Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt

Transcription

Beskrivelse av leveransen i Nødnett for akuttmottak og legevakt
Beskrivelse av leveransen i Nødnett
Legevaktsentral og akuttmottak
Doc. owner:
Erik Sveen Haugen
Doc. version: 0.5
Doc. updated: 120105
Beskrivelse av leveransen i Nødnett
for akuttmottak og legevakt
Beskrivelse av leveransen i Nødnett
Legevaktsentral og akuttmottak
Doc. owner:
Erik Sveen Haugen
Doc. version: 0.5
Doc. updated: 120105
Innhold
1
Innledning ............................................................................................................................................. 3
2
Dokumentets målgruppe ....................................................................................................................... 3
3
Dette dokumentet .................................................................................................................................. 3
4
Teknisk innføring .................................................................................................................................. 3
5
Leveransen ............................................................................................................................................ 4
Løsningsbeskrivelse .................................................................................................................................. 4
6
5.1
Løsning A – Inntil 2 operatør-plasser ........................................................................................... 5
5.2
Løsning B – Flere enn 2 operatør-plasser ..................................................................................... 6
5.3
Detaljert spesifikasjon av system og komponenter ....................................................................... 7
5.4
Teknisk rom .................................................................................................................................. 9
Øvrig behov for utstyr og arbeid ........................................................................................................... 9
Beskrivelse av leveransen i Nødnett
Legevaktsentral og akuttmottak
Doc. owner:
Erik Sveen Haugen
Doc. version: 0.5
Doc. updated: 120105
1 Innledning
Den nye nødnettet er under utbygging, og en ny og moderne digital kommunikasjonsløsning skal gi større
muligheter for samband og koordinering på tvers av kommuner, helseregioner, etater og profesjoner.
Nødnettet kan bli et av de viktigste verktøyene for å styrke samhandlingen mellom de ulike enhetene i
helsetjenesten.
Nødnettet erstatter det gamle helseradionettet som bygger på analog teknologi. Det gamle nettet har
begrenset funksjonalitet og en del steder er dekningen dårlig. Brukerne av det nye nødnettet får bedre
dekning, bedre talekvalitet og avlytningssikring. Det skal også understøtte samvirke med politi og brann.
Det overordnede målet er at sambandet skal effektivisere nødetatenes arbeid. Funksjonaliteten skal gjøre
det enklere å knytte de riktige enhetene sammen slik at man utnytter ressursene på en bedre måte enn i
dag. I tillegg gir det nye sambandet muligheter for en helt ny måte å organisere samhandlingen mellom de
ulike enhetene innenfor helsesystemet.
Alle aktiviteter i innføringsløpet er knyttet opp mot produksjonssetting (GO-Live) av nytt nødnett. Det er
dette som er det primære målet for innføringsprosjektet, og en fullverdig produksjonssetting vil
naturligvis gjøre den enkelte lokasjon og etaten i stand til å realisere det overordnede målet med nytt
nødnett for nødetatene, og gjøre Helse i stand til å hente ut de forventede gevinster.
2 Dokumentets målgruppe
Dette dokumentet ” Beskrivelse av leveransen i Nødnett for (LV-sentral) eller et akuttmottak” er laget for
å gi en oversikt over hvordan den tekniske prosessen til en (LV-sentral) eller et akuttmottak skal foregå
slik at de er forberedt på kommende prosess med teknisk innføring av nytt kontrollrom.
Målgruppe for dokumentet er primært tekniske ressurser og lokale prosjektledere. Sekundært kan også
ledelse ute på den enkelte legevakt og sykehus også ha nytte av denne håndboken.
Utover disse målgruppene vil dokumentet også kunne være av interesse for de som ønsker mer detaljert
informasjon om den tekniske prosessen.
3 Dette dokumentet
Dette dokumentet gir en beskrivelse av nødnett nett leveransen til en (LV-sentral) eller et
