.
§ 9. Gebyrsatser.
a) Gebyrsatser for grunnareal er:
Til og med 1 999 m2
2 000m2 – 4 999m2
5 000m2 – 9 999 m2
10 000m2 – 19 999m2
20 000m2 – 29 999m2
30 000m2 – 49 999m2
50 000m2 – 69 999m2
Fra og med 70 000m2
20M
45M
60M
75M
90M
100M
110M
120M
b) Gebyrsatser for tillatt bruksareal er:
Til og med 999 m2
1 000 m2 – 2 999 m2
3 000 m2 – 4 999 m2
5 000 m2 – 9 999 m2
10 000 m2 – 19 999 m2
20 000 m2 – 29 999 m2
30 000 m2 – 39 999 m2
40 000 m2 – 49 999 m2
50 000 m2 – 69 999 m2
Fra og med 70 000 m2
15M
25M
40M
50M
60M
70M
75M
80M
85M
90M
c) Tilleggsgebyr.
Detaljreguleringsplan som ikke samsvarer med arealbruk fastsatt i overordnet plan gis et
tillegg på 10M.
Versjon 28. september 2016
32
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
BÆRUM KOMMUNE
§ 10. Gebyr for fornyet behandling av planforslag.
a) Endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling eventuelt med ny
begrenset høring og ny fremleggelse for planutvalget: Tilleggsgebyr utgjør 15 prosent av
opprinnelig gebyr.
b) Omfattende endring av planforslag etter at forslaget er fremmet til politisk behandling med ny
varsling og høring og fremleggelse i planutvalget: Tilleggsgebyr på 50 prosent av opprinnelig
gebyr.
§ 11. Mindre reguleringsendring.
For private forslag til mindre endring av reguleringsplan eller av bebyggelsesplan etter tidligere lov
betales gebyr etter følgende satser:
Gebyr for mindre reguleringsendringer:
Endringstype
Gebyr
For hver endring som godkjennes administrativt forutsatt at
3M
sektormyndighet ikke berøres
Endringer som godkjennes ved politisk behandling og/eller der
10M
sektormyndighet berøres
Endringsforslag som ikke fremmes, betales 50 prosent av ovennevnte satser.
§ 12 Utgår
KAP III. BYGGESAKER
§ 13 Tiltak som kan utføres uten krav om ansvarlig foretak.
Gebyr etter tabellen her gjelder både nybygg, tilbygg, terrasser og endringsarbeider og midlertidige og
flyttbare bygg, konstruksjoner, kiosker, brakker, telt og lignende. For midlertidige konstruksjoner og
bygninger som skal stå i lengre tid enn to år, beregnes gebyret som for permanente tiltak.
Tiltak
Gebyr
Midlertidige konstruksjoner, telt og lignende
Bygningsmessig tiltak uten bruksareal
Bygningsmessige tiltak på inntil 30 m2
Bygningsmessige tiltak på inntil 70 m2
Bygningsmessige tiltak, unntatt åpen terrasse, på over 70 m2
M
M
2M
3M
6M
§ 14 Boligbygg og garasjer.
Denne bestemmelsen gjelder boliger og garasjer for bolig hvor det er krav om ansvarsrett for tiltaket
og derfor ikke faktureres etter § 13. Boligbygg for felles boformer, institusjoner, kollektiver,
hybelbygg med videre beregnes etter § 15.
Type søknad
Gebyr
Enebolig/fritidsbolig bruksareal under 200 m2
Enebolig/fritidsbolig bruksareal over 200 m2
Tomannsbolig
Rekkehus inntil 4 boenheter
Rekkehus over 4 boenheter
Boligblokk inntil 15 leiligheter
Boligblokk over 15 leiligheter
Frittliggende garasje/uthus
Felles garasjeanlegg knyttet til blokk eller andre boligbygg. Satsen gjelder pr.
blokk eller boligbygg som anlegget skal betjene.
Tillegg for sekundærleilighet (hybelleilighet)
12M
15M
20M
25M
30M
40M
50M
4M
3M
Versjon 28. september 2016
2M
33
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
§ 15 Næringsbygg, idrettsbygg, institusjonsbygg, publikumsbygg og andre lignende
bygg.
Denne bestemmelsen gjelder nybygg, tilbygg, påbygg eller underbygg som ikke faktureres etter § 13
eller § 14. For bygg med flere bruksformål beregnes boligdelen etter § 14. Gebyret beregnes etter
bruksarealet i henhold til denne tabell.
