Agentnytt 2

Transcription

Agentnytt 2
Agentrett
Vi ser nærmere på hva man bør ha med i denne type
kontrakter. Et særlig fokus vil være på opphør av avtaler,
Kurs om agent- og
distribusjonsavtaler
spesielt reglene om avgangsvederlag i agenturloven.
Vi vil også ha fokus på den internasjonale dimensjonen i
denne type avtaler - hva betyr det f.eks. at avtalen er
regulert av tysk eller fransk rett?
Advokat MNA Henrik Renner Fredriksen, Virke
Overblikk over kurset
17. november avholder Virke et kurs om agent- og
• Om agenter og (ene)forhandlere – likheter og forskjeller
distribusjonsavtaler. Jeg håper at så mange som mulig
•Utarbeidelse av agent- og ene)forhandleravtaler - sentrale
finner det så interessant at man velger å melde seg på.
momenter man skal tenke på i forhandlingene
Påmeldingsfristen er 3. november.
•Opphør av avtale, særlig om retten til avgangsvederlag
•Agent- og distribusjonsrett i andre land - betydningen av
Som agent og/eller forhandler er det viktig å ha fokus på
lovvalg og verneting
avtalen med hovedmann/leverandør. Det samme gjelder
• Bruk av underagenter
selvfølgelig andre vei. Det er mye penger å vinne i en
•Konkurranserettslige begrensninger
god kontrakt, og minst like mye å tape i en dårlig.
Link til informasjon om kurset og påmelding finner du
Hvor inngripende er den foreslåtte konkurranseklausulen?
her:
Hva hjelper det med lang oppsigelsestid dersom
http://www.virkepluss.no/kurs/arbeidslivoghr/Sider/Kurs-
hovedmannen/leverandøren kan terminere avtalen hvis
i-agent--og-distribusjonsrett-17112015.aspx
man ikke når ensidig fastsatte salgsmål som nærmest er
umulig å nå? På den annen side hjelper det lite med en
fantastisk kontrakt dersom avtalen fastslår at tvister skal
løses av domstolene i Kina. Og visste du at det for
agenter nok vil være bedre uten kontrakt enn med en
dårlig kontrakt?
Utbytte
I kurset vil vi ha fokus på innholdet i denne type
kontrakter, samt forskjellen mellom det å være agent og
det å være forhandler. F.eks. oppstiller agenturloven en
rekke ufravikelige rettigheter som ikke gjelder
tilsvarende for forhandleren.
Reduksjon av avgangsvederlaget på
grunn av hovedmannens innsats
Advokat MNA Henrik Renner Fredriksen, Virke
Blant vilkårene for å ha krav på avgangsvederlag etter
agenturloven § 28 er at agenten har tilført hovedmannen
nye kunder eller merkbart øket omsetningen med den
bestående kundekrets og hovedmannen fortsatt vil få
vesentlige fordeler av dette. I vurderingen av om
agenten har tilført hovedmannen nye kunder, oppstår
spørsmålet om hvilken betydning det har at
hovedmannen har bidratt til den aktuelle tilførselen.
Ved vurderingen av om en agent har tilført nye kunder,
en skjønnsmessig nedjustering til en halvpart av det beregnede
stilles det relativt beskjedne krav til innsats, og det gjelder
utgangspunktet.
en presumsjon om at nye kunder som kommer til i
avtaleperioden nettopp er skaffet av agenten. Men
I en rekke avtaler har jeg sett at det opereres med varierende
agentens faktiske innsats har betydning for utmålingen.
provisjonssatser. Det er ikke uvanlig at agenten f.eks. har 12 %
Loven inneholder som kjent ikke bare vilkår for å ha krav
provisjon som utgangspunkt, men at dette for eksempel er satt
på avgangsvederlag, men oppstiller også utmålingsregler,
til 8 % for enkelte kunder, typisk der hovedmannen har en slik
jf. formuleringen "i den utstrekning". Da har det rimeligvis
samarbeidsavtale som vi så i Denina-Spets. I et slikt tilfelle er
betydning for utmålingen om agenten har lagt ned
hovedmannens medvirkning allerede hensyntatt ved
betydelig innsats eller om kunden stort sett er et resultat
provisjonsfastsettelsen. En reduksjon som beskrevet over ville
av hovedmannens innsats.
