generelle innkjøpsvilkår

Transcription

generelle innkjøpsvilkår
NIKKELVERK
1 DEFINISJONER
KONTRAKTEN er det avtaledokumentet som er undertegnet av Partene og
som bekrefter inngåelsen av avtalen, eller eventuelt bestilling sendt på epost til Oppdragstaker.
PART er Glencore Nikkelverk AS (GNN) eller Oppdragstaker definert i
Kontrakt.
LEVERANSEN er beskrivelsen på det som er avtalt levert i henhold til
Kontrakten.
2 MOTSTRID
Ved motstrid i dokumenter skal dokumentene gjelde i følgende prioriterte
rekkefølge:
1. Avtaledokumentet og dets vedlegg
2. Generelle vilkår ved innkjøp
3. Annen skriftlig kommunikasjon i tilknytning til utførelse av Leveransen.
3 GENERELT
Disse generelle vilkår gjelder for alle leveranser der GNN er Oppdragsgiveren. Oppdragstaker har ved inngåelsen av Kontrakten godtatt foreliggende vilkår. Eventuelle avvikende vilkår er uten virkning for Partene med
mindre GNN skriftlig har godtatt disse. Oppdragstakers egne betingelser
som eventuelt vedlegges, aksepteres ikke i den grad de avviker fra disse
Generelle vilkår.
4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
GNN prioriterer Helse, Miljø og Sikkerhetsforhold høyt, og har utarbeidet et
sett med HMS regler som skal følges av alle som arbeider på vårt fabrikkområde. Det er utarbeidet en Kontraktørhåndbok til bruk for våre kontraktører. Den gir oversikt over våre HMS rutiner, og gir operative retningslinjer
som skal følges av hver enkelt som arbeider hos oss. Kontraktørhåndboken
ligger publisert på vår hjemmeside:
http://nikkelverk.no/NO/Leverandorinfo/Sider/Leverandorinfo.aspx. Den kan
også fås ved henvendelse til kontaktperson eller innkjøper på gjeldende
kontrakt.
5 GENERELLE KRAV TIL UTFØRELSE AV LEVERANSEN
Oppdragstaker forplikter seg til å utføre Leveransen i henhold til følgende:
- Leveransen skal være fagmessig utført, og dokumentert og/ eller
kontrollert av kvalifisert og autorisert personell der dette kreves.
- I samsvar med gjeldende lover og forskrifter
- Innhente og opprettholde alle nødvendige tillatelser i forbindelse med
gjennomføring av Leveransen (offentlige godkjenninger, ansattes
sertifikater, fagbrev, maskinførerbevis og lignende). GNN har på
anmodning rett til å be om dokumentasjon og kontrollere slike
opplysninger.
- Ved endringer i lover, forskrifter og offentlige bestemmelser som får
betydning for Leveransen, og som trer i kraft før avtalt levering skal finne
sted, er Oppdragstaker forpliktet til å utføre endringsarbeid i henhold til
disse.
6 LØNNS- OG ARBEIDSVILKÅR
Oppdragstakers ansatte, og ansatte hos underleverandører som direkte
medvirker til å oppfylle Kontrakten, skal ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke
er dårligere enn det som følger av gjeldende landsomfattende tariffavtale
eller overenskomst eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og
yrke. Dette kravet gjelder også for arbeid som skal utføres i utlandet. Utenlandske leverandører som skal utføre arbeid i Norge, plikter å sette seg inn i
norske lover og regler knyttet til lønns- og arbeidsvilkår, herunder krav til
minstelønn. På GNN’s forespørsel skal Oppdragstaker dokumentere lønnsog arbeidsvilkår til ansatte som medvirker til å levere ytelser som ledd i
Kontrakten.