Arealintervaller
Gebyr
For de første 200 m2
Areal mellom 201-2 000 m2
Areal mellom 2 000 m2 og 10 000 m2
Areal mellom 10 000m2 og 50 000m2
Innendørs parkeringsareal og på tak (beregnes for seg)
12M
7M pr. påbegynt 200 m2
3M pr. påbegynt 200 m2
M pr. påbegynt 200 m2
3M pr. påbegynt 200 m2
§ 16 Spesielle bygg og skilt.
Type tiltak
Gebyr
Bensinstasjon
Utendørs idrettsanlegg/stadionanlegg, (eventuelle næringsarealer i
anlegget kommer i tillegg, jfr. § 15).
Skilt og reklame som er søknadspliktig. Flere skilt som dekker et
veggareal på inntil 35 m2 regnes som ett skilt.
15M
30M
2M
§ 17 Tiltak med eksisterende bygninger og bruksendringer.
Type tiltak
Gebyr
Tillegg/Merknad
Bruksendring av bolig/leilighet til annet formål
Bruksendring av del av bolig/leilighet
Oppdeling av bolig/leilighet
Sammenslåing av leiligheter
Ominnredning/ny planløsning
Arbeider med våtrom og pipe
Bruksendring av tiltak etter § 15 som medfører
søknadspliktige ombyggingsarbeider
Bruksendring av tiltak etter § 15 til boligformål,
ombygging til leiligheter
Bruksendring av tiltak etter § 15 uten
søknadspliktige ombyggingsarbeider
Bygningsmessige arbeider når bruksendringsspørsmålet er avgjort som egen sak
Bruksendring av kort varighet (inntil 6 mnd)
Bruksendring av tilleggsdel til hoveddel
Endring i bærende konstruksjon eller brannskille
Fasadeendring for bygning inntil 2 etasjer
Fasadeendring for bygning på 3 etasjer eller mer
Ark, parapet, takoppløft
Under bygging, utgraving
Ny etasjeplan i bygning
Vesentlig endring og vesentlig reparasjon av
tiltak etter §§ 14, 15, 16 og 18
Tilbygg/påbygg til bolig med ny boenhet
Tilbygg/påbygg til bolig uten ny boenhet
Bruksendring til familiebarnehage
6M
2M
2M
M
M
M
50 % av satsene etter § 15
Pr. leilighet
Versjon 28. september 2016
Pr. ny leilighet
Pr etasje
50 % av satsene etter § 14
30 % av satsene etter § 15
30 % av satsene
M
M
M
M
2M
2M
2M
50 % av satsene etter § 15
I tillegg til gebyret
for bruksendringen
Pr. fasade, maks 3M
Pr. fasade, maks 6M
Pr. takflate
8M
6M
4M
34
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
BÆRUM KOMMUNE
§ 18 Større konstruksjoner og anlegg
Det betales gebyr på 6M for følgende tiltak:
 masseforflytning, massedeponering, planering og landskapsarbeid som berører fra 2 til 10 daa
areal og med en økning på 1M for hvert 10 daa som berøres.
 tribuner og idrettsbaner/anlegg som ikke går inn under § 16. Dersom tribuneanlegget har rom
for næringsvirksomhet, betales gebyr etter § 15 i tillegg.
 tunneler og underjordiske haller
 lokk- og konstruksjoner over/under vei, vann eller bane
 midlertidige bygninger/brakkerigger som skal stå lenger enn to år
 plattform for bane
§ 19 Konstruksjoner og anlegg av middels størrelse.
Det betales gebyr på 3M for nyoppføring og nyanlegg eller utskifting og fornyelse av følgende
konstruksjoner og anlegg:
 utendørs svømmebasseng
 lagertanker
 broer
 offentlig veianlegg per påbegynt 250 meter lengde
 offentlige rørledninger for transport av vann, avløpsvann, overvann, og rørledning for avfall
og fjernvarme pr. påbegynt 250 meter lengde
 permanent kai, molo, brygge og flytebrygger over 10 meter lengde
 støttemur eventuelt med tilhørende mindre terrengendring og støyskjerm over
10 meter lengde
 utendørs opplag, lager, produksjonsvirksomhet
 åpne anlegg for idrett og lek
 privat ledningsanlegg uansett lengde
 andre konstruksjoner på næringseiendom som ikke kan betegnes som bygning
 anlegg for energiforsyning, pipe, kjøleanlegg, ventilasjonsanlegg, heis, rulletrapp og
rullebånd, herunder de bygningsmessige endringer som er en direkte følge av installasjonen
 midlertidig deponering av masse
 master
 parkeringsplass per påbegynt 200 m2
§ 20 Mindre konstruksjoner og anlegg.
