Vedlegg til leiekontrakt 2015-2016

Transcription

Vedlegg til leiekontrakt 2015-2016
BILAG 1 VEDLEGG TIL LEIEKONTRAKT 2015/2016
Normalreglement for studentboliger
Formålet med reglementet er å bidra til at
boligen og det øvrige utstyr som leietakerne
disponerer blir behandlet slik at det ikke tar
unødig skade. Videre at leietakerne tar nødvendig hensyn til hverandre, slik at ingen blir
skadelidende på grunn av andre leietakeres
opptreden.
belastning. Oppslag, meddelelser o.l. må bare
settes opp på steder beregnet til dette.
Våre leieforhold skal dekke leietakernes boligbehov i studietiden. Leietakeren skal være
medlem av Studentsamskipnaden i Oppland,
med mindre annet er spesielt avtalt. Våre hybler
og hybelleiligheter er beregnet for enslige
studenter, parleiligheter primært for par
uten barn og familieleiligheter for husstander
med barn. Barn som faste husstandsmedlemmer i hybler eller hybelleiligheter er derfor
ikke t­ illatt. Det gis derfor ikke anledning til å
­utvide antall beboere pr. leieforhold utover det
­ovennevnte.
8. Det er ikke tillatt å koble motorvarmer til
noe strømuttak i studentboligen.
1. Enhver leietaker er ansvarlig for renhold og
orden i sin egen bolig og plikter dessuten å
holde fellesrom rene sammen med de øvrige
brukere av disse. Felleskjøkken med eventuelle
fellesrom skal vaskes regelmessig, minst 2
ganger pr. uke. Søppel skal tømmes daglig.
Hver leietaker må sørge for å holde sitt kjøkkenskap rent og ryddig. Matrester må ikke bli stående til de blir bedervet. Felles skap må holdes
rene og ryddige.
Det blir foretatt inspeksjon av fellesrom med
jevne mellomrom. Ved manglende renhold vil
ansvarlig etter turnusliste bli holdt ansvarlig
for renholdet, om nødvendig vil SOPP foreta
­renholdet med belastning av gebyr/kostnader
til ansvarlig etter turnuslisten. 1 gang pr år i
mars/april, skal det i fellesrom (kjøkken, bad,
bod etc) som er leietakers ansvar, foretas
hoved­rengjøring. Ved denne hovedrengjøringen har alle leietak­ere, som tilhører fellesrommene, ansvaret for at rengjøring blir utført.
Det vil bli foretatt ­inspeksjon etter forutgående varsel.
Ved manglende renhold, vil kostnader bli belastet
leietakerne som tilhører fellesrommene.
2. Alt søppel skal pakkes forsvarlig inn før
det plasseres på anviste steder. Forøvrig skal
bestemmelser om søppelsortering og bruk av
søppel-containere o.l. følges.
3. Vaskemaskiner kan, dersom ikke annet
bestemmes, kun brukes i tiden kl 07.00–23.00.
Egen vaskemaskin/oppvaskmaskin for hybler
hvor strøm er inkludert i husleien (på hybelkjøkken/-bad), er ikke tillatt. Klær som er etterlatt på vaskerommet blir fjernet.
4. Der er ikke tillatt å riste eller banke klær,
tepper og/eller annet tøy ut av vindu, balkong
eller veranda.
5. Billedopphenging o.l. på veggene må kun
skje på billedlist der slik finnes. Heng ikke alt på
samme vegg, da listen ikke tåler for stor
6. P.g.a. ventilasjonssystemet skal spalteventilene
over vinduer og andre ventiler stå åpnet.
7. Det er ikke tillatt med dyrehold i eiendommen.
9. Brannslokningsapparat må ikke fjernes fra
anvist plass. Leietager skal ikke demontere/
deaktivere brannmelder i boligen.
10. Det er ikke adgang til å fjerne/bytte inventar
eller gjøre endringer på boligens faste installasjoner (inkl. maling) uten særlig tillatelse fra
utleier. Dette gjelder også fellesarealer.
