Fredrik Bøhmer Gamleveien 150 2615 LILLEHAMMER ØSTRE

Transcription

Fredrik Bøhmer Gamleveien 150 2615 LILLEHAMMER ØSTRE
Teknisk enhet
Fredrik Bøhmer
Gamleveien 150
2615 LILLEHAMMER
ØSTRE GAUSDAL, 17.06.2015
Arkivkode
GNR 107/2/9
Vår ref.
15/603-9
Deres ref.
__
G/B/FNR 107/2/9 - AVSLAG OM UTSLIPPSTILLATELSE TIL TETT TANK FOR
INSTALLERING AV JETS VAKUMTOALETT, ESPEDALSVEGEN 1082 ESPEDAL
INNENFOR REGULERINGSPLAN FOR STRAND / ESPEDALEN.
TILTAKSHAVER; FREDRIK BØHMER
Saken ble behandlet i Planutvalget den 12.06.2015, saknr. 29/15.
Utskrift av saken følger vedlagt.
GENERELL OPPLYSNING OM KLAGEADGANG
I den grad søknaden ikke fullt ut er imøtekommet, eller at det er stilt spesielle vilkår, kan vedtaket påklages etter
reglene i forvaltningslovens § 28.
Frist for å fremsette klage er 3 uker etter at melding om vedtaket er mottatt.
Klagen framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, 2651 Østre Gausdal.
Med vennlig hilsen
Gausdal kommune
Signe-Marit Brattås
Saksbehandler
dir.tlf. 97 64 27 72
Dokumentet er elektronisk godkjent etter våre rutiner, og sendes uten signatur.
Gausdal kommune
Vestringsvegen 8
2651 ØSTRE GAUSDAL
Telefon: 61 22 44 00
e-post: [email protected]