SHA-plan

Comments

Transcription

SHA-plan
PROSJEKT OG UTBYGGING
Plan for sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø
(SHA-plan)
Rev: 00
Dato 18.08.2015
PROSJEKT: EF 1105 Bleikerfaret Barnehage
KONTRAKT: Totalentreprise
Side 2 av 14
1
INNHOLDSFORTEGNELSE
1
INNHOLDSFORTEGNELSE .......................................................................................................................................... 2
2
HENSIKT OG MÅLSETTING ........................................................................................................................................ 3
3
ORIENTERING OM PROSJEKTET............................................................................................................................... 3
4
ORGANISERING ............................................................................................................................................................ 3
5
6
4.1
ORGANISERING AV SHA .......................................................................................................................................... 3
4.2
ORGANISASJONSPLAN .............................................................................................................................................. 5
TID OG FREMDRIFT ..................................................................................................................................................... 6
5.1
BYGGHERRENS TIDSPLAN ......................................................................................................................................... 6
5.2
ENTREPRENØRENS FRAMDRIFTSPLAN ....................................................................................................................... 6
RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER................................................................................................................... 6
6.1
SPESIELLE RISIKI I PROSJEKTET ................................................................................................................................ 6
6.2
ENTREPRENØRENS RISIKOVURDERING...................................................................................................................... 6
6.3
SIKKER JOBB ANALYSE (SJA) .................................................................................................................................. 7
6.4
VERNEUTSTYR ......................................................................................................................................................... 7
7
AVVIKSBEHANDLING OG RAPPORTERING ........................................................................................................... 8
8
BEGREPER OG DEFINISJONER .................................................................................................................................. 9
9
VEDLEGG TIL SHA-PLANEN .................................................................................................................................... 10
9.1
VARSLINGSPLAN .................................................................................................................................................... 10
9.2
SHA- OG MILJØAVVIK ............................................................................................................................................ 10
9.3
RISIKOVURDERING ................................................................................................................................................. 10