11. Leietaker plikter å respektere hverandres
behov for ro. Etter kl. 23.00 på hverdager og
kl. 24.00 før søn- og helligdager, skal det herske
ro i boligen samt på eiendommen forøvrig.
Det påpekes spesielt at musikkanlegg ikke må
benyttes slik at det er til sjenanse for andre
beboere, dette gjelder hele døgnet.
12. Uten forutgående varsel, har utleier rett til
å fjerne illeluktende gjenstander.
Dette gjelder også for andre gjenstander som
måtte representere en fare for leietakere eller
eiendommen.
13. Sykler, barnevogner, ski, o.l. samt motordrevne kjøretøyer, må kun plasseres på de
steder som er anvist av utleier til dette bruk.
14. Utleier har uten videre adgang til boligen
for å foreta inspeksjoner, nødvendige reparasjoner og utbedringer. Så sant det er praktisk
mulig, skal utleier varsle leier om dette.
15. Leietaker skal selv holde seg med lyspærer
og sikringer (hybler, fellesrom, kjøkken/bad).
I ganger, boder og kjellerrom holder SOPP lyspærer.
16. Kjøleskapet skal avrimes av beboerne ved
behov. Ikke bruk skarpe gjenstander som kniv
o.l., da kjøleanlegget kan skades. Beboerne vil
da bli holdt økonomisk ansvarlig for skaden.
Nyere skap har automatisk avriming (ikke frysedelen). Påklistring av lapper og annen form for
merking av kjøleskapet er ikke tillatt.
17. Sluk skal rengjøres med jevne mellomrom.
Ved tett sluk, vask eller klosett som ikke lar seg
utbedre av beboerne selv, skal vaktmester
varsles. Det er ikke lov å henge «godlukt» i WC
da dette kan tette avløpet hvis det løsner.
18. Trappeoppganger og korridorer er rømningsveier ved evt. brann, og skal til enhver tid være
ryddige. Dørmatter, sykler, sko, ski og annet
utstyr tillates ikke plassert i oppgang/korridor,
og kan fjernes uten varsel. Det er egne boder
for sykler og barnevogner. Det er strengt forbudt å sette bensindrevne kjøretøy i inngangspartiene. Hvis så skjer, kan disse bli fjernet uten
varsel. Langtidslagring av motorsykler eller
moped må evt. avtales med vaktmester.
19. Alle bilers registreringsnummer skal
registreres i boligavdelingen ved innflytting.
Ikke identifiserbare biler kan taues bort på
eiers regning. Parkering er kun tillatt på anviste
plasser/områder.
20. Det er beboernes ansvar å fjerne snø fra
egne inngangspartier frem til brøytet veg.
Snøspader og koster skal henges på plass.
21. I vinterhalvåret er det viktig at rom med
vannledninger blir holdt oppvarmet. Det påpekes særlig at når man forlater boligen for
en lengere periode (jul, vinterferie, etc.), må
det påsees at vinduer er lukket og at det er tilstrekkelig varme i rommet.
22. Panelovner må ikke tildekkes og skal ha fri
avstand på minst 30 cm. På grunn av brannsikkerhet og miljø er det forbudt å bruke egne
varmekilder (eks. oljefylte ovner / vifteovner) i
SOPPs boliger.
23. Det er ikke tillatt med grilling på verandaer/
utv. trappeganger.
24. Beboerne har selv ansvar for å sette seg
inn i branninstruks og varslingsrutiner ved
brann. Hærverk på slokkeutstyr og varslings­
anlegg vil bli belastet beboerne.
25. Funn/bruk av forbudte rusmidler fører til
utkastelse.
26. Det er røykeforbud i alle SOPPs boliger.
Dette gjelder også fellesarealene.
Henvendelser, klager m.m. vedrørende leieforhold, reglement o.a. kan rettes til utleieren.
Særreglement kan gi utfyllende bestemmelser
for det enkelte studenthjem.