Det betales gebyr på 2M for
 utendørsplan og/eller revisjon av samme
 anlegg, flytting, utvidelse av privat vei eller parkeringsplass
 endring av terreng som ikke går inn under § 18
 innhegning av mur, betong eller støyskjerm under 10 meter lengde
 støttemur eventuelt med tilhørende mindre terrengendring under 10 meter lengde
 skateramper og lekeinnretninger
 flytebrygger under 10 meter lengde
 midlertidig brakke og lignende
Det betales gebyr på 1M for
 trappeheis, stolheis eller tilsvarende løfteinnretning
Versjon 28. september 2016
35
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
BÆRUM KOMMUNE
§ 21 Rivning. Pålegg om retting/rivning.
Type tiltak
Gebyr
Rivning av tiltak som ved oppføring går under reglementets §§13, 19 og 20
Pålegg om rivning/fjerning/retting av ulovlige forhold
Pålegg om rivning eller istandsetting av lovlig tiltak
Pålegg etter plan- og bygningslovens kapittel 28, § 29-6 og § 29-9 og pålegg om
opphør av midlertidige tillatelser
Rivning av bygning under 200 m2 bruksareal
Rivning av bygning over 200 m2 bruksareal
Rivning/fjerning av tiltak nevnt i § 18
Gi dispensasjon ved rivesøknader (kommer i tillegg til rivningsgebyret)
Avslag på dispensasjon ved rivesøknader
Ikke gebyr
Ikke gebyr
2M
M
M
2M
M
2M
M
KAP IV TILLEGGSGEBYR, AVSLAG, SÆRLIGE BEREGNINGSREGLER
§ 22 Revidert søknad og tegninger, foreldet godkjennelse.
Med revidert søknad menes endringer det søkes om etter at rammetillatelse eller ett-trinnstillatelse er
gitt, men før bygget eller tiltaket er tatt i bruk. Slikt gebyr beregnes likevel ikke dersom endringen er
fremmet for å imøtekomme naboprotest eller naboklage. Etter at tiltaket er tatt i bruk betales fullt
gebyr for søknad om endring.
Medfører endringen at bruksareal øker, beregnes gebyr etter § 13, eventuelt som tillegg til gebyr for
andre endringer.
Type tiltak
Gebyr
Endring av tiltak etter § 13 i reglementet
Endring av tiltak etter §§ 14 og 15
Endring av tiltak etter §§ 14 og 15 som ikke omfattes av § 17
Endring av tiltak etter §§ 18, 19 og 20
Endring av vedtak og vilkår, opphevelse av vilkår utenom klagesak
Skifte av ansvarlig foretak også om foretaket har sentral godkjenning
M
Gebyr etter § 17
2M
M
M
M
Er tillatelsen foreldet beregnes 50 prosent gebyr for ny behandling forutsatt at de ytre rammene er
identiske med det opprinnelige prosjekt og søknaden fremsettes av samme tiltakshaver innen ett år
etter tillatelsens bortfall. Det samme gjelder når et godkjent tiltak overtas av ny tiltakshaver med nye
ansvarsretter.
§ 23 Avslag og avvisning.
Dersom en søknad avslås eller avvises, betales 50 prosent av fullt gebyr iberegnet tilleggsgebyr og
dispensasjonsgebyr dog ikke over 8M. Ved avvisning innregnes ikke tilleggsgebyr og
dispensasjonsgebyr. Dersom en søknad utløser midlertidig bygge- og deleforbud betales gebyr som
ved avvisning og ved den endelige behandlingen av slike søknader betales ikke gebyr.
Dersom samme tiltakshaver innen ett år etter at avslaget eller avvisningen er meddelt, reviderer sitt
tiltak og får dette godkjent, avregnes det tidligere avslagsgebyret i nytt gebyr. Dersom også den
reviderte søknaden avslås betales 2M og dette gebyret kan ikke trekkes fra i senere godkjennelse.
§ 24 Tilleggsgebyr- flere tillatelser.
 Igangsetting uten tillatelse.
Dersom et arbeid påbegynnes eller utføres uten kommunens tillatelse eller før kommunens frist til å
behandle søknaden er gått ut, ilegges følgende tilleggsgebyr til det ordinære gebyr:
 50 prosent tillegg regnet av det samlede gebyr dersom tiltaket blir godkjent.