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2011\EF 1105 Bleikerfaret barnehage\600 SHA og miljø\E.1 SHA-plan Bleikerfaret
Barnehage.docx
Side 3 av 14
2
HENSIKT OG MÅLSETTING
SHA-planen skal sørge for at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø blir ivaretatt i planleggingen og utførelsen av
Bleikerfaret Barnehage. Dette dokumentet beskriver roller, ansvar og oppgaver knyttet til SHA i prosjektet.
Byggherrens målsetting er at bygget skal prosjekteres, bygges og driftes med minst mulig miljøbelastning og på
en slik måte at sikkerhet, helse og arbeidsmiljøet til de involverte blir ivaretatt på en god måte.
Byggherren har som mål at personskadefrekvensen i vår samlede prosjektportefølje ikke skal overstige 2
personskader med sykefravær per million utførte arbeidstimer (H-verdi < 2).
3
ORIENTERING OM PROSJEKTET
Det skal prosjekteres og bygges ny barnehage for 114 barn i Asker kommune, bygget blir lokalisert i Bleikerfaret
4 i Asker. Tomta er nylig regulert for barnehageformål.
Barnehagen består av 7 avdelinger for 114 barn, 2 for små barn og 4 for store hvorav 1 avdeling med 2
naturgrupper, samt 1 spesialavdeling for 5-8 multihandikappete barn med døgnavlastningstilbud for 3 barn i
underetasjen.
4
4.1
ORGANISERING
Organisering av SHA
Entrepriseform:
Totalentreprise
Funksjon:
Firma:
Kontaktperson:
Tlf
kontor/mobil:
Epost:
Prosjektleder
Asker kommune
Kanwal Kamboj
66768988/
98269390
[email protected]
mmune.no
Prosjekteringsleder
Linje
AS
Arkitektur Claus Ivar Fiske
SHA-koordinator
prosjektering
Linje
AS
Arkitektur Claus Ivar Fiske
Byggeleder
SHA-koordinator
utførelse
Hovedbedrift med
samordningsansvar <navn>:
Prosjektleder:
Anleggsleder(e):
Verneombud:
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2013\EF 1304 Ambulansestasjonen\200 Anskaffelser- kontrakter\230 Entreprenører\231
Entreprenør Alle fag TE\231.1 Konkuransegrunnlag\SHA-plan Ambulansestasjon 19052015.docx
Side 4 av 14
Andre entreprenører/ virksomheter
tilknyttet kontrakten
(underentreprenører) <navn>:
Underentreprenør:
Prosjektleder:
Anleggsleder(e):
Verneombud:
Underentreprenør:
Prosjektleder:
Anleggsleder(e):
Verneombud:
Underentreprenør:
Prosjektleder:
Anleggsleder(e):
Verneombud:
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2013\EF 1304 Ambulansestasjonen\200 Anskaffelser- kontrakter\230 Entreprenører\231
Entreprenør Alle fag TE\231.1 Konkuransegrunnlag\SHA-plan Ambulansestasjon 19052015.docx
Side 5 av 14
4.2
Organisasjonsplan
Byggherre
Asker Kommune
Byggherrens
repr./Prosjektleder
Prosjekt og utbygging
Kanwal Kamboj
SHA- koordinator
Byggeleder
Prosjektering (KP)
<Firma>
<Firma>
<Navn>
SHA-koordinator
utførelse (KU)
<Firma>
<Navn>
<Navn>
Hovedbedrift
<Firma>
Prosjektleder
<Navn>
ARK
<Firma>
Anleggsleder
Hoved Verneombud
<Navn>
<Navn>
<Navn>
RIB
Underentreprenør
<Firma>
<Firma>
<Navn>
<Navn>
RIV
Underentreprenør
<Firma>
<Firma>
<Navn>
<Navn>
RIE
Underentreprenør
<Firma>
<Firma>
<Navn>
<Navn>
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2013\EF 1304 Ambulansestasjonen\200 Anskaffelser- kontrakter\230 Entreprenører\231 Entreprenør Alle fag TE
19052015.docx
Side 6 av 14
5
TID OG FREMDRIFT
5.1
Byggherrens tidsplan
Byggherren har fastsatt ferdigstillelsesdato, og det er totalentreprenørens ansvar å utarbeide en
detaljert fremdriftsplan som hensyntar SHA.
5.2
Entreprenørens framdriftsplan
Som hovedbedrift skal totalentreprenør utarbeide en detaljert framdriftsplan som beskriver når og hvor
de ulike arbeidsoperasjoner skal utføres, hvor det tas hensyn til samordning av de forskjellige
arbeidsoperasjonene inkludert under- og sideentreprenører.
Ved planlegging av arbeidene har totalentreprenør ansvar for at:
6
6.1