da få dobbel negativ virkning for agenten, noe som ikke synes
rimelig sett fra agentens ståsted. Det er også grunnen til at
Selv om det ikke har betydning for resultatet, er det
Høyesterett tar en viktig reservasjon i de to nevnte dommene,
interessant å merke seg at rettspraksis viser at
og uttaler: "Dette gjelder iallfall så langt hovedmannens innsats
domstolene ikke knytter eventuelle nedjusteringen av
ikke er gjenspeilet i den handelsreisendes provisjon."
avgangsvederlaget som følge av hovedmannens
medvirkning til det nevnte vilkåret om agentens tilførsel av
Som man ser av gjengivelsen over var Spets handelsreisende,
nye kunder. I stedet tar domstolene eventuelle
dvs. ansatt i Denina, ikke selvstendig agent. Men agenturloven
nedjusteringer i tilknytning til rimelighetsvilkåret i § 28
gjelder tilsvarende for handelsreisende, slik at dommen er like
annet ledd.
relevant også i agenttilfellene.
Det er klart relevant for utmålingen om agenten har spilt
Kort oppsummert betyr dette at det kan skje en ikke ubetydelig
en stor betydning for tilførselen av den nye kunden, og
nedjustering av avgangsvederlaget der hovedmannens innsats
derved slik at det vil kunne skje en nedjustering for den
har hatt betydning for avgangsvederlaget. Men husk samtidig at
delen av opparbeidet og forventet omsetning som
rimelighetsjusteringen foretas på bakgrunn av beregnet
hovedsakelig skyldes andre omstendigheter enn agentens
vederlag. Det tallet man der kommer til kan i mange tilfeller
virksomhet, herunder hovedmannens virksomhet. Som
langt overstige det maksimale avgangsvederlaget som angitt i §
eksempel kan nevnes hovedmannens deltakelse i
28 annet ledd, fastsatt til gjennomsnittet av provisjonsinntekten
forhandlinger, hovedmannens markedsføring og
de siste fem årene. Det vil dermed i slike tilfeller ikke være
varemerker.
snakk om en halvering sammenliknet med taket. En nærmere
forklaring på hva jeg noe kryptisk prøver å få fram her
At dette er av betydning for utmålingen fremkommer i de
nødvendiggjør imidlertid en full utgreiing om hvordan man skal
kjente Høyesterettsdommene Hunter og Denina-Spets. I
utmåle avgangsvederlaget. Det får nesten bli gjenstand for en
sistnevnte sak hadde hovedmannen inngått en
egen og større artikkel på et senere tidspunkt.
samarbeidsavtale med Bohus om salg av sine produkter.
Agenten Spets hadde deltatt under forhandlingene. En
meget betydelig del av omsetningsøkningen kunne tilskrives
Har jeg krav på avgangsvederlag når
samarbeidsavtalen. I tillegg hadde Denina økt sin
markedsføring betydelig i tilknytning til samarbeidsavtalen
jeg går av med pensjon eller blir syk?
med Bohus. Retten uttalte da at "den beregnede fremtidige
brutto goodwillverdien er i dette tilfellet et resultat, ikke bare
Advokat MNA Henrik Renner Fredriksen
av Spets' innsats, men også av Bohusavtalen og den
intensiverte markedsføringen, og altså dels av Spets'
I oktober-utgaven av Agentnytt i 2011 skrev jeg en artikkel
innsats, dels av Deninas innsats. Avgangsvederlaget skal
vedrørende agentens rett til avgangsvederlag der agenten selv
etter sitt formål gi en kompensasjon for den
sier opp som følge av høy alder og/eller sykdom. Jeg for
handelsreisendes innsats, som hovedmannen kan dra nytte
av. En verdi som i ikke uvesentlig grad er et resultat av
innsats i form av kapital eller arbeid fra hovedmannen selv,
er det (…) ikke rimelig at regnes med ved fastsettelse av
avgangsvederlag"… På denne bakgrunn foretok Høyesterett
relativt ofte henvendelser fra agenter som vurderer å
"pensjonere" seg. Derfor børster jeg støvet av den gamle
artikkelen og gjengir den her, supplert med noen nye
problemstillinger til slutt i artikkelen.
