Hvem kan og hvordan tilmelde til tjenesten? Adresser/ Telefon: Syns

Transcription

Hvem kan og hvordan tilmelde til tjenesten? Adresser/ Telefon: Syns
Hvem kan og hvordan
tilmelde til tjenesten?
Alle kan søke om våre tjenester.
Ved tilmelding til tjenesten brukes eget
skjema. Dette kan fås ved henvendelse til tjenesten, eller det kan lastes
ned fra vår nettside
https://www.bergen.kommune.no/o
mkommunen/avdelinger/synsogaudiopedagogisk-tjeneste
På vår nettside er også vår årsmelding
tilgjengelig.
Tjenesten har registreringsansvar for
tilmeldte brukere.
Adresser/
Telefon:
Syns- og Audiopedagogisk
Senter
Møllendalsveien 1A
5009 Bergen
Telefon: 53 03 72 50
Syns- og Audiopedagogisk
Teneste avd. Stord
Postboks 335
5402 Stord
Telefon synspedagog: 53 40 11 16
Telefon audiopedagog: 53 40 11 18
Besøksadr.: Borggata 26, Stord
E-post:
[email protected]
Før vi kan starte arbeidet, må det
foreligge:
 samtykke fra bruker/foresatte
 medisinsk dokumentasjon fra
øyelege / øre-nese-hals-lege
Syns- og
Audiopedagogisk
Teneste i Hordaland
Syns- og Audiopedagogisk Teneste er
en interkommunal tjeneste med
Hordaland som arbeidsområde.
Hovedkontor:
Bergen
Avdelingskontor: Stord
Hva gjør vi?
Syns- og Audiopedagogisk Teneste
i Hordaland:
 gir bistand til syns- og hørselshemmede i Hordaland som har
rett til opplæring etter
Opplæringsloven, og/eller
hjelpemidler etter Lov om
Folketrygd
 gir veiledning i pedagogiske
spørsmål
 deltar i etablering og oppbygging
av nettverk rundt brukere og
aktuelle samarbeidspartnere
 tilbyr kurs for brukere og
nettverket deres, fagpersoner og
studenter
 bistår PPT og OT/PPT med
faglige råd og veiledning
Synshemmede
Hørselshemmede
Synshemmede kan etter avtale bli fulgt
opp av synspedagog, som gir
pedagogisk veiledning til brukere i alle
aldre.
Hørselshemmede kan etter avtale bli
fulgt opp av audiopedagog, som gir
pedagogisk veiledning til brukere i alle
aldre.
Epikrisen fra øyelege gir grunnlag for
det videre arbeidet.
I samarbeid med bruker/foresatte
vurderes:
Epikrisen fra øre-nese-hals-lege gir
grunnlag for det videre arbeidet.
I samarbeid med bruker/ foresatte
vurderes:
 behov for råd/veiledning til
brukere/foresatte og andre
samarbeidspartnere
 behov for råd/veiledning til
brukere/foresatte og andre
samarbeidspartnere
 behov for kontakt med andre
instanser
 behov for kontakt med andre
instanser
 utredning ved et av våre kontor/
hjemmebesøk
 utredning på vårt kontor/
hjemmebesøk
Du kan ha rett til hjelpemidler dersom
du har fått konstatert nedsatt syn hos
øyelege. Vi kan bl.a. bistå med:
 søknad om aktuelle hjelpemidler
 veiledning og tilrettelegging i bruk
av hjelpemidlene
Du kan ha rett til hjelpemidler dersom
du har fått konstatert nedsatt hørsel
hos øre-nese-hals-lege. Vi kan bl.a.
bistå med:
 søknad om aktuelle hjelpemidler
 veiledning og tilrettelegging i bruk
av hjelpemidlene