Arbeidets framdrift ivaretar SHA-planens krav til planlegging, gjennomføring og oppfølgning
av arbeidet med hensyn til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø

Fremlegge oversikt over mannskap som til enhver tid er på plassen

Den tid som faktisk skal brukes på de forskjellige typer arbeid eller arbeidsfaser justeres på
bakgrunn av arbeidets framdrift.

Utarbeide oversikt over riggområdet.

Utarbeide tidsplan for risikofylte arbeider og innarbeide denne i fremdriftsplanen.
RISIKOFYLTE ARBEIDSOPERASJONER
Spesielle risiki i prosjektet
Byggherren har i forprosjektet gjennomført en overordnet risikovurdering av prosjektet. Siden
totalentreprenøren har best kjennskap til valgte løsninger og utførelsen skal totalentreprenøren
fortløpende gjøre sine egne risikovurderinger i prosjekteringsfasen og utførelsesfasen.
Totalentreprenøren skal levere komplett risikoanalyse senest to uker før oppstart av arbeidene.
Totalentreprenøren skal oppdatere risikoanalysen jevnlig eller ved endrede forutsetninger. SHAkoordinator for utførelsesfasen skal også komme med risikoreduserende tiltak som totalentreprenøren
må gjennomføre.
Se Vedlegg Feil! Fant ikke referansekilden. Risikovurdering Bleikerfaret barnehage
Aktiviteter i utførelsesfasen som er identifisert som risikofylte fremkommer av risikoanalysen.
6.2
Entreprenørens risikovurdering
Byggherrens overordnede og eventuelt detaljerte risikovurderinger med tiltak er ikke nødvendigvis
uttømmende. Entreprenøren skal vurdere byggherrens konklusjoner, samt gjøre selvstendige
vurderinger av risikofylte arbeidsoperasjoner. Begge parter skal gi løpende tilbakemelding om nye
risikoforhold eller endrede forutsetninger i risikovurderingen utover det som er påpekt i den
foreliggende risikoanalysen fra prosjekteringen.
Dokumentasjon av entreprenørens egne risikovurderinger og sikker-jobb-analyser (SJA) skal
overleveres byggherre løpende i kontraktstiden.
Hver entreprenør skal før oppstart av sine aktiviteter identifisere de viktigste risikoelementene
forbundet med arbeidet. Resultatene fra denne kartleggingen skal ligge til grunn for planlegging og
valg av metoder, utstyr, arbeidsrekkefølge og /eller spesielle sikkerhetsanordninger.
Arbeidsinstruks for de enkelte arbeidsoperasjoner skal til enhver tid finnes på arbeidsplassen. Hver
enkelt entreprenør er ansvarlig for å utarbeide komplett sett av arbeidsinstrukser relatert til den enkelte
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2011\EF 1105 Bleikerfaret barnehage\600 SHA og miljø\E.1 SHA-plan Bleikerfaret Barnehage.docx
Side 7 av 14
arbeidsoperasjon. Hvor det ikke finnes slike instrukser for de risikofylte arbeidsoperasjonene i
prosjektet, må den aktuelle entreprenøren vurdere om en skal iverksette en sikker jobb analyse (SJA).
Hovedbedriften skal sikre at risikovurderinger og tilhørende tiltak er tilstrekkelig koordinert med
hensyn til tilstedeværelsen av flere entreprenører og byggherrens personell på anlegget, evt. også med
3. person utenfor anlegget.
6.3
Sikker Jobb Analyse (SJA)
En SJA skal identifisere risiko både når det gjelder SHA, kvalitet og produksjon. Det skal legges vekt
på å finne tiltak som reduserer sannsynligheten for at noe skal gå galt. Dersom dette ikke er mulig eller
tilstrekkelig, må en finne tiltak som reduserer konsekvensen dersom noe likevel skulle skje. SJA skal
alltid gjennomføres ved:

Nye og ukjente arbeidsoppgaver og arbeidsoppgaver som gjøres sjelden.

Arbeidsoppgaver med høyt risikopotensiale

Kompliserte løfteoperasjoner og monteringsarbeider

Arbeid med spesielt farlige kjemikalier
Det er entreprenørens sitt ansvar å gjennomføre en SJA hvor dette er påkrevet. Til SJA-møtene er det
viktig å ta med seg alt man har av grunnlagsmateriale (tegninger, arbeids-prosedyrer og andre
spesifikasjoner) slik at man har tilstrekkelig kunnskap om oppgaven man skal planlegge. Det er en
forutsetning at alle involverte deltar i en SJA. Det er de som skal utføre jobben som har best kunnskap
og forutsetninger for å gjøre en god analyse. Alle som har vært med på en SJA skal signere rapporten
som lages for å dokumentere jobben som er gjort. Rapporten skal inngå som en del av
styringsdokumentasjonen.
6.4
Verneutstyr
Hjelm, synlighetstøy, og vernesko skal til enhver tid benyttes på anleggsområdet. Ytterligere
verneutstyr som f.eks. vernebriller, hørselsvern og støvmaske skal benyttes ved behov på
anleggsområdet (jf Arbeidstilsynets best. nr 524).
Enhver som bringer besøkende til byggeplass skal sørge for at vedkommende utstyres med hjelm, og
eventuelt annet verneutstyr hvis nødvendig.
Personer på byggeplass uten tilstrekkelig personlig verneutrustning skal avvises.
Det er ikke tillatt å benytte motorisert og trykkluftdrevet arbeidsverktøy uten påkrevet verneutstyr
påmontert verktøyet, jfr leverandørens anvisninger.
Viser til arbeidstilsynets publikasjoner:
- 149. Vern mot øyeskader
- 176. Førstehjelpsutstyr
- 370. Åndedrettsvern
- 371. Øyevern
- 372. Hjelm, fottøy, belte
- 403. Valg og bruk av hørselsvern
- 457. Riktig verneutstyr for skogbruk
- 483. Personlig verneutstyr
Listen er ikke uttømmende.
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2011\EF 1105 Bleikerfaret barnehage\600 SHA og miljø\E.1 SHA-plan Bleikerfaret Barnehage.docx
Side 8 av 14
7
AVVIKSBEHANDLING OG RAPPORTERING
Det vises til vedlagt skjema (Vedlegg 9.2): SHA- og miljøavvik som gjelder avvik for sikkerhet, helse
og arbeidsmiljø og ytre miljø.