Versjon 28. september 2016
36
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
BÆRUM KOMMUNE
 gebyr etter § 23 med tillegg av 50 prosent dersom tiltaket blir avslått
a) Flere igangsettingstillatelser.
Ved oppdelt igangsettingssøknad betales tilleggsgebyr på 2M for den andre igangsettings-tillatelsen og
for hver igangsettingstillatelse etter denne.
b) Ferdigattest/brukstillatelse for tiltak som er tatt i bruk.
Dersom et tiltak er tatt i bruk uten at det er søkt om brukstillatelse betales 2M for etterskuddsvis
behandling av slik søknad. Det samme gjelder behandling av ferdigattest når det har gått fem år eller
mer fra tiltaket ble tatt i bruk.
§ 25 Dispensasjoner fra arealplan og plan- og bygningslovgivningen.
Dispensasjonsforhold
For hvert forhold som krever dispensasjon fra plan- og bygningslovgivningen og fra
planbestemmelser med mindre annet er fastsatt i denne tabellen.
Dispensasjon knyttet til mindre tiltak etter §§ 19 og 20 og andre mindre tiltak som ellers
er fritatt for saksbehandling forutsatt at sektormyndighet ikke berøres
Dispensasjon fra plankrav fastsatt i arealplan
Gebyr
3M
M
10M
Dersom det ved kombinerte søknader etter § 28 oppstår de samme dispensasjonsforhold for alle tiltak
som det søkes om samtidig, skal dispensasjonsgebyret beregnes som om det var én søknad.
§ 26 Refusjonssaker.
For refusjonssaker, betales to prosent av godkjent kostnadsoverslag. Minstegebyret er 15 M for ett
anlegg (vei eller ledninger) og 25 M for to anlegg (vei og ledninger). Minstegebyret betales når
tilsendt dokumentasjon aksepteres som fyllestgjørende for å starte anlegget.
Dersom refusjonsenheten deles, påvirker ikke dette minstegebyret.
Endelig gebyr skal ikke overstige 80M og betales når endelig vedtak fattes. Tidligere betalt gebyr
kommer til fradrag i endelig gebyr.
§ 27 Lokal godkjenning/Ansvarsrett.
Gebyr
Personlig godkjenning etter byggesaksforskriftens § 6-8
Lokal godkjenning når foretaket mangler sentral godkjenning
Personlig eller lokal godkjenning for arbeider etter § 18, 19 og 20
2M
2M
M
§ 28 Kombinerte søknader, seriesaker og felles behandling.
1. Som seriesak regnes flere søknader om samme type tiltak eller oppføring av samme art bebyggelse
når søknadene fremmes under ett av samme tiltakshaver og ansvarlig søker. Som tiltakshaver, kan
også regnes borettslag, sameier og huseierforeninger.
2. Ved søknader nevnt under nr. 1 skal gebyret for hver likeartet bygning eller tiltak legges sammen.
Det må være minst fem hus for å få rabatt. Rabatten er to prosent per hus. (Eksempel: fem hus = 5
x 2 % =10 % rabatt av totalgebyret for de fem husene). Største oppnåelige fradrag er 40 prosent
(for 20 hus eller flere)
3. Ved søknad om flere utendørstiltak etter §§ 18 og 19 skal gebyrene legges sammen, men summen
skal ikke overstige 12M.
4. Ved reparasjon av tekniske installasjoner i flere leiligheter eller bruksenheter i samme bygning
beregnes gebyr som for ett slikt tiltak med tillegg av 2M.
5. Ved søknader som omhandler påbygg og/eller tilbygg til småhusbebyggelse, samt evt.
fasadeendring og planendring på eks. bolig, skal gebyret rimelighetsvurderes i forhold til gebyr for
ny bolig, jf. § 14.
Versjon 28. september 2016
37
BÆRUM KOMMUNE
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
KAP V. DELESAKER OG SEKSJONERINGSSAKER.
§ 29 Opprettelse av ny eiendom (delesak) og arealoverføring etter plan- og
bygningsloven, jf Pbl. § 20-1 m).