7 UTSKIFTNING AV PERSONELL
Dersom Kontrakten utpeker nøkkelpersonell hos Oppdragstaker, skal utskifting av slikt personell godkjennes av GNN. Godkjennelse kan ikke nektes
uten saklig grunn. Opplæring av nytt personell skal bekostes av Oppdragstaker. Oppdragstaker skal på egen bekostning sørge for øyeblikkelig utskifting av personell som opptrer på en klanderverdig måte eller som anses
uegnet til å utføre tjenester omfattet av Kontrakten. Slik utskiftning av
personell skal ikke redusere GNN’s rett til å gjøre misligholdsbeføyelser
gjeldende, herunder å kreve erstatning, på grunnlag av det utviste forholdet.
8 SAMARBEID MED GNN
GNN skal ikke anses som arbeidsgiver for Oppdragstakers personell selv
om slikt personell utfører tjenester i samarbeid med GNN.
9 UNDERLEVERANDØRER
Oppdragstaker skal ikke overlate vesentlige deler av Leveransen til underleverandører uten GNN’s skriftlige godkjenning. Alle kontraktører og
underkontraktører som skal arbeid på GNN’s område skal på forhånd
prekvalifiseres og godkjennes av GNN. Slike godkjenninger fritar ikke
Oppdragstaker for noen plikter etter avtalen.
10 ENDRINGER
Innenfor det Partene med rimelighet kunne forvente da Kontrakten ble
inngått, kan GNN kreve kvalitetsmessige og/eller kvantitetsmessige
endringer i Leveransen samt endringer i fremdriftsplanen.
Har Oppdragstaker forslag til endringer, skal GNN varsles skriftlig om dette
så snart dette blir klart for Oppdragstaker. Vederlag for endringer skal være i
Rev.2. 25.06.2015
GENERELLE VILKÅR VED INNKJØP
samsvar med Kontraktens opprinnelige enhetspriser og prisnivå. Dersom
endringer medfører kostnadsøkning eller besparelser skal Partene forhandle
særskilt om dette, men enhetsprisene skal legges til grunn. Endringer skal
være godkjent av GNN ved skriftlig endringsordre før de iverksettes. Ved
mottagelsen av en endringsordre skal Oppdragstaker uten ugrunnet opphold
iverksette denne.
11 PRIS- OG BETALINGSBETINGELSER
- Kontraktsummen
Kontraktsum fremgår av den konkrete bestilling, og skal dekke alle
Oppdragstakers kostnader ved gjennomføring av Leveransen. Endring i
valutakurser medfører ikke endring av prisvederlag om dette ikke er spesielt
avtalt. I den grad tjenesten er priset pr. time skal GNN ikke betale overtid
eller kompensasjon for kvelds-, natt- eller helligdagsarbeid uten at dette er
særskilt pålagt skriftlig, eller følger av uttrykkelig bestemmelse i Kontrakten.
Dersom annet ikke fremgår av det konkrete avtaledokument, er priser og
timerater faste i avtaleperioden. Ved fakturering skal arbeid som godtgjøres
pr time dokumenteres med timelister.
- Reisekostnader
Partene dekker egne kostnader i forbindelse med reiser/møter som knytter
seg til gjennomføringen av Kontrakten. Ved tjenestereiser pålagt av GNN
kompenseres Oppdragstaker med avtalt timerate, begrenset oppad til 7,5
time pr. dag. Kostnader i forbindelse med reise, opphold og diett ved
tjenestereiser pålagt av GNN refunderes i henhold til Statens Reiseregulativ.
- Betaling og forfall
Faktura forfaller til betaling netto pr 30 dager etter korrekt mottatt faktura.
Betaling av faktura er ikke ensbetydende med aksept av fakturaunderlag.
GNN kan holde tilbake betaling av faktura dersom det foreligger påløpt
konvensjonalbot, omtvistet eller utilstrekkelig dokumenterte poster i fakturabeløp, inntil kreditnota for dette er mottatt. Ved mislighold kan GNN holde
betalingen tilbake, men ikke vesentlig mer enn det misligholdet synes å
utgjøre av det samlede vederlaget. Omtvistede krav forfaller ikke til betaling
før enighet er oppnådd, eventuelt før rettskraftig dom er avsagt.