Alle som oppdager avvik i prosjektet har ansvar for at avvik meldes

Entreprenører har ansvar for å vurdere avvik, gjennomføre korrigerende tiltak

Entreprenør skal utarbeide egen avvikslogg for sin del av virksomheten

Byggherrens prosjektleder og SHA-koordinator skal ha kopi av alle avvik og avvikslogg

Ved alvorlige personskader, alvorlige nestenulykker/farlige forhold og hendelser som kan medføre
oppslag i media skal entreprenør straks rapporteres til SHA-koordinator utførelse (KU),
Byggherrens prosjektleder og Byggeleder iht. vedlegg 9.1 Varslingsplan.

Ved alvorlige avvik skal årsak og korrigerende tiltak alltid vurderes av SHA-koordinator og
lukkes av Byggherrens prosjektleder.
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2011\EF 1105 Bleikerfaret barnehage\600 SHA og miljø\E.1 SHA-plan Bleikerfaret Barnehage.docx
Side 9 av 14
8
BEGREPER OG DEFINISJONER
AML: Arbeidsmiljøloven
BHF: Byggherreforskriften (hjemlet i Arbeidsmiljøloven)
Fraværsdag: Ukedag, unntatt lørdager, søndager og helligdager, som arbeidstaker blir fraværende
som følge av fraværsskade. Ved beregning av H- verdi medregnes gjenstående arbeidsdager av
kalenderåret dersom fraværet går utover inneværende kalenderår.
Fraværsskade: Fraværsfrekvens - Uønsket hendelse som involverer tilsatte tilsatte/innleide hos
entreprenør, som har medført 100 % fravær utover skadedagen, og hvor vedkommende ikke er tilbake
i alternativt arbeid
HMS: Helse, miljø og sikkerhet (jf. Arbeidsmiljøloven og IK-forskriften)
HMS-avvik: Mangel på oppfyllelse av krav int. HMS, både juridiske, kontraktsmessige og som angitt
i SHA planen eller arbeidsgivers egne prosedyrer. Omfatter både reelle og potensielle avvik.
H-verdi: Fraværsskadefrekvens - antall personskadeulykker med fravær utover ulykkesdagen per
million arbeidstimer
IK-forskriften: Internkontrollforskriften (hjemlet i Arbeidsmiljøloven)
Materiell skade: Uønsket hendelse som har medført skade på materielt utstyr over NOK 10.000
Miljøskade: Uønsket hendelse som har medført utslipp av kjemialkalier til jord/luft/vann, hvor det
fremgår av stoffets sikkerhetsdatablad at dette kan medføre skade på omgivelsene
Nestenulykke/farlig forhold: Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha
resultert i skade på personer, miljø og/eller materiell, eller som kunne ha ført til produksjonstap
Personskade: Uønsket hendelse som rammer tilsatte/innleide hos entreprenør, byggherre eller
tredjepart (publikum), som har medført legebehandling og/eller fravær utover skade dagen, herunder
også dødsulykker.
Risiko: Kombinasjon av sannsynligheten for en hendelse og konsekvensen av den.
Risikoanalyse: Systematisk framgangsmåte for å beskrive eller beregne risiko. Risikoanalysen utføres
