Utpeking av statlige representanter til redningsledelsene

Comments

Transcription

Utpeking av statlige representanter til redningsledelsene
Justis- og beredskapsdepartementet
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO
Deres ref
Vår ref
Dato
15/5903
15/3659-
06.11.2015
Utpeking av statlige representanter til redningsledelsene - svar fra Helse- og
omsorgsdepartementet
Det vises til brev fra Justis- og beredskapsdepartementet av 20.10.2015 om utpeking av
representanter til redningsledelse og vårt brev av 02.11.2015. Vedlagt følger mer detaljert
informasjon om hvem som skal besitte de funksjoner vi utnevnte i brev av 02.11.2015.
Representanter til hovedredningssentralene (HRS)
 Helse- og omsorgsdepartementet utpeker Helsedirektoratet som statlig representant i
hovedredningssentralene.
 På vegne av Helsedirektoratet utpekes Fylkeslegen i Rogaland som Helsedirektoratets
representant i redningsledelsen ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge.
 På vegne av Helsedirektoratet utpekes Fylkeslegen i Nordland som Helsedirektoratets
representant i redningsledelsen ved Hovedredningssentralen i Nord-Norge.
 Assisterende fylkeslege utpekes som vararepresentanter.
Helse- og omsorgsdepartementet har forelagt saken for Helsedirektoratet. Departementet har
lagt vekt på at helsesektorens representanten i redningsledelsen ved RHS skal ha bred innsikt i
helsetjenestestruktur og helseressurser innenfor hovedredningssentralens ansvarsområde, samt
kunnskap om hvordan aktuelle helsetjenesteressurser kan mobiliseres. Det er også lagt vekt på
at representanten skal ha innsikt i hvilken rolle sentrale helsemyndigheter har ift. å koordinere
og lede den samlede helsetjenesteinnsatsen på vegne av Helse- og omsorgsdepartementet ved
kriser (jf. Nasjonal helseberedskapsplan pkt. 3.5.2). Videre hvilke muligheter som finnes for
Postadresse
Postboks 8011 Dep
0030 Oslo
[email protected]
Besøksadresse
Teatergt. 9
www.hod.dep.no
Telefon*
22 24 90 90
Org no.
983 887 406
Administrasjonsavdelingen
Saksbehandler
Tove Heidi Silseth
41511986
bruk av påleggsinstituttene jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1,
spesialisthelsetjenesteloven §§ 2-2 og 7-1, samt helsetilsynsloven § 5. Fylkesmannen ved
Fylkeslegen har denne kompetansen, gjennom sine oppgaver overfor kommuner, helseforetak
og sentral helseforvaltning.
Det er den til enhver tid sittende Fylkeslegen som utpekes. Per 02.11.15 er det:
Fylkeslege i Rogaland
 Pål Iden, e-post: [email protected], telefon jobb:51568760, mobil: 94 83 91 90
Vara og ass. fylkeslege
 Egil Bjørløw, e-post [email protected], telefon jobb: 51568719
Fylkeslege i Nordland:
 Jan-Petter Lea, e-post: [email protected], telefon 75531515, mobil: 99035621
Vara og ass. fylkeslege
 Anne-Grethe Karlsson, [email protected], telefon: 75531524, mobil: 40921294
 Jorunn Simarud Stabell, [email protected], telefon 75531509
Svalbard lokale redningssentral:
 Helse- og omsorgsdepartementet utpeker Helsedirektoratet som statlig representant i
Svalbard lokale redningssentral.
 På vegne av Helsedirektoratet utpekes avdelingsleder ved Longyearbyen Sykehus som
representant i redningsledelsen.
Det er den til enhver tid sittende avdelingsleder ved Longyearbyen sykehus som er utpekt som
representant. Per 02.11.15 er det:
 John Aksel Bilicz, e-post: [email protected], telefon: 79024200
 Vara Ottar Svensen, e-post: [email protected], telefon: 79024200
Navnene på de utpekte representantene til de andre LRS vil bli sendt innen fristen 15.01.16.
Med vennlig hilsen
Else Janne Berge Andersen (e.f.)
avdelingsdirektør
Tove Heidi Silseth
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer.
Side 2
Kopi:
Helsedirektoratet
Fylkesmannen i Nordland
Fylkesmannen i Hordaland
Sysselmannen på Svalbard
Helse Nord RHF
Universitetssykehuset i Nord Norge
Hovedredningssentralen i Nord Norge
Hovedredningssentralen i Sør Norge
Side 3

Similar documents