Jeg har mottatt et spørsmål fra en agent som har følgende
til avgangsvederlag er i behold. Dersom det dreier seg
problemstilling: ”Jeg jobber som agent for en utenlandsk
sykdom, burde det være relativt enkelt å legge til grunn at
møbelprodusent, og skal gå av med pensjon fra årsskiftet.
det ikke er rimelig å kreve at agenten fortsetter sin
Jeg har derfor sagt opp avtalen. Jeg har nevnt dette med
virksomhet, slik at retten til avgangsvederlag er i behold.
avgangsvederlag, men jeg fikk da høre fra min hovedmann
at dette er noe jeg ikke vil få. Har jeg ikke krav på
Dersom partene i den aktuelle saken har benyttet seg av
avgangsvederlag når jeg går av med pensjon?”
vår (den nordiske agentføderasjonens) standardavtale, er
dette spørsmålet regulert i § 17: ”Avgangsvederlaget skal
Agenten sier i sitt spørsmål ingenting om hvorvidt det
dog ikke betales dersom agenten selv bringer kontrakten til
foreligger en kontrakt mellom ham og hovedmannen, og
opphør, med mindre dette er berettiget på grunn av forhold
hvilket lands rett som kommer til anvendelse. Samtidig er
som skyldes hoved-mannen eller er en følge av alder,
reglene om avgangsvederlag i norsk rett basert på et EU-
svakelighet eller sykdom hos agenten.” Det følger her at det
direktiv, slik at reglene er relativt like i hele EU-/EØS-
ikke er oppstilt noe krav om at det ikke er rimelig å kreve at
området. Jeg tar derfor sjansen på å basere mitt svar på
agenten fortsetter sin virksomhet. Det synes således
norsk rett, men understreker at man som agent må se hva
tilstrekkelig at oppsigelsen er en følge av alder, svakelighet
som gjelder i sin avtale.
eller sykdom.
Problemstillingen er om en agent som går av med pensjon,
Hva med situasjonen der agenten f.eks. sykmeldes 50 %
og dermed sier opp agenturavtalen, har krav på
mer eller mindre varig? Er det nok til å kunne si opp
avgangsvederlag. Utgangspunktet etter agenturloven § 30
avtalen? Også her må det avgjørende være om det er
er at rett til avgangsvederlag tapes dersom agentens selv
rimelig å kreve at agenten fortsetter sin virksomhet. Lar det
sier opp avtalen. Det følger imidlertid av bestemmelsens
seg fint gjøre i 50 % er det neppe grunnlag for
første ledd nr. 2 at dette ikke gjelder dersom bakgrunnen for
avgangsvederlag, og motsatt. Nødvendiggjør
oppsigelse er ”alder, sykdom eller lignende forhold” gjør at
avtaleforholdet fullt trykk og en innsats som ikke lar seg
det ”ikke er rimelig å kreve at agenten skal fortsette sin
gjennomføre i 50 % er det neppe grunn til å nekte agenten
virksomhet”. Da består retten til avgangsvederlag.
avgangsvederlag. En annen sak er at hovedmannen i en
slik situasjon kanskje ikke finner det naturlig å fortsette
Loven sier ikke at det å gå av med pensjon i seg selv
avtaleforholdet, og derfor selv sier opp avtalen.
innebærer at retten til avgangsvederlag består. Det må
være alder eller sykdom eller liknende som gjør at det ikke
En særlig interessant problemstilling i tilknytning til
er rimelig å kreve at agenten skal fortsette sin virksomhet.
ovennevnte situasjon er der agenten har flere hovedmenn,
Det betyr at vurderingen er konkret og skjønnsmessig, og at
og en halvering av arbeidskapasitet gjør at agenten må si
det blant annet er relevant å se hen til agentens alder på
opp en av avtalene mens han kan opprettholde den eller de
det tidspunktet avtalen ble inngått, og hvilke
andre. Har han da krav på avgangsvederlag? Også her
tidsperspektiver partene hadde på det tidspunktet, jf.
mener jeg det er grunnlag for avgangsvederlag.
forarbeidene (Ot. prp. nr. 49 (1991-92) vedlegg 1. Av
Vurderingen av om det er rimelig å kreve at agenten
nevnte forarbeider fremgår det at oppnådd pensjonsalder
fortsetter sin virksomhet må knyttes opp til den enkelte
”ikke alltid uten videre vil være tilstrekkelig” for at retten til
avtale. Den vurderingen kan slå ulikt ut. Og det kan ikke
avgangsvederlag består. For øvrig uttales det at det er
være slik at det er et enten/eller. Agenten må kunne
vanskelig å komme med momenter eller veiledning for
redusere omfanget av den totale arbeidsbelastningen, og
avgjørelsen. Etter det jeg er kjent med foreligger det heller
derved ta et valg med hensyn til hvilke avtalerelasjoner som
ikke rettspraksis som er egnet til å belyse spørsmålet.
videreføres og hvilke som sies opp.