akuttmottak slik at det lokalt kan gjøres noen grunnleggende forberedelser før
innføringsprosjektet starter opp. Ut ifra dette dokumentet kan det regnes ut hva det blir av behov
for av areal i teknisk rom, strøm, jording, kjøling etc.
Grunnlaget for beregningene, er antall operatørplasser (LV-sentral) eller et akuttmottaken skal ha
i leveransen.
4 Teknisk innføring
Prosessen starter med en “pre-befaring” av lokasjonen der representanter fra HDO kartlegger den
eksisterende tekniske infrastruktur i detalj. Videre avholder HDO en formell teknisk befaring der den nye
installasjonen beskrives i detalj i et såkalt F01-dokument. Dette dokumentet vil være førende for
klargjøring av leveransen på fabrikk samt grunnlag for å utarbeide et arbeidsdokument som brukes lokalt
ifm nødvendige tekniske forberedelser. Her beskrives i detalj klargjøring av bygning (operator-rom og
teknisk rom), strøm, antenner, telefoni osv.
Beskrivelse av leveransen i Nødnett
Legevaktsentral og akuttmottak
Doc. owner:
Erik Sveen Haugen
Doc. version: 0.5
Doc. updated: 120105
Leveransen til lokasjonen består i hovedsak av utstyr pr. operatørplass og sentrale komponenter som
settes i dataskap i eget teknisk rom. I tillegg skal det settes opp utvendige antenner for Tetra radio
samband.
5 Leveransen
Løsningsbeskrivelse
Den nye løsningen innebærer fleksibel og god funksjonell betjening av nødnettet og LV-sentralen eller
akuttmottakets telefonisystem. Operatøren(e) kan kommunisere over nødnettet (radio) med
helseressurser som bl.a. (LV-sentral) eller et akuttmottak, ambulansetjeneste, leger etc - i tillegg til å
betjene innringere på telefon. På samme måte mot andre etater som politi og brannvesen. Det er også
mulig å viderekoble og/eller sitte i medlytt i samtale med innringere.
Lokasjonen får utstyr iht. det antall operatørplasser som tidligere er innmeldt og avklart under teknisk
befaring. Hver operatørplass består i utgangspunkt av en PC arbeidsstasjon med periferutstyr.
Det er to typer konfigurasjoner som er aktuelle, avhengig av hvor mange operatørplasser sentralen har
meldt inn. Se beskrivelsene under.
Det er lokalt ansvar å få etablert nødvendige telefonlinjer i henhold til egen arbeidsbeskrivelse, etter
utført teknisk befaring, og før leverandøren skal installere utstyret.
Eksisterende IT-arkitektur berøres ikke av nødnettleveransen annet enn eventuell omorganisering av
eksisterende PC arbeidsstasjoner på operatørplassen og bruk av felles mus og tastatur mellom
nødnettleveransen og eksisterende pasientsystem.
Med nødnettleveransen introduseres en rekke nye ord og uttrykk. Det mest sentrale begreper er ICCS som
er benevnelse på hele leveransen (kommunikasjonssentralen). ICCS = Integrated Communications
Control System.
Hovedkomponenten i leveransen benevnes ICCS-switch. Det er denne modulen som håndterer all lyd
og har interface mot alle tilknytninger som telefonlinjer og radio.
Beskrivelse av leveransen i Nødnett
Legevaktsentral og akuttmottak
Doc. owner:
Erik Sveen Haugen
Doc. version: 0.5
Doc. updated: 120105
5.1 Løsning A – Inntil 2 operatør-plasser
Dette er en såkalt ”compact gate-x”-løsning med inntil 2 operatør-plasser . Hver operatørplass består
av en ICCS-betjening , dvs en PC-terminal med hodesett, fotpedal og høytaler. Herfra betjenes både
telefoni og Tetra radionett. Operatøren skal også ha tilgang til et telefonapparat som benyttes ved en
feilsituasjon der telefoni ikke kan betjenes fra ICCS betjening. Alt øvrig utstyr i leveransen er
plassert i teknisk rom, i eget dataskap. Dataskapet tilknyttes også utvendige antenner, en for hver
operatørplass for å kunne integrere Tetra radio inn i PC-betjeningen. I teknisk rom skal leveransen
tilknyttes telefoni-linjer, direkte fra offentlig nett og linjer fra intern hussentral. Termineringen
gjøres i eget RJ45 panel (MDF) i teknisk rom. Legevakter som skal ha lydlogg, terminerer også
lydloggen i samme panel. Det er lokalt ansvar å klargjøre dette panelet med termineringer på
“knivsiden” i panelet, i god tid før installasjonen finner sted.
Figur 1: Compact gate-x for inntil 2 operatørplasser.
Beskrivelse av leveransen i Nødnett
Legevaktsentral og akuttmottak
Doc. owner:
Erik Sveen Haugen
Doc. version: 0.5
Doc. updated: 120105
5.2 Løsning B – Flere enn 2 operatør-plasser
Dette er en såkalt ”radiotilknyttet” kontrollrom med flere enn 2 operatør-plasser. Forskjellen fra løsning