Type deling
Gebyr Merknad/Tillegg
Deling av eiendom i to tomter, bebygde eller ubebygde
Tillegg for flere tomter
Arealoverføring mellom eiendommer under 200 m2
Arealoverføring mellom eiendommer over 200 m2
7M
3M
3M
6M
Per tomt - ikke over 30M
Det beregnes 50 prosent av gebyr etter tabellen over i følgende tilfeller:
 deling eller arealoverføring er i samsvar med grenser eller tomteinndelingen fastsatt i godkjent
plan.
 deling av eksisterende tomannsboligtomt eller rekkehustomt eller annen sammenhengende
bebyggelse når delelinjen legges mellom boenhetene.
Ved avslag på søknad om deling betales gebyr etter § 23. Det betales ikke gebyr for utskilling av felles
arealer for overføring av areal fra private til det offentlige. Gebyr for oppmåling og delingsforretning
kommer i tillegg, jamfør kapitel VI.
§ 30 Seksjonering.
For behandling av begjæring om seksjonering der det ikke foretas befaring betales tre ganger
rettsgebyret. Der det foretas befaring betales fem ganger rettsgebyret. I de tilfeller det må utarbeides
målebrevskart betales gebyr for dette etter reglene i kapittel VI.
KAP VI. OPPMÅLINGSSAKER
§ 31 Oppretting av matrikkelenhet.
1) Oppretting av grunneiendom
Areal fra 0 – 2 000 m2
8M
Areal over 2 001 m2 – økning på M per påbegynt dekar.
2) Oppretting av uteareal på eierseksjon
Beregnes per enkeltareal med 4M per enhet for tillegg til bolig.
Ved oppmåling av utearealer til flermannsboliger ved større feltutbygginger, beregnes gebyret
til 2 M pr. uteareal. Det forutsettes at utbygger leverer riktig koordinatgrunnlag for nye
grenser og at saken kan gjennomføres som kontorforretning.
3) Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom
Areal fra 0 – 2 000 m2
8M
2
Areal fra 2 001 m - gebyret økes med M per påbegynt 1 000 m2.
4) Oppretting av grunneiendom til atkomstvei/fellesareal
Areal fra 0 – 500m2
3M
Areal fra 501m2 – 2 000m2
5M
Areal over 2 001m2 – økning på M pr. påbegynt dekar
Fradeles det flere tilgrensende tomter samtidig, gis rabatt per tomt som bestemt i § 28 nr. 2.
§ 32 Grensejustering av grunneiendom og anleggseiendom.
3M uavhengig av arealets eller volumets størrelse.
Versjon 28. september 2016
38
Vedlegg til Handlingsprogram 2017–2020, Prisliste 2017
BÆRUM KOMMUNE
§ 33 Arealoverføring av grunneiendom og anleggseiendom.
4M fra 0 til 500 m2/m3. Deretter økning med 1M per påbegynt 500 m2/m3.
§ 34 Klarlegging av eksisterende grense, der grensen tidligere er koordinatbestemt ved
oppmålingsforretning.
For inntil 2 punkter betales kr 3 500. Deretter betales et tillegg på kr 900 per punkt. For ekstra peler på
rett linje betales kr. 250,- per pele.
§ 35 Klarlegging av eksisterende grense, der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt
ved oppmålingsforretning.
For inntil 2 punkter betales 3M. Deretter betales et tillegg på M per punkt. For ekstra peler på rett linje
betales kr 200 per pele.
§ 36 Bestemmelse om vintertid.
I henhold til matrikkellovens forskrift § 18 gjelder bestemmelse om vintertid fra 1/12 til 1/3.
Saksbehandlingstiden for oppmålingssaker løper ikke i denne perioden.
§ 37 Utskrift av matrikkelbrev
Matrikkelbrev inntil 10 sider
Matrikkelbrev over 10 sider
kr 175
kr 350
§ 38 Salg av eiendomsdata, kartdata, situasjonskart
Tjenester nevnt nedenfor regnes som salg.
For analoge situasjonskart (pdf-dokument) betales kr 1 000. Eventuelle digitale tilleggsdata betales i
forhold til priskalkulator i kommunens nedlastningsløsning.
Etter eventuell innføring av selvbetjent nedlasting av situasjonskart med naboliste, vil fakturering av
situasjonskart skje ved bruk av kartet i bygge- eller delesak.
For digitale data levert gjennom selvbetjente bestillingstjenester på internett benyttes egen
priskalkulator.
For bearbeidede eiendomsopplysninger i forbindelse med eiendomsomsetning (meglerpakke) betales
kr 1 500, eksklusiv mva, pluss påslag fra formidlingsforetak.
Versjon 28. september 2016
39

Similar documents