ved kartlegging av uønskede hendelser samt konsekvenser og årsaker til disse.
Risikovurdering: Samlet prosess som består av planlegging, risikoanalyse og risikoevaluering.
SHA: Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (jf. Byggherreforskriften)
SJA (Sikker jobb analyse): Identifisering av farer forbundet med hvert enkelt trinn i en jobbsekvens
med beskrivelse av tiltak.
Ulykke: Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, materielle verdier, miljø, eller
som fører til produksjonstap. Grensen for å definere materiell skade som en ulykke er satt til 10 000
kroner.
Uønsket hendelse: Hendelse som resulterer i, eller kunne ha ført til skade på personer, materiell eller
miljø, eller som kunne ha ført til produksjonstap
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2011\EF 1105 Bleikerfaret barnehage\600 SHA og miljø\E.1 SHA-plan Bleikerfaret Barnehage.docx
Side 10 av 14
9
VEDLEGG TIL SHA-PLANEN
9.1
Varslingsplan
9.2
SHA- og miljøavvik
9.3
Risikovurdering
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2011\EF 1105 Bleikerfaret barnehage\600 SHA og miljø\E.1 SHA-plan Bleikerfaret Barnehage.docx
Side 11 av 14
Prosjekt: Bleikerfaret Barnehage
PROSJEKT OG UTBYGGING
Vedlegg 9.1 - VARSLINGSPLAN
Varslingsplanen for ulykker og nestenulykker oppdateres for hver entreprenørkontrakt/
aktuell byggeplass, og skal slås opp lett tilgjengelig og synlig på byggeplasskontorene.
Vedkommende
som
først får kjennskap til
en ulykke/nestenulykke
1. Varsle/gi førstehjelp
2. Sikre skadestedet
Lege /
Ambulanse
113
Politi
112
Brann/
forurensing
110
3. Begrens omfanget
Arbeidstilsynet 815 48 222
Anleggsleder /Prosjektleder:
Forsikre seg om
at pårørende vil
bli varslet (av f.
eks.
den
skadede selv,
sykehus, politi,
etc.)
DSB 33 41 25 00
Entreprenørens repr.
v/Sprengningsulykker
<navn,
v/El.ulykker
med
personskade
Giftinformasjonen 22 59 13
00
Ved alvorlig miljøutslipp
tlf.nr>
Stedfortreder:
<navn,
Brannvesen 110
tlf.nr>
Varsle i egen organisasjon i
hht entreprenørens rutiner
Hovedbedrift
Byggherre/Asker kommune
Forsikre seg om
at nødetater og
arbeidstilsyn er
varslet.
Kommunens prosjektleder:
ikke svarer
Kanwal Kamboj
Stedfortreder:
1 Leder Prosjekt og utbygging
982 69 390
98264480
Dersom PL
<navn, tlf.nr>
Hvis SHA skade
2 Stedfortreder
prosjektets SHA-koordinator (KU)
<navn, tlf.nr>
<navn,
3 Eiendomsdirektør / Direktør for Kultur
og Teknikk
tlf.nr>
<navn, tlf.nr>
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2011\EF 1105 Bleikerfaret barnehage\600 SHA og miljø\E.1 SHA-plan Bleikerfaret Barnehage.docx
Side 12 av 14
Byggherre varsles
umiddelbart ved
Når du varsler,
oppgi følgende