A, er at operatør PC og radioterminal er montert ute hos operator. I tillegg er løsningen “redundant”, dvs
at selve “switchen” og strømtilførsel i dataskap er dublert. I tillegg har løsningen muligheter for flere
tjenester.
Løsning B kan også leveres med operator PC’er og radioterminaler plassert i rack i teknisk rom slik
som løsning A, men vil medføre ekstrakostnader gjennom “enringsforespørsel” til leverandør. Dette vil
matte belastes lokalt. Avhengig av antall operatørplasser, vil også dette normalt medføre behov for 2
system rack. I tillegg kan det være behov for et eget rack for å plassere RJ45-panel, linjeutstyr, lydlogg
etc.
Figur 2: Radiotilknyttet løsning for flere enn 2 operatørplasser.
Beskrivelse av leveransen i Nødnett
Legevaktsentral og akuttmottak
Doc. owner:
Erik Sveen Haugen
Doc. version: 0.5
Doc. updated: 120105
5.3 Detaljert spesifikasjon av system og komponenter
System
Konfig. A
Compact-gate X
jf. fig. 1
Omfang
Eget teknisk
rom
Beskrivelse
Løsning for kontrollrom med
opp til 2 operatørplasser.
Plassering av PC og
radioterminal i dataskap i
teknisk rom.
Løsning for kontrollrom med
flere enn 2 operatørplasser.
Plassering av PC klient og
radioterminal hos operator,
Betingelser
Leveres av leverandør
(FRQ)
Konfig. B
Radiotilknyttet
kontrollrom
Jf. fig. 2
Eget teknisk
rom
Pr. arbeidsplass
Mål
Beskrivelse
Betingelser
Flatskjerm
17”
Lokasjonen kan utløse en
opsjon i kontrakten - til egen
kostnad - og motta en 19”
flatskjerm.
Leveres av leverandør
(FRQ)
Tastatur og mus
Fotpedal
For nøkling ved tale mot
radio
Tilkoplingsboks for fotpedal
og headset.
Det ene hodesettet kan
brukes til medlytt/opplæring.
PIP modul
2 stk hodesett
Høyttaler
Antenne
Stavantenne 0,5
m høy
Koaksialkabel fra
radiomodul til antenne (Ø
7,72 mm, vekt 0,08 kg pr
meter).
Strømkontakter til
utstyr ved
operatørplass.
X x 220V
Operatør-utstyr , avhengig av
konfigurasjon A (fig. 1) eller
B (fig. 2).
Leveres av leverandør
(FRQ)
Leveres av leverandør
(FRQ)
Leveres av leverandør
(FRQ)
Leveres av leverandør
(FRQ)
Leveres av leverandør
(FRQ)
Leveres av leverandør
(FRQ)
Utendørs antenne. Ved
lengre enn 25 meter kabel,
benyttes annen type kabel.
Minimum 3 meter mellom
hver antenne. Leveres av
leverandør (NSN).
Lokalt ansvar å skaffe
16A kurs til PC
arbeidsstasjonene, inkl.
flatskjerm
Beskrivelse av leveransen i Nødnett
Legevaktsentral og akuttmottak
Doc. owner:
Erik Sveen Haugen
Doc. version: 0.5
Doc. updated: 120105
Felles utstyr
Mål
Beskrivelse
Betingelser
Dataskap/
ICCS rack
19” rack
100x60x200
Spesialskap til ICCS moduler
og ICCS server.
Leveres av leverandøren
(FRQ).
Lokalt ansvar å skaffe
jording og sikret 16A
kurs(er) til skapet.
Lokalt ansvar
Telefonlinjer fra
offentlig nett
ISDN
-GT
-PRI (UT)
ISDN
-S0
-PRI (Qsig)
Tlf apparat tilknyttet lokal
hussentral
Telefonlinjer fra
hussentral (PABX)
Telefonlinjer
Reservetelefon og
trådløs tlf (mobil
ICCS)
1 x One
Transmission line
termination node
(for IP-VPN)
Termineringsadapter for
1 Mb synkron IP-VPN
forbindelse mot egen (LVsentral) eller et akuttmottak
og til HDO.
IP Switch
1 x 8-port IP switch
1 x Cisco IP-VPN
switch
Strømkurs til
dataskap
Jording dataskap
Grenpunkt for IP-VPN
X x 220V, 16A
kurser.
(avhengig av
konfig A eller
B).
Fremføres fra
datagolv/himling og avsluttes
med åpen tamp og 2 meter
ekstra lengde.
16 mm2
jordforbindelse
Fremføres fra bygningsjord
via datagolv/himling og
avsluttes med åpen tamp og 1
meter ekstra lengde.
Lokalt ansvar
Lokalt ansvar
Leveres av leverandør
(BaneTele)
Leveres av leverandør
(FRQ)
Leveres av leverandør
(NSN)
Lokalt ansvar å skaffe
16A kurser
Lokalt ansvar å skaffe
jord til dataskap.
Beskrivelse av leveransen i Nødnett
Legevaktsentral og akuttmottak
Doc. owner:
Erik Sveen Haugen
Doc. version: 0.5
Doc. updated: 120105
5.4 Teknisk rom
Teknisk rom for legevaktsentraler og akuttmottak med løsning A (opptil 2 operatørplasser) trenger et
teknisk rom som kan gi plass til minimum 1 skap, 220cm høyt, 60 cm bredt og 100 cm dypt. Ved
kontrollrom med løsning B, kan det bli behov for ytterligere ett skap dersom det velges en extenderløsning med klient PCer plassert i teknisk rom.
Hvert skap skal kunne åpnes dører foran og bak på hvert skap. Det innebærer at et skap trenger en plass
på 3 meters lengde. Med 60 cm brede skap, trenger hvert skap 1,8 m2 golv areal. Se tegning av et skap
under.
Miljøkrav teknisk rom:

Omgivelsestemperatur: 20-24 gr. C

Relativ fuktighet: 20-80 % RH

Kjøling: Anbefales 60 % reserve kapasitet.

Vern på strømkurser: varistorer (ivaretatt sentralt i bygget)

Vern på telefonlinjer mot by: Gassavledere.
6 Øvrig behov for utstyr og arbeid
Forut for installasjonen vil det bli beskrevet hva lokasjonen skal forberede. Dette vil også i ulik grad
ha kostnader som må dekkes lokalt. Teknisk befaring resulterer i en arbeidsbeskrivelse som vil
spesifisere lokale oppgaver og dermed kunne være grunnlag for et kostnadsoverslag i forbindelse
med installasjonen. Følgende må påregnes og er grove anslag:
1. Telefonsentral (PABX)
a. Leveransen er en kombinert radio- og telefonibetjening.
Beskrivelse av leveransen i Nødnett
Legevaktsentral og akuttmottak
Doc. owner:
Erik Sveen Haugen
Doc. version: 0.5
Doc. updated: 120105
b. Det er nødvendig med en lokal telefonsentral (PABX) for å etablere en
reserveløsning i de tilfeller ICCS ikke kan betjene innkommende telefoni samt for å
kunne realisere mobil ICCS.
c. Det kan ivaretas gjennom:
i.
Bruk av eksisterende telefonsentral på LV-sentralen,
ii.
Knytte seg til annen telefonsentral, for eksempel kommunen sin,
iii.
Kjøpe ny telefonsentral. Antatt pris på telefonsentral er ca kr 60 000 inkl.
kort med grensesnitt mot nødnett leveransen og telefonapparater plassert på
inntil ”X” lokasjoner.
2. Telefoni-integrasjon
a. Har lokasjonen en telefonsentral (PABX) som nødnettleveransen skal knyttes opp
mot, må denne tilpasses for integrasjon mot nødnettleveransen.
b. Bestilling av et antall ISDN bylinjer som skal tilknyttes direkte mot ICCS.
3. Patche-panel (RJ45)
Lokasjonen skal før leveransen kommer, klargjøre alle telefonlinjer fra offentlig nett og
PABX ved å terminere disse i et eget patchepanel. Det samme gjelder evt. lydlogg som skal
integreres mot ICCS telefoni. Patchepanelet må lokasjonen selv bekoste.
4. Bygning
a. Installere tilstrekkelige strømpunkter ihh til arbeidsbeskrivelse
b. Tilgjengeliggjøre UPS (avbruddsfri strømforsyning).
c. Forberede framføringsvei for antennekabel. Kan inkludere å borre hull i vegg,
etablere framføringstraseer og branntetting av gjennomføringer. Leverandøren
ivaretar strekking av antennekabel og montering av antenne.
d. Eventuelle etablere nye data- og/eller telefonlinjer ihh til arbeidsbeskrivelse.
5. Lydlogg
Dersom LV-sentralen har lydlogg som er for gammel kan dette kreve oppgradering eller
reinvestering.