BILAG 1 VEDLEGG TIL LEIEKONTRAKT 2015/2016
Reglement for bruk av datanettverk ved SOPPs studenthjem
§1 Kontraktens gyldighetsområde
§1.1.1 Denne kontrakt gjelder for bruk av Studentsamskipnaden i Opplands (SOPPs) datanettverk fra
Høgskolen i Lillehammer (HiL) og Høgskolen i Gjøvik
(HiG) til leietakers terminal i studentboligen. Denne
kontrakt er et supplement til HiLs/HiGs reglement:
www.hil.no og www.hig.no. Med datanettverk menes
felles maskiner og IT-systemer, nettverk, programmer,
og data som stilles til disposisjon av SOPP og HiL/HIG
inklusive lokale, nasjonale og internasjonale nettverk
samt andres maskiner og systemer som man får
tilgang til gjennom slike ressurser.
§5.2.5 Når en bruker skal identifisere seg ved bruk av
datanettverket, sending av meldinger m.v, er brukeren
forpliktet til alltid å identifisere seg med navn, egen
brukeridentitet, passord eller på annen regulær måte.
§1.1.2 Kontrakten gjelder for alle som får tilgang til
datanettverket, heretter kalt brukere.
§5.4.1 Bruker må ikke bidra til at det oppstår avbrudd
i noen del av datanettverket eller på annen måte forårsake ulempe for andre.
§1.2 Reglementet er en del av beboers leiekontrakt
som undertegnes før innflytting.
§2 Formål
§2.1 Datanettverket er kun til bruk for leietaker.
§2.2 Datanettverket er anskaffet som verktøy for
studentene til bruk i studiesammenheng.
§3 Eiendomsrett
§3.1 Datanettverket er SOPPs eiendom. Bruker og
driftsansvarlig forplikter seg til å følge de retningslinjer som til enhver tid gjelder.
§3.2 En driftsansvarlig har det tekniske ansvaret.
Driftsansvarlig er IT-leder ved HiL/HiG eller personer
denne har delegert driftsansvaret til.
§4 Brukerens utstyr
§4.1 Datanettverkstilknytningen gjelder den som
faktisk leier boligen og kan ikke lånes ut eller leies
bort til andre.
§4.2.1 Det skal kun kobles èn terminal til datanettverket per uttak.
§4.2.2 Det er forbudt å koble modem/telefon til
termi-nalen som er tilknyttet datanettverket.
§4.2.3 Det er forbudt å sette opp egne nettverk fra
eget uttak. Dette gjelder også trådløst aksesspunkt
for eget bruk.
§4.2.4 Det må benyttes godkjent TP-kabel mellom
vegguttak og terminal. Godkjent TP-kabel holdes av
SOPP.
§5 Bruk
§5.1.1 Forretningsmessig virksomhet tillates ikke
gjennom datanettverket.
§5.1.2 Bruker har ikke anledning til å foreta masseut-sendelser (såkalt SPAM-mail) av elektronisk post.
§5.1.3 Det er forbudt å opprette noen form for
servertjenester fra terminalen, heller ikke til personlig bruk.
§5.2.1 Datanettverket må ikke benyttes til å spre
informasjon som er beskyttet av opphavsrettigheter.
§5.2.2 Datanettverket må ikke benyttes til å spre
informasjon, som det etter norsk lov er ulovlig å besitte og/eller formidle, eller oppfordre eller medvirke
til ulovlige handlinger.
§5.2.3 Datanettverket må ikke benyttes til å spre
informasjon som kan tenkes å gi SOPP, HiL, HiG eller
en tredjepart et dårlig omdømme.
§5.2.4 Studenter må ikke benytte datanettverket til
å plage andre. Dette inkluderer bruk av fornærmende
eller uanstendig e-post.
§5.3.1 Tildelte rettigheter kan ikke overføres til andre.
§5.3.2 Enhver plikter å beskytte seg for å unngå
uautorisert bruk.
§5.3.3 Bruker plikter å ikke gjøre passord eller andre
sikkerhetselementer kjent for andre.