Alvorlige personskader
Alvorlige
nestenulykker/farlige
forhold
Hendelser som kan medføre
oppslag i media
(dødsulykker, alvorlige
personskader eller
hendelser som påvirker
allmenheten kan typisk
fange medias
oppmerksomhet)
Uttalelser til pressen
HVEM som ringer

HVOR det har hendt
HVA som har hendt
Om noen /noe er skadet –

alvorlighetsgrad, skadens art
og omfang, antall som er
skadet, om noen er
innesperret eller fastklemt.
Uttalelser til media skal
skje gjennom Leder
Prosjekt og utbygging eller
annen bemyndiget person
Prosjektleder må informer
Leder Prosjekt og utbygging
umiddelbart.
Sørg for at en person tar i mot
utryknings-kjøretøyet og loser
dette til riktig sted
Lokale telefonnummer
Etat
Kommune
Telefon nr.
Øyeblikkelig
SYKEHUS
Asker og Bærum
06780
113
LEGEVAKT
Asker og Bærum
67 52 20 20
-
POLITI
Asker og Bærum
02800
112
BRANNVESEN
Asker og Bærum
66 76 42 00
110
ARBEIDSTILSYNET
Hovedsentralbord
815 48 222
Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og
Beredskap (DSB)
Hovedsentralbord
33 41 25 00
GIFTINFORMASJONEN
Hovedsentralbord
22 59 13 00
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2011\EF 1105 Bleikerfaret barnehage\600 SHA og miljø\E.1 SHA-plan Bleikerfaret Barnehage.docx
Side 13 av 14
HENSIKT
Sikre at all varsling og informasjon i en ulykkessituasjon gjennomføres på riktig måte og i riktig
rekkefølge.
ANSVAR OG MYNDIGHET
Prosjektleder i Asker kommune har det overordnede ansvar for varsling og informasjon ved ulykker
eller uønskede hendelser.
VARSLING
Byggherren ved Prosjektleder i Asker kommune skal varsles umiddelbart når uønskede hendelser av
følgende typer:
 Alvorlige personskader
 Alvorlige nestenulykker/farlige forhold
 Hendelser som kan medføre oppslag i media
Ved ulykke skal ansvarsperson først varsle/ tilkalle lege/ sykehus, politi og/ eller brannvesen. Skjer
ulykke hos en av prosjektets entreprenører, skal dennes ansvarsperson bistås etter behov.
Alvorlig nestenulykke som kunne ha medført skade eller dødsfall skal varsles Prosjektleder og
Arbeidstilsynet.
Oppgi:
 oppgi ditt navn og tlf.nr.
 bekreft frammøtested
 hva har skjedd
 sørg for at en person tar i mot utryknings-kjøretøyet og loser dette til riktig sted
Når nødvendig førstehjelp, samt kontakt med eventuelle øvrige utrykningsetater er etablert, skal
ansvarsperson informere prosjektleder. Dersom denne ikke er tilgjengelig varsles hans stedfortreder
eller annen overordnet ut fra situasjonens karakter. Samtidig avtales eventuell videre varsling til
pårørende, slik at varsling utføres umiddelbart, og i henhold til avtalte rutiner i denne forbindelse.
INFORMASJON
Så snart som mulig etter hendelsen skal prosjektleder i Asker kommune eller den han utpeker
koordinere videre arbeide i tilknytning til hendelsen med entreprenørens ansvarsperson, slik at
videre informasjon ut fra prosjektet blir så gjennomarbeidet og riktig som mulig.
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2011\EF 1105 Bleikerfaret barnehage\600 SHA og miljø\E.1 SHA-plan Bleikerfaret Barnehage.docx
Side 14 av 14
9.2 SHA- og miljø avvik
Bleikerfaret Barnehage
PROSJEKT OG UTBYGGING
Prosjekt:
Bleikerfaret Barnehage
Sak:
AVVIKSTYPE (kryss av):
A
B
C
D
E
F
G
Melding nr.:
00
Dato:
17.08.15
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Dato:
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Tid:
Ulykke med personskade (sykefravær el. medisinsk behandling)
Mindre personskade (førstehjelp, uten sykefravær)
Nestenulykke 1)
Miljøavvik 2)
Materiell avvik 3)
Manglende oppfyllelse av krav i lov, forskrift, rutiner
Annet (beskrives):
AVVIKET (fylles ut av den som oppdager avviket)
Beskrivelse av avviket
Avvikets årsak
Avvikets mulige konsekvenser
