Friske øyne – svekket syn:

Transcription

Friske øyne – svekket syn:
Av Vibeke Dons Wankel,
øyelege i Moss
Friske øyne – svekket syn:
Synsforstyrrelser av nevrologisk årsak
Hvert år rammes rundt 15 000 nordmenn av hjerneslag. To av tre vil overleve slaget,
men av disse vil minst 6 000 få forbigående eller varige synsforstyrrelser.
S
ynsforstyrrelser etter hjerneslag
har lett for å bli oversett, også
av øyeleger. En pasient ble en
vekker. Det var en regnskapsfører
som hadde hatt et lite hjerneslag.
Hun hadde fått store problemer med
å lese etter slaget. Ved undersøkelse
hadde hun helt normal øyestatus og
normalt synsfelt. Jeg forstod at her
var det noe som ikke ble fanget opp,
og hun ble henvist til vurdering hos
Statped (Statlig spesialpedagogisk
støttetjeneste for kommuner og fylkeskommuner).
Etter en tid kom hun strålende
tilbake og fortalte at hun hadde fått
synspedagogisk opplæring med
trening av synet. Nå klarte hun å
lese og kunne fortsette i jobben som
regnskapsfører!
Forskning viser at
Hjernen er plastisk
Hjernen kan omorganisere seg
Hjernen kan trenes opp
Det er viktig at synsforstyrrelsene
oppdages så tidlig som mulig. Bedret
syn virker positivt ikke bare på
synet, men på balanse, utholdenhet,
motorikk, våkenhet og praktiske
ferdigheter. Derfor er det viktig og
nødvendig at vi som øyeleger klarer
å avdekke og diagnostisere synsforstyrrelsene.
Godt syn innebærer ikke bare
brukbart visus, men også intakt
øyemotorikk og normalt fungerende
synsbaner og nerveforbindelser som
kan føre de visuelle signaler fram til
alle involverte hjerneområder som
behandler og koordinerer synsinformasjonen.
I tillegg til et normalt øye, må
derfor
øyebevegelsene være hensiktsmessige
informasjonen fra øyet må nå
synsbarken og andre viktige hjerneområder
hjernen må kunne oppfatte og
bearbeide den visuelle informasjonen.
Øyebevegelsene er avhengig av
systemer for fiksasjon, sakkader,
oculovestibulær aktivitet, konvergens, lys- og mørkeadaptasjon og
akkomodasjon.
Selve styringen av øyebevegelsene involverer både frontallappen,
parietallappen og synsbarken. I
tillegg reguleres øyebevegelsene
av lillehjernen, hjernestammen og
n.oculomotorius, n. trochlearis og n.
abducens.
Skader i alle disse områdene vil
kunne forstyrre øyemotorikken og gi
pasienten plager.
Synsfeltutfall og scotomer skyldes
skader i synsbanene og synsbarken.
Relative utfall kan for eksempel gjøre
at pasienten ikke ser farger eller bevegelser i deler av synsfeltet. Dette er
ikke lett å fange opp ved autoperimetri. Derfor er det viktig å lytte til hva
pasienten forteller om sine plager.
For at vi skal oppfatte tingenes
form, posisjon, kontrast, farge, retning og bevegelse, må alle de visuelle
signalene bearbeides i store deler av
3
of ta l m ol og 4 J u n i 2015
Tilstrekkelig
lesesyn?
- oppslagstavler
- smartphone
- magasiner
- kino
- iPad
- skilt
- bok
- pc
- tv
hjernen. Et hav av visuelle signaler
settes så sammen for å danne forståelige bilder.
Årsaken til synsforstyrrelsene bør
vurderes ut fra alder.
Hos barn er årsakene hovedsakelig
medfødte feil og tumores.
Hos unge er det multippel sclerose, tumor og metabolsk sykdom.
Både hos barn og unge kan synsforstyrrelsene også være en følge av
hodeskader ved fall fra sykkel eller
i slalåmbakken, noe som ofte ikke
settes i forbindelse med synsforstyrrelsene.
