Presentasjon Brynjulf Hansen

Transcription

Presentasjon Brynjulf Hansen
Tjenesteavtaler- UNN og kommuner
Øyeblikkelig hjelp
Nødnett
Turnuslegeavtaler
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
Tjenesteavtaler
•
•
•
•
Overordnet avtale
11 tjenesteavtaler
1 Ledsageravtale
Avtale om tilsetting av turnusleger
• Behandlingshjelpemidler – egen prosedyre mht oppfølging
1
Oppfølging tjenesteavtaler
• Partenes forpliktelser etter samhandlingsavtalene.docx
• Oppsummert opplisting:
• Oversikt over partenes forpliktelser etter
samhandlingsavtalene_versjon 15 august 2012.docx
• Ledageravtalen:
• Ledsageravtalen.pdf
Øyeblikkelig hjelp
• Avtalen forutsetter tilbud om øyeblikkelig hjelp innen
utgangen av 2015
• Ekstra midler for 2014 og 2015 etter søknad
• Innlegges i rammetilskuddet fra 2016
• Søknadsfrist 2014: 1. mars
• Salangen og Lavangen: Avtale med Bardu og Målselv
• Gratangen: Narvik?
• Harstad: Oppstart 1.12.2013 med 3,4 (4)senger – lagt til
Rehabiliterings-/utredningsavdeling (18 senger)
• Kvæfjord, Skånland, Ibestad?
2
Nødnett
• Nødnett:nasjonalt digitalt samband for politi, brannvesen,
helsetjenesten og andre viktige samfunnsfunksjoner. Nettet
skal bygges ut i hele landet og ferdigstilles i løpet av 2015.
• Infrastruktur : kjernenett, transmisjonsnett og radionettverk.
Infrastrukturen utbygges og driftes sentralt. Lokalt får de
enkelte nødetatene ansvar for organisering og bruk av
radioterminaler og kommunikasjonssentraler.
• Utbyggingsfase 5: Helse Nord RHF, og kommunene i disse
områdene.
• Innmelding av kontaktpersoner i kommunene innen 1.
november 2013 herunder også kommunens lege med ansvar
for fastleger, leger i vakt eller tilknyttet legevaktsentral
• Helsedirektoratet innkalte alle kommuner til møte i Harstad
3.desember 2013 og informerte om innføringen.
• AMK utredning avgjøres vår 2014
Nødnett
Direktoratets presisering på møte 3.12
•
Helsedirektoratet skal inne uke 5, 2014, melde inn antall kontrollrom med
tilhørende operatørplasser for produksjon til leverandøren. Vi ber derfor
kommunene gjøre nødvendige avklaringer og beslutninger om organisering
av legevaktsentraler og antall operatør plasser.
• Innføring og drift av Nytt Nødnett lokalt i hver kommune på dagtid krever
etablering av prosjektorganisasjon, innføring og driftskostnader.
• Antall radioterminaler (håndholdte radioer) kommunene trenger til
vaktberedskap og fastleger, vil vi komme tilbake til noe senere.
• Gjeldende priser vil dere finne på følgende side til DNK:
• http://www.dinkom.no/Tjenester/Abonnement/Priskalkulator/
• Direktoratet dekker investeringskostnader i operatørutstyr og
radioer til legevakt. Kommunene må ta kostnadene til driften;
årlige lisenser, vedlikehold, samt personell til døgnkontinuerlig
drift.
• Nye nummer for kommunene 116 og 117
3
Turnuslegeavtaler
• Avtaleutkast utarbeidet av KSU utvalg.
• Utkast sendt kommunene fra NST (Magne Nikolaisen) med
frist for utale 20. januar 2014
• (SRS) Utkast samarbeidsavtale - tjenesteavtale - tilsetting
turnusleger versjon desember 2013.docx
Støttesenter mot incest og seksuelle overgrep
• Overgrepsmottakene lagt til helseforetak av Stortinget
(2013). Akuttfasen.
• Kommunene har ansvar for forebyggende tiltak mot overgrep
for bl a ulike grupper samt oppfølging av personer som har
blitt utsatt for overgrep.
• Kommunene er anmodet om å opprette støttesenter tilknyttet
incest og seksuelle overgrep. Statlige tilskudd er knyttet til
ordningen, men kommunene må søke om midler. Ikke
lovpålagt oppgave. Harstad kommune har mottatt søknad om
tilskudd fra en organisasjon, men har ikke avsatt midler til
dette.
4