§5.4.2 Enhver plikter å ta alle forholdsregler for å
unngå smitte og spredning av datavirus. SOPP krever
at et fullgodt antivirusprogram er installert før til
kobling til datanettverk kan skje.
§5.4.3 Bruker plikter å være oppmerksom på at
programmer eller data kan inneholde uønskede
elementer og må selv treffe hensiktsmessige tiltak
for kvalitetskontroll.
§5.5.1 Bruker plikter selv å inneha nødvendige lisenser
på programvare som brukes på egen terminal. SOPP,
HiL eller HiG er under ingen omstendighet ansvarlig
for manglende programvarelisenser etc. som bruker
benytter.
§5.5.2 Bruker har selv ansvaret for bruk av opplysninger, programmer m.v. som gjøres tilgjengelig
gjennom datanettverket. SOPP, HiL og HiG fraskriver
seg alt ansvar for økonomiske tap som følge av
feil eller mangler i programmer, data, bruk av opplysninger fra tilgjengelige databaser eller andre opplysninger innhentet gjennom datanettverket.
§5.5.3 Bruker forplikter selv, såvel juridisk som
økonomisk, for eventuelle skader grunnet informasjon bruker selv har distribuert over datanettverket.
§5.6 Hacking er ulovlig og er et alvorlig misbruk av
HiL/HiG og SOPPs datanettverk. Dette medfører
sperring av tilgang og suspensjon i 6 måneder,
jfr. § 9.1.3
§5.7 Bruker har et medansvar for at ressursene utnyttes best mulig. Med ressurser siktes det her til tid
og kapasitet både for nettverk og personale knyttet
til virksomheten rundt datanettverket.
§5.8 SOPP garanterer 90% oppetid på nettet.
§6 Brukerens plikter
§6.1 Smutthull i datanettverket eller kunnskap om
spesielle passord må ikke benyttes til å ødelegge datanettverket, oppnå ekstra ressurser, eller ta ressurser fra
andre brukere. Hvis slike hull i sikkerheten oppdages
skal det straks meldes fra til driftsansvarlig.
§6.2 Bruker plikter å holde seg informert om samt å
følge IT-reglementet ved HiL/HiG, denne kontrakt
og eventuelle supplerende bestemmelser til disse.
§6.3 Bruker plikter å følge driftsansvarliges anvisninger
om bruk av anlegget eller tjenester knyttet til anlegget.
§6.4 Bruker plikter å sette seg inn i bruksanvisning,
dokumentasjon m.v. på forsvarlig måte slik at bruker
reduserer muligheten for, av uvitenhet, å forårsake
driftsforstyrrelser, tap av data, programmer eller
utstyr.
§6.5.1 Bruker plikter å følge etiske retningslinjer satt
av Uninett for bruk av internett.
§6.5.2 Bruker plikter å følge retningslinjer for akseptabel bruk satt av Uninett for bruk av internett.
§7 SOPPs og HiLs/HiGs rett til innsyn
§7.1 SOPP og HiL / HiG har rett til å søke tilgang til
den enkeltes områder i anlegget med sikte på: (1) å
sikre anleggets funksjonalitet eller (2) kontrollere at
brukeren ikke krenker eller har krenket denne
kontraktens bestemmelser. Det forutsettes at slik
tilgang bare søkes når det er av stor betydning for
driften eller høgskolens ansvar og kun ved særlig
grunn til mistanke.
§7.2 Driftsleders kontroller for å sikre stabil drift
og hindre uautorisert tilgang til data, forutsettes å
foregå innenfor de rammer avtale- og lovverk setter.
Det føres dagbok over kontroller som kan oppfattes å
være rettet mot enkeltpersoner, og rapport om slike
kontroller sendes direktøren i SOPP og direktøren
ved HiL/HiG.
§8 Driftansvarliges ansvar
§8.1 Hvis bruken av terminalen eller annet av brukers
datautstyr eller brukers tilknytning til datanettverket,
på grunn av driftssikkerhet eller av andre hensyn,
overvåkes av driftspersonalet, skal dette opplyses
med merke på enheten eller på annen hensiktsmessig måte.