Hos voksne: tumor, cerebrovaskulær sykdom, diabetes mellitus, vaskulitter/inflammasjoner i kartreet,
f. eks. arteritis temporalis som ledd
i reumatisk sykdom, myasthenia
gravis.
Og hos eldre: nevrodegenerative
sykdommer (f. eks. Parkinsonisme),
tumor og myasthenia gravis.
Hva kan synsforstyrrelsene føre til?
Man kan få generelle problemer som
orienteringsvansker, balanseproblemer og lav utholdenhet. Det kan
Dette kan skyldes vansker med å
flytte blikket langt nok til sidene eller koordinere øynene over tid. Små
ord kan hoppes over, innholdet i
teksten kan være vanskelig å få med
seg.
Disse problemene er ikke nødvendigvis konstante, men kan variere
med dagsformen.
være vanskelig å kjenne igjen personer, og man kan støte bort i gjenstander. Det kan være ubehag i sterkt
lys og problemer med å oppfatte ting
i bevegelse.
Leseproblemer er ikke uvanlig.
Hvordan kan vi avdekke
synsforstyrrelsene?
En god anamnese er viktig – har
pasienten problemer med blending,
lesing, balansen?
Er øyemotiliten normal? Klarer
pasienten uten problemer å flytte
blikket vekselvis mellom 2 objekter
på 10 og 40 cm avstand? Hvordan er
konvergens og fusjon?
Problemer med fiksering, konver-
Hvilke synsforstyrrelser skaper
funksjonelle
vansker ?
Følgebevegelser
Samsyn
Kontrastsyn
Konvergens
Akkomodasjon
Visuell
utholdenhet
Sakkader
Fargesyn
Synsfelt
Isominans
Visus
Visuell
oppmerksomhet
of ta l m ol og 6 J u n i 2015
gens, fusjon og akkomodasjon kan
gi dårligere nærvisus enn avstandsvisus.
Ved visuell neglekt ser ikke pasienten begge hendene ved simultan
bilateral stimulering ved undersøkelse ad modum Donders.
Synsforstyrrelsene kan feiltolkes
som motorisk forstyrrelse, forvirrethet eller kognitiv svikt. Det er
derfor viktig å høre på pasientens
beskrivelse av nye utfordringer, slik
at pasienten kan bli henvist til videre
undersøkelse eller behandling/opptrening.
Synspedagogisk opplæring tilpasses de individuelle synsforstyrrelsene og har som mål å få reetablert
synsbalansen og stimulere til best
mulig utnyttelse av synet. Det kan
være øvelser for koordinering av
øynene, oppnå hurtig målretting av
sakkader og mer stabil fiksering.
Andre øvelser kan gi trening i rask
reaksjon og oppmerksomhet på nye
stimuli i synsfeltet.
I Norge kan slagpasienter henvises til Norges Blindeforbunds kurssenter, Hurdalssenteret utenfor Oslo,
eller til kommunal voksenopplæring
med synspedagog.
Andre pasienter med synsforstyrrelser kan henvises til ortoptist,
synspedagog eller Statped. Tekniske
hjelpemidler kan fås på Hjelpemiddelsentralen.
Synspedagog Gunvor B. Wilhelmsen og undertegnede har utarbeidet
et hefte som tar for seg synsforstyrrelser etter hjerneslag og andre
nevrologiske lidelser for at øyeleger
lettere skal fange opp synsforstyrrelsene.
Heftet gir en kort innføring i problemfeltet med symptomer, årsaker,
aktuelle undersøkelser og henvisnings- og behandlingsmuligheter.
Heftet er finansiert av Helsedirektoratet.
Heftet Friske øyne – svekket syn. Å
kartlegge synsforstyrrelser av nevrologisk årsak kan lastes ned fra Norsk
Øyelegeforenings nettside:
http://legeforeningen.no/nof under
Fag.