Foreslått korrigerende tiltak
Navn/ sign.:
VURDERING
Kommentar
Navn/ sign.:
Dato:
GODKJENNING/ LUKKING
Er tiltak gjennomført?
Ja
Godkjent/ sign.:
BH:
Nei
BR:
VO:
SHA:
Dato:
Ev. kommentarer:
BH:
VO:
Byggherre/ byggherrens representant
Bedriftens verneombud
BR:
SHA:
Bedriftens representant/ ledelse på byggeplass
SHA- koordinator
K:\Prosjekt og utbygging\03 Prosjekter\2011\EF 1105 Bleikerfaret barnehage\600 SHA og miljø\E.1 SHA-plan Bleikerfaret Barnehage.docx
Bleikerfaret barnehage – innspill grovsikkerhetsanalyse, arkitekt
INDIKATORER FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
Nr
Aktivitet /
arbeidsoperasjon
Uønsket hendelse
Mulige årsaker
S
K
R
Mangelfull påvisning av stoffer
3
4
H
Verneutstyr
Mangelfull forundersøkelse og
kjennskap til det som rives.
Valg av arbeidsmetode.
Manglende/gale prosedyrer for
varme arbeider, mangelfull
rydding, renhold og
oppbevaring av brennbare
materialer
Løse deler
Stillas ikke bygd etter
forskrifter
Stillas er ikke kontrollert
Uorden på stillas
Manglende verneutstyr,
avskjerming, avsperring
Manglende verneutstyr,
avskjerming
For stor fart i gjennom
boligområde, nærmiljø
For stor fart gjennom
parkeringsområde
Uoversiktlig.
Mangel på sperring.
3
5
H
Sikring
2
5
H
Bedre forebyggende tiltak, merking/skilting for å
sikre personer og verdier, slukningsapparater, frie
rømningsveier
3
4
H
Stillasbygger må inneha sertifikat samt
monteringsanvisning av stillas
Hyppige kontroller av stillas
Koordinering av arbeider
5
2
M
5
2
M
Prosedyre, verneutstyr, spesialverktøy,
støvsuging, egne rom for produksjon
Prosedyre, verneutstyr
3
4
H
1
Miljøsanering
2
Riving
Eksponering for skadelig
stoff
Ras, sammenstyrting
3
Brann
Person-, materiellskade
4
Arbeider på stillas
5
Støv
6
Støy
7
Ut og innkjøring av
fyllmasser og
materialer.
Materialer faller ned på
arbeidere
Arbeider faller ned
Stillasdeler faller ned
Stillas faller ned
Person-, materiellskade,
ulempe for nærmiljø
Personskade, ulempe for
nærmiljø
Skade ved påkjørsel.
PB 8928 Youngstorget
0028 Oslo
Mob: 90 79 46 14
Org.nr.: 997 993 381
Forslag til risiko-reduserende tiltak
Lav fart.
Hjelpepersonell ved inn- og utkjøring.
Koordinering
Avsperring
www.architectopia.com
[email protected]
Bleikerfaret barnehage – innspill grovsikkerhetsanalyse, arkitekt
INDIKATORER FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
Nr
Aktivitet /
arbeidsoperasjon
Uønsket hendelse
Mulige årsaker
S
K
R
Forslag til risiko-reduserende tiltak
Uoversiktlighet
Dårlig koordinering med for få
hjelpefolk.
Ikke gjennomført regelmessig kontroll av utstyr.
Dårlig sikring mot velt
Manglende sikkerhetstiltak
Manglende innlåsing av farlige
stoffer og materialer
2
4
M
2
4
M
Lav fart
Tilstrekkelig hjelpepersonell ved inn- og utkjøring,
avlossing og montering
Kontroll av løfteutstyr, dokumentasjon på kran og
stropper
Anhuker skal ha sikkerhetssele.
Inngjerding av hele anleggsområdet inkl.
riggområde.
Låsing av port utenom arbeidstid.
Innlåsing av farlige stoffer og utvalgte materialer.
Observant i forhold til barn
Usikrede elementer på tak
Dårlig sikkerhetsrekkverk
3
3
M
8
Innkjøring, avlessing
og montering av store
elementer
Skade ved påkjørsel
Skade ved avlessing
Skade ved montering,
løfteutstyr ryker
Elementer tipper
9
Uvedkommende barn
inn på
anleggsområdet
10
Arbeid på tilnærmet
flatt tak
Skade ved påkjørsel av
maskiner
Skade ved håndtering av
farlige stoffer/ kjemikalier
Skade ved håndtering av
materialer
Materialer faller ned på
arbeider
Arbeider faller ned
11
Sprengningsarbeider
Fare for steinsprut
Fare for alvorlig
personskade
For lite overdekning
For stor salve
For liten avstand mellom salve
og personer
Feiltenning
2
4
M
12
Oppstilling av kran
Velt
Påkjørsel
Dårlig grunnforhold