§8.2 Driftsansvarlig har taushetsplikt vedrørende
opplysninger om bruker eller brukers virksomhet
som driftsansvarlig får kjennskap til, med unntak av
forhold som representerer brudd på kontrakten.
§8.3 Driftsansvarlig forplikter seg til på best mulig
måte å loggføre transaksjoner som blir utført over
nettet.
§8.4 HiL/HiG forbeholder seg retten til å redusere
båndbredden for å beholde nok kapasitet på
høgskolens interne datanettverk.
§8.5 SOPP forbeholder seg retten til å ha datanettverket stengt i perioder for oppgradering eller
utbedringer, samt redusere tilgangen til nettet ved
kapasitetsproblemer.
§9 Sanksjoner ved brudd på reglene
§9.1.1 Brudd på reglene kan medføre sperring av tilgang og suspensjon fra bruk av SOPPs datanettverk i
inntil 6 måneder.
§9.1.2 Gjentatte brudd på reglene medfører
permanent sperring av tilgang.
§9.1.3 Alvorlige brudd kan medføre permanent
sperring av tilgang og suspensjon fra nettet allerede
ved første gangs brudd.
§9.2 I alvorlige tilfeller kan driftsansvarlig om nødvendig stenge hele datanettverket for en periode
eventuelt permanent.
§9.3 I de tilfeller hvor ulovlig bruk av datanettverket
fører til tap, ekstra kostnader eller på andre måter
påfører SOPP, HiL, HiG eller tredjepart en utilbørlig
byrde, stilles bruker rettslig og økonomisk til ansvar
for dette.
§9.4 Forsøk på fysisk eller «digitalt» innbrudd på datanettverket eller medvirkning til at dette gjennomføres,
medfører rettslig og økonomisk ansvar.
§9.5 Alvorlige overtredelser vil bli politianmeldt.
§9.6 Styret i SOPP er ankeinstans i saker som angår
ansatte og studenter.
Priser fra 21.07.15-20.07.16
Netto areal
ca. m²
Dusj/WC
Gardiner
Antall som
deler
Inkl. strøm
Husleie
pr. mnd
Antall boliger
Km. til skolen
Umøblert
Møblert
Kjøkken
Antall som
deler
LILLEHAMMER
BAKERIET
Hybel m/eget bad
•5,522
3850
•5/6•
Hybel
•5,512
3850
•22•
12-13
Parleilighet (2-roms)
•5,5 3
6470
•• 34
Eget
Type utleieenhet
Eget
Studenthjem
• 15-16
Gml. Bakeriet, hybel liten
•5,51
Gml. Bakeriet, hybel middels
•5,5
33600
•52/3 19
Gml. Bakeriet, hybel stor
•5,5
1
4000
•52 25
HOLTESKOGEN
Hybelleilighet (1-roms)
• 7,52
4600
•
•53 9
2800
•• 24
Leilighet (2-roms)
• 7,55 5150 / 5810••
45-49
Leilighet (3-roms)
• 7,52
6400
•• 52
LUNDEBEKKEN
Hybel
Hybelleilighet
•2,5 1
5800
•2,562
•
2/3/4
3850
•
2/312-13
•• 28
Leilighet (2-roms)
•2,5 33
6090
••
44-46
Leilighet (3-roms)
•2,5 12
6660
•• 52
Leilighet (4-roms)
• 2,52
7600
•• 66
SMESTAD
Hybel
•33
3620
•3
Hybel m/eget bad
• 3118
3620
•9/11• Hybelleilighet (1 roms)
•
3
1
5300
•• •327
316
•
12
• 34
5840
•• 42
Leilighet (2-roms)
Leilighet (3-roms)
•
32 7600 / 7900 ••80
SMESTADMOEN
Hybelleilighet (umøblert / møblert)
Parleilighet (2-roms)
•
324
6700
••3120 4500 / 4650
•312
