DEKNING AV KOSTNADER TIL DATABRILLER

Transcription

DEKNING AV KOSTNADER TIL DATABRILLER
SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler:
Arkivsaksnr.:
Toril Marlene Staxrud
13/459
Arkiv: 223
DEKNING AV KOSTNADER TIL DATABRILLER
Rådmannens forslag til vedtak:
Arbeidstakere som har behov for spesiell databrille/arbeidsbrille får dekket disse med inntil
kr. 4 000,- fra arbeidsgiver som betales ut på bakgrunn av fremlagt kvittering og erklæring
om behov for slik brille fra øyelege eller optiker.
Det skal gjelde spesialtilpassede brilleglass og det skal være en rimelig brilleinnfatning.
Søknaden avgjøres av virksomhetsleder og dekningen skjer etter regning på virksomhetens
eget budsjett.
Saken avgjøres av: Administrasjonsutvalget
Vedlegg:
http://www.arbeidstilsynet.no/binfil/download2.php?tid=77946 (lastes ned)
Saksutredning
Konklusjon:
 Det er behov for å øke dekningsnivået fra inntil kr. 2 500,- til inntil kr. 4 000,-.
Summen skal dekke de fleste utgifter til brilleglass, innfatning og synsundersøkelse.
 Ved å fastsette en sum får den ansatte skattefritak.
 Det må fremlegges erklæring fra øyelege eller optiker om behov for
databrille/arbeidsbrille.
 Brillen er til bruk på jobb og ikke privat.
 Hjemmel er forskrift om arbeid ved dataskjerm, fastsatt av Direktoratet for
arbeidstilsynet 15.12.1994. § 11 omhandler oppfølging av arbeidstakers syn.
Bakgrunn:
I 1998 sak AD-98/19 ble følgende vedtatt om dekning av databrille: ”Arbeidstaker som har behov
for spesiell databriller får dekket disse med inntil kr. 2.500,- fra arbeidsgiver. Søknader avgjøres av
etatsleder. Dekning skjer etter regning på virksomhetens eget budsjett”.
Det har gått noen år siden dette ble vedtatt og det er behov for nytt vedtak i fht. prisjustering og
presisering av skatteregler vedrørende dette.
Vurdering:
Skattereglene sier dette om dekning av databriller/arbeidsbriller: Ved å fastsette en sum som
arbeidsgiver dekker til databrille/arbeidsbrille vil den ansatte få skattefritak. Hvis arbeidsgiver ikke
fastsetter en slik sum skal arbeidsgiver trekke skatt og beregne arbeidsgiveravgift. I utgangspunktet
skal spesialtilpassede briller som arbeidsgiver plikter å dekke for ansatte på grunn av arbeid ved
dataskjerm ikke beskattes. Det stilles tre forutsetninger for skattefritak:
 det må dreie seg om spesialtilpassende brilleglass
 det må dreie seg om en rimelig brilleinnfatning
 det må foreligge erklæring om behov for slike briller fra øyelege eller optiker, og
erklæringen må vedlegges arbeidsgivers regnskap.
I Forskrift om arbeid ved dataskjerm § 11 presiseres det at arbeidstaker skal tilbys øyeundersøkelse
og synsprøve. Videre står det at utgifter knyttet til syns- og øyeundersøkelser samt til spesielle
synskorrigerende hjelpemidler skal dekkes av arbeidsgiver.
Kostnadene for databrille/arbeidsbrille har økt siden 1998. I dag koster glass fra kr. 1 400,- til kr.
1 900,- hos en optiker med rimelig pris. I tillegg kommer undersøkelse på ca. kr. 500,- og
brilleinnfatning som ligger mellom kr. 1 000,- og kr. 2 000,-.

Similar documents