- Bankgaranti
Dersom det avtales forskuddsbetaling, skal det fremlegges en ugjenkallelig
bankgaranti. GNN foretar ikke utbetaling av avtalt forskudd før en slik
garanti er mottatt. En evt. forsinkelse i Leveransen pga dette, vil være
Oppdragstakers ansvar.
12 FORSINKET BETALING
Ved forsinket betaling skal GNN svare forsinkelsesrente av det forfalte beløp
i henhold til lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17. desember 1976
nr. 100.
13 LEVERINGSBETINGELSER
Leveransen og evt. annet materiell og tilleggsutstyr nødvendig for å utføre
Oppdraget skal være forsvarlig pakket, merket og fritt levert på avtalt
leveringssted, DAP, i henhold til INCOTERMS 2010, dersom ikke annet er
spesifisert i Kontrakten.
14 KVALITETSSIKRING
Oppdragstaker plikter å ha et tilfredsstillende kvalitetssystem tilpasset Leveransen og hans forpliktelser etter Kontrakten. På forespørsel skal Oppdragstaker dokumentere systemet for GNN. GNN skal ha rett til å gjennomføre
kvalitetskontroll av Oppdragstaker og eventuelle underleverandører for å
sikre at Oppdrags-taker oppfyller Kontrakten. Oppdragstaker plikter å bidra
ved gjennomføringen av en slik kontroll. Dersom kontrollen avdekker avvik
fra Kontraktens bestemmelser, plikter Oppdragstaker uten ugrunnet opphold å iverksette korrigerende tiltak. GNN kan fastsette en frist for gjennomføring. Unnlatelse av å iverksette korrigerende tiltak er vesentlig mislighold
av Kontrakten.
15 FORRETNINGSPRINSIPPER OG ADFERDSREGLER
GlencoreXstrata’s bedriftskultur er basert på de høyeste standarder av
integritet og åpenhet. Dette er nedfelt i et sett med forretningsprinsipper og
adferdsregler. Disse forretningsprinsippene ligger til grunn for alt vi gjør og
all vår omgang med forretningspartnere og leverandører. Alle våre leverandører forplikter seg til å arbeide etter de samme adferdsregler når de jobber
på våre fabrikkområder, og til å etterleve våre forretningsprinsipper i all sin
samhandling med GlencoreXstrata. Dere finner våre forretningsprinsipper og
adferdsregler på vår hjemmeside; www.nikkelverk.no
16 KORRUPSJON
Partene erklærer deres forpliktelse til å motarbeide korrupt praksis under
utførelsen av Leveransen. Videre forplikter partene seg til å ikke motta,
direkte eller indirekte, lokkemiddel eller belønning i relasjon til utførelse av
kontrakten, ei heller tilbud, presanger, innbetalinger eller fordeler, som kan
oppfattes som illegal eller korrupt praksis. All slik praksis vil være oppsigelsesgrunn av avtalen. Partene forplikter seg til straks å ta aksjon dersom
man mistenker noen form for handlinger av typen som er nevnt over ved å
varsle partenes ledelse og/eller ved å sende en e-post til
[email protected]
17 OFFENTLIGE KRAV
Oppdragstaker garanterer at alt materiell oppfyller alle lovpålagte krav. Ved
leveranser av kjemiske stoffer skal forskriftsmessige produktblad leveres
sammen med Leveransen.
- Rapportering til offentlige myndigheter
Side 1 av 2
NIKKELVERK
Oppdragstaker plikter å følge offentlige myndigheters krav til rapportering i
forbindelse med Leveransen, og likeledes tilse at underleverandører gjør det
samme. GNN skal holdes skadesløse for alle utgifter som måtte oppstå som
resultat av Oppdragstakers manglende oppfyllelse av lovpålagt rapportering.
- Rapportering til Sentralskattekontoret for utenlands saker (SFU)
Oppdragstaker skal oppfylle rapporteringsplikten til SFU i henhold til
Ligningsloven, ref. skjema RF-1199 ”Opplysninger om kontrakt, oppdragstaker og arbeidstakere”.