•
•
•
•• 33
• 16
Hybel (eldre del)
Hybelleilighet (eldre del)
•
35 4170 / 4640
•••
16-20
•2/8
Parleilighet (2-roms eldre del)
•3 2
5400
••• 29
STORHOVE
Hybel m/eget bad •0,290
3850
•3/6• 13-14
Hybel
•0,263
3850
•32/313-16
Hybel
•0,26 3600 / 3700• 3313-16
3260
2
12-16
Hybelleilighet
•0,22
5200
••• 28-29
VARGSTAD
Hybel m/eget bad
••2,5108
3850
•4
• 14
OLYMPIAPARKEN
Hybelleilighet
•5,0 300
4900
•• • 18
Netto areal
ca. m²
Gardiner
Dusj/WC
Antall som
deler
Antall som
deler
Eget
Inkl. strøm
Husleie
pr. mnd
Antall boliger
Km. til skolen
Umøblert
Type utleieenhet
Møblert
Studenthjem
Kjøkken
Eget
GJØVIK
KALLERUD
Hybel m/eget bad
•0,556
3850
•4
Hybel
•0,543
3850
•2/32/3 13
• 12
Hybelleilighet, middels stor
•0,577
4780
•
•• •18
Hybelleilighet, stor
•0,5
5100
•
•• •22
Leilighet (2-roms)
• 0,57
6220
•• 54
20
Leilighet (3-roms)
•0,5 4
7150
•• 68
Merkantilvn. 8, hybel liten
•0,51
2550
•63 6
Merkantilvn. 8, hybel middels
•0,53
3850
•62/311-12
Merkantilvn. 8, hybel stor
•0,52
3950
•63
15-16
Gamle Kallerud gård, hybel liten
•0,52
3390
•72/3
10
Gamle Kallerud gård, hybel middels
•0,54
3850
•72/3
12
Gamle Kallerud gård, hybel stor
•
4000
•7218
Berghusvn. 10, hybel
•0,1
NORDBYEN
Hybel m/eget bad
•2,596
Parleilighet liten
•2,5 3
5160
•• 35
0,51
6
3500/3850
3850
•6
•
6
15
•4
•
•
13
Parleilighet stor
•2,5 3
SENTRUM
Hybelleilighet (umøblert/møblert)
••1,550
5600 / 5700
•
••
20-31
Hybelleilighet underetg.
•1,55
5100
•
••21-32
Hybelleilighet HC
•1,52
4500 / 5750
•
••
25-32
Parleilighet liten
•1,56
5700
•
••21-32
••
34-36
6060
•• 45
Parleilighet stor
•1,519
7000
•
SØRBYEN
Hybel
• 280
3300
•3/43/4•
Hybelleilighet
• 28
4940
••• •27
Parleilighet (2 roms)
•
5190
224
11
••• •28
Det tas forbehold om trykkfeil og event. endringer i prisene
BILAG 1 VEDLEGG TIL LEIEKONTRAKT 2015/2016
ANDRE PRISER
Tap av bolignøkkel kr 750,Tap av nøkkel til postkasse eller kjøkkenskap kr 100,Tap av vaskekort kr 100,Tap av datakabel kr 150,Vaskegebyr etter timesats (pr. time) kr 400,Innlåsningsgebyr (Utenom normal arbeidsdag) kr 850,Utløsing av brannalarm ved uforsiktighet/uforstand kr 2.000,Demontering/deaktivering av brannmelder i boligen kr 1.000,Behandlingsgebyr internasjonale studenter kr 500,Behandlingsgebyr for intern flytting kr 500,Parkering med bil per måned kr 100,Purregebyr ved betalingspåminnelse
og forsinkelsesrente etter gjeldende satser.
Ved flytting mellom to SOPP-boliger, må du betale husleie for
begge boligene så lenge du har to nøkler.
På hybler med opphengslister skal disse brukes ved opphenging
av bilder etc. Kostnaden ved utbedring og skader som påføres
boligen i leieperioden belastes leietaker.
Studentsamskipnaden i Oppland
Boligavdelingen
Januar 2015
Geir Monsen
Dialecta
BOLIG- OG EIENDOMSDIREKTØR