Dårlig oversikt og
kommunikasjon
1
4
M
PB 8928 Youngstorget
0028 Oslo
Mob: 90 79 46 14
Org.nr.: 997 993 381
Sikring av elementer på tak
Takrekkverk bygges forskriftsmessig
Hyppige kontroller av rekkverk
Koordinering av arbeider
Nærliggende bedrifter/beboere skal varsles om
sprengningsarbeider.
Det skal kontrolleres at utførende har de rette
sertifikater
Forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff
skal følges
Det skal tas hensyn til marktrykk ved heising av
spesielt tunge materialer.
Oppstillingsplass for kran skal kontrolleres og
være oversiktlig.
www.architectopia.com
[email protected]
Bleikerfaret barnehage – innspill grovsikkerhetsanalyse, arkitekt
INDIKATORER FOR SIKKERHET, HELSE OG ARBEIDSMILJØ
Nr
Aktivitet /
arbeidsoperasjon
Uønsket hendelse
Mulige årsaker
S
K
R
Forslag til risiko-reduserende tiltak
God oversikt
God kommunikasjon
Forsvarlig helling på grøftekanter, om nødvendig
skal grøftekasser brukes.
Om nødvendig, utføres stabilisering av masser
Avgrensing av området ved
etablering/demontering stillas.
Arbeidsleder følger bruksanvisning
Stllasbygger må inneha sertifikat samt
monteringsanvisning av stillas.
Netteier skal være varslet før arbeider nær
høyspent.
Kontakt netteier og få stengt av strøm dersom det
blir skade på kabel.
Avgrensing av område
Tilstrekkelig med mannskaper/hjelpefolk
13
Graving av grøfter og
byggegruber
Påkjørsel
Klemskader
Utsklidning av masser
Lite oversiktlig
Dårlig kommunikasjon
Dype grøfter med for høy
vinkel
2
3
M
14
Montering og
demontering av stillas
Stillasmaterialer faller på
personer
Uoversiktlighet
Dårlig avsperring av område
v/stillasarbeider
Ikke fulgt monteringsanvisning
1
4
M
15
Arbeider nær
installasjoner i
grunnen
Fare for strømgjennomgang
Skade på kabel
2
3
M
16
Asfaltering
Påkjørsel under legging
Brannskader
Dårlig koordinering med for få
hjelpefolk
Manglende rutiner
2
2
L
17
Opparbeiding av
utenomhusområde
Påkjørsel
Velt av anleggsmaskiner
Fall
Uoversiktlighet
Bratt terreng
Dårlig fundamentering
1
3
L
Etablering av gjerder
God fundamentering
Koordinering av arbeider
Oslo, 22.11.2013
Peder Krag
Architectpoia AS
PB 8928 Youngstorget
0028 Oslo
Mob: 90 79 46 14
Org.nr.: 997 993 381
www.architectopia.com
[email protected]
Bleikerfaret barnehage – innspill grovsikkerhetsanalyse, arkitekt
METODE
Dette dokumentet beskriver metodikk for gjennomføring av grovrisikoanalyse for å kartlegge og
vurdere risikofylte arbeidsoperasjoner i bygge- og anleggsprosjekter
Kategorier for sannsynlighet
Sannsynlighet
1. Lite sannsynlig
2. Moderat sannsynlig
3. Sannsynlig
4. Meget sannsynlig
5. Svært sannsynlig
Beskrivelse
Sjeldnere enn en hendelse pr. 1000 år
I gjennomsnitt en hendelse pr. 100 år
I gjennomsnitt en hendelse pr. 10 år
I gjennomsnitt en hendelse pr. 1 år
Oftere enn en hendelse pr. år
Kategorier for konsekvens
Konsekvens
1. Svært liten
konsekvens
2. Liten konsekvens
3. Middels konsekvens
4. Stor konsekvens
5. Svært stor konsekvens
Mennesker
Ingen personskade
Småskader, ikke varig
Alvorlig personskade
Dødelig skade, en person
Dødelig skade, flere personer
Risikomatrise
Sannsynlighet
5. Svært sannsynlig
4. Meget sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Moderat sannsynlig
1. Lite sannsynlig
Lav
Middels
Høy
Konsekvens
1. Svært
liten
Lav
Lav
Lav
Lav
Lav
2. Liten
Middels
Middels
Lav
Lav
Lav
3.
Middels
Høy
Høy
Middels
Middels
Lav
4. Stor
Høy
Høy
Høy
Middels
Middels
Akseptabel risiko - avbøtende tiltak er ikke
nødvendig.
Akseptabel risiko, men avbøtende tiltak bør
vurderes.
Uakseptabel risiko - avbøtende tiltak er nødvendig
PB 8928 Youngstorget
0028 Oslo
Mob: 90 79 46 14
Org.nr.: 997 993 381
www.architectopia.com
[email protected]
5. Svært
stor
Høy
Høy
Høy
Høy
Middels