Årsmøtereferat 2015 - Velkommen til Synstgardsetra Hytteforening

Transcription

Årsmøtereferat 2015 - Velkommen til Synstgardsetra Hytteforening
Protokoll årsmøte 2015
Synstgardsetra Hytteforening
Skjærtorsdag 2.april 2015 kl. 1900 på Svatsum skule
Sak nr.
0
1.
Stein Fyksen ønsket velkommen til årsmøtet.
Dato var feil på innkallingen.
Tilbakemelding på at det er bra at møtet begynner kl. 19 (og ikke så tidlig som kl
18). Det er ønske om å holde på dette tidspunktet fremover.
Årsmelding
Årsmeldingen ble gjennomgått.
Kommentarer:
Avtale for brøyting – sjekkes at denne er lagt ut på hjemmesiden.
Ynge Ruud hadde sendt en henvendelse på vegne av seg selv til Gausdal
trekkhundklubb. Løypeansvarlig har hatt videre kontakt med trekkhundklubben.
Styret sender ut adresselisten med eiere på alle hyttene i feltet til alle
hytteeierne. De som ikke ønsker å stå på listen kan melde fra om det, så blir
deres navn, adresse og mail strøket.
Det er også laget et kart med vegnavn og nummer til alle hyttene.
2.
Regnskap
Regnskapet for 2014 ble delt ut i møtet.
Inntekter
52 819,Utgifter
50 508,-
3.
Fastsettelse av medlemskontingent
Medlemskontingent kr 150 ,- (uendret) ble vedtatt.
C:\Data\privat\hytteforeningen\Protokoll årsmøtet 2015.docx
1
4.
Rapport fra komiteene
Dambua (oppdater med info fra Bjørn Ræder i etterkant av årsmøtet)
Dugnad på bålplassen og renhold inne første lørdag i oktober 2014.
Fem stk. deltok på dugnaden.
Det er bra med ved.
Antall besøkende i 2014: 67 personer
Det er et ønske om at alle som bruker Dambua skriver i gjesteboka.
Skirenn (påskeskirennet)
Vinnerne av skirennet i 2014 ble skirennkomite i 2015.
Rennet holdes lørdag kl. 15.
Løypekjøring
Gausdal løypeservice hadde et underskudd på kr 80 000 i 2014.
Gausdal Vestfjell Nord (GVN) har avtale med Gausdal Løypeservice. Marlow
Bech er vår representant i (GVN)
Løypeavgift 2014 var på kr 850,Denne økes for 2015 til 1000,- for å dekke inn underskuddet fra 2014.
De som syns dette er for mye, kan vurdere å betale inn noe mindre.
Det er usikkert hvordan driften av løypene blir fremover, men at dette bidraget
gjør at det kan bli lettere å få kjørt løypene fremover.
Det er flere andre hytte/skiforeninger som også har bestemt seg for å betale litt
ekstra nå.
Gausdal kommune bidrar med kr 40 000 til GVN og kr 40 000 til Espedalen
Skilag.
Fjellstyret bidrar med kr 10 000 (det er ønskelig at de kan bidra mer til skiløyper i
vårt område).
Dialog med trekkhundklubben
Kommunen lager ny reguleringsplan i forhold til trekkhundklubbløyper for
området
Hornsjøen – Nysetra
Det har vært befaring og planlegging og plan for traseene for både ski og
trekkhundklubbens løyper. Traseen må utvides noe.
Ny trase – Fjelltitthaugen til Stormyra
Utkjøring litt unna vår skiløype, som også skiltes med hundeløype.
Reguleringsplan gir også stopp for å kjøre opp løype til Nordbua.
Stopp blir på Leppe. Det er fortsatt lov å kjøre opp Leppskaret.
Planen vedtas sommer 2015.
Nasjonalturskiltplan
GVN har søkt om midler og fått tilsagn fra Fylkeskommunen om nye skilt i
forhold til nasjonalturskiltplan.
C:\Data\privat\hytteforeningen\Protokoll årsmøtet 2015.docx
2
5.
Årsmøtesaker
Vegavgift i 2015:
Styrets forslag om at det innbetales på kr. 250 pr år. pr. hytte til dekning av
utgifter til sommervedlikehold ble vedtatt av årsmøtet.
Løyeavgift 2015
Løypeavgiften for 2015 er vedtatt til kr. 1000,- for å dekke inn underskuddet fra
2014.
De som syns dette er for mye, kan vurdere å betale inn noe mindre.
6.
Valg etter vedtektene § 4 og 7:
Styreleder – Stein Fyksen (2015-2016) - gjenvalg
Sekretær – Magnhild Føllesdal (2014-2016) - ikke på valg
Styremedlem – Tor N. Thoresen (2014-2016) – ikke på valg
Kasserer – Ola Standish (2014- 2016) – ikke på valg
Revisor – Bjørn Ræder -gjenvalg
Løypekomite – Marlow Beck, Maarten Beck – gjenvalg
Medlem av sti og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord – Marlow Beck –
gjenvalg
Oppsyn Dambua - Bjørn Ræder – gjenvalg
Valgkomite
Ole Robert Løvlien, Britt Bower, Arne Chr. Styrken - gjenvalg
Skirennkomite for 2016
Styret finner en komite for neste års skirenn.
Oppdatering etter årsmøtet:
Stryken , T.Hj. Johanessen og Stein Fyksen er er skirennkomite for 2016. I tillegg
bidrar Bjørn Ræder (Slåttvegen 7) og Tor Chr. Holmesland (Slåttvegen 10)
Informasjons saker i etterkant av årsmøtet:
Brønnboring
Det er innhentet tilbud på brønnboring på inntil 110 meter.
Det kan meldes inn ønske via Maryann Huse.
Pris kr 58 000 inkl. moms pr hytte. Ved flere brønner pr år kan det bli reduksjon
av riggkostnadene.
Hjemmesiden
Det er mye gammelt på hjemmesiden til hytteforeningen.
Det må ryddes opp på siden. Gjermund er web redaktør.
Bomkort
Hva vil det koste å få utvidet bruk av bomkortet til barn av hytteeiere?
C:\Data\privat\hytteforeningen\Protokoll årsmøtet 2015.docx
3
Parkering på Fjelltitthaugen – kan dette inkluderes i bomkortet?
Dette blir evt. en årsavgift for parkering. Styret kan ta dette opp.
Innkommende årsmøtesaker
Det bør sendes ut en mail om evt. årsmøte saker.
Vedtekts endinger neste år
Det foreslås vedtektsendring i 2016 slik at innkallingen sendes ut på e-post.
Kontingenten
Denne kan senes ut pr e-post.
C:\Data\privat\hytteforeningen\Protokoll årsmøtet 2015.docx
4