Siden spørsmålet fra agenten ikke var mer spesifikt, er det
Etter sin ordlyd forutsetter § 30 at avtalen mellom
vanskelig å foreta noen konkret vurdering av om hans rett til
hovedmann og agent er personlig. Et aksjeselskap kan ikke
avgangsvederlag er i behold. Men grovt sett kan det vel
bli gammelt eller sykt. Men her er det etter mitt syn relativt
tilføyes at dersom oppsigelsen skyldes at man som følge av
åpenbart at også en agent som har organisert sin
alder ikke lenger er i stand til å ivareta sine forpliktelser
virksomhet i et aksjeselskap også må kunne påberope seg
etter avtalen på en tilstrekkelig måte, burde det tilsi at retten
sykdom og alder mv., dersom innehaver spiller en så stor
og direkte rolle i utførelsen at det i praksis blir som om
International Distribution Institute
virksomheten drives av vedkommende personlig. At
virksomheten tilfeldigvis er organisert som et aksjeselskap
bør i en slik situasjon ikke spille noen rolle.
Som en del av satsingen på agent- og distribusjonsrett har
advokat Fredriksen blitt medlem i International Distribution
Selv om retten til avgangsvederlag er i behold etter § 30, er
det ikke nødvendigvis slik at agenten har krav på
avgangsvederlag eller gitt hvor stort vederlag det skal være
snakk om. Det reguleres av agenturloven § 28.
Institute (www.idiproject.com). Dette er en forening for
advokater som jobber med agent- distribusjon- og
franchisejuss. Medlemskapet gir tilgang til en verdifull
database med relevante nyheter fra hele verden, nasjonale
rapporter på de tre rettsområdene, og ikke minst standard
agent- og distribusjonskontrakter. Dette er meget verdifullt
Nytt fra agentseksjonen
for Virkes advokater og Virkes medlemmer.
Foreningen avholder også årlige kongresser, og advokat
Møte i Legal Working Group
Fredriksen deltok på årets kongress i Porto i juni. Tema i år
var i særdeleshet om hvordan man avslutter agent-
Advokat Henrik Renner Fredriksen deltok i møtet i IUCABs
distribusjons- og franchiseavtaler – fordeler/ulemper med
Legal Working Group (LWG) i Paris 9. oktober. Møtet var
en forhandlet avslutning framfor en enkel oppsigelse med
som vanlig svært nyttig.
etterfølgende potensiell tvist. I tillegg fikk man innsikt i
forskjeller og likheter i bakgrunnsretten rundt
I møtet hadde man fokus på ny rettspraksis og lovgivning
agent/distribusjon/franchise i de ulike landene. Det er
av interesse, både i og utenfor EU-/EØS-området. Møtet
avgjørende for å kunne vurdere et kontraktsforslag for et
hadde et særlig fokus på fransk lovgivning og rettspraksis.
medlem der avtalen er regulert av f.eks. tysk rett.
I tillegg til det rent faglige legges det opp til utstrakt
nettverksbygging. Det er nyttig for Virke og Virkes
medlemmer med et betydelig internasjonalt nettverk på
dette området.
Ansvarlig utgiver:
Redaktør: Henrik Renner Fredriksen
Deltakerne i møtet i LWG i Paris: f.v Patricia Keltner (Frankrike),
Henrik Renner Fredriken (Norge), Carlo Tabellini (Italia), Larry
Coltman (UK),)Paul Holtrop (Holland), Gael Grignon (Frankrike),
Sophie Wagner (Tyskland). Mannen foran til høyre er presidenten i
en av de to franske foreningene, som var så hyggelig å være
vertskap for møtet.
Innholdet i disse artiklene er kun en informasjonstjeneste fra
Virke. Informasjonen er ikke ment å være en erstatning for
juridisk rådgivning. Leseren av Agentnytt bør ikke basere seg
utelukkende på denne informasjonen, men alltid innhente faglig
bistand i de konkrete saker. Virke har ikke ansvar for
informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig,
og kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tap (direkte og
indirekte) som måtte oppstå som følge av at noen benytter seg
av informasjonen som fremkommer i nyhetsbrevet.