18 DOKUMENTASJON OG UNDERLAG
All nødvendig dokumentasjon og programvare for bruk og vedlikehold av
kontraktsgjenstanden i gjenstandens levetid, samt tilhørende sertifikater,
beskrivelser, tegninger, instrukser mv., utgjør en integrert del av Leveransen. Mangelfull eller manglende dokumentasjon utløser mangelansvar for
Oppdragstaker. GNN beholder eksklusive rettigheter til resultatet av Leveransen, uavhengig av format, samt til egne underlag. Underlag kan ikke uten
samtykke benyttes til formål utover denne Leveransen, og skal ikke overlates til tredjemann uten skriftlige samtykke. GNN skal ha innsyn i og bruksrett til de underlag Oppdragstaker bruker i tilknytning til Leveransen, hva
enten disse er Oppdragstakers eller tredjemanns eiendom. Oppdragstaker
garanterer at han har rett til å benytte alle sine innsatsfaktorer, herunder
tredjemanns eiendomsbeskyttede løsninger, og at andres rettigheter ikke vil
bli krenket ved gjennomføring av Kontrakten. Oppdragstaker er ansvarlig for
følger av eventuelle brudd på tredjemanns rettigheter.
19 GARANTI
Arbeid og materialer er garantert fritt for feil og mangler av enhver art i
garantiperioden som er 24 måneder – døgnkontinuerlig drift, regnet fra
ferdigstillelse av oppdraget eller ved godkjennelse av Leveransen. Påberopte feil og mangler skal omgående rettes av Oppdragstaker. Hvis slik
utbedring ikke finner sted innen rimelig frist, vil GNN iverksette utbedring for
Oppdragstakers regning og risiko. GNN’s godkjennelse av endringer eller
lignende fritar ikke Oppdragstaker for ansvar med mindre GNN skriftlig er
gjort oppmerksom på risikomomenter som forelå ved den valgte løsning.
Ved feil og mangler som ikke lar seg utbedre uten uforholdsmessig store
kostnader kan GNN kreve prisavslag. Prisavslaget skal som minimum settes
til den besparelse Oppdragstakeren har oppnådd som følge av at utførelsen
ikke var i tråd med Oppdragsbeskrivelsen. Oppdragstakeren er ansvarlig for
skade på tredjemanns person og gjenstand som følge av utførelse av et
Oppdrag etter alminnelige erstatningsregler.
20 FORSINKELSER
- Forsinkelse
Det foreligger forsinkelse dersom Leveransen ikke er levert innen tidsfrist
fastsatt i Kontrakten, og i den kvalitet og kvantitet som er fastsatt i
Kontrakten, med mindre forsinkelsen skyldes forhold hos GNN. Dersom
Oppdragstakers utførelse av Leveransen har slike mangler at GNN’s formål
med Leveransen blir vesentlig forfeilet, kan GNN velge å likestille dette med
forsinkelse. Ved forsinkelse eller antatt forsinkelse skal Oppdragstaker uten
ugrunnet opphold gi GNN skriftlig melding om dette. Meldingen skal oppgi
årsaken til forsinkelsen, samt når Leveransen vil bli utført. Får GNN ikke slik
melding innen rimelig tid etter at Oppdragstaker fikk eller burde ha fått
kjennskap til hindringen, kan GNN kreve erstattet tap som kunne ha vært
unngått om meldingen hadde kommet frem i tide. GNN har i slike tilfeller
også krav på dekning av konsekvenstap og indirekte tap.
- Virkninger av forsinkelse
Dersom ikke annet er avtalt, påløper det i tilfelle forsinkelse konvensjonalbot
med 0,4 % av Kontraktsum som skal betales i henhold til Kontrakt for hver
påbegynte dag Oppdragstaker er forsinket. Konvensjonalbot skal utgjøre
minimum NOK 500 pr kalenderdag fra avtalt leveringstidspunkt til faktisk
levering finner sted. Samlet sum skal ikke overstige 15 % av Kontraktsum.
Dersom forsinkelsen bare gjelder en del av Leveransen skal konvensjonalbot beregnes av den del av Kontraktsummen som representerer den del av
Leveransen som ikke kan benyttes som følge av forsinkelsen. GNN kan, i
tillegg til å kreve konvensjonalbot, kreve erstattet det ytterligere tap han lider
som følge av forsinkelsen. Erstatning er begrenset til direkte tap, med
mindre Oppdragstaker eller noen han svarer for, har utvist grov uaktsomhet
eller forsett. GNN kan heve Kontrakten dersom maksimal konvensjonalbot
er påløpt eller forsinkelsen er et vesentlig kontraktsbrudd.
21 REKLAMASJON
Oppdragstaker er ansvarlig for enhver mangel ved Leveransen og
gjennomføringen av denne, såfremt mangelen ikke skyldes GNN eller
forhold GNN svarer for. GNN skal reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at
mangel er oppdaget, og ikke senere enn 24 måneder etter at overtagelse
har skjedd. Reklamasjonsvarselet skal inneholde beskrivelse av mangelen.
For utbedringsarbeider løper en tilsvarende reklamasjonsfrist fra det
tidspunktet utbedringsarbeidet ble fullført. Reklamasjonsfristene løper ikke
så lenge det foretas utbedringer eller annen aktivitet, som er nødvendig for
korrekt kontraktsoppfyllelse.
22 UTBEDRING AV MANGLER
Dersom GNN reklamerer skal Oppdragstaker starte utbedring av mangelen
omgående. Utbedring kan utsettes dersom GNN har saklig grunn for å kreve
det. Utbedring skal gjennomføres uten kostnader for GNN, og uten at GNN’s
ordinære virksomhet påføres ulempe i større grad enn det som er rimelig. I
den grad materiellet sendes til Oppdragstaker for utbedring eller omlevering
Rev.2. 25.06.2015
GENERELLE VILKÅR VED INNKJØP
svarer Oppdragstaker for kostnader knyttet til dette. Dersom det mangelfulle
materiellet er integrert i GNN’s eksisterende utstyr, svarer Oppdragstaker for
kostnader knyttet til demontering og montering av dette.
23 OMLEVERING, PRISAVSLAG, ERSTATNING
Dersom utbedring ikke lar seg gjennomføre uten vesentlig ulempe for GNN
skal Oppdragstaker omlevere. Dersom Oppdragstaker ikke innen rimelig tid
har utbedret mangelen, er GNN berettiget til selv, eller ved andre, å foreta
utbedring, eller foreta erstatningskjøp for Oppdragstakers regning og risiko,
eller kreve prisavslag. Det samme gjelder dersom det vil medføre vesentlig
ulempe for GNN å avvente Oppdragstakers utbedring. I slike tilfeller skal
Oppdragstaker underrettes skriftlig før utbedring iverksettes. GNN kan kreve
erstatning for tap han lider som følge av mangel. Slik erstatning er begrenset
til direkte tap, med mindre Oppdragstaker eller noen han svarer for har utvist
grov uaktsomhet eller forsett. GNN kan heve Kontrakten dersom mangelen
er et vesentlig kontraktsbrudd. I slike tilfeller kan GNN motsette seg
Oppdragstakers tilbud om utbedring. GNN’s rett til erstatning er uavhengig
av øvrige krav GNN måtte gjøre gjeldende som følge av kontrakts-bruddet,
eller om slike krav kan gjøres gjeldende.
24 VESENTLIG KONTRAKTSBRUDD
Oppdragstakers konkurs, insolvens, brudd på andre vesentlige økonomiske
forutsetninger, gjentatte brudd på instrukser eller brudd på offentlige lover og
regler, svik, forsømmelse eller andre forhold som bryter med tillitsforholdet til
GNN, eller forsinkelse eller mangler som medfører at GNN’s formål med
Kontrakten ikke oppnås, utgjør alltid et vesentlig kontraktsbrudd. Opplisting i
nærværende punkt er ikke å anse som uttømmende i forhold til vurderingen
av hva som utgjør et vesentlig kontraktsbrudd.
25 FORCE MAJEURE
Partene skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller mangler dersom det
godtgjøres at disse skyldes en hindring utenfor Partenes kontroll, og som de
ikke med rimelighet kunne ventes å ha tatt i betraktning på avtaletiden eller
unngått eller overvunnet følgene av. Beror forsinkelsen eller mangelen på en
tredjeperson som Oppdragstaker har gitt i oppdrag helt eller delvis å oppfylle
Leveransen, er Oppdragstaker fri for ansvar bare dersom også tredjemann
ville vært fritatt etter forrige punkt. Dersom Force Majeure situasjonen varer
lenger enn 60 dager har Partene rett til å heve Kontrakten ved å melde dette
skriftlig til motparten.
26 FORSIKRING
Oppdragstaker er forpliktet til for egen regning å tegne og opprettholde
forsikringer tilpasset Oppdragstakers virksomhet og Leveransens art. Oppdragstaker plikter å tegne og opprettholde fulldekkende forsikringer for de
skade- og ansvarstilfeller som kan oppstå under oppfyllelse av Kontrakten.
Oppdragstaker plikter å tegne og opprettholde tilfredsstillende og nødvendige ulykkesforsikringer, samt lovpålagte personalforsikringer for sine ansatte.
GNN kan kreve dokumentasjon på forsikringsdekning og –omfang.
27 TINGSKADE FØR OVERTAKELSE
Oppdragstaker er ansvarlig for enhver skade på Leveransen som inntreffer
før risikoen går over fra Oppdragstaker til GNN, med mindre skaden skyldes
GNN eller noen GNN svarer for. GNN kan kreve erstatning for tap han lider
som følge av skade på egen eiendom som skyldes Oppdragstaker. Slik
erstatning er begrenset til direkte tap, med mindre Oppdragstaker eller noen
han svarer for har utvist grov uaktsomhet eller forsett.
28 SKADESLØSHOLDELSE
Oppdragstaker skal holde GNN skadesløs for ethvert krav som følge av
skade på Oppdragstakers eiendom og krav fra eget eller tredjemanns
personell. Oppdragstaker skal holde GNN skadesløs for skade på ting eller
personer som skyldes at Leveransen ikke er i overensstemmelse med de
krav til sikkerhet som GNN med rimelighet kunne forvente. Ved vurderingen
av den sikkerhet som kunne ventes, tas hensyn til alle forhold som har
sammenheng med Leveransen, dens presentasjon, markedsføring og
påregnelige bruk. Partene skal gjensidig informere hverandre når krav som
vedrører den annen Part er fremmet av tredjemann.
29 KONFIDENSIALITET
Oppdragstaker og Oppdragstakers personell er forpliktet til å behandle alle
opplysninger om GNN og Kontrakten som konfidensielle, også etter at
avtaleforholdet opphører. Oppdragstaker skal ikke offentliggjøre inngåelse
av denne Kontrakt, eller benytte GNN som referanse, uten GNN’s skriftlige
samtykke. Sam-tykke kan ikke nektes uten saklig grunn. Brudd på denne
bestemmelsen ansees som vesentlig kontraktsbrudd.
30 LOVVALG OG TVISTELØSNING
Denne Kontrakten skal i alle sammenhenger reguleres av norsk lovgivning.
Når det i Kontrakten henvises til spesiallov eller – forskrift, er det i mangel av
annen skriftlig avtale mellom Partene kun norske bestemmelser som skal
gjelde. Dersom det oppstår tvist mellom Partene om tolkningen eller rettsvirkningene av avtalen, skal tvisten først søkes løst gjennom forhandlinger.
Dersom en tvist ikke blir løst ved forhandlinger skal tvisten avgjøres med
endelig virkning ved norske domstoler. GNN kan ensidig velge at tvisten skal
avgjøres med endelig virkning ved voldgift i Norge i henhold til reglene i
Voldgiftsloven (lov av 14.05.2004 nr. 25 om voldgift). Forhandlingene og
voldgiftsrettens avgjørelse skal være hemmelige. GNN’s verneting skal være
rett verneting for domstols- og voldgiftsbehandling.
Side 2 av 2

Similar documents